مقاله درمورد دانلود يکبار، ، دانسيته، كاشي

fine
هر 4 ساعت يکبار
جذب آب
هر 8 ساعت يکبار
رطوبت پودر
هر ساعت يکبار
وزن كاشي پخته شده
هر 8 ساعت يکبار
دانسيته پودر
هر 8 ساعت يکبار

دبي پودر
هر 24 ساعت يکبار

دیدگاهتان را بنویسید