منابع پایان نامه درباره دانش آموزان دختر، دانش آموزان پسر

پایان نامه ها و مقالات

باشد و عدم دسترسي کامل به منابع لاتين و همچنين ترجمه منابع لاتين به فارسي که خود محدوديت‌هايي را به همراه داشت.
– محدوديت در ثبت وقايع به صورت فيلم و تصوير به جه گسترش پژوهش و انجام همزمان در 6 کلاس آموزشي

فهرست منابع فارسي:
– آذرفر، فاطمه (1382). استفاده از هوش‌هاي چندگانه در تدريس ديني و قرآن. مجله رشد قرآن، دوره هفتم، شماره 2.
– آرمسترانگ، تامس. (1383). هوش‌هاي چندگانه در کلاس درس. (مهشيد صفري، مترجم). تهران: انتشارات مدرسه.
– احمدپور، آرام. (1388). تقويت خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي به وسيله ي درس رياضي. دومين کنفرانس ملي خلاقيت شناسي، تهران.
– اسيتوتيپس، لئونارد. کندي. (1375). راهنماي کودکان براي يادگيري رياضيات “هندسه صوري”. (ترجمه پرويز اميني). مجله رشد معلم، شماره 122.
– اميرتيموري، محمد حسن (1382). نظريه‌ي هوش‌هاي چندگانه و برنامه درسي. فصلنامه تعليم و تربيت، سال 19، شماره 1 (پياپي 76).
– برک، لورا. اي. (1386). روان شناسي رشد از لقاح تا کودکي. جلد اول. (مترجم يحيي سيد محمدي). تهران: انتشارات ارسباران.
– بهين آيين، نورالدين؛ غلامي، مريم. (1388). جايگاه تکنولوژي آموزي در فرآيند ياددهي يادگيري هندسه فضايي. مجله آموزش رياضي، دوره بيست و هفتم، شماره 1.
– پادروند، حافظ؛ شريفي درآمدي، پرويز؛ رضايي فرد، اکبر؛ عفيفي، حسين. (1390). بررسي و مقايسه ي استعدادهاي چند گانه گاردنر در دانش آموزان پسر نابينا و بيناي مقطع راهنمايي شهر تهران. فصلنامه روان شناسي افراد استثنايي، سال اول، شماره 4.
– پيشقدم، رضا. معافيان، فاطمه (1386). نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگليسي دبيرستان ها در موفقيت آنان در تدريس. مجله پژوهش زبان هاي خارجي، شماره 42.
– حاجي حسين نژاد، غلامرضا. بالغي زاده، سوسن. (1382). کاربرد نظريه هوش‌هاي چندگانه در فرآيند ياددهي يادگيري. همايش اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران.
– حبيبي، ملوک. (1392). نقش روش تدريس فعال معلمان در هندسه (با مدل ون هيلي) در افزايش انگيزش و يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي. فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني، دوره پنجم، شماره 14.
– حداد، وادي و دراكسلر، الكساندرا. (1384). فناوري براي آموزش. (ترجمه محمدرضا سركارآراني و علي‌رضا مقدم). تهران: نشر ني (تاريخ انتشار به زبان اصلي 2001).
– حقيقي، چنگيز. (1390). نقش روش تدريس مبتني بر فعاليت هاي هنري پايه پنجم بر تقويت هوش هاي چند گانه دانش آموزان. پايان نامه کارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمانشاه.
– دانديس، دونيس. آ. (2008). مباني سواد بصري (براي دانشجويان و هنرجويان). (ترجمه نسيم منوچهرآبادي، 1388). تهران: نشر بازتاب انديشه.
– دانشگر نژاد، محمد حسن (1381). مباني تصوير سازي. تهران: انتشارات مدرسه.
– دهقان پور، مريم. (1389). آموزش هندسه با استفاده از دست سازه هاي آموزشي و مقايسه آن با روش تدريس سنتي در مدارس راهنمايي تحصلي دخترانه ناحيه يک کرمان. پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش رياضي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
– رستگارپور، حسن؛ يداللهي، منيژه. (1389). تأثير تصاوير گرافيکي پويا و ايستا بر يادگيري هندسه. فصلنامه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي، سال اول، شماره 2.
– رفيع پور، ابوالفضل. (1386). چرايي و چگونگي آموزش هندسه در برنامه درسي رياضي مدرسه اي. مجله رشد آموزش رياضي، شماره 90.
– ريحاني، ابراهيم. (1386). هندسه گره ها و آموزش آن در مدرسه. فصلنامه فناوري آموزش، جلد اول، شماره 4.
– ريحاني، ابراهيم؛ امام جمعه، سيد محمدرضا؛ صالح صدق پور، بهرام و مرادي ويس، اصغر. (1389). ارزيابي دانش معلمان و دانشجويان رياضي در درس هندسه با استفاده از نظريه ون هيلي. نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال پنجم، جلد 5، شماره 2.
– ريحاني، ابراهيم؛ مسگراني، حميد؛ فرمهر، فاطمه. (1388). آموزش نقش نرم افزارهاي هندسه ي پويا در حل مسأله هندسه با تمرکز بر حدسيه سازي. مجله فناوري آموزش، سال سوم، شماره 3.
– زارعي زوارکي، اسماعيل؛ غريبي، فرزانه. (1391). تأثير آموزشي چند رسانه اي بر ميزان يادگيري و يادداري رياضي دانش آموزان دختر کم توان ذهني پايه چهارم شهر اراک. فصلنامه روان شناسي افراد استثنايي، سال دوم، شماره 5.
– سيف، علياکبر (1387). روانشناسي پرورشي نوين. (ويرايش ششم). تهران: نشر دوران.
– شاه کرمي، سيد نجم الدين امير؛ احمدي، سيد بدرالدين. (1386). رهيافت مديريت هنري در آموزش و توليد انيميشن در ايران – رويکرد تحقيقي. نشريه هنرهاي زيبا، شماره 29.
– شاه کرمي، سيد نجم الدين امير؛ کسائي، ليلا؛ احمدي، سيد بدرالدين (1387). بررسي تأثير آموزش و پژوهش در تدوين پايان نامه هاي رشته‌ي پويانمايي (انيميشن) در دانشگاه هاي ايران. مجله هنرهاي زيبا، شماره 33، صفحات 115 تا 121.
– شريفي، حسن پاشا. (1384). مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر در زمينه موضوع هاي درسي و سازگاري دانش آموزان. فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، سال 4، شماره 11.
– صحرايي، الهام. (1386). بهبود وضعيت آموزش رياضي و چالش هاي پيش روي. نهمين کنفرانس آموزش رياضي ايران، زاهدان.
– ظهوري زنگنه، بيژن؛ گويا، زهرا. (1374). ديدگاه هاي نوين آموزش هندسه. بيستو ششمين کنفرانس رياضي ايران. دانشگاه شهيد باهنر، کرمان.
– عارفي، محبوبه؛ دانش، عصمت؛ صفي ياري، زهرا. (1388). نقش نرم افزار آموزشي رياضي دنياي تاتي در پيشرفت رياضي دانش آموزان کم توان ذهني پايه اول مجتمع دخترانه شه
ي
د صياد شيرازي. فصلنامه روان شناسي کاربردي، سال سوم، شماره 1 (پياپي 9).
– عصاره، عليرضا. (1368). بررسي نقش کامپيوتر در راهبردهاي ياددهي – يادگيري. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم، تهران.
– علاء الديني، عليرضا. (1383). هنر سنتي اوريگامي از کاغذهاي تا شونده تا سازه هاي فضايي مدرن. فصلنامه فرهنگ مردم ايران و جهان، شماره 2.
– فرمهر، فاطمه؛ ريحاني، ابراهيم و مسگراني، حميد. (1387). تجربه حل مسأله هندسه در محيط پويا-يک مطالعه موردي. مقاله برگزيده دهمين کنفرانس آموزش رياضي ايران، زاهدان.
– فناخسرو، محبوبه. (1385). هوش فضايي رويکردي نوين در راستاي توسعه آموزش الکترونيکي. همايش يادگيري الکترونيکي ايران، زنجان.
– قاسم زاده ديبگي، شاهرخ. (1386). ذهن، هوش و آموزش رياضي. مجله رياضيات کاربردي واحد لاهيجان، سال چهارم، شماره 13.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *