منابع پایان نامه درباره گروه کنترل، پردازش اطلاعات

پایان نامه ها و مقالات

دريا به سوي مقصد پيش مي‌راند، عمدتاً از هوش فضايي خود بهره مي‌گيرند. هوش فضايي را مي‌توان در هنرها يا علوم به کار گرفت. افراد برخوردار از هوش ديداري-فضايي به محيط خود بسيار حساس و از آن آگاه اند (امير تيموري، 1382، ص 47).
افرادي که از اين هوش در سطحي بالا بهره‌مندند، به راحتي و به دقت دنياي فيزيکي را درک مي‌کنند. اين افراد توانايي تشخيص و کنترل الگوهاي فضايي گسترده مانند “دريانوردان و خلبانان” و الگوهاي نواحي محدودتر مثل “پيکر تراشان، جراحان، هنرمندان گرافيک” را دارند. اين هوش براي انسان‌هاي اوليه که مجبور بودند براي به دست آوردن شکار مسيرهاي پر پيچ و خم را طي کنند بسيار ضروري بود؛ زيرا در غير اين صورت نمي‌توانستند مسير بازگشت به خانه را بيابند و از بين مي‌رفتند. تحقيقات نشان داده است، دانش آموزاني که از اين هوش در سطحي بالا برخوردارند از رياضيات کمتر واهمه دارند و عملکرد بهتري در رياضيات دارند (حاجي حسين نژاد و بالغي زاده، 1382، ص 189). اين نوع هوش توانايي درک پديده‏هاي بصري است. اين هوش افراد را نسبت به شکل، فضا، رنگ و خط حساس مي‏کند؛ و تجسم تصاوير براي اين گونه افراد آسان است (پيشقدم و معافيان، 1386، ص 7).
رابطه هوش فضايي و هندسه:
هندسه در انواع زمينه ها از قبيل گرافيک رايانه اي، مهندسي، معماري، نقشه برداري و طراحي، قابليت هاي بالقوه مهمي را با بهره گيري از هوش فضايي دارد. هوش فضايي يا هوش تجسمي يا هوش ديداري فضايي يعني توانايي درک درست جهان به صورت مکاني-بصري و ايجاد تغيير در اين ادراک. اين هوش مستلزم شناسايي رنگ، خط، شکل، فرم، فضا و رابطه اي است که ميان اين عوامل وجود دارد و توانايي تجسم و بازنمايي گرافيکي افکار مکاني-بصري را شامل مي شود (رستگارپور و يداللهي، 1389، ص 66).

مباني تجربي پژوهش:
پيشينه پژوهش در داخل کشور:
1. گلزاري (1383) در مطالعه اي به بررسي و مقايسه ي نتايج يادگيري بر اساس سه تدريس سنتي، تدريس سنتي به همراه نرم افزار و روش تدريس سنتي به همراه دست سازه در درس رياضيات دوره راهنمايي در منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران پرداخته است. نتايج پژوهش او نشان داد که استفاده از نرم افزار کمک آموزشي در افزايش يادگيري دانش آموزان در مقايسه با روش تدريس سنتي به تنهايي، مؤثرتر است. استفاده از دست سازه ها نيز در افزايش يادگيري دانش آموزان در مقايسه با روش تدريس سنتي به تنهايي، از تأثيرگذاري بيشتري برخوردار است. در مقايسه ي دو شيوه ي آموزش سنتي با کمک نرم افزار و آموزش سنتي با دست سازه ها، تفاوتي ديده نشد.
2. ريحاني و همکاران (1388) در پژوهشي به بررسي آموزش نقش نرم افزارهاي هندسه ي پويا در حل مسأله هندسه با تمرکز بر حدسيه سازي در حل مسائل هندسه در دانش آموزان سال اول و دوم دبيرستان و معلمان رياضي پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد که نرم افزارهاي هندسه ي پويا با فعال سازي طرحواره هاي مرتبط و مناسب تر، تشويق فرد به استفاده از راهبردهاي حل مسأله، تأثير مثبت در نحوه ي کنترل فرآيند حل و باورهاي فرد، توانايي هاي حل مسأله به ويژه ساخت حدس هاي منطقي و خلاقانه را افزايش و توسعه مي دهد.
3. دهقان پور (1389) در پژوهشي با عنوان “آموزش هندسه با استفاده از دست سازهاي آموزشي و مقايسه ي آن با روش تدريس سنتي در مدارس راهنمايي تحصيلي دخترانه ناحيه يک در کرمان” با انجام پژوهش به شيوه ي شبه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل، نتايج زير را از اجراي پژوهش خود گزارش نموده است:
* به کارگيري دست سازه ها در آموزش رياضي در مقايسه با روش تدريس سنتي بر افزايش يادگيري، بهبود نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به اين درس، لذت بيشتر بردن از رياضي، کاستن ترس و اضطراب از اين درس، افزايش انگيزه، افزايش مهم و سودمند دانستن رياضيات، افزايش توانايي حل مسأله و افزايش ميزان فراشناخت در دانش آموزان مؤثر است.
* اکثريت معلمان (80/0) ديدگان مناسبي درباره ي استفاده از دست سازه هاي آموزشي دارند.
* بين مدرک تحصيلي معلمان و ديدگاهشان درباره استفاده از دست سازه هاي آموزشي رابطه ي معناداري وجود ندارد.
* بين سابقه تدريس معلمان در رياضي دوره راهنمايي و ديدگاهشان درباره دست سازه هاي آموزشي رابطه معناداري وجود ندارد.
4. لياقتدار و همکاران (1391) در پژوهشي به بررسي تأثير روش آموزش هندسه بر مبناي نظريه فن هيلي بر پيشرفت دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه تيران و کرون پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد که تدريس بر مبناي فن هيلي در مقايسه با روش سنتي از تأثير گذاري بيشتري بر پيشرفت تحصيلي فراگيران برخوردار است.
پيشينه پژوهش در خارج کشور:
1. نتايج پژوهش‏هاي ‏ماير و مورنو در سال 1999، 1998 در مورد تأثير اصل چگونگي وجه حسي نشان داد ميانگين نمرات يادگيري دو گروه متوالي و همزمان در چهار آزمون پژوهشي حاکي از آن است که مطالب را در قالب انيميشن و صدا در کنار يکديگر دريافت کرده‏اند 80 درصد بيشتر از فراگيراني بوده است که انيميشن و متن را دريافت کرده‏اند.
2. چان لاين45 (1998)، در پژوهشي تحت عنوان “انيميشن براي آموزش دانش آموزان با سطوح مختلف دانشي46” گزارش مي‌کند که چگونه دروس بدون تصوير، با تصاوير ساکن و با تصاوير متحرک تأثير مي‌کنند بر دست يابي دانش آموزان با سطوح مختلف دانشي، به دانش توصيفي و روندي. او مي‌گويد هنگامي که دانش قبلي افراد در موضوع مورد آموزش کم باشد، تصوير به شکل ساکن يا متحرک براي يادگيري حقايق توص
ي
في، بهتر مي‌تواند عمل کند نسبت به دروسي که فقط داراي متن باشند. اگر چه در يادگيري حقايق دانش روندي، تفاوتي بين استفاده از متن يا تصوير ديده نمي‌شود؛ اما دانش آموزان داراي سطوح بالا از دانش قبلي از موضوع، بهتر ياد مي‌گيرند حقايق توصيفي را در حالت استفاده از تصوير، و ليکن تصاوير ساکن در يادگيري دانش روندي براي اين دانش آموزان تأثيري ندارد. مطالعات چان لاين حاکي از آن است که دانش آموزان با سطوح مختلف دانش قبلي، به گونه اي متفاوت اعمال نشان دهنده‌ي دست يابي خود به يادگيري را نشان مي‌دهند. تصاوير متحرک نسبت به تصاوير ساکن، براي تأثيرگذاري بر يادگيري برتري ندارند و حتي مي‌توانند براي يادگيري گيج کننده باشند اگر که حرکات آن‌ها با کيفيت پردازش اطلاعات بصري توسط دانش آموزان، متناقض باشد.
3. کوسا و کاراکاس47 (2010) در پژوهشي تأثير نرم افزار سه بعدي بر يادگيري هندسه ي تحليلي فضايي در 24 معلم دبيرستان پرداختند. نتايج پژوهش آنان بيانگر آن بود که نرم افزار سه بعدي کابري، نرم افزار بسيار مفيدي براي يادگيري و آموزش هندسه تحليلي فضايي است. ضمن اينکه استفاده از اين نرم افزار درک تجسم فضايي افراد را ارتقاء مي بخشد.
4. يازليک و اردهان48 (2012) در پژوهشي به بررسي تأثير نرم افزار هندسه پويا با عنوان “کابري49” در آموزش هندسه پرداختند نتايج پژوهش آن‌ها که به شيوه ي نيمه آزمايشي انجام گرفت نشان داد که اگر چه پيشرفت و بهبود درسي در هر دو گروه کنترل و آزمايش قابل توجه بوده است، اما دانش آموزان گروه آزمايش عملکرد بهتري را از خود در يادگيري مطالب نشان داده اند.

جدول شماره (2-2): خلاصه ي مطالعات تجربي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع پژوهش
محقق و همکاران
سال
نتيجه
گلزاري
1383
استفاده از نرم افزار کمک آموزشي در افزايش يادگيري دانش آموزان در مقايسه با روش تدريس سنتي به تنهايي، مؤثرتر است. استفاده از دست سازه ها نيز در افزايش يادگيري دانش آموزان در مقايسه با روش تدريس سنتي به تنهايي، از تأثيرگذاري بيشتري برخوردار است. در مقايسه ي دو شيوه ي آموزش سنتي با کمک نرم افزار و آموزش سنتي با دست سازه ها، تفاوتي ديده نشد.
ريحاني و همکاران
1388
نرم افزارهاي هندسه ي پويا با فعال سازي طرحواره هاي مرتبط و مناسب تر، تشويق فرد به استفاده از راهبردهاي حل مسأله، تأثير مثبت در نحوه ي کنترل فرآيند حل و باورهاي فرد، توانايي هاي حل مسأله به ويژه ساخت حدس هاي منطقي و خلاقانه را افزايش و توسعه مي دهد.
دهقان پور
1389
به کارگيري دست سازه ها در آموزش رياضي در مقايسه با روش تدريس سنتي بر افزايش يادگيري، بهبود نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به اين درس، لذت بيشتر بردن از رياضي، کاستن ترس و اضطراب از اين درس، افزايش انگيزه، افزايش مهم و سودمند دانستن رياضيات، افزايش توانايي حل مسأله و افزايش ميزان فراشناخت در دانش آموزان مؤثر است.
اکثريت معلمان (80/0) ديدگان مناسبي درباره ي استفاده از دست سازه هاي آموزشي دارند.
بين مدرک تحصيلي معلمان و ديدگاهشان درباره استفاده از دست سازه هاي آموزشي رابطه ي معناداري وجود ندارد.
بين سابقه تدريس معلمان در رياضي دوره راهنمايي و ديدگاهشان درباره دست سازه هاي آموزشي رابطه معناداري وجود ندارد.
لياقتدار و همکاران
1391
تدريس بر مبناي فن هيلي در مقايسه با روش سنتي از تأثير گذاري بيشتري بر پيشرفت تحصيلي فراگيران برخوردار است.
ماير و مورنو
99/1998
فراگيراني که مطالب آموزشي را در قالب انيميشن و صدا در کنار يکديگر دريافت کرده اند 80 درصد بيشتر از فراگيراني که انيميشن و متن را دريافت کرده اند، داراي ميانگين بالاتري بوده اند.
چان لاين
1998
هنگامي که دانش قبلي افراد در موضوع مورد آموزش کم باشد، تصوير به شکل ساکن يا متحرک براي يادگيري حقايق توصيفي، بهتر مي‌تواند عمل کند نسبت به دروسي که فقط داراي متن باشند. اگر چه در يادگيري حقايق دانش روندي، تفاوتي بين استفاده از متن يا تصوير ديده نمي‌شود؛ اما دانش آموزان داراي سطوح بالا از دانش قبلي از موضوع، بهتر ياد مي‌گيرند حقايق توصيفي را در حالت استفاده از تصوير و ليکن تصاوير ساکن در يادگيري دانش روندي براي اين دانش آموزان تأثيري ندارد. مطالعات چان لاين حاکي از آن است که دانش آموزان با سطوح مختلف دانش قبلي، به گونه اي متفاوت اعمال نشان دهنده‌ي دست يابي خود به يادگيري را نشان مي‌دهند. تصاوير متحرک نسبت به تصاوير ساکن، براي تأثيرگذاري بر يادگيري برتري ندارند و حتي مي‌توانند براي يادگيري گيج کننده باشند اگر که حرکات آن‌ها با کيفيت پردازش اطلاعات بصري توسط دانش آموزان، متناقض باشد.
کوسا و کاراکاس
2010
نرم افزار سه بعدي کابري، نرم افزار بسيار مفيدي براي يادگيري و آموزش هندسه تحليلي فضايي است. ضمن اينکه استفاده از اين نرم افزار درک تجسم فضايي افراد را ارتقاء مي بخشد.

يازليک و اردهان
2012
نرم افزار هندسه ي پويا با نام “کابري” داراي تأثيرگذاري بيشتري بر يادگيري مفاهيم هندسي توسط دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه ي با گروه کنترل داشته است.

مقدمه فصل سوم:
در اين فصل در ابتدا نوع و روش پژوهش به کار رفته براي انجام تحقيق توضيح داده مي شود. در ادامه به بيان متغيرهاي پژوهش در سه بخش متغيرهاي مستقل، وابسته و کنترل مي پردازيم، سپس ابزار اندازه گيري متغير
هاي مورد مطالعه را در چهار بخش مفاهيم هندسي، هوش منطقي رياضي، هوش فضايي و خلاقيت تشريح مي نماييم و در ادامه به بيان چگونگي تعيين روايي و پاياي ابزار مورد نظر مي پردازيم. به دنبال آن روش جمع آوري اطلاعات پژوهش و همچنين جامعه و نمونه ي آماري مورد مطالعه و حجم نمونه و همچنين شيوه ي نمونه گيري را بيان مي کنيم و در انتها پژوهش ضمن بيان شيوه ي اجراي پژوهش به معرفي روش‌هاي و ابزار تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش مي پردازيم.
نوع و روش تحقيق:
در اين پژوهش، با توجه به اهداف و فرضيات پژوهش از روش شبه آزمايشي با 6 گروه آزمايشي بدون گروه کنترل و اجراي پيش آزمون و پس آزمون استفاده مي‌شود.
جدول (1-3). طرح شبه آزمايشي مورد استفاده در پژوهش
گروه
پيش آزمون
متغير مستقل
پس آزمون
آزمايش 1
T1
فراکتال با کاغذ
T2
آزمايش 2
T1
کتاب سازي
T2
آزمايش 3
T1
موزاييک کاري با کامپيوتر
T2
آزمايش 4
T1
فراکتال با کامپيوتر
T2
آزمايش 5
T1
اوريگامي
T2
آزمايش 6
T1
موزاييک کاري با کاغذ
T2

متغيرهاي تحقيق:
متغيرهاي مستقل پژوهش عبارت‌اند از:
* آموزش مبتني بر روش فراکتال با کاغذ
* آموزش با استفاده از روش کتاب سازي
* آموزش مبتني بر موزاييک کاري با کامپيوتر
* آموزش مبتني بر روش فراکتال با کامپيوتر
* آموزش مبتني بر روش اوريگامي
* آموزش مبتني بر موزاييک کاري با کاغذ
متغيرهاي وابسته پژوهش:
* ميزان يادگيري فراگيران در مباحث ساده شناختي هندسي (سطوح دانش، درک و فهم و کاربرد)
* ميزان يادگيري فراگيران در مباحث متوسط شناختي هندسي (سطوح تجزيه و تحليل و ترکيب)
* ميزان يادگيري فراگيران در مباحث مشکل شناختي هندسي (سطح ارزشيابي).
* ميزان يادگيري فراگيران در مباحث هندسي (به شکل کلي)
* ميزان هوش منطقي رياضي فراگيران
* ميزان هوش فضايي فراگيران
* ميزان خلاقيت فراگيران
متغيرهاي کنترل پژوهش:
* پايه تحصيلي (دانش آموزان پايه ششم)
* موضوع و مواد آموزشي يکسان براي هر سه گروه شامل مباحث هندسي (پايه هاي سوم تا ششم)
* اجراي پيش آزمون و حذف افراد داراي نمرات بسيار بالا يا پايين از گروه
ابزارهاي اندازهگيري و شيوه اندازه گيري متغيرها:
ابزار گردآوري داده هاي اين پژوهش در چهر بخش کلي به شرح زير با توضيحات مربوط به هر يک مي باشد.
پيش آزمون مفاهيم هندسي:
مفاهيم ساده شناختي: به منظور تعيين ميزان توانايي دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهيم ساده ي شناختي شامل سطوح (دانش، درک و فهم و کاربرد) از مجموع نمرات در نظر گرفته شده براي ارزيابي يادگيري مفاهيم هندسي، 9 نمره ي آن به ارزيابي مفاهيم ساده ي شناختي اختصاص يافت.
مفاهيم متوسط شناختي: به منظور تعيين ميزان توانايي دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهيم متوسط شناختي شامل سطوح (تجزيه و تحليل و ترکيب) از مجموع نمرات در نظر گرفته شده براي ارزيابي يادگيري مفاهيم هندسي، 5/8 نمره ي آن به ارزيابي مفاهيم متوسط شناختي اختصاص يافت.
مفاهيم مشکل شناختي: به منظور تعيين ميزان توانايي دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهيم مشکل شناختي شامل سطح (ارزشيابي) از مجموع نمرات در نظر گرفته شده براي ارزيابي يادگيري مفاهيم هندسي، 9 نمره ي آن به ارزيابي مفاهيم مشکل شناختي اختصاص يافت.
مفاهيم هندسي (کلي): اين آزمون يک آزمون 24 سؤالي به ارزش نمره اي برابر 5/26 است که شامل مفاهيم آموزشي مساحت و مختصات شکل هاي (ذوزنقه، لوزي، متوازي الاضلاع و مثلث) است؛ و در بر گيرنده ي سه سطح ساده، متوسط و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *