منبع پایان نامه با موضوع شهر تهران، دانشگاه تهران، کلانشهر تهران

اجتماعي، شماره 10.
– جواهريپور، مهرداد و بابک داورپناه(1381)، “سکونتگاههاي ناپايدار اقشار کمدرآمد شهري”، نشريه هفت شهر، شماره نهم و دهم.
– جواهريپور، مهرداد و داورپناه، بابک (1381)،”سکونتگاههاي ناپايدار اقشار کمدرآمد شهري(بازبيني سياستگذاريهاي دوران اخير در زمين? اسکان غيررسمي يا نابسامان)”، نشريهي هفت شهر، شمارهي 8.
– چارلز، شوگيل(1381)، “ائتلاف براي شهرهاي فاقد آلونک: برنامه عمل براي پيشبرد مرحلهي ارتقاي محيطي آلونک نشيني”، ترجمه: شيرزاد مهدوي، نشريه هفت شهر، شماره نهم و دهم، 1381.
– چيما، جي و شايبر(1379)، “چالش مديريت شهري: برخي موضوعات”، ترجمه پرويز زاهدي، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ريزي شهري.
– حاج يوسفي، علي(1381)،”حاشيهنشيني و روند تحول آن در ايران(قبل از انقلاب)”، نشريهي هفت شهر، شمارهي 8.
– حبيبي، سيد محسن؛ زهرا اهري و ديگران(1371)، “طرح پژوهشي دگرگوني روستاهاي مجاور شهرهاي بزرگ و نقش آنها در نظام اسکان کشور-مطالعه موردي اسلام شهر”، دانشگاه تهران، موسسه مطالعات محيط زيست، تهران.
– خزاعي، منصور و هادي برغمدي(1385)، “سرمايهي اجتماعي در محلات حاشيه نشين، مجموعه مقالات همايش بررسي وضعيت فرهنگي- اجتماعي شهر تهران، مرکز مطالعات فرهنگي شهر تهران، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران.
– داداشپور،هاشم و عليزاده، بهرام (1390)،”اسکان غيررسمي و امنيت تصرف زمين”، انتشارات آذرخش.
– داودپور، زهره (1384)،”کلانشهر تهران و سکونتگاههاي خودرو”، وزارت مسکن و شهرسازي، مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري.
– رفيعي، مينو؛ کمال اطهاري و ديگران(1374)، “حاشيه نشيني در ايران، علل و راهحلها؛ تبيين نظري و تجربي اسکان”، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، وزارت مسکن و شهرسازي، تهران.
– رفيعيان، مجتبي(1382)، “پروژه توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي شهر بندرعباس با ديد شهرنگر”، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان عمران و بهسازي شهري، بانک جهاني، شرکت مهندسين مشاور ساپ.
– زاهدي مازندراني، محمدجواد(1382)، “توسعه و نابرابري”، تهران، انتشارات مازيار.
– زماني، اکبر(1379)،” پژوهش در روند حاشيهنشيني ايران: مطالعه موردي تبريز”، پاياننامه کارشناسي ارشد رشته جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري، دانشگاه تبريز.
– زيبايي، نيره(1387)، “حکمروايي شهري زمينهساز پايداري شهر”، دي ماه.
– سازمان بينالمللي کار (1377)، “بخش غيررسمي”، ترجمه مرجانه سلطاني، مجله تعاون شماره 90.
– سعادت، رحمان(1385)، “تخمين سطح و توزيع سرمايه اجتماعي استانها”، فصلنامه علمي-پژوهشي رفاه اجتماعي، شماره 17، سال چهارم.
– سند توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي، هيات وزيران جمهوري اسلامي ايران، مصوبه شماره 4483/ت29271ه مورخ 26/11/1382
– سهيل، م(1384)، “شراکت عمومي-خصوصي در خدمات رساني شهري”، ترجمه مهرداد جواهري پور و ديگران(به کوشش کيومرث ايراندوست)، انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور.
– شارعپور، محمود(1380)، “فرسايش سرماي? اجتماعي و پيامدهاي آن”، انجمن جامعهشناسي ايران، شماره 3.
– شريفيان ثاني مريم و اميد ملکي سعيدآبادي(1385)، “سرمايه اجتماعي به مثاب? يک سيستم پيچيده”، فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، شماره 23، سال ششم.
– شکويي، حسين(1355)، “حاشيه نشينان شهري، تبريز”، دانشگاه آذرآبادگان.
– شکويي، حسين(1373)، “انديشه هاي نو جغرافياي شهري”، جلد اول، انتشارات سمت.
– شهيدي، محمدحسين (1386)، “شهرسازي، حمل و نقل و حکمروايي شهري”، جستارهاي شهرسازي، سال ششم، شماره 19 و 20.
– شيخي، محمد (1369)،”علل و پيامدهاي دستفروشي، اطلاعات سياسي-اقتصادي، شماره 25.
– شيخي، محمد(1380)،”تبيين فرايند شکلگيري و دگرگوني سکونتگاههاي خودروي پيرامون کلانشهر تهران؛ مطالعه موردي اسلامشهر، نسيمشهر و گلستان”، رساله دکتري شهرسازي، دانشگاه تهران.
– صالحي اميري،سيدرضا و خدائي، زهرا (1390)،”حاشيهنشيني و اسکان غيررسمي چالشها و پيامدها”، انتشارات ققنوس.
– صحرايي، اميرحسين(1382)، “بکارگيري رهيافت توانمندسازي و ارتقاي محيطي در برنامهريزي سکونتگاههاي غيررسمي؛ موردپژوهي:کرمانشاه، محله جعفرآباد”، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي، تهران.
– صرافي، مظفر(1377)،”مباني برنامه ريزي توسعه منطقهاي”، سازمان مديريت شهري.
– صرافي، مظفر(1381)، “اسکان غيررسمي”، نشريه هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم.
– صرافي، مظفر(1381)، “به سوي تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسکان غيررسمي، نشريه هفت شهر، سال سوم، شماره نهم و دهم.
– صرافي، مظفر(1381)، “مرور تحولات سياستهاي تأمين مسکن کمدرآمدها در جهان”، نشريه هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم.
– صرافي، مظفر(1382)، “بازنگري ويژگيهاي اسکان خودانگيخته در ايران، در جستجوي راهکارهاي توانمندسازي”، مجموعه مقالات سمينار حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي، دانشگاه علوم بهزيستي.
– صرافي، مظفر(1387)، “ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي کشور در پرتو حکمروايي خوب شهري”، نشريه هفت شهر، شماره 24-23، بهار و تابستان 1387.
– عبدي دانشپور، زهره(1382)، “تکنيکهاي برنامهريزي شهري”، جزوه درسي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.
– عبدي دانشپور، زهره(1382)، “مباني برنامهريزي شهري”، جزوه درسي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.
– عسگري، علي(1387)، “طرح طراحي نظام جامع مديريت مجموعههاي شهري کشور”، پژوهشکده شهري و روستايي، مرحله اول.
– عظيمي آملي، جلال(1380)،”تحليل جغرافيايي مشاغل غيررسمي شهرها در ارتباط با مهاجرت روستايي پژوهش موردي بخش مرکزي تهران”، پايان نامه دکتري، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي.
– علوي، سيد بابک(1380)، “نقش سرمايه اجتماعي در توسعه”، ماهنامه علمي-آموزشي تدبير، سال دوازدهم، شماره 116.
– غفاري، غلامرضا و نازمحمد انق(1385)، “سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي”، مجله علمي و پژوهشي مطالعات اجتماعي ايران، دوره اول، شماره 1.
– غفاري، غلامرضا(1390)،”سرمايه اجتماعي و امنيت انتظامي”، انتشارات جامعهشناسان، تهران.
– فرزينپاک، شهرزاد(1383)، “از آموختنيهاي شهر، حکمروايي خوب چيست؟”، شهرداريها، سال ششم، شماره 69.
– فيروزآبادي، سيد احمد و حسين ايماني جاجرمي(1385)، “سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي-اجتماعي در کلان شهر تهران”، فصلنامه علمي-پژوهشي رفاه اجتماعي، شماره 22، سال ششم.
– قادري، حاتم(1379)، “انديشههاي سياسي قرن بيستم”، انتشارات سمت.
– گيدنز، آنتوني(1376)، “جامعه شناسي”، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني.
– گيلبرت، آلن و ژوزف گاگلر(1375)، “شهرها، فقر و توسعه”، مترجم: پرويز کريمي ناصري، اداره کل روابط عمومي و بينالمللي شهرداري تهران.
– لاکويان، آپروديسو(1364)، “خانه سازي در جهان سوم”، ترجمه: مينو رفيعي، وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي- اجتماعي و انتشارات.
– محمدي، سيد بيوک (1378)،”مفاهيم و ديدگاههاي توسعه”، جلد اول، تهران.
– موسوي، ميرطاهر و پروين عليپور(1391)،”تأملي بر نظريه سرمايه اجتماعي در جامعه شناسي”، جامعه شناسان، تهران
– مهندسان مشاور آمايش توسعه البرز، 1387: “امکانسنجي نهادينه سازي فرآيند بهسازي شهري در ايران”.
– مهندسان مشاور طرح محيط پايدار(1388)، “ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماعات آنها با تأکيد بر بهسازي شهري شهر ساري با ديدگاه شهرنگر”، شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري، وزارت مسکن و شهرسازي.
– ميدري، احمد و جعفر خيرخواهان(1383)، “حكمراني خوب: بنيان توسعه”، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر بررسي هاي اقتصادي، نشر تهران.
– نجاتي هريس، حبيب(1385)،”بهبود کيفيت زيست در اسکانهاي غيررسمي با استفاده از راهبرد توانمندسازي اجتماعات محلي(محله خليل آباد تبريز)”، پاياننامه کارشناسي ارشد شهرسازي، دانشگاه تربيت مدرس تهران.
– نيک نام،جواد و موسوي،سيد عارف(1389)، “بررسي مشکلات و مسائل سکونتگاههاي غيررسمي”، کتاب ديجيتال منتشر شده توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور، تهران.
– هاديزاده بزاز، مريم (1382)،”حاشيهنشيني و راهکارهاي ساماندهي آن در جهان”، انتشارات شهرداري مشهد.
– هريسون، ديويد(1376)، “جامعه شناسي نوسازي توسعه”، ترجمه: عليرضا کلدي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
منابع لاتين
– Albbott, J.(2002), “An analysis of informal settlement upgrading, An critique of existing Mythological approaches”, habitat international,26, pp.303-315.
– Aldrich, B.C. and Sandhu, R.S.(1995), “Housing the urban poor: policy and practice in development countries”, London snd new Jersey:zed.
– Aldrich, Brian C. & Ranvinder S.sandhu(Ed)(1995), Housing the urban poor: policy and practice in developing countries, Zed Books, lodon and Newyork
– Arimah, Ben C(2010), “The Face of urban poverty, Explaining the Prevalence of Slums in developing countries”, UNU-WWIDER, march 2010.
– Bourdieu, P.(1986), The Forms of capital, in J Richardson(ed.): Handbook of Theory and Research for the sociology of Education New York, Green wood.
– Bright, Chris & Bngan Rober (2003), State of the world, Earthscan,LONDON.
– Burgess, R., Marsia, C. & Theo Kolstee(1997), “Contemporary Policies for Enablement and participation”, A critical Review in: Burgess, R and et al(eds).
– Burt, Ronald. (1992), Structural holes, The Social Structure of Competition, Cambridge, MA, Harvard University Press.
– Coleman, J (1988): social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, vol.94,P 95-120.
– Davis, M.(2004), “Planet of Slums: Urban Involution and the informal proletariat.
– Downer, Alexander(2000), “Good Governance (Guiding principles for implementation), Australia , Canberra Mailing Centre
– Drakakis – smith, D. (2000). Third Word Cities. London: Routledge. P.154.
– Emer, Dick.(2008), “What are enabling housing strategies?”, A paper from Seminar in Barselona in April 2008, Title of seminar: “Are a architects and planners obstactes to slum upgrading?”.
– Fukuyama, F(1995). Trust: The Social Virtues and the creation of Prosperty. New York: free press.
– Garau, P.(2005), “A home in the city”, Elliot D.Sclar – Gabrielly. Carolina Earthscan.
– Garau, Pietro (2005), A Home in the city, Elliott D.Sclar-Gabriellay, Carolina Eearthscan
– Georg Gerster(1978),” Flights of Discovery: The Earth from Above”, London: Paddington, p. 116
– Grootaert, Ch. & et al. “Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital (SC-IQ)”, The World Bank Social Capital Thematic Group(2003), June 23, 2003.
– Hernandez, Juan D.(2009),”is there a role for informal settlement in branding cities?, Journal of place management and development.
– Inglehart, R (1997). Modernizatoin and post modernization: Cultural, Economic and Political Change in 41 societies. Princeton University Press.
– Krishna, A. and Shrader, E(1999). Social Capital Assessment Tool. Conference paper for Conference on social Capital and poverty

دیدگاهتان را بنویسید