پایان نامه با واژگان کلیدی عمل‌آوری، چسب‌های، چسب، آماده‌سازی

پایان نامه ها و مقالات

موزون جرم است (شکل 3-17) .

به دلیل ساخت نمونه‌ها به صورت ذکر شده برای استفاده از دستگاه مقاومت فشاری نیاز به ساخت قالبی مخصوص برای ایجاد امکان بررسی تحت زاویه‌ی 60 درجه به وجود آمد.
3-3-2-3-6- اعمال چسب
پس از آماده‌سازی نمونه‌ها برای اعمال چسب‌های اپوکسی نوع 4 برای اتصال بتن قدیم به قدیم و همچنین اپوکسی نوع 5 و لاتکس برای اتصال بتن جدید به قدیم اقدام می‌کنیم. برای آماده‌سازی چسب بتن –لاتکس- آب، چسب بتن و سیمان را به نسبت توصیه شده توسط کارخانه مخلوط می‌کنیم (شکل 3-18) و پس از آماده‌سازی قالب(برای اتصال بتن جدید به قدیم), چسب را روی نمونه اعمال کرده و سپس روی آن بتن می‌ریزیم.

برای آماده‌سازی چسب‌های اپوکسی نوع 4 و 5 بخش های مختلف چسب‌ها را با نسبت های تعیین شده توسط کارخانه با یک همزن چوبی به خوبی مخلوط کرده (شکل 3-20) و سپس روی نمونه اعمال می کنیم (شکل 3-19).

پس از اعمال چسب اپوکسی نوع 5 و لا تکس بتن‌های تازه با مقاومت‌های 20، 30 و 40 MPa را روی چسب و درون قالب می‌ریزیم و طوری ضربه می‌زنیم که به سطح چسب آسیبی نرسد (شکل 3-21).

3-3-2-3-7- عمل‌آوری
-پس از اعمال چسب‌های اپوکسی نوع 4 به هر دو نمونه, آن دو را به هم متصل کرده و عمل‌آوری می‌کنیم (شکل 3-23).

شکل 3-23. نمونه‌های Epoxy IV آماده‌ی عمل‌آوری
طبق ASTM C882 نمونه‌های دارای چسب‌های اپوکسی نوع 4 باید در تمام مدت عمل‌آوری در فضای آزمایشگاه عمل‌آوری شوند.
برای قابل مقایسه بودن نتایج همه‌ی چسب‌های اپوکسی نوع 4 کارخانجات ذکر شده, همه‌ی نمونه‌های متصل شده با چسب‌های این کارخانجات در روز 14 تست شدند.
همچنین چسب‌های اپوکسی نوع 5 باید طبق ASTM CI22 مانند عمل‌آوری بتن، عمل‌آوری شوند.
– علی‌رغم لاتکس نبودن چسب‌های استفاده شده, اما به دلیل شباهت ترکیبی کافی از سوی سازندگان این چسب‌ها تصمیم بر عمل‌آوری چسب‌های بتن کارخانجات ذکر شده طبق ASTM C1042 که مربوط به عمل‌آوری لاتکس نوع 2 می‌باشد و باید طبق آن این نمونه‌ها هفت روز در هوای آزمایشگاه و پس از باز کردن (شکل 3-24) از قالب هفت روز در آب آهک اشباع نگه‌داری شوند، گرفته شد.

پس از آنکه نمونه‌ها عمل‌آوری و آماده‌ی تست شدند (شکل 3-25 و شکل 3-26) با اندازه گیری قطر متوسط هر کدام آنها، (شکل 3-27) را درون دستگاه قرار می دهیم.

3-3-2-3-8- دستگاه مقاومت فشاری
دستگاه ‌مقاومت فشاری (شکل 3-28) برای‌ اعمال‌ نیرو به‌ نمونه‌های‌ مختلف‌ بتنی، فلزی‌ و… استفاده‌ می‌شود. درصورتی‌ كه‌ نیروی‌ اعمال‌ شده‌ به‌ نمونه‌ به‌ حدی‌ برسد كه‌ سبب‌ گسیختگی‌ و شكست‌ آن‌ شود، فرایند اعمال‌ نیرو به‌ طور خودكار قطع‌ می‌شود. از این‌ دستگاه‌ می‌توان‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ حداكثر نیروی‌ قابل‌ تحمل‌ توسط‌ یك‌ نمونه‌ و كالیبراسیون‌ نیروسنج‌ها استفاده‌ كرد.
پس از اندازه گیری قطر نمونه‌ها آن ها را درون دستگاه قرار داده و تست می کنیم (شکل 3-30).

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *