پایان نامه با کلمات کلیدی ارباب رجوع، قاچاق کالا، مواد مخدر

پایان نامه ها و مقالات

کارشناسان بانکي به دنبال پاسخ آن بوديم.
در اين مرحله از پروژه سعي شد تا با مشاوره کارشناسان و مشاوران بانکي و نظرات و … آن‌ها همچنين بررسي سيستم اطلاعاتي بانك و …مصاديق يا روش‌هايي را که با وجود محدوديت‌‌هاي فوق وجود دارند کشف نمائيم و براي آن‌ها براساس روش‌هاي داده کاوانه به طراحي سيستم پولشويي بپردازيم.
در اين مرحله روش مورد نظر اين پروژه که همانا کنترل فرآيند ورود پول بدون سابقه و غير قابل بررسي و خروج پول تطهير شده به بانك بود مورد مشاوره با کارشناسان بانکي قرار گرفت که اين عزيزن نيز به شدت از اين مساله استقبال نمودند با توجه به اينکه اين روش عملا معمول ترين و مهمترين فرآيند پولشويي در بانك را مورد بررسي قرار مي دهد . البته نکاتي که در اين مشاوره مورد اهميت بودند شامل موارد زير مي‌باشد:
* اهميت طول زمان و تاريخچه رفتار مشتري
* حساسيت به رفتار لحظه اي مشتري
* اهميت زمان افتتاح حساب مشتري به نسبت رفتار مشتري
* رسيدن به يك الگو يا روش کنترل مشتريان پولشو توسط شعب و …
3‌.5‌.2‌.6‌ دريافت موارد مشکوک و ايده‌‌هاي قابل اجرا در بانک‌هاي ايران .
در اين مرحله موارد مشکوک گذشته يا ايده‌‌هايي که از نظر بانکداران مي تواند مهم تلقي شود دريافت و بررسي مي‌شوند تعدادي از موارد به شرح زير هستند:
* مشتريان مجازي
با توجه به نبود زير ساخت کد ملي به صورت کامل و عدم ارتباط با موسسات شناسائي هويت مانند ثبت احوال يکي از بزرگترين مشکلات بانک‌هاي ايران وجود مشتريان غير واقعي يا مجازي است، اطلاعاتي که متعلق به يك شخص واقعي نبوده جهت اعمال خلاف توسط افراد پولشو به صورت مجازي و با جعل اسنادي مانند شناسنامه و … صورت مي گيرد. کشف اينگونه از مشتريان مي تواند کمك موثري به کشف تقلبات داشته باشد.
* کنترل فرآيند ورود و خروج پول در طول زمان
* کشف شبکه پولي بين مشتريان و کارکنان بانك
* کشف شبکه پولي بين مشتريان و در بانک‌هاي مختلف و …
با بررسي سوابق اينگونه عمليات و اطلاعات موجود و بررسي روش‌هاي داده کاوانه براي آن‌ها مي توان به روش‌هاي مناسبي براي کشف اينگونه از تقلب‌ها پرداخت.
3‌.5‌.2‌.7‌ نظرات و بازخورد‌هاي مشاوران .
به منظور شناسايي شاخص‌هاي پولشويي در داده‌‌هاي بانکي از ابتدا با نظر يکي از مشاوران بازرسي، شاخص‌هاي بارز در اين حوزه طراحي گرديد و با توجه به محدوديت داده‌‌ها تعدادي از آن‌ها که قابل پياده سازي بودند انتخاب و اجرايي گرديدند .
با توجه به اين نکته که داده‌کاوي به عنوان يك فرآيند مطرح ميباشد، مدل پيشنهادي براي اجراي يك عمليات با هدف ضد پولشويي به صورت يك چهارچوب با ماهيت فرآيندي طراحي و پياده سازي شده‌است.
3‌.5‌.3‌ بررسي اسناد و مدارک آرشيوي
3‌.5‌.3‌.1‌ بخشنامه / آئين نامه وزارت دارائي .
در زمينه پولشويي درکشور‌هاي مختلف و در سطح جامعه بين الملل قوانين و سازمان‌هاي مختلفي ايجاد شده اند، ازآنجا که اين پروژه بر اجراي پولشويي در ايران برنامه ريزي شده است و از آنجا که قوانين ضد پولشويي در ايران نيز تصويب شده است به بررسي قوانين فوق نيز پرداخته و تلاش شده تا از ميان آن‌ها مواردي را که ارتباط بيشتري دارد و يا اطلاعات موجود در سيستم‌هاي نرم افزاري بانك دسترسي اطلاعاتي به آن‌ها را فراهم ميآوردرا انتخاب شود.
در اينجا به صورت مختصر به بررسي آئين نامه مبارزه با پولشويي مي پردازيم . هيات وزيران بنا به پيشنهاد شوراي عالي مبارزه با پولشويي و در اجراي تبصره 3 ماده 4 و مواد 5،6 و 7 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/86 آيين نامه اجرايي قانون موصوف را تصويب نمود . در فصل 3 اين آئين نامه به موارد مشکوک پرداخته شده است که در زير به مواردي از آن‌ها اشاره مي کنيم[7] :
فصل سوم – معاملات وعمليات مشکوک
ماده 4- معاملات و عملياتي که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا دلايل منطقي ظن پيداکنند که اين عمليات و معاملات بمنظور پولشويي انجام مي شود .دلايل منطقي در اين تعريف عبارتست از شرايط و مقتضياتي که يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشاء مال و سپرده گذاري يا ساير عمليات مربوطه مي نمايد .
ماده 5- مصاديق معاملات و عمليات مشکوک به شرح زير است.
1-5 مبادلاتي که از نظر اقتصادي و تجاري متعارف نيست.
2-5 سپرده نقدي با حجم زياد که توجيه قابل قبول ندارد.
3-5 واريز مبالغي به حساب که با گردش مالي آن تناسب ندارد.
4-5 عدم ارائه اطلاعات مورد نظر توسط ارباب رجوع و يا فراهم ننمودن امکان احراز اصالت مستندات و مدارک احراز هويت.
5-5 فعال شدن ناگهاني حساب‌هاي راکد و کم کار ، بدون توجيه منطقي.
6-5 درخواست انجام عمليات پيچيده و خارج از ضوابط .
7-5 تقاضاي انتقال وجه بيش از سقف مقرر از بانکي به حساب بانکي ديگر و يا کشور خارجي از طريق حواله، صدور چك و انتقال الکترونيکي بويژه در صورت عدم همخواني با ماهيت حرف‌هاي ارباب رجوع و عدم ذکر نام ذينفع
8-5 عدم تناسب بين تعداد دفعات سپرده گذاري يا گردش عمليات حساب با ميزان درآمدشغلي ارباب رجوع و يا اطلاعات مالي ارائه شده توسط وي
9-5 تبديل وجه نقد بيش از سقف مقرر به ارز‌هاي ديگر
10-5 واريز وجوه کلان از حساب‌هاي بانکي مختلف يا توسط افراد متعدد به يك حساب بانکي مشخص به فواصل زماني کوتاه و بدون توجيه
11-5 بازپرداخت وام يا تسهيلات يا اعتباراسنادي مدت دار بصورت غيرمنتظره درمدت زمان کوتاه که
ب
ا وضعيت مالي يا اطلاعات ارائه شده مغايرت داشته باشد.
12-5 افزايش غيرعادي موجودي حساب بانکي اشخاص
13-5 انجام مکرر عمليات با مبالغي کمتر و نزديك به سقف مقرر به منظور عدم شمول مقررات
14-5 صدور چک‌هاي متعدد با مبالغ بالا بدون انطباق با ماهيت حرف‌هاي ارباب رجوع و ايجاد گردش صوري حساب
15-5 افتتاح حساب‌هاي متعدد به نام متقاضي ،وابستگان و يا افراد بيگانه
16-5 کليه عمليات يا معاملات يا مبادلات مشکوک به تامين مالي تروريسم
17-5 انتقال وجه به کشور‌هايي که در آن‌ها فعاليت غيرقانوني در زمينه‌‌هاي قاچاق مواد مخدر ، فعاليت‌هاي تروريستي ، قاچاق کالا و … انجام گيرد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *