پایان نامه با کلید واژگان عملکرد شرکت، موانع توسعه، توسعه منطقه، نقش برجسته

4گانه خوشه يعني:تمرکز جغرافيايي،تمرکز بخشي،روابط همکاري و چالشها و فرصتهاي مشترک کسب و کارهاي گردشگري به شناسايي و تحليل خوشه گردشگري در شهر شيراز پرداخته است . روش عمومي تحقيق اسنادي و ميداني بوده است .از فنون نسبتهاي مکاني و ماتريس همکاري به ترتيب براي تحليل تمرکز جغرافيايي و بخشي و روابط همکاري بين واحدهاي کسب و کار و از پرسشنامه و فرمهاي مخصوص مصاحبه براي تحليل چالشها و فرصتهاي مشترک کسب و کارها بهره گرفته شده است .يافته ها نشان مي دهد،اقتصاد بخش گردشگري در شهر شيراز پايه بوده و از نسبت مکاني 1.12برخوردار است ، کسب و کارها داراي چالشها و فرصتهاي مشترک هستند اما روابط همکاري بين بنگاهي و بين صنفي نسبتا ضعيف است . در پايان ،راهبردهاي سياستگذارانه برمبناي شرايط فعلي و فرصتهاي آتي براي توسعه خوشه گردشگري ارائه شده است
14- برنامه ريزي استراتژيک جهت ايجاد يک خوشه گردشگري در شمال شهر تهران، محمود حسن پورپازواري، 1390 پس از مروري بر ادبيات پژوهش پيرامون برنامه ريزي استراتژيک ، گردشگري و خوشه هاي کسب و کار،با استفاده از آزمون هبستگي فرضيه تحقيق مورد بررسي قرار گرفت سپس با بررسي نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات محيطي حاصل از ايجاد خوشه ، ماتريس SWOT ترسيم شد و استراتژيها با به کارگيري دو تکنيک تاپسيس فازي و QSPMرتبه بندي شدند
15- كتاب اكوتوريسم،نوشته منوچهر جهانيان، ابتهال زندي ،انتشارات، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي،1389
اين كتاب اكوتوريسم از سري مجموعه كتاب‌هاي تخصصي انواع گردشگري سعي نموده تا موضوعات و ابعاد مختلف اين نوع از گردشگري را به صورتي موشكافانه مورد بررسي قرار دهد. در واقع هدف از تدوين اين مجموعه، فراهم آوردن زمينه‌اي جهت آشنايي كلي با اين نوع گردشگري و منابع موجود در كشور است. اميد است تا با شناخت اين مواهب طبيعي و با همكاري متوليان امر، سرمايه‌گذاري در اين بخش و توسعه زيرساخت‌ها و رو ساخت‌هاي لازم، موجبات رونق اين منابع ارزشمند محقق گردد و با رعايت كامل ملاحظات زيست محيطي و توجه به مقوله پايداري، زمينه‌اي براي تبديل اين منابع، به جاذبه‌هاي منحصر به فرد گردشگري فراهم آيد.
16- كتاب گردشگري در ?? كشور جهان، احمد ديناري، بهار ?? انتشارات: واژگان خرد- مشهد .کتاب گردشگري در 20 کشور جهان، اطلاعات جامع و مفيدي در زمينه ويژگي هاي کلي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و جغرافيايي – جاذبه هاي گردشگري شهرها – امکانات و تسهيلات گردشگري و ساختار تشکيلاتي و مديريتي گردشگري – اکوتوريسم (طبيعت گردي) – قوانين و مقررات سفر- راهنماي دريافت رواديد (ويزا)- موزه ها- مراکز خريد- پارک ها و تفرجگاه ها – سفارتخانه ها و ساير اطلاعات مربوط به بيست کشور توريستي جهان شامل: ايران، مالزي، چين، ژاپن، هندوستان، ترکيه، سوريه، عربستان، امارات، سوييس، اتريش، آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، اسپانيا، استراليا، کانادا، آمريکا و مصر را در اختيار خوانندگان محترم و علاقمندان به سفر قرار مي دهد.
17- کتاب خدمات صنعت گردشگري، دكتر رنجبريان ، 1387 انتشارات چهارباغ . كتاب داراي 10 فصل با عناوين زير است:
1- معرفي بسته سفر ، 2-تورگردان كيست ، 3-تامين وعرضه بسته سفر ، 4-برنامه ريزي بنگاه تورگردان ، 5- مطالعات مقصد ، 6- تنظيم بسته سفر ، 7- قيمت گذاري بسته هاي سفر ، 8- بازاريابي بسته هاي سفر ، 9- روشهاي تبليغ و 10- عمليات تورگرداني.
18- کتاب گردشگري معنوي دکتر دادرس و دکتر بابائي، 1390 ،در اين کتاب مفاهيم و واژه هاي گردشگري مذهبي گردشگري زيارتي و… فقه قرآن وگردشگري و مهم ترين مكان هاي زيارتي وجاذبه هاي كشورهاي اسلامي زائر پذير آورده شده است.
19- زارع، علي،1388،سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري(نمونه موردي شهر نياسر) پايان نامه کارشناسي ارشد،استاد راهنما علي ابر تقوايي، دانشگاه تربيت مدرس.
20-مهدي زاده ،جواد،1383،مباني وراهکارهاي توسعه گردشگري شهري ،مجلس وپژوهش،شماره 44.
21-مدهوتي،مهرداد وناصرپور،1382،بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در لرستان ،فصلنامه پژهش بازرگاني،شماره28.
22- امامي ،محسن ،1378،سهم ايران از صنعت جهانگردي يک هزارم است،ماهنامه جهانگردان،شماره 170،تهران.
23- شيرمحمدي فر ،عليرضا، 1377،جهانگردي صنعت بدون دود، ماهنامه جهانگردان، شماره 9،تهران.
24- هال ،کالين مايکل وجان ام،چنگينز،1382،سايست گذاري جهانگردي ،ترجمه سيد محمد اعرابي،داود ايزدي ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي تهران.
25- لي جان ،1378، گردشگري در جهان سوم،ترجمه عبدالرضا رکن الدين افتخاري ، معصومه السادات امين ، تهران ،شرکت چاپ ونشر بازرگاني

26- 2003، اين تحقيق که در موسسه تحقيقات گردشگري اروپا به انجام رسيده است شامل 3 بخش مي باشد:1 -بحث کلي تئوريک که مقدمه اي را براي تئوريهاي خوشه و نوآوري و اعمال آنها به جهانگردي و صنعت سفر فراهم مي آورد 2- درسهايي از توسعه خوشه که فرصت يادگيري را از تجارب ديگران فراحم مي آوردبطوريکه توسعه خوشه را در 3منطقه Tropical North Queensland در استراليا،Napa Valleyدر کاليفرنياوKhayelitshaدر آفريقاي جنوبي و يک مطالعه موردي از Are&Funasdalsfjallen در شمال غربي سوئد.محور پژوهشي اين تحقيق تاکيد بر خوشه سازي به عنوان راهي براي رشد و توسعه اقتصادي مي باشد .
27- Sara Nordin، Tourism Clustering & InnovationMPRA(Munich Personal RePEc Archive):Reginal Competitivness of Tourism Cluster:A Conseptual Model Proposal، 2009Ferreira,Joa and Estevao,Cristina ، جهانگردي به دليل اينکه بخشي است که به عنوان يکي از فعاليتها با بيشترين
پتانسيل بمنظور توسعه در يک مقياس جهاني برجسته شده است ، توصيف مي شود . بديل پتانسيل رشدش و براي اينکه محصولي مي باشد که فقط مي تواند در يک مکان استفاده شود ، جهانگردي نقش برجسته استراتژي بودن را براي توسعه محلي مي پذيرد . در اين زمينه جستجو براي رقابت يکي از دغدغه هاي اصلي شرکتها در سراسر دنياست . از آنجاييکه خوشه ها يک ابزار ذي صلاحيت در عملکرد شرکتها شده اند،مهم است که پتانسيل آن در جهانگردي در توسعه منطقه اي و در رقابت کشورها تحلي شود .اين تحقيق تلاش مي کند تا يک مدل مفهومي براي تحليل اينکه چگونه يک خوشه جهانگردي رقابت منطقه اي را تشويق مي کند بيان مي دارد
Just Clusters;Economic development strategies that rich more people and place ، Stuart Rosenfield، 2006 اين محقق در پژوهشي تحت عنوان” فقط خوشه ها ،استراتژي توسعه اقتصادي که مردم و مکانها را هرچه بيشتر تقويت مي کند ” کارکردهاي خوشه ها و شبکه هاي همکاري درون کسب و کارهاي گردشگري را مورد بررسي قرار داده اند .
Rethinking Tourism Cluster Development Models For Global Competitivness، Namhyun Kim ،2010، هدف اين مقاله پيشنهاد يک مدل توسعه خوشه گردشگري براي رقابت جهاني است . به وسيله اشاره به ناکارآمدي خوشه ها و مدلهاي رقابتي گردشگري کنوني ،اين مدل پيشنهادي جديد 3موضوع کليدي را مورد بررسي قرار مي دهد:نقش مشارکتهاي فرامرزي در توسعه خوشه گردشگري،ارتباط ميان عاملان خوشه و جدايي عاملان خوشه. اين مقاله مدل توسعه گردشگري کنوني را از نوعي که عمدتا تمرکزش برروي محيطي با بنيان خانه(home-based)در توسعه جهانگردي بود به چارچوب جهاني که بمنظور رقابت جهاني بهتر مي تواند عمل کند،بسط مي دهد

3-1- مقدمه
جان ديويي1 پژوهش را فرايندي براي جستجوي منظم بمنظور مشخص‌كردن و تبيين يك موقعيت نامعلوم مي‌داند. بر اين اساس، پژوهش فرايندي است كه از طريق آن مي‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را كسب كرد. در اين فرآيند، از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آنها به يافته‌ها تحت عنوان “روش‌شناسي” ياد مي‌شود. و روش علمي يا روش پژوهش علمي، فرآيند جستجوي منظم براي مشخص‌كردن يك موقعيت نامعين است (مقيمي،1380).
در اين فصل، روش‌شناسي تحقيق حاضر شامل ابعاد و موضوعات مرتبط با آن تشريح و تبيين خواهد شد. اگر چه در مورد ابعاد و موضوعات مرتبط با روش‌شناسي تحقيق توافق نظر كامل و اجماع همگاني وجود ندارد اما عموما مواردي كه بايد در روش‌شناسي بيان گردند ذيلا خواهند آمد.
3-2- روش تحقيق
محقق درصدد است با انجام اين مطالعه به بررسي تاثير شاخص هاي گردشگري بر عملکرد صنعت گردشگري بپردازد، و از آنجائيكه نتايج حاصل از تحليل يافته هاي آن مي تواند در عرصه عمل راهگشا باشد، اين تحقيق را مي توان يك تحقيق كاربردي نيز خواند.
در تحقيق توصيفي، محقق به جمع آوري اطلاعات واقعي و مفصل از پديده ويژه نمي پردازد و دخالتي در موقعيت، وضعيت و نقش متغيرها ندارد و آنها را دستکاري و کنترل نمي کند و صرفاً آنچه را که وجود دارد را مطالعه کرده و به توصيف و تشريح آن مي پردازد و سپس به شناسايي و بررسي مسايل، شرايط و وقايع جاري مبادرت مي ورزد.
پژوهش حاضر را از نظر هدف آن مي توان از زاويه كاربردي مورد توجه قرار داد. اين پژوهش از نظر روش نيز يک پژوهش توصيفي است.

3-3- جامعه آماري
تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترك و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد (آذر، 1381)
جامعه ي آماري در دسترس اين تحقيق کليه ي گردشگراني است که در شش ماهه ي نخست سال 1393 وارد استان قزوين شده اند . لذا با مراجعه به دفاتر گردشگري و آزانش هاي معتبر تعداد کلي اين افراد حدود سه هزار نفر بودند

3-4- نمونه و روش نمونه گيري
نمونه گيري، فرآيند گزينش و انتخاب کردن تعداد کافي از ميان اعضاي جامعه آماري است به طوري که با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ويژگي هاي آزمودني هاي گروه نمونه مي توان اين خصوصيات يا ويژگي ها را به اعضاي جامعه آماري تعميم داد(سرمد و بازرگان،1380).
بر اساس جدول مورگان نمونه ها به قرار زير شد :
پس از قرار دادن اين عدد در جدول مورگان حجم نمونه بدست آمد که حجم نمونه برابر شد با 341 نفر .
تعداد 341 پرسشنامه در بين گردشگران توزيع گرديد که از اين مقدار 292 پرسشنامه برگشت داده شد و بر روي همين مقدار تجزيه و تحليلهاي لازم صورت گرفت .
روش نمونه گيري در اين پژوهش تصادفي ساده است .
3-5- روش جمع آوري اطلاعات
جهت گردآوري اطلاعات علاوه بر استفاده از کتب، نشريات و اسناد موجود در کتابخانه از سايت هاي اينترنتي و همچنين مشاهده و … (ميداني) از پرسشنامه نيز استفاده شد.

3-6- ابزار جمع آوري اطلاعات
ابزار، روشي است که توسط آن اطلاعات جمع آوري مي شود و به تحليل آن پرداخته مي شود. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و مقياس مورد استفاده در اين پرسشنامه مقياس ليکرت از نوع 5 گزينه اي
مي باشد.
در اين تحقيق اين پرسشنامه در 2 بخش تنظيم شده است : بخش اول مربوط به ويژگي هاي جمعيت شناختي است و بخش دوم پرسش هاي46 گانه مربوط به شاخص هاي گردشگري مي باشد که در اين بخش ازنمونه آماري درخواست شد تا نظر خود را در يک مقياس 5 تايي از کاملا موافق تا کاملا مخالف بيان کنند.

جدول (3-1) : تفکيک سوالات پرسش نامه

شاخص هاي گردشگري
متغيرها
گزينه ها

عوامل فرهنگي
1-15

عوامل اقتصادي
16-23

عوامل مديريتي
24-35

عوامل طبيعي
36-46

3-7- روايي2 ابزار گرداوري داده:
مفهوم روايي به اين سوال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد ويژگي مورد نظر را مي سنجد (محمدنيا، 1375). اعتبار صوري به قدرت و کشش ظاهري يا صوري ابزار يا شيوه جمع آوري داده ها مربوط مي شود و زماني حاصل مي شود که افراد غيرمتخصص از جمله آزمودني هاي مورد بررسي تشخيص بدهند که آن براي سنجش ويژگي يا خصيصه مورد نظر مناسب است .به سخن ديگر، ابزاري داراي اعتبارصوري است که به نظر آيد آن چيزي را مي سنجد که قرار بود بسنجد (ميرزايي، 1388).
در حقيقت اعتبار صوري پاسخ به دو سوال پاسخ به دو سوال زير مي باشد(حبيب پور و صفري،1390):
1- آيا پاسخ دهنده مفهوم گويه ها را همان مي يابد که محقق مدنظر داشته است؟
2- آيا ظاهر متن به اندازه کافي شکيل است که حواس پاسخ دهنده را به خود جلب کند؟
براي سنجش روايي ابزار تحقيق در اين پژوهش از روايي صوري استفاده شده است. لذا در پيش آزمون از آزمودني ها اين دو سوال مطرح شد که در نتيجه آن برخي گويه ها از لحاظ نوشتاري بهبود يافته و متن نيز از لحاظ فونتي و ظاهري نيز شکيل تر شدند.

3-8- پايايي3 ابزار گرداوري داده:
براي سنجش پايايي پرسشنامه تحقيق، که ابزار اصلي جمعآوري دادهها به شمار ميرود از نرم افزار آماري استفاده گرديد که ميزان پايايي آزمون جهت مجموعه سوالات پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفاي کروبناخ درصد محاسبه شد که با توجه به ميزان نوسانات آلفاي کروبناخ که بين صفر تا يک بوده و عدد بيشتر از 70 درصد، بيانگر سطح مطلوبي از پاياني ميباشد، ميتوان گفت که پرسشنامه به ميزان قابل قبولي توانسته موضوع مورد بحث را اندازهگيري کند. لذا تحقيق از پايايي خوب و قابل قبولي برخوردار بوده است.
همانطور كه در جداول شماره (3-2) نيز مشخص است، آلفاي كرونباخ براي اين پايان نامه براي مولفه ها به تفکيک هر مولفه، بترتيب به شرح زير است كه نشان دهنده قابل قبول بودن و بالا بودن ميزان پايايي پرسشنامه است.

مولفه ها
تعداد گزينه ها
آلفاي کرونباخ
عوامل فرهنگي
15
784/0
عوامل اقتصادي
8
747/0
عوامل مديريتي
12
731/0
عوامل طبيعي
11
738/0
(جدول 3-2): الفاي کرونباخ ابعاد

جدول 3-3 نشان دهنده آلفاي کرونباخ کل براي است.
آلفاي کرونباخ
تعداد گزينه ها
860/0
46

(جدول 3-3): الفاي کرونباخ کل

3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها
در بخش توصيفي از جداول و نمودارهاي فراواني استفاده خواهد شد و براي آزمون فرضيات از آزمون هاي کلمگرف اسميرنف و آزمون دوجمله اي و آزمون ميانگين يک جامعه با استفاده از نرم افزار SPSS به

دیدگاهتان را بنویسید