پایان نامه رایگان درمورد فاصله قدرت، سلسله مراتب، کارکنان دانشگاه

پایان نامه ها و مقالات

پژوهش از حيث نوع دانشکده، نوع استخدام، و جنسيت

دانشکدهها

نوع استخدام

جنسيت

تربيت بدني

ادبيات

علوم اداري

علوم تربيتي

الهيات

منابع طبيعي
ي
کشاورزي

دامپزشکي

علوم پايه

علوم رياضي

مهندسي

رسمي

غير رسمي

مرد

زن

23
26

22

27

18

7

47

19

16

12

23

112

128

124

116

ابزار جمع آوري داده‌ها:
ابزار جمعآوري داده‌ها در اين پژوهش، پرسشنامه بود که در تحقيق حاضر از دو پرسشنامه فاصله قدرت به منظور اندازهگيري نمره فاصله قدرت مديران و براي تعيين ميزان انطباق رفتار مديران با شاخصهاي رهبري معنوي از پرسشنامه رهبري معنوي ضيائي و همکاران (1387) استفاده گرديد.
براي اندازه‌گيري و تعيين نمره فاصله قدرت مديران از پرسشنامه محقق ساخته فاصله قدرت استفاده شد كه سؤالات آن با استفاده و اقتباس از پرسشنامه فرهنگ هافستد (1980) و با برداشت از مقالات و کتابهاي موجود در زمينه فاصله قدرت جمعآوري شدند. بدين ترتيب که پرسشنامه اوليه داراي 65 عبارت بود که 7 بعد فاصله قدرت را اندازهگيري ميکرد، با توجه به تعداد زياد سؤالات پرسشنامه، محدود بودن وقت آزمودنيها و عدم رغبت به تکميل پرسشنامههاي طولاني که خطر کاهش سطح دقت آنان را افزايش ميداد ضمن مشورت با اساتيد متخصص و تأييد اساتيد راهنما و مشاور، عبارتهاي پرسشنامه براي اندازهگيري نمره فاصله قدرت مديران متناسب و تعديل شد و تعداد عبارات به 31 مورد کاهش پيدا کرد. پس از اجراي آزمون مقدماتي، نمره كليه عبارت‌ها براي تجزيه و تحليل به وسيله نرم‌افزار spss وارد كامپيوتر شد، چهار عبارت كه به وسيله نرم‌افزار نا‌مناسب تشخيص داده شدند (عبارت‌هايي که قابليت اعتماد پرسشنامه را کاهش داده، واريانس را پايين آورده و همبستگي منفي با نمره کل آزمون داشتند) علامت‌گذاري شد و با انطباق آنها با مباني نظري و دريافت نظر اساتيد راهنما و مشاور، از اينکه سؤالات موازي پرسشنامه در سنجش خصيصههاي مورد بررسي ايفاي نقش نموده و حذف آنها بر روايي پرسشنامه اثري ندارد، اطمينان حاصل شد و در مرحله اجراي نهايي اين چهار سؤال از مجموعه سؤالات پرسشنامه حذف شدند. در نهايت 27 عبارت باقي ماند که در قالب يک پرسشنامه همراه با راهنماي تکميل براي آزمودنيها تنظيم گرديد. گزينه‌ها بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت (از خيلي موافقم تا خيلي مخالفم ) تنظيم شدند.

در جدول (3-2) عبارات مربوط به هر يک از مؤلفههاي فاصله قدرت نشان داده شده است.
جدول (3-2) : عبارات مربوط به مؤلفههاي فاصله قدرت در پرسشنامه
ابعاد

شماره سؤالات
سلسله مراتب

1،14،18،21،24،27
پاداش

3،11،23
جو سازماني

2،10،13،17
تصميم گيري

6،20،25
ارتباط

4،9،12،16،19
يادگيري سازماني

5،8،22
مديريت

7،15،26

پرسشنامة رهبري معنوي كه توسط ضيائي و همكاران (1387) در دانشگاه تهران با اقتباس از پرسشنامه رهبري معنوي فراي و ديگران ( 2005 ) طراحي شده است. در پرسشنامه مذكور جمعاً تعداد 25 سئوال براي 7 بعد رهبري معنوي طراحي شده به طوري كه هر يك از اين ابعاد داراي چندين سئوال ميباشند.
در جدول (3-3) عبارات مربوط به هر يک از مؤلفههاي رهبري معنوي نشان داده شده است.
جدول (3-3) : عبارات مربوط به مؤلفههاي رهبري معنوي در پرسشنامه
ابعاد

شماره سؤالات
چشم انداز

2،7،14
نوعدوستي

1،4،6،15،19
ايمان

9،18،20
معنيداري

3،12،23
تعهد سازماني

5،10،11،23
عضويت

16،18،22
بازخورد

8،13،17

روش بررسي پايايي و روايي ابزار تحقيق
براي بررسي پايايي پرسشنامه فاصله قدرت در اين تحقيق، يک آزمون مقدماتي انجام شد که در آن 47 آزمودني به پرسشنامه فاصله قدرت پاسخ دادند. پس از تحليل نتايج به وسيله نرم افزار spss، پايايي پرسشنامه فاصله قدرت 86/. به دست آمد. ضريب آلفاي كرونباخ بدست آمده براي مؤلفههاي سلسله مراتب با 6 سؤال 84/0، پاداش با 3سؤال79/0، جو سازماني با 4 سؤال 77/0، تصميم گيري با 3 سؤال 86/0، ارتباط با 5 سؤال 74/0، يادگيري سازماني با 3 سؤال 76/0، مديريت با 3 سؤال 69/0 بدست آمده است.
روايي پرسشنامه فاصله قدرت، از طريق تعيين روايي محتوا به شيوة داوري تخصصي و از حيث انطباق با بنيان نظري آن توسط 7 تن از متخصصان علوم تربيتي و علوم اجتماعي صورت گرفت. محقق در پايان براي تکميل روايي پرسشنامه فاصله قدرت و سنجش روايي سازهاي آن از تحليل عاملي اکتشافي در نرم افزار spss استفاده کرد. تحليل عاملي7 عامل را با قدرت تبيين مناسب شناسايي نمود که گزارش آن در جدول (3-4) مشاهده ميشود.
جدول (3-4) تحليل اکتشافي پرسشنامه فاصله قدرت
مولفهها
بار عاملي
گويهها
بار عاملي
1
15.24
1
4.61

2
2.45

3
2.71

4
2.57

5
1.57

6
1.01
2
13.64
1
1.27

2
1.45

3
1.15
3
9.06
1
1.97

2
1.13

3
0.98

4
1.01
4
6.2
1
0.94

2
0.82

3
0.79
5
5.6
1
1.46

2
1.43

3
1.27

4
2.02

5
0.22
6
5.5
1
0.58

2
0.62

3
0.98

با توجه ب
ه
تحليل اکتشافي انجام شده مقدار خي دو 1.55 ، درجه ازادي برابر با 351 بود و مشخص شد که 7 مولفه و 27 گويه از بار عاملي مناسبي بوخوردار بودند.
براي بررسي پايايي پرسشنامه رهبري معنوي در اين تحقيق، يک آزمون مقدماتي انجام شد که در آن 47 آزمودني به پرسشنامه رهبري معنوي پاسخ دادند. پس از تحليل نتايج به وسيله نرم افزار spss، پايايي پرسشنامه رهبري معنوي 87/. به دست آمد. ضريب آلفاي كرونباخ بدست آمده براي مؤلفههاي ايمان با 3 سئوال 77/ 0، چشم انداز با 3 سئوال 71/ 0 ، عضويت با 3 سئوال 89/ 0، معناداري با 3 سئوال 87/ 0 عشق به نوعدوستي با 5 سئوال 74/0، تعهد سازماني با 4 سؤال 83/0 و بازخورد با 3 سؤال 86/0 بوده است.
روايي پرسشنامه رهبري معنوي، از طريق تعيين روايي محتوا به شيوة داوري تخصصي و از حيث انطباق با بنيان نظري آن توسط 3 تن از متخصصان علوم تربيتي صورت گرفت. محقق در پايان براي تکميل روايي پرسشنامه رهبري معنوي و سنجش روايي سازهاي آن از تحليل عاملي تاييدي در نرم افزار Lisrel استفاده کرد. با توجه به ميزان شاخصهاي اصلي (خي دو برابر با 117.73 ، درجه آزادي برابر با 73، ريشه ميانگين مجذورات تقريب يا RMSEA برابر با 0.057) و همچنين با توجه به ميزان شاخصهاي برازندگي (، GFIبرابر با 0.93، AGFI برابر با 0.9 و NFIبرابر با 0.67)، 7 عامل و 25 گويه پرسشنامه رهبري معنوي به تأييد رسيد و مشخص شد که مولفهها و عبارات اين پرسشنامه از بار عاملي مناسبي برخوردار هستند.
شيوه جمعآوري داده‌ها:
شيوه اصلي جمعآوري داده‌ها در اين تحقيق از طريق توزيع پرسشنامه به صورت حضوري (با اخذ مجوز قبلي براي توزيع پرسشنامه) در بين کارکنان دانشکدههاي دانشگاه فردوسي مشهد بود. به اين ترتيب که در پژوهش حاضر پرسشنامه فاصله قدرت و رهبري معنوي بين نمونه مورد نظر توزيع گرديد. براي اين کار ابتدا با گرفتن معرفينامه از دانشگاه به هر يک از دانشکدههاي مورد نظر مراجعه شد و پس از گرفتن مجوز براي توزيع پرسشنامه مورد نظر بين افراد نمونه پژوهش، با مراجعه حضوري به دانشکده مورد نظر و ارائه توضيحات لازم درباره اهداف پژوهش و نحوه پاسخگويي به سؤالات پرسشنامه، از آن‌ها تقاضا شد تا در فرصت مناسب پرسشنامه را تکميل کرده، نزد خود نگه دارند تا در زمان تعيين شده براي دريافت پرسشنامه يا مراجعه بعدي آن را به محقق عودت دهند. توزيع و جمع‌آوري پرسشنامه‌ها حدود 3 ماه به طول انجاميد. همان طور که در قسمت حجم نمونه و روش نمونه‌گيري توضيح داده شد در مجموع، تعداد480 پرسشنامه (240 پرسشنامه فاصله قدرت و 240 پرسشنامه رهبري معنوي) مورد تجزيه و تحليل نهايي قرار گرفت. بعد از جمع‌آوري پرسشنامه‌ها داده‌ها به صورت کدگذاري وارد کامپيوتر شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
روش تحليل داده‌ها:
در اين پژوهش دادههاي جمعآوري شده بعد از ثبت در نرم افزار spss، در سطح آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، براي اين کار، جهت بررسي متغيرها و مقايسه‌هاي لازم ميان گروه‌هاي مورد مطالعه، ضمن بهرهگيري از شاخصه‌هاي آمار توصيفي همچون شاخصه‌هاي مركزي ميانگين و شاخصه پراكندگي انحراف استاندارد، با توجه به سؤالات تحقيق، متغيرها و سطح اندازهگيري متغيرها، آزمون مربوطه براي هر سؤال اعمال شد. بر اساس روش تحقيق همبستگي، براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون‌هاي آماري رگرسيون ساده?و آزمون مانووا استفاده شد. بدين صورت که فرضيه اصلي تحقيق با شاخصهاي آمار توصيفي و رگرسيون ساده و سؤالات اول و دوم فرعي با توجه به شاخصهاي آمار توصيفي?و ديگر سوالات با استفاده از آزمون مانووا تحليل شد.

جدول 3-5، فرضيه و سؤالات پژوهش و نوع آزمون آماري استفاده شده را نشان ميدهد.

جدول (3-5): فرضيه و سؤالات پژوهش و آزمون آماري استفاده شده
آزمون
سؤال تحقيق
شماره سؤال
آمار توصيفي/ رگرسيون
آيا ميزان انطباق رفتار مديران دانشگاه فردوسي مشهد با سبک رهبري معنوي از طريق نمره فاصله قدرت پيش بيني ميشود؟
1
فرضيه اصلي
آمار توصيفي/ آزمون t با ارزش ثابت

ميزان فاصله قدرت در دانشگاه فردوسي مشهد چقدر است؟
1
سؤالات فرعي
آمار توصيفي/ آزمون t با ارزش ثابت
ميزان بهرهگيري مديران دانشگاه فردوسي مشهد از سبک رهبري معنوي چقدر است؟
2

مانووا
آيا بين ميزان رهبري معنوي مديران بر اساس نوع استخدام کارکنان(رسمي و غير رسمي) در دانشگاه فردوسي مشهد تفاوتي وجود دارد؟
3

مانووا
آيا بين ميزان فاصله قدرت مديران بر اساس نوع استخدام کارکنان(رسمي و غير رسمي) در دانشگاه فردوسي مشهد تفاوتي وجود دارد؟
4

مانووا
آيا بين ميزان رهبري معنوي مديران گروههاي آموزشي علوم انساني و غير علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد تفاوتي وجود دارد؟
5

مانووا
آيا بين ميزان فاصله قدرت مديران گروههاي آموزشي علوم انساني و غير علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد تفاوتي وجود دارد
6

فصل چهارم
ارائه يافتهها

– تحليل سؤالات اصلي
-تحليل سؤالات فرعي

مقدمه

در اين فصل داده‌هاي جمع‌آوري شده بر اساس هدف‌هاي تحقيق تجزيه و تحليل مي‌شود. همان طور كه در فصل سه بيان شد در اين مطالعه، شيوه تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه مورد نظر، کليه کارکنان دانشگاه فردوسي بود. براي جمعآوري داده‌ها از دو پرسشنامه فاصله قدرت و پرسشنامه رهبري معنوي (ضيايي و همکاران، 1387) استفاده شد. دا
ده‌هاي جمع‌آوري شده، با استفاده از روش‌هاي آماري پارامتريك تحليل و نتايج به دست آمده در اين فصل ارائه شده‌اند.
آمار توصيفي به شرح زير ميباشد:

جدول (4-1): آمار توصيفي شاخص هاي فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان
حداکثر
حداقل
انحراف استاندارد
ميانگين
فراواني

0.37
0.47

-1.22
-1.27

3.81
2.47

12.95
13.37

112
128
سلسله مراتب غيررسمي
رسمي
0.53
0.53

0.61-
0.62-

2.30
2.16

10.57
10.62

112
128
جو سازماني غير رسمي
رسمي
0.56
0.59

0.35-
0.35-

6.86
6.57

6.86
6.57

112
128
تصميم گيري غير رسمي رسمي
0.23
0.22

0.61-
0.56-

1.43
1.80

4.89
5.08

112
128
پاداش غير رسمي
رسمي
0.69
0.70

0.58-
0.58-

2.57
2.41

9.93
9.87

112
128
ارتباط غير رسمي رسمي
1.38
1.48

0.35-
0.45-

4.67
1.93

7.66
7.15

112
128
يادگيري غير رسمي
رسمي
0.55
.0.52

0.48-
0.46-

1.55
2.31

7.80
7.80

112
128
مديريت غير رسمي
رسمي
2.76
2.76

2.54-
2.57-

10.75
9.93

60.73
6.62

112
128
فاصله قدرت غير رسمي رسمي

جدول فوق (4-1) نشان ميدهد که شاخص ميانگين فاصله قدرت مديران در ميان کارکنان غير رسمي 60.37، و انحراف معيار 10.57 و ميانگين در بين کارکنان رسمي برابر با 60.62، انحراف معيار برابر با 9.93 بود. بر اساس دادههاي جدول (4-1) مي‌توان دريافت که ميانگين و انحراف معبار هفت شاخص فاصله قدرت در هر دو گروه کارکنان رسمي و غير رسمي به ترتيب سلسله مراتب 12.95و 13.37، جو سازماني 10.57، 10.62، تصميم گيري 6.56، 6.75، پاداش 4.89، 4.08، ارتباط 9.93، 9.87، يادگيري 7.66، 7.15 و مديريت 7.80، 7.80 بود.
جدول(4-2): آمار توصيفي شاخص هاي فاصله قدرت بر اساس دانشکدههاي علوم انساني و غير علوم انساني
حداکثر
حداقل
انحراف استاندارد
ميانگين
فراواني

0.80
0.74

0.54-
0.48-

2.52
3.82
12.85
13.73

124
116
سلسله مراتب غيرانساني
انساني
0.97
1.12

1.33-
1.43-

2.33
2.04

10.51
10.73

124
116
جو سازماني غيرانساني
انساني
0.41
0.42

0.52-
0.53-

1.77
1.72

6.57
7.16

124
116
تصميم گيري غيرانساني
انساني
0.73
0.66

0.58-
0.52-

1.80
1.38

5.04
4.93

124
116
پاداش غيرانساني
انساني
1.23
1.20

0.64-
0.61-

2.23
2.63

9.72
10.18

124
116
ارتباط غيرانساني انساني
107
1.60

0.17-
0.7-

4.13
1.65

7.30
7.48

124
116
يادگيري

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *