پایان نامه با کلید واژگان عوامل موثر، سلسله مراتب، حل مسئله

No category

دانشگاه شهيد
2-9-3- دسته سوم: جامعه گرايي 34
2-10- رويکردهاي مداخله در توسعه سکونتگاه هاي غيررسمي: 34
2-10-1- دوره اول (دهه 1960) 35
2-10-1-1- رويکرد ناديده انگاري 37
2-10-1-2- رويکرد حذف و تخليه اجباري 38
2-10-1-3- رويکرد مسکن عمومي: 39
2-10-2- دوره دوم (دهه 1970) 40
2-10-2-1- رويکرد زمين و خدمات 42
2-10-2-2- رويکرد ارتقاءبخشي (بهسازي) 43
2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزايشي) 46
2-10-2-4- رويکرد خودياري 46
2-10-3- دوره سوم (دهه 1980) 47
2-10-3-1- رويکرد ارتقاي محيطي 49
2-10-3-2- رويکرد توانمندسازي 51
2-10-4- دوره چهارم (دهه اخير) 58
2-10-4-1- حکمروايي خوب 58
2-11- جمع بندي و نتيجه گيري 65
بخش دوم: مرور مفاهيم مرتبط با سرمايه اجتماعي
2-12- اهميت سرمايه اجتماعي 68
2-13- تعريف سرمايه اجتماعي 69
2-14- گونه هاي مختلف سرمايه اجتماعي 70
2-14-1- سرمايه اجتماعي درون گروهي 71
2-14-2- سرماي? اجتماعي بين گروهي 71
2-14-3- سرماي? اجتماعي ارتباطي 71
2-15- ديدگاه هاي نظري سرمايه اجتماعي 72
2-15-1- ديدگاه مبتني بر اجتماع محلي 72
2-15-2- ديدگاه شبکه ها 73
2-15-3- ديدگاه نهادي 74
2-15-4- ديدگاه هم افزايي 75
2-16- عوامل موثر بر ايجاد، حفظ و نابودي سرماي? اجتماعي 76
2-16-1- بستگي شبکه هاي اجتماعي 76
2-16-2- ثبات 77
2-16-3- ايدئولوژي 77
2-16-4- وابستگي افراد به يکديگر 77
2-17- سنجش سرمايه اجتماعي 78
2-17-1- الگوهاي اندازه گيري سرمايه اجتماعي 78
2-17-2- سطوح تحليل 79
2-17-2-1- سطح خرد 79
2-17-2-2- سطح مياني 80
2-17-2-3- سطح کلان 80
2-18- ابعاد سرمايه اجتماعي 81
2-19- شاخصهاي سرماي? اجتماعي 81
2-20- جمع بندي و نتيجه گيري 85
فصل سوم: بررسي ويژگيها و فرآيند شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي در ايران
مقدمه 1
3-1- چگونگي و عوامل موثر بر شکل گيري سکونتگاه هاي غيررسمي در ايران 86
3-2- برنامه ريزي شهري در ايران راهي براي تشديد مشکل سکونتگاه هاي غيررسمي 91
3-3- عوامل موثر بر شکل گيري متفاوت سکونتگاه هاي غيررسمي در ايران در مقايسه با ساير کشورها 92
3-4- مروري بر راهکارهاي چاره جويي اسکان غيررسمي در ايران 93
3-4-1- نگاهي بر سند توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي در ايران 93
3-5- نتيجه گيري 98
فصل چهارم: ويژگيها و مشخصات عام سکونتگاه غيررسمي شهر ساري
مقدمه 99
4-1- معرفي مورد پژوهي و دلايل انتخاب آن 99
4-2- روند تکوين و تکامل محله هدف 100
4-3- ويژگي هاي محله هدف 101
4-3-1- اقتصادي 101
4-3-1-1- ساختار اشتغال و گروه هاي درآمد- هزينه 101
4-3-1-2- موقعيت مکاني و نوع فعاليت اقتصادي گروه هاي عمده شغلي 101
4-3-2- فرهنگي 103
4-3-2-1- ترکيب اجتماعي 103
4-3-2-2- توزيع گروه هاي اجتماعي بر حسب بافت فرهنگي 103
4-3-3- اجتماعي 104
4-3-3-1- جمعيت 104
4-3-3-2- بررسي ويژگي خانوار – بعد خانوار 104
4-3-3-3- شناخت جريان هاي مهاجرتي و منشأ 104
4-3-4- حقوقي 105
4-3-4-1- انواع مالکيت و نحوه تملک 105
4-3-5- کالبدي 105
4-3-5-1- خدمات موجود در محله 105
4-3-5-2- نظام ساخت و ساز 108
4-3-5-3- نظام سازه ابنيه 109
4-3-5-4- نظام دفع آب هاي سطحي 110
4-3-5-5- انواع استقرار و مکانيابي 111
4-3-6-مسکن 111
4-3-7- بافت سکونتگاه 111
4-3-7-1- موضع شناسي 111
4-3-7-2- ريخت شناسي 112
4-3-7-3- گونه شناسي 112
4-3-8- ساختار شبکه ارتباطي 113
4-3-8-1- نظام دسترسي: بر حسب سلسله مراتب 113
4-3-8-2- نظام دسترسي: بر حسب عرض 113
4-3-8-3- نظام دسترسي: بر حسب پوشش کف 114
4-3-8-4- نظام دسترسي: بر حسب شيب 114
فصل پنجم: سنجش و تحليل ميزان سرمايه اجتماعي موجود در سکونتگاه غيررسمي شهر ساري
مقدمه 116
5-1- سنجش ميزان سرمايه اجتماعي 116
5-1-1- روش تدوين پرسشنامه 117
5-1-2- روش تکميل پرسشنامه 119
5-1-3- روش تحليل پرسشنامه 119
5-1-3-1- گروه ها و شبکه ها 120
5-1-3-2- اعتماد و همبستگي 120
5-1-3-3- تعاون و عمل جمعي 122
5-1-3-4- ارتباطات و اطلاعات 122
5-1-3-5- همبستگي اجتماعي 122
5-1-3-6- اقدامات سياسي و توانمندسازي 123
5-2- جمع بندي و نتيجه گيري 123
فصل ششم: راهکارها و پيشنهادات
6-1- راهکارها و پيشنهادات 125
6-1-1- راهکارها و پيشنهادات در سطح کلان 126
6-1-2- راهکارها و پيشنهادات در سطح خرد 129
منابع
منابع 131
منابع فارسي: 131
منابع لاتين 135
پيوست شماره يک: پرسشنامه ساکنين
فهرست جداول شماره صفحه
جدول 2-1- ويژگي هاي بخش رسمي و غيررسمي 9
جدول 2-2- اصطلاحات رايج براي توصيف سکونتگاه هاي غيررسمي 19
جدول 2-3- معيارهاي طبقه بندي سکونتگاه هاي غير رسمي 20
جدول 2-4- عمده ترين طبقه بندي هاي تحليل محله هاي تهيدستان 21
جدول2-5- دوره هاي زماني و فعاليت هاي مرتبط بانک جهاني در سکونتگاه هاي غيررسمي 29
جدول2-6- دلايل تشکيل اسکان هاي غيررسمي در کشورهاي در حال توسعه 34
جدول2-7- اجزاي پروژه بهسازي و ارتقاي محله کم درآمدها 45
جدول 2-8- عناصر و اجزاي بهسازي از نگاه ائتلاف شهرها 45
جدول 2-9- شاخص هاي ظرفيت: عرصه ها و عوامل 56
جدول 2-10- ويژگي هاي حاکميت خوب شهري 63
جدول2-11- تعاريف سرماي? اجتماعي از ديدگاه انديشمندان مختلف 69
جدول2-12- چهار نظري? اصلي سرماي? اجتماعي 76
جدول 2-13- ويژگي هاي الگوهاي اندازه گيري سرمايه اجتماعي 79
جدول2-14- شاخص هاي سرمايه اجتماعي 82
جدول2-15- شاخص هاي سرمايه اجتماعي گروترت (1998) 82
جدول2-16- سنجه هاي محوري سرمايه اجتماعي، تعيين کننده ها و پيامدها 83
جدول2-17- شاخص هاي سرماي? اجتماعي و معناي مفهومي شاخص ها 84
جدول 3-1- اهداف، راهبردها، سياستها و اصول هاي سند ملي توانمندسازي 96
جدول 4-1- سطح خدمات محله هدف با توجه به سرانه پيشنهادي طرح تفصيلي شهر ساري 106
جدول 5-1- شاخص هاي سرمايه اجتماعي در سنجش سرمايه اجتماعي در محله هدف 118
جدول 5-2- تحليل پاسخ هاي شاخص اعتماد و همبستگي 121
جدول 5-3- تحليل ميزان اعتماد به افراد مختلف جامعه 121
جدول 5-4- تحليل شاخص همبستگي اجتماعي 122
جدول 5-5- تحليل تعيين کننده هاي شاخص اقدامات سياسي و توانمندسازي 123
جدول6-1- راهبردها و پيشنهادات تقويت سرمايه اجتماعي در سطح کلان 127
جدول 6-2- راهبردها و پيشنهادات تقويت سرمايه اجتماعي در سطح خرد 130
فهرست شکل ها شماره صفحه
شکل 2-1- تاثير عوامل داخلي و خارجي در پيدايش و توسعه سکونتگاه غيررسمي 16
شکل 2-2- عوامل اصلي در شکل گيري اسکان هاي غيررسمي در کشورهاي در حال توسعه 22
شکل 2-3- جنبه هاي مختلف فقر شهري 26
شکل 2-4- پيامدهاي انباشتي فقر شهري 27
شکل 2-5- شکل گيري محله هاي فقيرنشين و رابطه آن با فقر 27
شکل 2-6- چارچوب نظري توانمندسازي و ارتقاي محيطي اسکان غيررسمي 57
شکل 2-7- عوامل موثر بر تسهيل حاکميت خوب 60
شکل 2-8- روابط کنشگران شهري 62
شکل 2-9- ويژگي هاي حکمروايي خوب شهري 64
شکل 2-10- جايگاه سرمايه اجتماعي در توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي 67
شکل 2-11- سطوح تحليل سرمايه اجتماعي 80
شکل 3-1- چارچوب نظري سه سطحي در رابطه با شرايط ايران 90
شکل 4-1- موقعيت محله هدف در شهر ساري 100
شکل 4-2- موقعيت محله هدف در ناحيه 3 شهر ساري 100
شکل 4-5- نوع مصالح بکارگرفته شده در ساخت و سازهاي محله هدف 108
شکل 4-6- بنايي با سازه ناپايدار در انتهاي کوي غفاري 109
شکل 4-7- بنايي با سازه مصالح بنايي در محدوده جنوبي کوي آزادي 109
شکل 4-8- سازه ساختمان در لبه شرقي محدوده -حاشيه حريم لوله گاز 109
شکل 4-9- آبگرفتگي معبر اصلي کوي آزادي و شکل 4-10- آبگرفتگي معبر اصلي کوي غفاري 110
شکل 4-11- نقاط بحراني دفع آب هاي سطحي در محله هدف 110
شکل 4-12- نظام آبراهه ها و پياده راه هاي بين اراضي کشاورزي قبل از تکوين بافت 111
شکل 4-13- مورفولوژي بافت بر حسب نظام راه يابي 112
شکل 4-14- نظام گونه شناسي بافت بر حسب دانه بندي قطعات و نظام توده و فضا 113
شکل 4-15- سلسله مراتب نظام دسترسي در وضع موجود 113
شکل 4-16- عرض معابر موجود در محله هدف 114
شکل 4-17- پوشش کف معابر در وضع موجود در محله هدف 114
شکل5-1- پيوند ميان مدل اعتماد و مدل پيوستگي پاکستون در سنجش سرمايه اجتماعي 117
فصل اول: کليّات پژوهش
1-1- طرح مسأله
با توجه به رشد افسار گسيخته شهرنشيني در کشورهاي در حال توسعه، فقر و محروميت از مسائل محوري و اساسي به شمار ميرود که شهرها با آن دست به گريبان هستند. رشد پديده فقر شهري و عميقتر شدن شکاف طبقاتي در شهرهاي بزرگ باعث شده است که گروههاي کم درآمد در غالب اجتماعات محلي در فضاهاي جغرافيايي خاص شکل گيرند که از روند کلي توسعه برکنار مانده و به اصطلاح به حاشيه رانده شده، هستند. در واقع، شهرهاي بسياري از کشورهاي کمتر توسعه يافته با مشکل عميق انطباق نيافتگي الگوهاي رفتاري و فنآوري وارد شده از کشورهاي بيشتر توسعه يافته روبرو ميباشند، از بازتابهاي اين انطباق نيافتگي، اغتشاش در ساختار فضايي و بروز پديده اسکان غيررسمي در اين شهرها بوده است که به ويژه با توجه به ويژگيهاي ساختار فضايي و مکانيزمهاي هدايت و کنترل شهري در آنها در سالهاي اخير با رشد و گسترش قابل ملاحظهاي مواجه بودهاند، لذا توجه جدي به بهبود وضعيت اين سکونتگاه ها به دليل پيامدهاي منفي آن در ابعاد مختلف ضرورت دارد. از آنجا كه راه حلهايي همچون حذف و تخريب يا دادن خدمات صرف از سوي سازمانهاي ذيربط بدون پذيرفتن حق شهروندي و بكارگيري نيروي شراكتي اين اجتماعات هيچكدام راهگشا نبودهاند، لذا بايد در جستوجوي راه حلي ريشهاي و درونزا در نحوه مواجهه با اين سكونتگاهها بود تا بتوان به يكپارچگي اين محلهها با محلههاي رسمي شهر دست يافت. ديدگاه مبتني بر توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي بيشترين تلاش خود را متوجه نحوه واکنش تهيدستان و کم درآمدهاي شهري به حل مسئله مسکن و سرپناه خود و راهحلها و راهکارهاي توانمندسازي آنها و سامانبخشي سکونتگاههاي غيررسمي کرده است. اين راهبرد بر بسيج تمامي امکانات بالقوه و منابع و تمامي عوامل براي ايجاد مسکن و بهبودي در شرايط زندگي جوامع فقير تاکيد دارد و به مردم اين فرصت را ميدهد که شرايط خانه و محل زندگي خود را با توجه به اولويتها و نيازهايشان بهبود بخشند. در روش توانمندسازي مرکز توجه، ساکنان شهر و مردم هستند و دولت متعهد ميگردد که تسهيلات لازم را براي آنان فراهم کند. در راستاي توانمندسازي سکونتگاههاي غير رسمي توجه به سرمايههاي اجتماعي اين سکونتگاهها مي تواند نقش موثري در ارتقاء کيفيت محيطي آنها داشته باشد. نظريه سرمايه اجتماعي به وسيله چهار مولفه معرفي مي شود که عبارتند از: اعتماد، همکاري، مشارکت مدني و ارتباطات متقابل. مشارکت فرآيندي است که در آن مردم محلي ميتوانند با هم براي ايجاد تغيير در زندگي خود کار کنند و در تصميمگيري در رابطه با مسايل پيرامون زندگي خود نقش فعال داشته باشند. سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستمهاي اجتماعي است که موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي آن جامعه شده و موجب پايين آمدن سطح هزينههاي تبادلها و ارتباطها ميشود. سرمايه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *