پایان نامه ارشد:رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-1)  مقدمه

کار و کوشش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر بوده می باشد. با این حال  با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکل­گیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان­ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این روند، کار و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینه­های رضایت و نارضایتی او را فراهم نمود و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه­هایی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پا به عرصه­ی متون علمی و پژوهشی گذاشتند. رضایت شغلی و تعهد سازمانی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و توجه(و بر اساس رویکردهای جدید­تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می­گردد که رفتار افراد را هدایت می­کند(Bakan & Buyukbes, 2013, p.20). بعضی از نظريه­پردازان، تعهد سازماني، رضايت شغلي را به عنوان پيش بيني كننده­ها يا عوامل اظهار نظر و سكوت بيان مي­كنند ولي بعضی بر اين متغيرها به­عنوان پيامدهاي سكوت سازماني تأكيد دارند. آن­ها نشان مي­دهند كه سكوت سازماني منجر به ناهماهنگي شناختي در ميان ساير متغيرها شده، بنابراين انگيزش، رضايت و تعهد  پايين تري در پي خواهد داشت. خصوصاً گواه نيرومندي در حمايت از عكس­العمل منفي مديران عالي و سرپرستان ارشد براي بازخورد منفي هست كه مانع از آن شده يا آن­را به تأخير انداخته و يا تحريف مي­كند(Vakola & Bouradas, 2012, p.422).

با در نظر داشتن این که هدف این مطالعه مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی، لذا در این فصل آغاز به اظهار مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، و در ادامه به فرضیات و اهداف پژوهش و نهایتاً به تعریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو پژوهش پرداخته می­گردد.

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

چكيده

اين تحقيق به بررسي ارتباط بين ادراك كاركنان از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن تأثیر ميانجي اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گيلان مي­پردازد. به مقصود مطالعه فرضیه­های پژوهش از پرسشنامه­های عدالت سازماني نيهوف و مورمن (1993)، رفتار شهروندي سازماني پادساكف (1990) و اعتماد به مدير پراسرت و يانگين (2002)  با 47 گويه بهره گیری گردید. براي سنجش روايي، از روايي محتوا و براي سنجش پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ بهره گیری گردید. ضريب بدست آمده براي عدالت توزيعي 77/0، براي عدالت رويه­اي 892/0، براي عدالت تعاملي 925/0، براي رفتار شهروندي سازماني 919/0 و براي اعتماد به مدير 774/0 كه نشان از پايايي مطلوب پرسشنامه می باشد. پرسشنامه بین 178 نفر از كاركنان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان در دوره سه ماهه نخست سال 1393 توزیع گرديد. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان مي­دهد که بین ابعاد سه گانه عدالت سازماني (توزيعي، رويه­اي و تعاملي) و اعتماد به مدير و همچنين بين اعتماد به مدير و رفتار شهروندي سازماني ارتباط معنادار هست و نتيجه رگرسيون سلسله مراتبي نيز نشان مي­دهد كه ادراك كاركنان از ابعاد سه­گانه عدالت سازماني (توزيعي، رويه­اي و تعاملي)، از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني آنان مؤثر می باشد.

 

واژه­گان كليدي: رفتار شهروندي سازماني، عدالت توزيعي، عدالت رويه­اي، عدالت تعاملي، اعتماد به مدير

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

جدول 4-7) آزمون كالموگروف- اسميرنوف داده­های رفتار شهروندی سازماني

عامل سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري
رفتار شهروندي سازماني 603/0 05/0 نرمال می باشد

 

 

جدول 4-8) آزمون كالموگروف- اسميرنوف داده­های اعتماد به مدیر

عامل سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري
اعتماد به مدير 783/0 05/0 نرمال می باشد

 

به جدول نتايج و معيار تصميم (P-Value) 4-6 تا 4-8 دقت کنيد. می­بينيد که مقدار آن بالای 05/0 می باشد که نشان از پذيرش فرض صفر دارد. يعنی دليلی برای رد اين فرضيه که «نمونه مورد نظر از توزيع نرمال به دست آمده می باشد»، وجود ندارد. به عبارتی توزيع اين نمونه، نرمال می باشد.

 

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

-2) تحليل توصيفي داده­ها

در اين بخش، به اختصار كردن داده­ها و تهيه جداول و رسم نمودار پرداخته شده می باشد. براي توصيف شاخص­ها از توزيع فراواني و درصدي و همچنين از شاخص ميانگين، انحراف معيار بهره گیری شده و براي توصيف داده­هاي جداول، از بيشترين فراواني يا درصد بهره گیری مي­گردد.

از نظر توزیع جنسیتی نمونه­ها، مردها 6/67 درصد و زن ها 4/32 درصد از نمونه­ها را تشکیل می­دهند.

جدول 4-1) توزیع جنسیتي پاسخ گوها

جنسیت درصد فراوانی
زن 4/32 48
مرد 6/67 100
جمع 100 148

 

نمودار4-1) توزیع جنسیتي پاسخ­گوها

 

از نظر تحصیلات، بیشترین نمونه که بیش از 60 درصد از آنها را شامل می­گردد دارای تحصیلات لیسانس هستند. 2/16 درصد فوق لیسانس، 2/16 درصد  فوق دیپلم  و کمتر از 7 درصد ديپلم دارند.

جدول 4-3) توزیع تحصیلات پاسخ­گوها

تحصیلات درصد فراوانی
دیپلم 8/6 10
فوق دیپلم 2/16 24
لیسانس 8/60 90

 

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- پایان نامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

فوق لیسانس 2/16 24
جمع 100 148

 

نمودار4-3) توزیع تحصیلات پاسخ­گوها

 

از نظر موقعيت شغلي، بیشتر نمونه­ها دارای سمت کارشناس که بیش از 63 درصد از نمونه­ها را شامل می­گردد. 47 درصد صرفاً سمت کارمندی و کمتر از 7 درصد سمت سرپرستی دارند.

جدول 4-5) توزيع موقعیت شغلی پاسخ­گوها

موقعیت شغلی درصد فراوانی
سرپرستی 8/6 10
کارشناسی 5/63 94
کارمندی 7/29 44
جمع 100 148

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

نمودار4-6) توزیع درصدي عدالت توزیعی در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

 

جدول 4-10)  عدالت توزيعي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

  تعداد انحراف معیار واریانس میانگین کمترین بیشترین
عدالت توزیعی 148 646/0 417/0 54/2 2 5

 

نتايج حاصل از 148 پرسشنامه (گويه­هاي 1 تا 5) در مورد متغير عدالت توزيعي نشان دهنده انحراف معيار 646/0، واريانس 417/0، ميانگين 54/2 و كمترين پاسخ 2 و بيشترين پاسخ 5 می باشد. با در نظر داشتن ميانگين بدست آمده، ادارك كاركنان از عدالت توزيعي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان در حد متوسط می باشد.

 

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

نمودار4-7) توزیع درصدي عدالت رویه­ای در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

 

جدول 4-12)  عدالت رويه­اي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

  تعداد انحراف معیار واریانس میانگین کمترین بیشترین
عدالت  رویه­ای 148 961/0 923/0 19/3 1 5

 

نتايج حاصل از 148 پرسشنامه (گويه­هاي 6 تا 10) در مورد متغير عدالت رويه­اي نشان دهنده انحراف معيار 961/0، واريانس 923/0، ميانگين 19/3  و كمترين پاسخ يك و بيشترين پاسخ 5 می باشد. با در نظر داشتن ميانگين بدست آمده، ادارك كاركنان از عدالت رويه­اي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان در حد مطلوب می باشد.

 

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

نمودار4-8) توزیع درصدي عدالت تعاملی (مراوده­ای) در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

 

جدول 4-14) عدالت تعاملی (مراوده­ای) در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

  تعداد انحراف معیار واریانس میانگین کمترین بیشترین
عدالت تعاملي 148 843/0 711/0 13/3 1 5

 

نتايج حاصل از 148 پرسشنامه (گويه­هاي 11 تا 20) در مورد متغير عدالت تعاملي (مراوده­اي) نشان دهنده انحراف معيار 843/0، واريانس 711/0، ميانگين 13/3 و كمترين پاسخ يك و بيشترين پاسخ 5 می باشد. با در نظر داشتن ميانگين بدست آمده، ادارك كاركنان از عدالت تعاملي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان در حد مطلوب می باشد.

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن جدول 4-21، مي­توان گفت بين ادراك كاركنان از عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير ارتباط معناداري هست. ارتباط بين اين دو متغير به صورت مستقيم می باشد و ضريب آن 432/0 مي­باشد. از آن جايي كه ميزان خطاي ارتباط كمتر از 05/0 می باشد، با احتمال 95 درصد فرض رد می­گردد و فرض  مورد پذيرش قرار مي­گيرد. بنابراين عدالت مراوده­اي بین کارکنان به وسيله اعتماد به مدير تبيين مي­گردد. به اين ترتيب فرضيه سوم تحقيق، مورد تاييد قرار مي­گيرد.

 

4-3-2-5) آزمون فرضيه پنجم

همان­طور که اشاره گردید در سه فرضیه نهایی به علت وجود متغیر میانجی اعتماد به مدیر، ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق را بر اساس رگرسیون سلسله مراتبی  به روش چندگانه توام مطالعه می­نماییم.

فرضیه پنجم: ادراك كاركنان از عدالت توزيعي از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني مؤثر می باشد.

برای حل فرضیه پنجم دو فرض زیر را بر می­گزینیم:

: ادراك كاركنان از عدالت توزيعي از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني مؤثر نيست.

: ادراك كاركنان از عدالت توزيعي از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني مؤثر می باشد.

جدول 4-23) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برروی فرضیه پنجم 

مراحل رگرسیون متغیر های ورودی ضرایب            ضرایب استاندارد نشده  استاندارد شده T سطح معنی دار F r ضریب تعیین میزان واریانس تبیین شده
B خطای استاندارد ضریب بتا
1 متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی

متغیر مستقل: عدالت توزیعی

2.330

0.096

0.0242

0.069

0.114

9.648

1.392

0.000

0.046

1.938 0.114 0.545 0.013 =

0.006 = تعدیل شده

2 متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی

متغیر مستقل:

– عدالت توزیعی

– اعتماد به مدیر

2.058

0.105

0.259

0.068

0.125

7.942

1.553

0.000

0.011

4.366 0.238 0.535 0.057 =

0.044 = تعدیل شده

 

 

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

3-3-1) آزمون فرضيه اول

همانطور که اشاره گردید در چهار فرضیه نخست از روش همبستگي پیرسون جهت اثبات فرضیه­ها بهره گیری می­نماییم.

فرضیه اول:  بین ادراك كاركنان از عدالت توزيعي و اعتماد به مدير ارتباط هست.

برای حل فرضیه اول، دو فرض زیر را بر می­گزینیم:

: بین ادراك كاركنان از عدالت توزيعي و اعتماد به مدير ارتباط وجود ندارد.

: بین ادراك كاركنان از عدالت توزيعي و اعتماد به مدير ارتباط هست.

جدول 4-19) آزمون همبستگی پیرسون  بین عدالت توزيعي و اعتماد به مدير

عدالت توزيعي اعتماد به مدير
ضریب همبستگی پیرسون 052/0
ضريب خطا 05/0
معناداری 008/0
تعداد 148

 

با در نظر داشتن جدول 4-19، مي­توان گفت بين ادراك كاركنان از عدالت توزيعي و اعتماد به مدير ارتباط معناداري هست. ارتباط بين اين دو متغير به صورت مستقيم می باشد و ضريب آن 052/0 مي­باشد. از آن جايي كه ميزان خطاي ارتباط كمتر از 05/0 می باشد، با احتمال 95 درصد فرض رد می­گردد و فرض  مورد پذيرش قرار مي­گيرد. بنابراين عدالت توزيعي بین کارکنان به وسيله اعتماد به مدير تبيين مي­گردد. به اين ترتيب فرضيه اول تحقيق، مورد تاييد قرار مي­گيرد.

 

4-3-3-3) آزمون فرضيه سوم

فرضیه سوم: بین ادراك كاركنان از عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير ارتباط هست.

برای حل فرضیه سوم دو فرض زیر را بر می­گزینیم:

: بین ادراك كاركنان از عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير ارتباط وجود ندارد.

: بین ادراك كاركنان از عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير ارتباط هست.

.

جدول4-21) آزمون همبستگی پیرسون  بین عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير

عدالت مراوده­اي اعتماد به مدير
ضریب همبستگی پیرسون 432/0
ضريب خطا 05/0
معناداری 000/0
تعداد 148

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه