ابعاد پردازش شناختی در دانش ­آموزان با اختلال­ های یادگیری

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ابعاد پردازش شناختی در دانش ­آموزان با اختلال­ های یادگیری

تکه ای از متن پایان نامه :

ایران می­باشد. در این مطالعه جهت بدست آوردن روایی مقیاس پردازش شناختی از روش همبستگی درونی بهره گیری گردید و ضریب همبستگی از 37/0 تا 77/0 متغییر بود. بیشترین همبستگی سوال­های پرسشنامه در سوال هشتم زیر مقیاس توجه، مبنی بر وجود توانایی برنامه­ریزی و تقسیم فعالیت­ها به بخش­های کوچکتر و یا مراحل ساده­تر ، مشاهده گردید. در واقع شاید بتوان سوال هشتم زیر مقیاس توجه را با ثبات­ترین سوال پرسشنامه نام برد. در واقع، این مسئله قابل پیش­بینی می باشد که برای کودکان با اختلال یادگیری ضعف در برنامه­ریزی و تقسیم فعالیت­ها به بخش­های کوچکتر ذکر گردیده می باشد.

در پاسخ به سومین پرسش پژوهش مبنی بر اینکه آیا مقیاس پردازش شناختی از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد، از روش ضریب آلفای کرونباخ جهت مطالعه همسانی درونی هر یک از ابعاد پرسشنامه بهره گیری گردید که نتایج پژوهش نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ مقیاس برای نمره کل 89/0 و برای زیر مقیاس­های پردازش شنوایی 76/0، پردازش بینایی 72/0 ، پردازش متوالی 77/0، پردازش مفهومی  73/0، سرعت پردازش 79/0، توجه  77/0 می باشد که در حد مطلوب قرار دارند.

در پاسخ به چهارمین پرسش پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین دختران و پسران با اختلال یادگیری با در نظر داشتن عامل پایه تحصیلی در ابعاد مقیاس پردازش شناختی تفاوت هست، نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن می باشد که در بین کودکان در پایه­های تحصیلی مختلف از نظر ابعاد پردازش شنوایی، پردازش بینایی، پردازش مفهومی، پردازش متوالی و توجه تفاوت معنی­داری وجود ندارد و تنها در بعد سرعت پردازش در بین کودکان در پایه­های مختلف تفاوت معنی­داری دیده گردید که این یافته مطالعه حاضر با پژوهش بارت[1] (1965)، خیاط­زاده ماهانی (1382)، درتاج و ربیعی (1385)، امیریانی و همکاران (1390) که گزارش کرده­اند که تفاوت معنی­داری در شیوع اختلال­های پردازش شناختی در مقاطع تحصیلی مختلف هست5-3- جمع بندی

 

مطالعه حاضر نشان داد که پرسشنامه ارزیابی پردازش شناختی دارای روایی و پایایی مطلوب می باشد و می­تواند به عنوان یکی از ابزارهای شناسایی و سنجش پردازش­ اطلاعات دانش­آموزان در ایران مورد بهره گیری قرار گیرد. در مقایسه پایه­های تحصیلی نشان داده گردید که بین پایه­های تحصیلی در ابعاد پردازش شناختی غیر از در سرعت پردازش تفاوت معنی­داری وجود ندارد و بین دو جنس در پردازش شنوایی، پردازش مفهومی و سرعت پردازش تفاوت معنی­داری مشاهده گردید. همچنین بین ابعاد مختلف مقیاس بین گروه نمونه بالاترین میانگین را بعد پردازش بینایی و کمترین میانگین را بعد پردازش متوالی و توجه دارا می­باشد. به طور کلی ارزیابی پردازش شناختی به عنوان یکی از ابزارهای مهم سنجش پردازش اطلاعات دانش­آموزان می باشد. از آنجا

[1]. Barrett

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه