دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

مشابهی از آن حاصل گردد؛ به عبارت دیگر، ابزار پایایی معتبر، ابزاری می باشد که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش، نتایج یکسان بر خوردار باشد.

در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای مطالعه پایایی پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. زیرا که یکی از بهترین روش­های سنجش میزان هماهنگی درونی ابزار اندازه­گیری می باشد.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود.

براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ آغاز بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه نمود. سپس با بهره گیری از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي‌کنيم.

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده­ها

در این پژوهش از روش­های آماری ذیل بهره گیری شده می باشد:

1-روش­های آمار توصیفی­: در قسمت توصیف داده­ها و اطلاعات گردآوری شده، روش­هایی که مورد بهره گیری قرارگرفته­اند عبارتند از: میانگین، نمودارها  و تدوین جداول آماری.

2-روش­های آمار استنباطی: دراین بخش با در نظر داشتن فرضیه­های پژوهش، آغاز از آزمون كالموگروف- اسميرنوف (جهت مشخص نموده نرمال يا غير نرمال بودن داده­ها) و در صورت نرمال بودن از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره جهت آزمون فرضيه­ها از طريق نرم افزار آماري SPSS19 بهره گیری شده می باشد.

 

 

3-7-1) روش تحلیل همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون میزان ارتباط خطی متغیرهای کمّی در یک نمونه را نشان می­دهد. هر آزمودنی بایستی در دو متغیر کمّی نمره داشته باشد. آزمون معنی داری برای همبستگی، وجود یا عدم وجود ارتباط خطی بین دو متغیر در جامعه را ارزیابی می­کند.

 

3-7-2) روش  رگرسیون

رگرسیون روش آماری می باشد که اجازه می­دهد نمره­ی یک فرد در یک متغیر را براساس نمره­های او در متغیر دیگر یا در چندین متغیر دیگر در صورت همبسته بودن پیش­بینی کنیم. هرچه میزان همبستگی بیشتر باشد نمرات به خط رگرسیون نزدیک­تر و پس پیش­بینی دقیق­تر خواهد بود.

در رگرسیون، رویداد طبیعی نمرات را در تعدادی از متغیر پیش­بین اندازه­گیری می­کنیم و کوشش در تبیین این امر داریم که کدام دسته از متغیرهای مشاهده شده در پیش بینی متغیر ملاک، موفق­ترند.

 

 

3-7-3) آزمون كالموگروف- اسميرنوف

آزمون کالموگروف اسمیرنف آمار استنباطی در مسائل تک متغیره با داده­های اسمی (مقوله­ای) چند ارزشی مرتب شده می باشد.

با این آزمون محقق هم­قوارگی یا هم­خوانی توزیع فراوانی تمامی متغیرهاي دارای مقوله­هایی بصورت رتبه­ای (چنان­که در سنجش توجه­ها معمول می باشد، پاسخگو در یک پیوستار از کاملاً موافق تا کاملاً

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه