دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

3-3-1) آزمون فرضيه اول

همانطور که اشاره گردید در چهار فرضیه نخست از روش همبستگي پیرسون جهت اثبات فرضیه­ها بهره گیری می­نماییم.

فرضیه اول:  بین ادراك كاركنان از عدالت توزيعي و اعتماد به مدير ارتباط هست.

برای حل فرضیه اول، دو فرض زیر را بر می­گزینیم:

: بین ادراك كاركنان از عدالت توزيعي و اعتماد به مدير ارتباط وجود ندارد.

: بین ادراك كاركنان از عدالت توزيعي و اعتماد به مدير ارتباط هست.

جدول 4-19) آزمون همبستگی پیرسون  بین عدالت توزيعي و اعتماد به مدير

عدالت توزيعي اعتماد به مدير
ضریب همبستگی پیرسون 052/0
ضريب خطا 05/0
معناداری 008/0
تعداد 148

 

با در نظر داشتن جدول 4-19، مي­توان گفت بين ادراك كاركنان از عدالت توزيعي و اعتماد به مدير ارتباط معناداري هست. ارتباط بين اين دو متغير به صورت مستقيم می باشد و ضريب آن 052/0 مي­باشد. از آن جايي كه ميزان خطاي ارتباط كمتر از 05/0 می باشد، با احتمال 95 درصد فرض رد می­گردد و فرض  مورد پذيرش قرار مي­گيرد. بنابراين عدالت توزيعي بین کارکنان به وسيله اعتماد به مدير تبيين مي­گردد. به اين ترتيب فرضيه اول تحقيق، مورد تاييد قرار مي­گيرد.

 

4-3-3-3) آزمون فرضيه سوم

فرضیه سوم: بین ادراك كاركنان از عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير ارتباط هست.

برای حل فرضیه سوم دو فرض زیر را بر می­گزینیم:

: بین ادراك كاركنان از عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير ارتباط وجود ندارد.

: بین ادراك كاركنان از عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير ارتباط هست.

.

جدول4-21) آزمون همبستگی پیرسون  بین عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير

عدالت مراوده­اي اعتماد به مدير
ضریب همبستگی پیرسون 432/0
ضريب خطا 05/0
معناداری 000/0
تعداد 148

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه