دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن جدول 4-21، مي­توان گفت بين ادراك كاركنان از عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير ارتباط معناداري هست. ارتباط بين اين دو متغير به صورت مستقيم می باشد و ضريب آن 432/0 مي­باشد. از آن جايي كه ميزان خطاي ارتباط كمتر از 05/0 می باشد، با احتمال 95 درصد فرض رد می­گردد و فرض  مورد پذيرش قرار مي­گيرد. بنابراين عدالت مراوده­اي بین کارکنان به وسيله اعتماد به مدير تبيين مي­گردد. به اين ترتيب فرضيه سوم تحقيق، مورد تاييد قرار مي­گيرد.

 

4-3-2-5) آزمون فرضيه پنجم

همان­طور که اشاره گردید در سه فرضیه نهایی به علت وجود متغیر میانجی اعتماد به مدیر، ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق را بر اساس رگرسیون سلسله مراتبی  به روش چندگانه توام مطالعه می­نماییم.

فرضیه پنجم: ادراك كاركنان از عدالت توزيعي از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني مؤثر می باشد.

برای حل فرضیه پنجم دو فرض زیر را بر می­گزینیم:

: ادراك كاركنان از عدالت توزيعي از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني مؤثر نيست.

: ادراك كاركنان از عدالت توزيعي از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني مؤثر می باشد.

جدول 4-23) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برروی فرضیه پنجم 

مراحل رگرسیون متغیر های ورودی ضرایب            ضرایب استاندارد نشده  استاندارد شده T سطح معنی دار F r ضریب تعیین میزان واریانس تبیین شده
B خطای استاندارد ضریب بتا
1 متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی

متغیر مستقل: عدالت توزیعی

2.330

0.096

0.0242

0.069

0.114

9.648

1.392

0.000

0.046

1.938 0.114 0.545 0.013 =

0.006 = تعدیل شده

2 متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی

متغیر مستقل:

– عدالت توزیعی

– اعتماد به مدیر

2.058

0.105

0.259

0.068

0.125

7.942

1.553

0.000

0.011

4.366 0.238 0.535 0.057 =

0.044 = تعدیل شده

 

 

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه