رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- دانلود پایان نامه ارشد

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

جدول 4-7) آزمون كالموگروف- اسميرنوف داده­های رفتار شهروندی سازماني

عامل سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري
رفتار شهروندي سازماني 603/0 05/0 نرمال می باشد

 

 

جدول 4-8) آزمون كالموگروف- اسميرنوف داده­های اعتماد به مدیر

عامل سطح معني داري مقدار خطا نتيجه گيري
اعتماد به مدير 783/0 05/0 نرمال می باشد

 

به جدول نتايج و معيار تصميم (P-Value) 4-6 تا 4-8 دقت کنيد. می­بينيد که مقدار آن بالای 05/0 می باشد که نشان از پذيرش فرض صفر دارد. يعنی دليلی برای رد اين فرضيه که «نمونه مورد نظر از توزيع نرمال به دست آمده می باشد»، وجود ندارد. به عبارتی توزيع اين نمونه، نرمال می باشد.

 

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه