رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان- دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

چكيده

اين تحقيق به بررسي ارتباط بين ادراك كاركنان از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن تأثیر ميانجي اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گيلان مي­پردازد. به مقصود مطالعه فرضیه­های پژوهش از پرسشنامه­های عدالت سازماني نيهوف و مورمن (1993)، رفتار شهروندي سازماني پادساكف (1990) و اعتماد به مدير پراسرت و يانگين (2002)  با 47 گويه بهره گیری گردید. براي سنجش روايي، از روايي محتوا و براي سنجش پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ بهره گیری گردید. ضريب بدست آمده براي عدالت توزيعي 77/0، براي عدالت رويه­اي 892/0، براي عدالت تعاملي 925/0، براي رفتار شهروندي سازماني 919/0 و براي اعتماد به مدير 774/0 كه نشان از پايايي مطلوب پرسشنامه می باشد. پرسشنامه بین 178 نفر از كاركنان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان در دوره سه ماهه نخست سال 1393 توزیع گرديد. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان مي­دهد که بین ابعاد سه گانه عدالت سازماني (توزيعي، رويه­اي و تعاملي) و اعتماد به مدير و همچنين بين اعتماد به مدير و رفتار شهروندي سازماني ارتباط معنادار هست و نتيجه رگرسيون سلسله مراتبي نيز نشان مي­دهد كه ادراك كاركنان از ابعاد سه­گانه عدالت سازماني (توزيعي، رويه­اي و تعاملي)، از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني آنان مؤثر می باشد.

 

واژه­گان كليدي: رفتار شهروندي سازماني، عدالت توزيعي، عدالت رويه­اي، عدالت تعاملي، اعتماد به مدير

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه