منابع مقاله درمورد فنول، درpH، فنول،، 2/0

پایان نامه ها و مقالات

این روش بدین صورت عمل کردیم که ابتدا بر اساس جدول (3-2) و با استفاده از ترکیباتی تقریبا مشابه ترکیبات استفاده در روش مخلوط کردن مکانیکی محلول های مورد استفاده را ساخته شد که شرح آن در جدول(3-2) آمده است. در این روش به جای استفاده از نانوذره ، از پیش ماده تولید نانو ذرات CuO,ZnO استفاده شده است که پیش ماده مورد استفاده عبارتند از محلولهای 1مولار مس نیترات و روی استات.
رنگ
مقدار
مس نیترات
(میلی لیتر)
مقدار
روی استات
(میلی لیتر)
مقدار TiO2
(گرم)
نوع کاتالیست
نوع نانو ذره
یا پیش ماده
خاکستری
10
10
2/0
آ
متمایل به سیاه
15
5
2/0
ب
شیری
5
15
2/0
پ
روشن تر ازب
15
25
1/0
ت
جدول3- 2- درصد جرمی نانوذرات در نانوکامپوزیت اشباع مرطوب

مراحل انجام کار به این روش به شرح زیر است:
تهیه محلولهای مس نیترات و روی استات با غلظت 1مولار
مواد را برای ساختن نانو کامپوزیت های چهارگانه با نسبت های مشخص شده در جدول با همدیگر ترکیب شده و با استفاده از همزن مغناطیسی با شدت به مدت 10 دقیقه مخلوط شده است.
سپس محلول حاصل را به مدت 15 دقیقه و تحت فرکانس 70 کیلو هرتز با دستگاه مافوق صوت با هم آمیخته شده است.
محلول را پس انجام مرحله 3 به مدت 9 ساعت درون آون در معرض دمای 105گذاشته تا خشک شوند.
ماده آماده شده را برای حذف ناخالصیهای آن درون کوره در دمای 550 درجه سانتی گراد و تا 3 ساعت قرار می دهیم . نرخ تغییر دما 7/4 درجه سانتیگراد دقیقه بود]45[.
پس از بدست آوردن نانو کامپوزیتهای فوق الاشاره در این تحقیق به هردو روش اقدام به انجام آزمایش و بدست آوردن نسبت بهینه برای زدایش فنول از پساب های صنعتی شده است.

3-2-7- تهیه محلول آزمایشگاهی حاوی فنول

برای انجام آزمایش و اندازه گیری میزان جداسازی فنول نیاز به ساخت محلول با غلظت مشخص در آزمایشگاه بود. بنابراین جهت برآوردن آن اقدام به تهیه محلول مورد نظر شد به همین منظور از فنول جامد باخلوص بسیار بالا محصول شرکت مرک66 استفاده شده است. در همه آزمایشهای انجام شده محلول ppm50 این ماده در آب دیونیزه تهیه و استفاده شده است.

3-2-8- شناسایی محلول مجهول

جهت استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر تعدادی محلول ناظر با غلظت مشخص تهیه شد و سپس نمودارجذب آنها در مقابل طول موج آنها بدست آمده است. سپس در طول موج ماکسیمم هرکدام از آنها که برای محلول فنول مقداری مشخص و 270 نانومتر است. وبا استفاده از رابطه(3-14) که از ترسیم میزان جذب در طول موج ماکسیمم(A ) در مقابل غلظت نمونه(C) حاصل شده است غلظت نمونه های مجهول بدست آمده است.
C=(A+0.0321)/0.015 (3-14)
غلظت های مورد استفاده به ترتیب عبارتند از 1،5،10،15 ،20،30،40،50،60،70 ،80،90 ،100 که همگی با واحد ppm می باشند.
شکل3- 7- خط بدست آمده جهت شناسایی مجهول

3-2-9- انجام آزمایش های مورد نظر

آزمایشهای زیر برای شناخت بهترین شرایط جداسازی فنول انجام شده که این آزمایشها به قرار زیر است:
آزمایش تعیین بهترین کاتالیست برای جداسازی فنول، ساخته شده از روش مکانیکی در نور فرابنفش
آزمایش تعیین بهترین کاتالیست برای جداسازی فنول، ساخته شده از روش مکانیکی در نور مرئی
آزمایش تعیین بهترین کاتالیست برای جداسازی فنول، ساخته شده از روش اشباع سازی تر در نور فرابنفش
آزمایش تعیین بهترین کاتالیست برای جداسازی فنول، ساخته شده از روش اشباع سازی تر در نور مرئی
آزمایش تعیین pH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش مکانیکی در نور فرابنفش
آزمایش تعیین pH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش مکانیکی در نور مرئی
آزمایش تعیین pH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی تر در نور فرابنفش
آزمایش تعیین pH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی تر در نور مرئی
آزمایش تعیین زمان بهینه درpH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش مکانیکی در نور فرابنفش
10- آزمایش تعیین زمان بهینه درpH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش مکانیکی در نور مرئی
11- آزمایش تعیین زمان بهینه درpH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی تر در نور فرابنفش
12- آزمایش تعیین زمان بهینه درpH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی تر در نور مرئی

شایان ذکر است که آزمایشهای انجام شده برای تعیین pH بهینه در pH های 3،5،7،9،11 انجام شده است. برای تهیه محلول مورد نظر در pH خواسته شده از محلولهای 1/0 مولار هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید استفاده شده که هر دو ماده از شرکت مرک خریداری شده بودند. و نیز برای بدست آوردن زمان بهینه آزمایشها در زمانهای 100،200،300،400 ،500 دقیقه اندازه گیری شده و همچنین منبع نور مرئی نور بیکران خورشید بوده است. در همهی این آزمایشها سعی بر این شد که شرایط ثابت بماند و شرایط کار در جدول (3-3) آورده شده است.

جدول3- 3- شرایط انجام آزمایش
زمان
hr
حجم محلول
ml
فشار
atm
رطوبت
%
دما
C
غلظت اولیه محلول
Ppm
مقدار کاتالیست
gr
نوع کاتالیست
2
200
1
19
30
50
15/0
A
2
200
1
19
30
50
15/0
B
2
200
1
19
30
50
15/0
C < br />2
200
1
19
30
50
15/0
D

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *