منابع پایان نامه ارشد درمورد اقتصاد کشور

پایان نامه ها و مقالات

نظر روش بکار رفته يک تحقيق توصيفي ـ پيمايشي است.

3 ـ 3) جامعة آماري تحقيق
جامعة آماري تحقيق حاضر شامل کلية كاركنان مديريت شعب بانک كشاورزي شهرستان اردبيل به تعداد 49 نفر مي‌باشد. از مجموع پرسشنامه‌هاي منتشره (49 نفر جامعة آماري)، به دليل افت نمونه و عدم حضور برخي كاركنان و در مواردي عدم همكاري از سوي برخي از آنها از يك سو و وجود برخي پرسشنامه‌هاي ناقص از سوي ديگر موجب گرديد كه در كل تعداد 44 پرسشنامه گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

3 ـ 4) حجم نمونه و روش اندازه‌گيري
از آنجا که تعداد کارکنان محدود است از روش نمونه‌گيري از نوع كل‌شماري استفاده مي‌شود.

3 ـ 5) روش گردآوري اطلاعات
از روش مطالعات نظري (كتابخانه‌اي) عمدتاً براي مطالعة ادبيات تحقيق و بررسي پيشينة تحقيق و همچنين جهت بررسي مطالعات و ديدگاههايي كه راجع به موضوع تحقيق است، استفاده مي‌شود. افزون بر آن، روش مطالعات ميداني (پرسشنامه) از طريق گردآوري اطلاعات پرسشنامه‌اي براي تجزيه و تحليل متغيرهاي تحقيق مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

3 ـ 6) ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق از طريق پرسشنامه استاندارد نيلسون43 (1996) مي‌باشد. پرسشنامه‌هاي تحقيق مشتمل بر 50 سؤال، 10 سؤال مربوط به متغير ايجاد و حفظ ارتباطات با مشتريان اصلي و كليدي، 7 سؤال مربوط به متغير سازمان‌دهي فرايندهاي كسب و كار، 10 سؤال در خصوص سنجش متغير مديريت منابع انساني، 10 سؤال در خصوص سنجش متغير مديريت دانش، 7 سؤال در خصوص سنجش متغير مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر تکنولوژي و 6 سؤال در خصوص سنجش متغير ساختار سازماني بوده كه با توجه به مقياس ليكرت اندازه‌گيري مي‌گردد. پرسشنامة تهيه شده جهت استفاده در اين تحقيق، پرسشنامه تغيير يافتة نيلسون (1996) مي‌باشد که دو بعد آن (مديريت منابع انساني و ساختار سازماني) با توجه به ادبيات نظري پژوهش و به دليل عدم وجود اين مؤلفه‌ها در حوزة پژوهش و همچنين به دليل ساختار دولتي بودن بانك كه يك ساختار از پيش تعيين شده و غيرديناميك است، حذف شده است. در نهايت پرسشنامه در چهار بعد؛ ايجاد و حفظ ارتباطات با مشتريان اصلي و كليدي، سازمان‌دهي فرايندهاي كسب و كار، مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر تکنولوژي بر مبناي همان طيف پنج گزينهاي تنظيم شده است. با توجه به اينكه در مقياس ليكرت اندازه‌گيري پاسخها به صورت كيفي است، لذا براي تبديل آنها به پاسخهاي كمي از گزينه‌هاي اعداد 1، 2، 3، 4 و 5 استفاده مي‌شود.

3- 7) روائي و پايائي ابزار سنجش
3-7-1) روائي ابزار سنجش
در پژوهش حاضر به دليل استاندارد بودن پرسشنامه‌هاي بكار گرفته شده روايي آنها به طور طبيعي مورد تأييد قرار مي‌گيرد. اما براي اطمينان بيشتر براي تعيين روائي44 از روايي نمادين‌سازي استفاده گرديد. بدين صورت كه پرسشنامة اوليه تنظيم شده، ابتدا در اختيار اساتيد محترم راهنما و مشاور و كارشناسان خبره قرار داده شده تا در رابطه با روايي پرسشنامه و اينكه سؤالات طرح شده، آنچه را كه مد نظر است، اندازه‌گيري مي‌كند يا نه؟ اظهارنظر نمايد. فلذا بعداً نظرات اساتيد محترم راهنما و مشاور و كارشناسان خبره در پرسشنامه لحاظ و تغيرات لازم در سؤالات بوجود آمد.

3-7-2) پايائي ابزار سنجش
براي برآورد پايايي45 پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. بر اين اساس مقدار آلفا با استفاده از نرم‌افزار SPSS مطابق جدول (3-1) براي متغيرهاي تحقيق بدست آمده است كه مي‌توان گفت سؤالات پرسشنامه داراي همبستگي بالا با يكديگر بوده و از پايايي بالايي برخوردار مي‌باشد.

جدول (3-1): پايايي ابزار اندازه‌گيري (پرسشنامه)
آلفاي كرونباخ
متغيرهاي تحقيق
871/0
ايجاد و حفظ ارتباطات با مشتريان اصلي و كليدي
789/0
سازمان‌دهي فرايندهاي كسب و كار
888/0
مديريت دانش
910/0
مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر تکنولوژي

3 ـ 8) روش تجزيه و تحليل داده‌ها
به منظور تجزيه و تحليل داد‌ه‌هاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده در سطح استنباطي براي آزمون فرضيه‌ها از آمارة آزمون t تك نمونه‌اي و براي رتبه‌بندي متغيرهاي تحقيق از آناليز واريانس فريدمن استفاده مي‌گردد كه كلية مراحل آزمون فرضيه‌ها با استفاده از بستة نرم‌افزاري SPSS V:21.0 صورت مي‌گيرد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيــق

4ـ 1) مقدمه
سيستم بانکداري در اقتصاد ايران، همچون ساير کشورها همان رشتة باريكي از آب است كه اگر در مسيري درست هدايت شود و در جايي مناسب به هم بپيوندد، تبديل به رودي خواهد شد كه پهنه صنعت و اقتصاد را سيراب و سرسبز مي‌كند. اما با توجه به ضرورتهاي اشاره شده؛ در بانكها به دليل پايين بودن رقابت ميان کارکنان، عدم امکان اِعمال مديريت به دليل شرايط و متغيرهاي از پيش تعيين شده، ثابت بودن نرخ تسهيلات اعطايي و وجود تورم بيش از آن، مشکلات موجود در اعطاي تسهيلات و عدم فرايند ساده‌سازي ارائه تسهيلات در چارچوب قانون بانکداري بدون ربا، پرداخت تسهيلات تکليفي و عدم افزايش سرمايه بانکها به وسيله دولت، احتمالاً بانکها در ايران کارا عمل نمي‌کنند. به عبارت ديگر بانکها با استفاده از نهاده‌ه
ا
ي موجود نمي‌توانند حداکثر ستاده را داشته باشند. بديهي است که اعطاي تسهيلات اعتباري که در اين تحقيق ستاده بانک فرض خواهد شد به ميزان ناکارايي با فرض ثابت بودن همين سطح از نهاده‌ها، قابل افزايش خواهد بود. با اين وجود واقعيت اين است که بانک به خاطر نقش واسطه وجوه بودن در بازار پول و به دليل عدم توسعة کافي بازار سرمايه، نقش اساسي در تأمين مالي برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت اقتصادي کشور دارد. با توجه به ضرورت بهبود استانداردهاي مالي، بکارگيري معيارهاي دقيق‌تر براي ارزيابي کارايي بانکها ضرورتي انكارناپذير به نظر مي‌رسد. همچنين به نظر مي‌رسد که به دليل عدم وجود رقابت ميان بانکها، محدوديتهاي ناشي از قوانين و مقررات نظام بانکي در اقتصاد کشور، کارايي صنعت بانکداري همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، زيرا که ضعف نظام بانکي مي‌تواند تهديدي جدي براي ثبات اقتصاد کلان به شمار آيد. از طرفي امروزه وجود رابطة قوي با مشتريان مهمترين رمز موفقيت در هر كسب و كار است. از اين رو مفهوم مديريت ارتباط با مشتري كه به معني تلاش سازمان جهت ايجاد و ارايه ارزش به مشتري است بسيار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مقدمة اشاره شده در بالا در اين فصل داده‌هايي كه از پرسشنامه‌ها جمع‌آوري شده، در بخشهاي مختلف با استفاده از دو روش آمار توصيفي و آمار اسنتباطي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

4 ـ 2) بخش توصـيفي سؤالات پرسشنامه
1. جنسيت: پاسخهاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده براي سؤال فوق بصورت جدول (4-1) مي‌باشد:
جدول (4-1): توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به سؤال جنسيت

مرد
زن
بدون پاسخ
جمع
فراواني
34
10
0
44
درصد
77
23
0
100

نمودار (4-1): توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به سؤال جنسيت

بر اساس جدول و نمودار (4 – 1)، نشان مي‌دهند كه 77 درصد از نمونة آماري را مرد و 23 درصد از نمونة آماري را زنان تشكيل مي‌دهند.

2. ميزان تحصيلات: پاسخهاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده براي سؤال فوق بصورت جدول (4-2) مي‌باشد:

جدول (4-2): توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به سؤال ميزان تحصيلات

ديپلم
فوق‌ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس و بالاتر
بدون پاسخ
جمع
فراواني
1
4
32
7
0
44
درصد
1
10
73
16
0
100

نمودار (4-2): توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونه آماري به سؤال ميزان تحصيلات

بر اساس جدول (4-2)، 1 نفر از پاسخگويان را دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم، 4 نفر از پاسخگويان را دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم، 32 نفر از پاسخگويان را دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و 7 نفر را دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و بالاتر تشكيل داده ‌است.

3. سابقة اجرايي: پاسخهاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده براي سؤال فوق در جدول (4-3) نشان داده شده است.
جدول (4-3): توزيع فراواني و درصد پاسخهاي نمونة آماري به سؤال سابقة‌ اجرايي

كمتر از 5 سال
10-6 سال
15-11 سال
بيش از 15 سال
بدون پاسخ
جمع
فراواني
13
21
9
1
0
44
درصد
30
48
19
3
0
100

جدول (4-3)، نشان مي‌دهد كه از نظر سابقه اجرايي، از مجموع پاسخگويان 13 نفر داراي سابقه كمتر از 5 سال بوده و 21 نفر از پاسخگويان داراي سابقة 10-6 سال، 9 نفر از پاسخگويان داراي سابقة 15- 11 سال و 1 نفر از پاسخگويان داراي سابقة بيش از 15 سال اجرايي مي‌باشند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *