منابع پایان نامه با موضوع نمونه برداری، مواد معدنی، مصرف کننده، تولیدکننده

No category

باید همراه با شیر مادر، کودک خود را با غذای کمکی تغذیه کند.
۲-۵-۱۰-۴- اهمیت دوران تغذیه با غذای کمکی:
دوران تغذیه با غذای کمکی، یعنی از حدود شش ماه تا سه سال، برای کودکان بسیار خطرناک است. کودک ممکن است نتواند در این دوران به قدر کافی انرژی و مواد معدنی را به دلایل زیر دریافت نماید.
* نتواند به قدر کافی غذای کمکی یا غذای خانواده دریافت کند.
* قبل از دو سال، تغذیه با شیر مادر متوقف شده باشد( مثلاً مادر مجدداٌ باردار شده باشد).
* کودک به بیماری های عفونی مبتلا شده باشد.
کودکان ممکن است علاوه بر این نتوانند از غذاهای کمکی انرژی و مواد مغذی دریافت کنند زیرا:
* آنها نمی توانند غذای کافی را در یک یا دو وعده بخورند.
* غذای کمکی تهیه شده حاوی انرژی و مواد مغذی کافی نیست.
* کودکان نسبت به بزرگسالان آهسته غذا می خورند.
* در نهایت کودکی می تواند رشد کند و سالم باقی بماند که به دوران تغذیه او با غذای کمکی توجه کافی بشود و اطمینان حاصل گردد که او به قدر کافی تغذیه شده و از عفونتها پیشگیری بعمل آمده و در صورت لزوم معالجه شده باشد.
-۱-روش های طیف سنجی اتمی
اتم های آزاد بر خلاف مولکول ها، دارای ترازهای چرخشی و ارتعاشی نیستند و در آنها فقط جهش های الکترونی صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب هنگامی که انرژی توسط اتم ها جذب یا نشر می گردد، خطوط طیفی مجزا مشاهده خواهد شد که اساس روش های طیف سنجی اتمی را تشکیل می دهد. روش های طیف سنجی اتمی تحت عنوان نشر اتمی، جذب اتمی و فلوئورسانس اتمی مورد بررسی قرار می گیرند.
۳-۱-۱- جذب اتمی
طیف نور سنجی جذب اتمی (AAS)-1 اولین مرتبه در ملبورن استرالیا در سال ۱۹۵۳ برای تجزیه عناصر بکار برده شد و در حقیقت از ترکیب روش های اندازه گیری جذب و نشر، حاصل شده است. ویژگی، حساسیت و دقت زیاد از خواص این روش است.
در طیف نورسنجی جذب اتمی میزان شدت نور جذب شده توسط اتم های برانگیخته موجود در شعله که با غلظت نمونه متناسب است اندازه گیری می شود. رابطه جذب و نشر بدین صورت بیان شده که تمام مواد، نور را در طول موجی که جذب می کنند نشر هم می کنند. بنابراین نور قابل جذب برای اتم های یک عنصر باید توسط اتم های آزاد همان عنصر که به حالت برانگیخته هستند، منتشر گردد.
۳-۱-۲- مشخصات دستگاه
قسمت های مختلف دستگاه عبارتند از:
الف – منبع تابش
ب- اتم ساز
ج- تکفام ساز
د- آشکار ساز
ه- ثبات
پرتو نشری حاصل از منبع تابش مدوله می شود و از بین بخار اتمی ( جایی که اتم های جزء مورد نظر تابش منبع را جذب می کنند ) عبور می کند. سپس خط طیفی مورد نظر ( معمولاً خط تشدیدی) توسط تکفام ساز جدا شده و به آشکار ساز می رسد. نهایتاً علامت مدوله شده توسط یک تقویت کننده وتوسط ثبات ثبت می شود.
__________________
-Atomics absorpation spectroscopy1
در این قسمت منبع تابش و اتم ساز به طور مختصر تشریح می شود:
۳-۱-۲-۱- منبع تابش
مهمترین منابع تابش در طیف نورسنجی جذب اتمی، لامپ های کاتد تو خالی و لامپ های تخلیه بدون الکترود هستند. لیزر، شعله، پلاسما و منبع پیوسته مانند لامپ های دو تریم و قوس زنون از دیگر منابع تابش در AAS هستند.
۳-۱-۲-۲- لامپ کاتد تو خالی
برای اندازه گیری هر عنصر یک لامپ کاتد تو خالی(HCL)-1 بکار می رود .این لامپ از یک استوانه شیشه ای، یک آند و یک کاتد تشکیل شده است. کاتد به شکل یک سیلندر از عنصر جزء مورد نظر ساخته شده و یا از آن پر شده است. قطر کاتدmm 5-3 است. آند به شکل یک سیم باریک و معمولاً از جنس تنگستن، نیکل، تانتالیم یا زیرکونیم است. ابتدا لوله شیشه ای تخلیه شده، سپس با یک گاز بی اثر مانند آرگون یا نئون پر می شود. فشار گاز بی اثر حدودKp 3/1-5/0 است.
در یک لامپ کاتد تو خالی ولتاژ V 400-100 بین آند و کاتد برقرار می شود. در نتیجه ولتاژ اعمال شده به الکترود گاز موجود در داخل لامپ، یونیزه می شود و جریانی حدود mA 10-3 از آن عبور می کند. سپس یون های آرگون یا نئون شتاب گرفته و به کاتد برخورد می کنند و موجب خارج شدن اتم های فلز از سطح آن می شوند.
اتم های فلز یونیزه شده در اثر برخورد با یون ها با الکترون ها برانگیخه می شوند:
M(g) M(s)
اتم های فلز تحریک شده به تراز پایه برگشته و طیف نشر اتمی خاص خود را به همراه طیف نشری گاز پراکنده ایجاد می کنند.
M(g) M(g)
۳ M+(0) M(g)
* ___________________________________
۱Hollow cathode lamp -1
-۱-۲-۳- لامپ تخلیه بدون الکترود
در میان منابع تابش خطی، لامپ های تخلیه بدون الکترود (EDL)_2 بیشترین شدت تابش و باریکترین پهنای خطوط نشری را دارند. این لامپ ها هم در جذب اتمی و هم در فلوئورسانس اتمی بکار می روند.
شدت تابش این لامپ ها می تواند چندین برابر لامپ های کاتد تو خالی باشد( به خصوص برای عناصری که به راحتی تبخیر می شوند). با بکار بردن این لامپ ها نتایج با دقت بیشتر و حد تشخیص بهتری به دست می آید. کاربرد این لامپ ها بیشتر در ناحیه UV است.
۳-۱-۲-۴- اتم ساز
اتم سازهای متداول در جذب اتمی عبارت اند از شعله و کوره.
یک اتم ساز ایده آل باید به خوبی عمل اتم کردن را انجام داده و نشر زمینه پایینی داشته باشد. طول مسیر عبور برای اتم های بر انگیخته در منطقه تحریک باید تا حد امکان طولانی باشد.
۳-۱-۳- شعله
شعله هاازابتدای بکارگیری روش AAS تا کنون مورد استفاده داشته اند و هنوز هم متداولترین سل AAS محسوب می شوند. محلول نمونه به صورت قطره های ریز به درون شعله پاشیده می شود. به علت گرمای زیاد شعله، حلال موجود در محلول به سرعت بخار می شود. ذرات جامد مواد حل شده که پس از تبخیر حلال باقی می مانند، ذوب شده و به مایع تبدیل می شوند. سپس به حالت گازی در آمده و در پایان به اتم تفکیک می شوند. قسمتی از تابش لامپ که از درون شعله می گذرد، توسط اتم های نمونه جذب می شود. مقدار این تابش جذب شده توسط آشکار ساز اندازه گیری می شود.
۳-۱-۴- کوره
استفاده از کوره به عنوان یک سل ASS از سال ۱۹۶۱ آغاز شده. از آن هنگام تا امروز که این وسایل از لحاظ کاربرد در رده بعد از شعله قرار دارند، پیشرفت قابل ملاحظه ای از نقطه نظر ساختاری و عملیاتی پیدا کرده اند. کوره های گرافیتی متداولترین نوع کوره های AAS هستندو بطور برقی تا دماهای بالای ۳۰۰۰
_____________________
۲_ electrodelss discharge lamp
درجه سیلسیوس گرم می شوند. انواع دیگری از کوره ها که از جنس تانتالیم ساخته می شوند،. کاربرد کمتری دارند و تا دماهای حدود c.2600 گرم می شوند.معمولاً برای محافظت از اکسید شدن کوره ها در حین کار، از آرگون یا نیتروژن استفاده می شود.در دماهای بالاتر از ۲۶۰۰ درجه سیلسیوس از نیتروژن استفاده می شود. زیرا در اثر واکنش با گرافیت به سیانوژن تبدیل می شود. معمولاً قسمت داغ وسیله بین cm 3-1 طول دارد.منبع تغذیه مورد استفاده برای گرمایش باید توانایی ایجاد جریانهای دست کم َA 300 با اختلاف پتانسیل تقریباً V 12 را داشته باشد.
حجم معینی از نمونه به درون کوره فرستاده می شودو حداقل در طی سه مرحله به طور گرمایی داغ می شود.مهمترین مزیت کوره ها، حجم کم نمونه تحت سنجش است. معمولاً در هر سنجش بینL µ ۵۰-۵ نمونه مصرف می شود. در مرحله خشک کردن با قرار دادن دمای کوره در اندکی بالاتر از نقطه جوش حلال، تبخیر حلال از محلول نمونه انجام می شود. معمولاً برای محلول های آبی، کوره به مدت S 30 در ۱۱۰درجه سیلسیوس قرار می گیرد. در مرحله خشک کردن برای جلوگیری از پخش شدن باید دما در حد کاملاً پایینی نگاه داشته شود. پس از انجام این مرحله نمونه به صورت جامد باقی می ماند. در مرحله خاکستر سازی جریان منبع تغذیه به مقداری افزایش پیدا می کند تا دمای کوره بسته به نوع نمونه به مدت S45 c.1250-350 قرار گیرد. در این مرحله، ماده آلی موجود در نمونه به صورت خاکستر در می آید یا به H2O,CO2 تبدیل می شود و ترکیبات فرار معدنی به صورت بخار در می آیند.بنابراین در این مرحله شبکه سازنده نمونه تخریب می شود.
مرحله پایانی، مرحله اتمی کردن نام دارد، در این قسمت دما تا حدی افزایش پیدا می کند که اتم های مجزا ( گازی ) جزء مورد تجزیه تشکیل شوند. دمای کوره در این مرحله در طی S 5 به ۳۰۰۰-۲۰۰۰ درجه سیلسیوس می رسد. در مرحله اتمی کردن میزان جذب نمونه اندازه گیری می شود.در بعضی از سیستم های جدید افزایش دما در بین مراحل سه گانه فوق به طور خودکار و مطابق برنامه از پیش تنظیم شده توسط تجزیه گر انجام می شود.
معمولاً تمام این مراحل S 90-45 ثانیه به طول می انجامد. البته در بعضی موارد یک مرحله پاکسازی برای زدودن تمام نمونه از درون کوره انجام می شود. این کار در شدت جریان و دمای بالاتر از مرحله اتمی کردن صورت می گیرد(۴).
۳-۱-نمونه برداری:
جهت تهیه نمونه ها از جمله شیرخشک نوزادان و غذای کودک پس از دریافت اطلاعات لازم از سازمان غذاودارو درخصوص بیشترین و پرمصرف ترین برندهای موجود درسطح عرضه نسبت به تهیه لیستی ازآنها اقدام شد،سپس شروع به خرید نمونه های مورد نظر از سطح عرضه در داخل کشور(استان های مختلف) گردید وحتی برخی ازنمونه ها به دلیل عدم موجودبودن در بازار در زمان نمونه گیری ازکارخانجات تولید کننده تهیه وپس از علامت گذاری برای رعایت حقوق تولیدکننده ومصرف کننده جهت انجام آزمایشگات مربوطه به محل آزمایشگاه منتقل گردید.
۲ -۵-۱۱-مروری بر تحقیقات
Gian Carlo :* و همکاران در سال ۲۰۰۹ در بر روی سه نمونه شیر خشک نوزاد در کشور فیلیپین از نظر وجود سرب را مورد بررسی و آزمایش قرار د ادند که همگی از لحاظ وجود سرب کمتر از حد استاندارد اعلام شده بوده است که در مقایسه با مطالعه اخیر کمتر از حد مجاز نمونه های موجود در بازار ایران بوده است(۳۶)
R-Moreneo-RojasP.j :* و همکاران در سال ۲۰۰۱ میزان سرب و کادمیوم در غذای نوزاد را در کشور لهستان مورد بررسی قرار دادند تا مشخص شود که این محصولات از نظر ایمنی کافی برخوردار هستند یا خیر ؟ بررسی انجام شده نشان داد که غذاهای مذکور آلودگی کمتری به فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم طبق استاندارد مربوطه داشته است ، بنابر این تصور وجود دارد که بازار لهستان این نوع غذاها تا حدی ایمن و کم خطر هستند اگر چه برخی از برندها سطوح فلزات سمی بالا بوده است(۴۸)
Robert Dabekaa :* و همکاران سال ۲۰۱۱ درکشور کانادا بر روی ۴۳۷ نمونه از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *