منابع پایان نامه درباره دانش آموزان دختر

پایان نامه ها و مقالات

مشکل شناختي و در واقع ترکيبي از سؤالات پيش آزمون هاي مربوط به اين سه سطح است. اين سؤالات بر اساس جدول هدف-محتوا و با همکاري 3 نفر از معلمان با سابقه ي مقطع ابتدايي در قالب سؤالات صحيح غلط، چهار گزينه اي، کوتاه پاسخ و بلند پاسخ تهيه گرديده است.
پس آزمون مفاهيم هندسي:
مفاهيم ساده شناختي: به منظور تعيين ميزان توانايي دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهيم ساده ي شناختي شامل سطوح (دانش، درک و فهم و کاربرد) در پس آزمون از مجموع نمرات در نظر گرفته شده براي ارزيابي يادگيري مفاهيم هندسي، 15 نمره ي آن به ارزيابي مفاهيم ساده ي شناختي اختصاص يافت.
مفاهيم متوسط شناختي: به منظور تعيين ميزان توانايي دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهيم متوسط شناختي شامل سطوح (تجزيه و تحليل و ترکيب) در پس آزمون از مجموع نمرات در نظر گرفته شده براي ارزيابي يادگيري مفاهيم هندسي، 21 نمره ي آن به ارزيابي مفاهيم متوسط شناختي اختصاص يافت.
مفاهيم مشکل شناختي: به منظور تعيين ميزان توانايي دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهيم مشکل شناختي شامل سطح (ارزشيابي) در پس آزمون از مجموع نمرات در نظر گرفته شده براي ارزيابي يادگيري مفاهيم هندسي، 21 نمره ي آن به ارزيابي مفاهيم مشکل شناختي اختصاص يافت.
مفاهيم هندسي (کلي): اين آزمون يک آزمون 24 سؤالي به ارزش نمره 57 از مفاهيم آموزش شامل مساحت و مختصات شکل هاي (ذوزنقه، لوزي، متوازي الاضلاع و مثلث) است؛ که در بر گيرنده ي سه سطح ساده، متوسط و مشکل شناختي و در واقع ترکيبي از سؤالات آزمون هاي مربوط به اين سه سطح است. اين سؤالات بر اساس جدول هدف-محتوا و با همکاري 3 نفر از معلمان با سابقه ي مقطع ابتدايي در قالب سؤالات صحيح غلط، چهار گزينه اي، کوتاه پاسخ و بلند پاسخ تهيه گرديده است.
هوش منطقي رياضي: به منظور تعيين ميزان هوش منطقي-رياضي دانش آموزان مورد مطالعه در پيش آزمون و پس از پرسشنامه استاندارد هوش هاي چند گانه گاردنر (بخش هوش منطقي – رياضي) از کتاب هاروي و همکاران (1998) ترجمه (بهمن سعيدي پور، 1387) به تعداد 10 سؤال استفاده گرديد. اين پرسش‌ها در يک مقياس 5 ماده اي طراحي گرديده‌اند که به آزمودني اجازه مي‌دهند تا ويژگي مطرح شده در پرسش را با ويژگي‌هاي خود مقايسه و ميزان تطابق ويژگي مورد نظر را با ويژگي‌هاي خود از گزينه “اصلاً با رفتار من تطابقي ندارد” تا گزينه‌ي “کاملاً با رفتار من تطابق دارد” انتخاب نمايد؛ بنابراين حداقل نمره که هر فرد در اين آزمون کسب مي‌نمايد 10 و حداکثر آن 50 مي‌باشد.
هوش فضايي: به منظور تعيين ميزان هوش فضايي دانش آموزان مورد مطالعه در پيش آزمون و پس از پرسشنامه استاندارد هوش هاي چند گانه گاردنر (بخش هوش فضايي) از کتاب سيلور استرانگ و همکاران (1998) ترجمه (بهمن سعيدي پور، 1387) به تعداد 10 سؤال استفاده گرديد. اين پرسش‌ها در يک مقياس 5 ماده اي طراحي گرديده‌اند که به آزمودني اجازه مي‌دهند تا ويژگي مطرح شده در پرسش را با ويژگي‌هاي خود مقايسه و ميزان تطابق ويژگي مورد نظر را با ويژگي‌هاي خود از گزينه “اصلاً با رفتار من تطابقي ندارد” تا گزينه‌ي “کاملاً با رفتار من تطابق دارد” انتخاب نمايد؛ بنابراين حداقل نمره که هر فرد در اين آزمون کسب مي‌نمايد 10 و حداکثر آن 50 مي‌باشد.
پرسشنامه سنجش خلاقيت: براي اندازه گيري خلاقيت از آزمون خلاقيت تورنس که شامل 60 ماده سه گزينه‏اي است، استفاده شد. اين پرسشنامه؛ خلاقيت را در 4 بعد سيالي، بسط، ابتکار يا اصالت و انعطاف‏پذيري مي‏سنجد. مجموع نمرات اين ابعاد نشان دهنده نمره کلي‏ خلاقيت است که در پژوهش حاضر فقط از نمره کلي خلاقيت استفاده شده است. اين پرسشنامه يک آزمون مداد کاغذي است که توسط کفايت (1373) به فارسي برگردانده شده است. سؤالات اين پرسشنامه در ماده هاي سه گزينه اي است که براي تصحيح و نمره گذاري آن در هر سؤال سه گزينه اي به گزينه هاي (1 تا 3) به ترتيب نمره‌ي (1 تا 3) اختصاص مي‌يابد. بدين ترتيب، حداقل نمره در اين آزمون 60 و حداکثري نمره اي که آزمودني مي‌تواند دريافت نمايد، 180 خواهد بود.
روايي و پايايي ابزار مورد استفاده:
تعيين روايي و پايايي هر يک از ابزار به کار رفته در پژوهش به شرح زير تعيين گرديده است.
روايي پيش آزمون و پس آزمون مفاهيم هندسي: در تهيه سؤالات پيش آزمون و پس آزمون مفاهيم هندسي تعداد 3 نفر از معلمان با سابقه ي مقطع ابتدايي همکاري داشته و سؤالات بر اساس جدول هدف-محتوا تهيه گرديده اند. بعد از تهيه سؤالات مورد نظر، مجموعه ي سؤالات در اختيار تعداد 3 نفر از معلمان با سابقه و داراي مدرک فوق ليسانس در مقطع ابتدايي قرار گرفته و از آن‌ها خواسته شد تا نبست به تأييد روايي محتوايي و صوري سؤالات اقدام نمايند. در ادامه بعد از اعمال نظرات اصلاحي معلمان سؤالات به رؤيت اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده و مورد تأييد قرار گرفته اند.
پايايي پيش آزمون و پس آزمون مفاهيم هندسي: پايايي پيش آزمون و پس آزمون مفاهيم هندسي به روش بازآزمايي و به فاصله ي زماني يک هفته روي تعداد 25 نفر از دانش آموزان جامعه ي آماري اجرا و سپس به محاسبه ي ضريب همبستگي بين داده هاي حاصل از دو بار اجراي آزمون ها پرداخته شد اين ضريب ها براي سؤالات پيش آزمون 78/0 و براي سؤالات پس آزمون 75/0 بوده که هر دو نشان از پايايي ابزار دارد.
پرسشنامه هوش منطقي – رياضي و هوش فضايي: فارنهام و همکاران (2002) اعتبار اين پرسشنامه را بر اساس شاخص آلفاي کرونباخ معادل 78/0 گزارش ن
م
وده‌اند (نقل از پادروند و همکاران، 1390، ص 101). هاشمي و همکاران (1385) اعتبار پرسشنامه را بر اساس شاخص آلفاي کرونباخ محاسبه و بيش‌ترين مقدار آن را براي هوش ديداري-فضايي و معادل 84/0 گزارش کرده‌اند. حقيقي (1390) پايايي پرسشنامه ي هوش منطقي را با اجرا روي تعداد 182 نفر از دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان کنگاور بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ برابر 72/0 براي هوش منطقي-رياضي و 75/0 براي هوش ديداري-فضايي گزارش نموده است.
پرسشنامه سنجش خلاقيت تورنس: ابزار به کار رفته براي تعيين ميزان سنجش خلاقيت تورنس است. اين پرسشنامه در پژوهش‌هاي زيادي مورد استفاده‌ي پژوهشگران قرار گرفته و در جوامع آماري مختلف تعيين روايي و پايايي گرديده است. از جمله عابدي در سال (1372) به تعيين ميزان پايايي اين آزمون با استفاده از روش آلفاي کرونباخ پرداخته و به ترتيب ضرايب (75/0، 67/0، 61/0 و 61/0) را براي چهار مؤلفه‌ي خلاقيت (سيالي، ابتکار، انعطاف پذيري و بسط) گزارش نموده است. وي همچنين با استفاده از روش تحليل عوامل تأييدي به بررسي روايي آزمون پرداخته و نشان داده است که اين آزمون از اعتبار همزمان قابل قبولي نيز برخوردار است.
روش جمعآوري اطلاعات:
داده هاي مورد نظر پژوهشگر در چهار بخش مورد مطالعه شامل (يادگيري مفاهيم هندسي، هوش منطقي رياضي، هوش فضايي و خلاقيت) با استفاده از ابزار اندازه گيري داده ها و تحت شرايط تقريباً مساوي براي هر شش گروه، جمع آوري گرديد. اگر چه به منظور جمع آوري داده هاي مورد نظر پژوهش مطالعات و جستجوهاي فراواني به منظور چگونگي اجراي پژوهش، کنترل متغيرها، چگونگي تهيه و تنظيم ابزار اندازه گيري متغيرها و همچنين تنظيم مباني نظري پژوهش صورت گرفته و اين مطالعات نه در بخش ميداني پژوهش، بلکه در بخش کتابخانه اي و مطالعاتي پژوهش صورت گرفته است. لذا در بيان روش جمع آوري داده ها مي توان گفت که جمع آوري اين داده ها در دو بخش مباني نظري با انجام مطالعات کتابخانه اي و جستجوي نتايج پژوهش هاي مشابه و بخش ميداني پژوهش که در برگيرنده ي اجراي آزمون و اجراي عملي موضوع پژوهش مي باشد صورت گرفته است. در بخش ميداني اجراي پيش آزمون ها در يک روز و تحت شرايط مساوي براي تمام آزمودني ها و با همکاري تعداد 6 نفر از معلمين با تجربه ي مقطع ابتدايي در مدرسه ي مورد دسترس صورت گرفته است. آموزش منابع مورد نظر پژوهش در طول 6 جلسه ي آموزشي 50 دقيقه اي و سپس پس آزمون ها نيز در يک روز به صورت همزمان اجرا گرديده است.

جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري:
جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دختر پايه ششم مدارس ابتدايي شهر ايلام در سال تحصيلي 92-91 مي باشد. به منظور تعيين نمونه هاي آماري مورد نياز مطالعه، از روش نمونه هاي در دسترس استفاده گرديد. بدين منظور بعد از انتخاب تعداد 62 نفر از دانش آموزان يک آموزشگاه به صورت تصادفي در 6 گروه تقسيم و هر يک از گروه ها بر اساس اصل انتساب تصادفي در يکي از گروه هاي آزمايشي قرار داده شدند. توزيع نمونه هاي مورد مطالعه در هر يک از گروه هاي آزمودني در جدول (2-3) ارائه گرديده است.
جدول 2-3: توزيع نمونه هاي آماري مورد مطالعه در گروه هاي 6 گانه
گروه هاي آزمودني
تعداد
فراکتال با کاغذ
10
کتاب سازي
10
موزاييک کاري با کامپيوتر
9
فراکتال با کامپيوتر
10
اوريگامي
11
موزاييک کاري با کاغذ
12
مجموع
62

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده با توجه به اهداف و فرضيات پژوهش و همچنين نوع داده ها، با استفاده از نرم افزار تحليل داده هاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي (Spss) و در قالب آزمون هاي آماري در دو بخش صورت مي گيرد. در بخش آمار توصيفي به منظور توصيف و تشريح داده ها و ساده سازي فهم آن‌ها از (ميانگين، انحراف معيار و انحراف معيار برآورد ميانگين) و در بخش آمار استنباطي نيز به منظور بررسي فرضيات پژوهش و تأييد يا عدم تأييد فرضيات پژوهش از آزمون هاي (تحليل واريانس يکطرفه به منظور مقايسه ي ميانگين هاي بيش از دو گروه مستقل و آزمون تحليل کوواريانس) استفاده مي گردد.

مقدمه
در اين فصل به تجزيه و تحليل دادههاي آماري و شاخصهاي مربوطه پرداخته ميشود. براي توصيف و ساده سازي داده‌ها در اين فصل از روش‌هاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و انحراف معيار برآورد ميانگين) و از روش‌هاي آمار استنباطي (تحليل واريانس يکطرفه و تحليل کوواريانس) استفاده گرديده. در پايان نيز با جمع بندي نتايج تحليل داده‌ها، نتايج کل بررسي داده‌ها به صورت خلاصه ارائه گرديده است.
فرضيه شماره 1:
بين ميزان يادگيري مفاهيم ساده شناختي هندسي در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.
جدول (1-4). نتايج تحليل واريانس يکطرفه ميزان يادگيري مفاهيم ساده شناختي دانش آموزان 6 گروه
گروه ها
ميانگين
انحراف معيار
انحراف معيار برآورد ميانگين
مقدار F
معناداري
فراکتال با کاغذ
29/37
9/14
71/4
444/2
045/0
کتاب سازي
69/39
15/14
47/4

موزاييک کاري با کامپيوتر
31/27
84/20
94/6

فراکتال با کامپيوتر
33/23
24/18
77/5

اوريگامي
81/24
3/12
71/3

موزاييک کاري با کاغذ
49/20
5/16
76/4

مجموع
51/28
18/17
18/2

نتايج يافته هاي اين پژوهش همان
گونه که در جدول (1-4) ديده مي شود نشان مي دهد که بين دانش آموزان شش گروه از نظر سطح نمرات يادگيري مفاهيم ساده شناختي (تفاضل سطح نمرات پيش آزمون از پس آزمون) تفاوت معنادار وجود دارد (045/0=Sig ؛ 444/2=F). به عبارتي حداقل يکي از گروه ها به طور معناداري از ساير گروه ها متفاوت است.

جدول (2-4). نتايج تحليل کوواريانس ميزان يادگيري مفاهيم ساده شناختي بعد از تعديل اثر پيش آزمون
ضريب تأثير
Sig
F
ميانگين مجذورات
درجه آزادي
مجموع مجذورات
منبع تغيير
390/0
000/0
87/5
62/26
6
72/159
الگوي تصحيح شده
674/0
000/0
55/113
18/515
1
18/515
مقدار ثابت
354/0
000/0
19/30
97/136
1
97/136
پيش آزمون
060/0
626/0
699/0
17/3
5
87/15
گروه

54/4
55
53/249
خطا

62
25/10874
مجموع

به منظور بررسي اين فرضيه که آيا بين دانش آموزان شش گروه در زمينه سطح نمرات ميزان يادگيري مفاهيم ساده شناختي تفاوت معنادار وجود دارد يا خير از آزمون تجزيه و تحليل کوواريانس استفاده گرديد. نتايج همان گونه که در جدول (6-4) مشاهده مي شود حاکي از اين است که تأثير نوع آموزش در اين زمينه معنادار (626/0=Sig ؛ 699/0=F) نمي باشد.
جدول (3-4). مقايسه ميانگين‌هاي گروه هاي شش گانه قبل و بعد از تعديل اثر پيش آزمون در ميزان يادگيري مفاهيم ساده شناختي
پس از تعديل بر اساس پيش آزمون
قبل از تعديل بر اساس پيش آزمون

انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
فراواني
گروه ها
681/0
86/13
34/1
3/13
10
فراکتال با کاغذ
723/0
39/13
71/2
95/11
10
کتاب سازي
710/0
73/12
3
67/12
9
موزاييک کاري با کامپيوتر
680/0
67/12
01/3
2/13
10
فراکتال با کامپيوتر
657/0
14/13
05/3
91/13
11
اوريگامي
624/0
26/12
29/2
83/12
12
موزاييک کاري با کاغذ

59/2
99/12
62
مجموع

دقت در ميانگين قبل و پس از تعديل اثر پيش آزمون گروه ها نشان مي دهد: گروهي که با استفاده از تکنيک فراکتال با کاغذ (86/13=انحراف معيار ؛ 681/0= ميانگين) آموزش ديده است از اين نظر نسبت به ساير گروه ها موفق تر بوده و گروه موزاييک کاري با کاغذ (624/0=انحراف معيار ؛ 26/12=ميانگين) ضعيف ترين عملکرد را دارد.

فرضيه شماره 2:
بين ميزان يادگيري مفاهيم متوسط شناختي هندسي در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.
جدول (4-4). نتايج تحليل واريانس يکطرفه يادگيري مفاهيم متوسط شناختي دانش آموزان 6 گروه
گروه ها
ميانگين
انحراف معيار
انحراف معيار برآورد ميانگين
مقدار F
معناداري
فراکتال با کاغذ
46/47
08/17
4/5
553/2
038/0
کتاب سازي
62/37
02/20
33/6

موزاييک کاري با کامپيوتر
64/32
66/27
22/9

فراکتال با کامپيوتر
13/18
55/17
55/5

اوريگامي
46/42
84/26
09/8

موزاييک کاري با کاغذ
78/24
79/21
29/6

مجموع
71/33
55/23
99/2

نتايج يافته هاي اين پژوهش همان گونه که در جدول (4-4) ديده مي شود نشان مي دهد که بين دانش آموزان شش از نظر سطح نمرات ميزان يادگيري مفاهيم متوسط شناختي (تفاضل سطح نمرات پيش آزمون از پس آزمون) تفاوت معنادار وجود دارد (038/0=Sig ؛ 553/2=F). به عبارتي حداقل يکي از گروه ها به طور معناداري از ساير گروه ها متفاوت است.
جدول (5-4). نتايج تحليل کوواريانس ميزان يادگيري مفاهيم متوسط شناختي بعد از تعديل اثر پيش آزمون
ضريب تأثير
Sig
F
ميانگين

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *