منبع مقاله درباره اوقات فراغت، اصالت واقع، جهان خارج، انعطافپذیری

No category

استفاده کنند. برای نمونه شرکت ایزیجت اکنون پروازهایش را تنها از طریق اینترنت به فروش میرساند.
عصر گردشگری الکترونیک چالشهای جدیدی را برای دفاتر سنتی خدمات مسافرتی به وجود آورده و در فعالیتهای آنها تغییراتی ایجاد کرده است. مطالعه اخیر مینتل نشان میدهد که از سال ۲۰۰۶تا ۲۰۰۸ میلادی تنها ۲۵درصد از یک نمونه ۲۰۰۰ نفری برای ذخیره جا به دفاتر سنتی خدمات مسافرتی مراجعه کرده بودند. از این نمونه ۱۸درصد برای رزرو بستههای تعطیلاتی بدون مرزی در یک دفتر خدمات مسافرتی ۷۰درصد نیز برای رزرو هواپیما یا هتل از یک کارگذار استفاده کرده بودند. بزرگترین گروهی که به دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه کرده بودند طبقه اجتماعی اقتصادی ABCI بودند که فرزندی نداشتند. از لحاظ سنی در گروههای ۲۵ـ۳۴ یا ۵۵ـ۶۴ سال قرار میگرفتند بر اساس این گزارش مشتریان از دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان منبعی برای کسب اطلاعات استفاده میکردند ۱۹ درصد از این افراد برای نگاه کردن به بروشورها یا مشورت با کارکنان به دفاتر خدمات مسافرتی رفته بودند.
به نظر میرسد گردشگری الکترونیک تا مدتها با ما خواهند ماند زیرا فناوری اطلاعات در توزیع محصول گردشگری، انقلاب به وجود آورده و به مصرفکنندگان امکان داده تا انعطافپذیری و استقلال بیشتری را در تدارک سفر خود تجربه کنند. در سال ۲۰۰۵ میلادی سفر یکی از بزرگترین بازارهای کسب و کار الکترونیک در بریتانیا بود. از هر ۱۰۰ یورو ۵۹یورو صرف عمده فروشی، خرده فروشی، خورد و خوراک و محصولات سفر شده است.(باپیری،۱۳۹۱،ص۶۱)
سازمان آماری ملی ۲۰۹): دسترسی فزاینده به اینترنت به گسترش بیشتر این پدیده کمک میکند. با این حال فناوریهای اطلاعاتی نمیتوانند تمام نیازها را برآورده کنند و به نظر میرسد که هنوز برای افراد و سازمانهای حرفهای سفر جای فعالیت وجود دارد. (باپیری۹۱،ص۶۰)
مکاتب جغرافیایی
۲ـ۲۱ـ۱ ـ رئالیسم (Realism)
۲-۲۱-۱-۱ – تعریف رئالیسم
ریشه این واژه از رئل = real به معنای در واقع یا واقعیت است. معنای رآلیسم در اصطلاحات فلسفی یعنی در اصالت واقعیت خارجی و دراین معنی رآلیسم تنها در مقابل ایدهآلیسم که به معنای اصالت ذهن یا تصور است قرار میگیرد. (کشوردوست، ۱۳۹۱،ص۲۸)
رآلیسم واژهای است فرانسوی که از ریشه لاتین real به معنای واقعیت گرفته شده است رآلیسم در معنای لغوی، معادل واقع گرایی یا واقعیت گرایی است. در واقع به معنای مکتب اصالت واقع است به لحاظ مابعدالطبیعی ودر فلسفه یونان باستان، واقعیت عبارت است از امر بیرونی خارج از ما معمولاً واژه real یا واقعیت در خصوص مرتبه محسوس عالم واقعیت حسی به کار برده میشود. مکتب رآلیسم نقطه مقابل ایدهآلیسم است، یعنی مکتبی که وجود جهان خارجی را نفی کرده و همه چیز را تصورات و خیالات ذهنی میداند، هدف حقیقی رآلیسم تشخیص تأثیر محیط و اجتماع در واقعیتهای زندگی و تحلیل و شناساندن دقیق “تیپها”یی است که در اجتماع معینی به وجود آمده است. سعی نویسندگان رآلیسم در این است که جامعه خود را تشریح کنند و “تیپها”ی موجود در جامعه را نشان دهند. (کشوردوست، ۱۳۹۱ ، ص۲۹)
۲-۲۱-۱-۲- فلسفه رئالیسم بر دو اصل استوار است:
۱ـ اصل استقلال: یعنی جهان خارج از ذهن وعقل انسان وجود دارد، اگرچه انسانی نباشد که آن را درک کند.
۲ـ اصل شناسایی: یعنی جهان آنچنانکه هست قابلیت شناخته شدن دارد. واقع گرایان به منطق استقرایی منطق روش علمی معتقدند و بین پدیدههای جهان به روابط علت و معلولی عقیده دارند.
۲-۲۱-۱-۳-در فرهنگنامه شریعتی آمده است:
رآلیسم از رآلیته است: مکتبی که به رآلیته اعتقاد دارد. رآلیته یعنی آنچه که واقعیت دارد (و این جدا از حقیقت است، برخلاف آنچه که در زبان آشفته ما رایج است که این دو را یا با هم و مترادف هم یا معادل هم بکار میگیرند، درحالیکه دو مفهوم جدا از هم هستند و اصلا ربطی به هم ندارند)و واقعیت در خارج وجود دارد و حسش میکنیم؛ مثلاً بلندگویی که کارآییش را میدانیم و شکل و سنگینی وجنسش را احساس میکنیم، واقعیت بزرگی است که از واقعیتهای کوچک درست شده است، رآلیسم معتقد است که “واقعیت”، “حقیقت” هم دارد. واقعیت چیزی است که هست. گاه چیزی هست و واقعیت دارد اما حقیقت و حق نیست، بلکه باطل است. جنایات فحشا در جامعه، رآلیته و واقعیت است اما حقیقت نیست و بسیاری چیزها حقیقت انسانی است اما رآلیته ندارد و در جامعه نیست.(کشوردوست،۱۳۹۱،ص۳۴)
۲ـ۲۱ـ۲ـ پسامدرن و گردشگری
۲ـ۲۱ـ۲ـ۱ـ پیشینه پسا مدرن
واژه پسامدرن را اولین بار آرنولد توین بی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در کتاب خود ،پژوهشهای تاریخی، در سال ۱۹۵۴ بیان کرد. واژه پسامدرن به عنوان یک دوره تاریخی، در این کتاب برای نشان دادن زوال تمدن غرب به ورطه نابخردی و نیست گرایی مورد استفاده قرار گرفت (پاپلی، ۱۳۹۰ص۱۷۷) در زمینه تأملات نظری، پسامدرن نقدی بر زیادهرویهای علم مدرن و مرجعیت فرهنگی آن است. براین مبنا نیچه به علت آنکه اولین فیلسوفی است که با چکش فلسفی خویش به شکستن این بتها همت گماشته (ضمیریان، ۱۳۸۲،ص ۳۰۶) سرچشمه الهام شارحان پسامدرن قرار گرفته است.
پسامدرن در ایجاد فلسفی ونقد علم مدرن با انتشار کتاب ژان فرانسوا ایوتار به عنوان وضعیت پسامدرن در اواخر دهه هفتاد، که در گزارش پیرامون وضعیت دانش در عصر حاضر اورپا بود اهمیت پیدا کرد (اسهارت، ۱۳۸۳، ۲۲۰)
۲ـ۲۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ پسامدرنیته
پسامدرنیته بیانگر پیچیدگی و تغییرات سریع سازمانها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی همراه با تمایززداییها در عرصههای مختلف اجتماعی است. پسامدرنیته در برگیرنده مفاهیم گوناگونی است که از مقایسه اندیشههای مختلف و چشماندازهای متفاوت حاصل میشود. پسامدرنیته دررابطه با جامعه “پساصنعتی” نشان از چشماندازی خاص از مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد.
دیوید هاروی در تبیین “وضعیت پسامدرنیته” به تغییر شیوه تولید سرمایه داری از “فوردیسم” به “پسافوردیسم” و شکلگیری در انباشت انعطاف پذیر اشاره میکند.
اسکات لش و جان اوی، وضعیت پسامدرنتیه را حاصل گذار سرمایهداری از “سازمان یافتگی” به “سازمان نیافتگی” دانستهاند علاوه براین پسامدرنتیه در پیرامون امر اقتصادی، امر فرهنگی و اجتماعی و تمایززدایی از آنها شکلدهنده گونهای از “اقتصاد زیباشناختی” است که بر بنیان تولید نشانهها (تولیدات فرهنگی) برای مصرف استور است، آنچه ژانبودریار در تحلیل خود از آن به عنوان “اقتصاد سیاسینشانه” یاد میکند. (پاپلی، ۱۳۹۰، ۱۷۹)
۲ـ۲۱ـ۲ـ۴ـ گردشگری پسامدرن
گردشگری پسامدرن نتیجه تحولات فناورانه پساصنعتی از یک سو و اندیشههای نظریههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پسامدرن از سوی دیگر است. اندیشه پسامدرنی با فناوری پسامدرنی دست به دست هم میدهند و گردشگری پسامدرن را میسازند.
در پسامدرنیته اوقات فراغت و گردشگری به عنوان حق و نه پاداش، حساب و به پایههای زندگی و هستی بدل گشته است. از این رو گردشگری پسامدرن را میتوان فرایندی دانست از مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی که در یک سبک زندگی اکسپرسیونیستی به هم پیوند میخورد و واکنشهای بسیاری را برای لذت تجربه کردن در بسیاری از سطوح معرفتی در چهارچوب هستی شناسی و پایبندی به “حال” چه در جامعه و چه در خود سبب میشوند.
میل فزاینده به تمایززدایی در پسامدرنیته، مرزهای بین کار و اوقات فراغت را در هم ریخته و کار جزئی از زندگی معاصر گشته است. (بودریار،،۱۳۸۱،ص۴۶۲).
درست بر عکس مدرنیته که فاصله بین محل کاروخانه را به وجود آورده درعصر پسامدرنیته خانه کمکم تبدیل به محل کار میشود کارخانههای چند هزار نفره کوچک و کوچکتر میشوند. بر خلاف عصر مدرنیته فاصله بین اوقات فراغت و کار نیز کم میشود. در زمان فراغت هم میتوان از راه دور با رایانه کار کرد وهم زمان با کار هم میتوان تفریح کرد و لذت برد. با از بین رفتن تمایز میان کار و اوقات فراغت، این دو در کلیتی یکسان ذوب شده، سبکی از زندگی را شکل میدهند که سبک اکسپرسیونیستی نامیده میشود. دراین سبک از زندگی انسان میکوشد چیزی را به وجود آورد که زندگیاش را مهیج و لذتبخش نماید. از مشخصههای این سبک زندگی، پویایی و انعطافپذیری زیاد آن است. (پاپلی،۱۳۹۰،ص۱۸۲ـ۱۸۱)
۳ـ۱ ویژگیهای طبیعی رامسر
۳-۱-۱-موقعیت جغرافیایی رامسر
شهرستان رامسر در منتهی الیه غربی استان مازندران با مساحتی بالغ بر ۷۳۰ کیلومتر مربع در مختصات جغرافیایی ‘۲۰ ۰۵۰ و ‘۵۰ ۰۵۰ طول شرقی و ‘۲۰ و۰۳۶ و ‘۰۰ ۰ ۳۷ عرض شمالی جغرافیایی قرار گرفته است. این شهرستان از طرف شرق به شهرستان تنکابن ، از طرف غرب به شهر چابکسر از توابع استان گیلان ، از طرف جنوب به ارتفاعات کوهستانی البرز و از طرف شمال به دریای خزر محدود میباشد.
ارتفاع این شهرستان از ۲۰- متر ارتفاع از سطح دریا تا بلندترین ارتفاع آن یعنی قله سماموس با ۳۶۲۰متر ارتفاع متغیر بوده و وسعت آن ۷۳۰کیلومتر مربع میباشد. بر اساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهرستان ۶۸۳۷۳نفر بوده که از مجموع این جمعیت ۵۱۲۵۶نفر ساکن شهرها و ۱۷۰۱۷نفر نیز ساکن روستاها میباشند.
شهرستان رامسر مشتمل بر یک بخش مرکزی و ۲شهر به نامهای رامسر و کتالم و ساداتشهر و ۴دهستان به نامهای اشکور، جنترودبار، چهل شهیدان و سختسر میباشد. در مجموع این ۴ دهستان نیز شامل ۲۰۴ روستا و آبادی میباشند. پیرامون وجه تسمیه این شهر نیز گفتنی است که با تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۱۴ نام این شهر از سختسر به رامسر تغییر یافت.
نقشه ۳-۱نقشه سیاسی شهرستان رامسر
۳-۱-۲- اقلیم
ایستگاه هواشناسی رامسر، سینوپتیک بوده و در طول جغرافیایی E °۵۲ ‘۴۰ عرض جغرافیایی N °۳۶ ‘۵۴ و ارتفاع -۲۰متر از سطح دریا قرار داد و از ایستگاههای قدیمی و دقیق و مجهز به امکانات و فناوری روز دنیا میباشد. و اکثر پارامترهای جوی را بررسی میکند، از جمله دما، رطوبت باد تابش خورشید، دمای خاک و … شهرستان رامسر در تقسیمبندی نواحی آب و هوایی در ناحیه آب و هوایی خزر قرار گرفته است. در واقع ناحیه خزری در امتداد ساحل جنوبی دریای خزر از، آستارا تا گرگان گسترش یافته است (علیجانی، ۱۳۸۳،ص۱۶۰ـ۱۵۹).
در دوره سرد سال تمام خط ساحلی از تأثیر تعدیل آب دریا بهرمند میشود و نتیجه علیرغم جهت وزش باد و ورود تودههای هوایی متفاوت، دمای همه نقاط گرمتر و نزدیک به هم میباشد. اما به نسبت دوری از ساحل و افزایش ارتفاع به جهت کاهش اثرات دریا و تأثیر فرایند افت دمای محیطی، دماها سردتر میگردد. در شهرستان رامسر به دلیل مجاوت دریا و خشکی و همجواری جلگههای ساحلی و کوهستانی زمینههای لازم برای حرکت هوا و باد همیشه فراهم است و به این دلیل که در مسیر بادهای باران آور مدیترانهای قرار دارد نیز از اقلیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *