منبع مقاله درباره جنت رودبار، روابط اجتماعی، استان مازندران، صنعت گردشگری

No category

است. وسعت جنگل بر حسب مساحی به عمل آمده حدود ۳۸۰۰هکتار میباشد. به طور کلی تنوع گیاهی در جنگلهای رامسر به لحاظ عوامل و تنوع آب و هوا چشمگیر است. در منطقه حدود ۴۵نوع درخت و درختچه وجود دارد. در ارتفاعات بین ۱۸۰۰ تا۲۰۰۰ متری درختان راش، افرا، زبان گنجشک، بلوط، آزاد، انجیر، لیلکی، خرمندی، توسکا فراوان وجود دارد. با زیاد شدن ارتفاع شیب جنگلها تغییر میکند. مساحت مراتع شهرستان ۵۲۰۰۰ هکتار میباشد. (سالنامه آماری اداره جنگلها و مراتع استان مازندران، ۱۳۸۱،ص۴۲۲)
۳-۱-۵-کوه های رامسر
از نظر توپوگرافی کوه های رامسر جزءرشته کوه های البرز است که از ارتفاعات تنکابن شروع وبه ارتفاعات شهرستان رامسر درغرب متصل می گردد.این کوه هادارای پوشش جنگلی انبوه ومراتع مناسبی برای چرای دام بوده و مانند سایر مناطق البرز دارای معادن آهک،زغال سنگ وسرب می باشند.کوه های ارتفاعات این منطقه ازدوران سوم زمین شناسی چین خوردگی پیداکرده ودارای قلل مرتفعی می باشد.
مهم ترین ارتفاعات رامسر عبارتند از؛
کوه سماموس با ارتفاع بیش از۳۶۰۰متر بلندترین کوه ناحیه می باشد.شیطان کوه و زرود کوه بابیش از۳۰۰۰مترارتفاع،کوه زین پشت،کوه بن کوه،کوه سه براره،دیلمان کوه،وژک کوه،لپاسر کوه،بزابن کوه وخشچال کوه بابیش از ۳.۰۰۰متر ارتفاع از سطح دریا از دیگر کوه های این شهرستان می باشند.(عطوفت شمسی،۱۳۸۳،ص۵۶)
۳-۱-۶-رودهای رامسر
اکثر رودهای رامسر فصلی بوده ودرفصول پرباران دچارطغیان شده وتبدیل به رودی وحشی وسرکش می شوند امادرفصول گرم سال آرام می باشند.
بطور کلی رودهای رامسر دارای فاصله کمی بادریا بوده ومهم ترین آنها عبارتند از؛
صفارود که بسیار وحشی بوده وبه عنوان بزرگترین رود رامسر به چند شاخه نیز تقسیم می شود.از دیگر رودهای رامسر میتوان به ترک رود،نسارود،سرخانی رود،چالدره رود،پلنگ رود،رمک رود،شوراب سر رود،بریشی رودومیانحاله رود اشاره کرد.(عطوفت شمسی،۱۳۸۳،ص۵۹)
۳-۲-ویژگیهای انسانی
۳-۲-۱-مذهب
پیرامون مذهب مردم رامسر می توان گفت که مردم این شهر پیرو شیعه اثنی عشری بوده وتعداد انگشت شماری اقلیت مذهبی نظیرمسلمانان اهل تسنن در این شهر ساکن می باشند.
۳-۲-۲-زبان
زبان مردم رامسر ترکیبی از لهجه گیلانی ومازندرانی بوده که به سبب نزدیکی وگستردگی روابط اجتماعی واقتصادی با استان گیلان وهمچنین حضور تعداد قابل توجهی از گیلانیان مقیم در رامسر در این شهراز چند دهه گذشته لهجه ای خاص خودراپیداکرده که گیلماز یاگیلکی رامسری نامیده می شود.
۳-۲-۳-اشتغال
نوع اشتغال در این شهر درگذشته هماننداکثرنقاط کشور شامل کشاورزی ودامداری بوده که با تأسیس چندین هتل و مهمانسرا از سالهای ۱۳۱۲ به بعد بخش خدمات نیز به مجموعه مشاغل موجوددر رامسر اضافه گردید.در حال حاضر نیز به سبب گستردگی فعالیت های توریستی در رامسربخش قابل توجهی از مردم به فعالیت دربخش خدماتی وگردشگری روی آورده وفعالیت های کشاورزی ودامداری وصنایع دستی بیشتر به روستاها وآبادی های منطقه محدود گردیده است.به طورکلی می توان گفت میزان قابل توجهی از مردم رامسر دربخش خدمات شاغل بوده واین بخش نسبت به بخش صنعت وکشاورزی سهم بالاتری از میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است.
۳-۲-۴- ویژگیهای جمعیتی
تعداد جمعیت : برطبق سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰شهرستان رامسر ، مشتمل بر ۲شهر و ۴ دهستان مرکزی در مجموع ۶۸۳۷۳نفر جمعیت داشته که از این تعداد ۵۱۲۵۶نفر ساکن شهرها و ۱۷۰۱۷نفر ساکن دهستانهای این شهرستان میباشند.جدول شماره ۳ـ۴ تعداد و درصد جمعیت شهرستان رامسر را به تفکیک نشان میدهد:
جدول شماره ۳ـ۴ ساخت جنسی جمعیت شهرستان رامسر طی سرشماری سال۱۳۹۰
نام شهر و دهستان
جمعیت
مرد
زن
درصد جمعیت
رامسر
۳۲۲۹۴
۱۶۲۷۸
۱۶۰۱۹
۲۳/۴۷
کتالم و ساداتشهر
۱۸۹۶۲
۹۶۴۷
۹۶۱۵
۷۳/۲۷
اشکور
۱۲۴۶
۵۸۸
۶۵۸
۸۳/۱
سخت سر
۶۰۱۶
۳۰۶۹
۳۰۹۷
۹۴/۸
جنت رودبار
۷۶۰
۳۹۹
۳۶۱
۱۱/۱
چهل شهیدان
۸۸۴۵
۴۴۱۶
۴۴۲۹
۹۴/۱۲
نمودار شماره ۳ـ۳ درصد جمعیت شهرها و دهستانهای شهرستان رامسر
۳-۲-۴-۲-ساخت جنسی جمعیت شهری
براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰از مجموع ۵۱۲۵۶ نفر جمعیت شهری شهرستان رامسر ۳۴۰۹۴ نفر مرد و تعداد ۳۴۱۷۹ نفر زن میباشند. از این تعداد ۱۶۲۷۵نفر مرد و ۱۶۰۱۹نفر زن ساکن شهر رامسر بوده و تعداد ۹۳۴۷نفر مرد و ۹۶۱۵نفر زن ساکن شهر کتالم و ساداتشهر میباشند. (سرشماری نفوس و مسکن شهرستان رامسر۱۳۹۰)
جدول شماره ۳ـ۵ساخت جنسی جمعیت شهرستان رامسر به تفکیک در شهرها
نام شهر و دهستان
جمعیت
مرد
زن
نسبت جنسی
رامسر
۳۲۲۹۴
۱۶۲۷۸
۱۶۰۱۹
۵۹/۱۰۱
کتالم و ساداتشهر
۱۸۹۶۲
۹۶۴۷
۹۶۱۵
۸۶/۱۰۲
نمودار۳ـ۴ ساخت جنسی شهرستان رامسر به تفکیک سادات شهر
۳-۲-۴-۳-ساخت جنسی جمعیت روستایی
براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ از مجموع ۱۷۰۱۷نفر جمعیت روستایی شهرستان رامسر تعداد ۱۲۴۶نفر ساکن دهستان اشکور بوده از این تعداد ۵۸۸ نفر مرد و ۶۵۸نفر زن میباشند. از مجموع ۷۶۰نفر ساکن دهستان جنت رودبار بوده که از این تعداد ۳۹۹ نفر مرد و ۳۶۱نفر زن میباشند. دهستان سخت سر ۶۰۱۶نفر جمعیت داشته که از این تعداد ۳۰۶۹نفر مرد و ۳۰۹۷نفر زن میباشند و ۸۸۴۵نفر ساکن دهستان چهل شهید که ۴۴۱۶نفر مرد و ۴۴۲۹نفر زن میباشند.
جدول شماره ۳ـ۶ ساخت جنسی جمعیت شهرستان رامسر به تفکیک دهستان
نام دهستان
جمعیت
مرد
زن
نسبت جنسی
چهل شهیدان
۸۸۴۵
۴۴۱۶
۴۴۲۹
۱۰۰
سخت سر
۶۱۱۶
۳۰۶۹
۳۰۹۷
۲۸/۹۹
جنت رودبار
۷۶۰
۳۹۹
۳۶۱
۵۲/۱۱۰
اشکور
۱۲۴۶
۵۸۸
۶۵۸
۹۰/۱۱۱
نمودار۳ـ۵ ساخت جنسی شهرستان رامسر به تفکیک دهستان
۳-۲-۴-۴- تعداد و بعد خانوار شهرستان رامسر
بطور کلی از مجموع ۲شهر و ۴دهستان (۱۳۶روستان و ۱۰۰آبادی) شهرستان رامسر ۲۱۹۰۶ خانوار به ثبت رسیده که سهم هر یک از شهرها و دهستانها به شرح زیر میباشد:
* شهر رامسر ۱۰۴۳۲ خانوار
* شهرکتالم و ساداتشهر ۶۰۴۳خانوار
* دهستان سخت سر ۱۹۲۳خانوار
* دهستان جنت رودبار ۲۸۳خانوار
* دهستان چهل شهیدان ۲۷۹۲ خانوار
* دهستان اشکور ۳۸۷خانوار
*
جدول شماره ۳ـ۷ تعداد و بعد خانوار در شهرستان رامسر
نام شهرو دهستان
تعداد خانوار
تعداد جمعیت
بعد خانوار
رامسر
۱۰۴۳۲
۳۲۲۹۴
۰۹/۳
کتالم و ساداتشهر
۶۰۴۳
۱۸۹۶۲
۱۳/۳
چهل شهیدان
۲۷۹۲
۸۸۴۵
۱۳/۳
سخت سر
۱۹۲۳
۶۱۱۶
۱۸/۳
جنت رودبار
۲۸۳
۷۶۰
۹۱/۲
اشکور
۳۸۷
۱۲۴۶
۲۱/۳
نمودار شماره ۳ـ۶ تعداد خانوارهای شهرستان رامسر
دراین فصل باتوجه به عنوان پایان نامه ابتدابه طور مختصر به روند شکل گیری وگسترش انواع مختلف مراکز اقامتی در شهرستان رامسر اشاره شده وسپس ضمن تحلیل وضعیت جغرافیایی این مراکزوشناسایی قابلیت هاوتوانایی های آنها به تشریح نقش این مراکز در روند برنامه ریزی گردشگری این شهرستان پرداخته خواهدشد.
۴-۱روندشکل گیری وگسترش مراکز اقامتی در رامسر
سرآغازایجاد مراکز اقامتی در شهرستان رامسر رامی توان مقارن با ایجاد هتل قدیم رامسر که در ابتدابه عنوان کاخ(سانتاریوم شاهی)پهلوی اول شناخته می شد تلقی کردکه باید آن را به نوعی دنباله ی احداث هتل ها وکاخ های ویژه خانواده شاهی واسکان میهمانان خارجی درپایتخت دانست.افتتاح این هتل در سال ۱۳۱۲به همراه احداث بلوار کازینو،رستوران دریایی،توسعه آبگرم های معدنی وهمچنین ارائه خدمات متنوع گردشگری روزدنیا سبب گردیدزمینه بسیار مساعدی جهت توسعه هرچه بیشتر شهرستان فراهم گردد.پتانسیل های طبیعی قابل توجه این شهر از طرفی وتوسعه ساختار زیربنایی نظیر؛جاده های آسفالته،توسعه شبکه برق،سیستم دفع فاضلاب شهری وهمچنین گسترش شبکه آب آشامیدنی ازطرف دیگر شرایط مناسبی را برای رشدصنعت نو ظهور توریسم در رامسر فراهم آورد.باگذشت زمان وادامه روند رو به رشد گردشگری در این شهر رامسر به عنوان قطب اصلی گردشگری شمال کشور شناخته شده وسالانه میزبان سمینارهاوجشنواره های ملی وبین المللی فراوانی گردید.با افزایش میزان گردشگر ورودی به این شهرکمبود ظرفیت این مراکز احساس گردیده واین امر موجب شد طی مدت کوتاهی چند هتل جدید با ظرفیت بیشتر وامکانات متنوع تر احداث گردند که از آن جمله می توان به هتل جدید رامسر،متل ساحلی خزروهتل خرم(کوثر حاضر)اشاره کردواین امر درحالی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای حال حاضر که در زمینه گردشگری پیشرفت قابل توجهی داشته اند در آن زمان هیچ یک از این امکانات را دارا نبوده اند.
سوابق اشاره شده فوق به عنوان پشتوانه ای برای گردشگری رامسر محسوب شده ونام این شهرستان را درنقاط مختلف ایران وجهان شناسانده و موجب شده تا به امروز صنعت گردشگری وبه ویژه بخش مراکز اقامتی گسترش دوچندانی را از لحاظ کمی وکیفی به خود ببیند.این گسترش تا بدانجا ادامه پیدا می کند که به سبب ورود تعداد بالای گردشگر به این شهرستان ساکنین نیز می توانند با اجاره منازل خود در درآمد های حاصله سهیم باشند بررسی های به عمل آمده پژوهنده نشان می دهد در حال حاضر ۲۱واحد اقامتی تحت عنوان هتل،متل وهتل آپارتمان بادرجه بندی های کیفی مختلف درشهرستان رامسرفعال بوده که در صفحات آتی به بررسی اجمالی آنها پرداخته خواهد شد.
جدول ۴-۱- مراکز اقامتی موجود در رامسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *