منبع مقاله درباره دریای خزر، پوشش گیاهی، پرفشار سیبری، شرایط آب و هوایی

No category

معتدل و مرطوبی برخورددار است و با توجه به اینکه در طول فصل زمستان و در مسیر توده هوایی پرفشار سیبری نیز قرار میگیرد و زبانههای پرفشار سیبری به این منطقه وارد میشود ما شاهد هستیم که در بعضی از سالها این تداوم سرما و یخبندان برای این منطقه تأثیر زیادی میگذارد. (در بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان رامسر از آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک رامسر طی سالهای ۱۳۸۷ـ۱۳۴۷ استفاده شده است. )
۳-۱-۲-۱-بارندگی
بارندگی میزان بارش و پراکندگی آن مستقیماً متأثر از عوامل آب و هوایی است و تحت تأثیر عوامل آن شاهد تنوع رژیم بارش در مناطق مورد بررسی هستیم. بخش مهمی از ریزشهای جوی منطقه ناشی از ویژگیهای جغرافیایی منطقه میباشند. به عبارت دیگر وجود سلسله جبال البرز در جنوب محدوده مورد مطالعه و به موازات ساحل دریا پدیده (آدیاباتیک) تودههای هوای مرطوب بر دامنههای پرشیب کوههای ساحلی را سبب شده، سرد شدن این هوا تا نقطه شبنم و یا پائینتر از آن تشکیل سیستمهای ابری و متعاقباً وقوع بارندگیهای شدید منطقه را موجب میگردد.
جدول شماره۳ـ۱ میانگین بارش ایستگاه رامسر در سالهای ۱۳۸۷ـ۱۳۴۷به میلیمتر
ماه
شرح
فرودین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
بارش به میلیمتر
۰/۴۶
۷/۴۷
۱/۶۰
۳/۳۸
۷/۷۰
۰/۱۶۳
۷/۲۷۵
۰/۱۷۴
۷/۱۰۷
۸/۷۹
۸/۷۳
۱/۸۵
بارندگی روزانه
۰/۴۲
۰/۶۶
۰/۹۶
۰/۱۰۳
۰/۱۲۶
۰/۲۶۰
۲/۳۴۰
۰/۱۹۵
۰/۱۱۴
۰/۷۲
۰/۸۶
۰/۷۰
مأخذ سازمان هواشناسی کشور، ۱۳۸۷
جدول فوق نمایانگر میزان بارندگی و نحوه پراکندگی زمانی مکانی آن در منطقه مورد بررسی است بر اساس جدول شهرستان رامسر در طی سالهای ۱۳۸۷ـ۱۳۴۷ دارای ۹/۱۲۲۱ میلیمتر میانگین بارش سالانه بوده که در ماه مهر با ۷/۲۷۵ میلیمتر متوسط بارندگی سالانه بیشترین و ماه تیر با ۳/۳۸ میلیمتر متوسط بارش سالیانه کمترین میزان بارندگی را طی سالهای مذکورداشته است. مجموع بارندگی سالیانه این ایستگاه ۸/۱۴۶۶۲میلیمتر میباشد.
نمودار شماره۳ـ۱ میانگین بارندگی ایستگاه رامسر در دوره آماری ۱۳۷۸ـ۱۳۴۷ میلیمتر
۳-۱-۲-۲-بررسی وضعیت دما
میزان دما و درجه حرارت از مهمترین عناصر تشکیل دهنده اقلیم هر منطقه است که تحت تأثیر عناصر و عوامل گوناگون بویژه ارتفاع، طول و عرض جغرافیائی ، میزان تابش خورشید و وضعیت توپوگرافی از منطقهای به منطقه دیگر تغییراتی را نشان میدهد شهرستان رامسر از نظر عرض جغرافیایی و نیز به علت وجود سلسله جبال البرز، در جنوب آن از فلات گرم و خشک مرکزی مجزا گردیده است.
جدول شماره ۳-۲ بررسی وضعیت دمای ماهیانه ایستگاه رامسر طی سالهای ۱۳۸۷ـ۱۳۴۷ به درجه سانتیگراد
ماه
شرح
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالانه
میانگین روزانه
۲/۱۳
۱/۱۸
۳/۲۲
۹/۲۴
۹/۲۴
۴/۲۲
۰/۱۸
۵/۱۳
۵/۹
۳/۷
۰/۷
۸/۷
۸/۱۵
دمای حداکثر
۵/۱۶
۵/۲۱
۸/۲۵
۸/۲۵
۴/۲۸
۷/۲۵
۴/۲۱
۲/۱۷
۳/۱۳
۹/۱۰
۳/۱۰
۶/۱۱
۲/۱۹
دمای حداقل
۹/۹
۰/۱۴
۸/۱۸
۳/۲۱
۴/۲۱
۱/۱۹
۵/۱۴
۷/۹
۶/۵
۶/۳
۷/۳
۹/۵
۵/۱۲
حداکثر دمای مطلق
۳۵
۴/۳۴
۳۸
۳۴
۳۵
۸/۳۵
۳۲
۳۲
۲۹
۳۱
۲۶
۳۱
۳۸
حداقل دمای مطلق
۰
۵
۹
۱۵
۱۶
۱۰
۵
۱-
۲-
۱۰-
۶-
۳-
۲/۱۰-
مأخذ:سازمان هواشناسی ۱۳۸۷
جدول شماره ۳ـ۲ نشاندهنده وضعیت دما در شهرستان رامسر به تفکیک ماه و طی سالهای ۱۳۸۷ـ۱۳۴۷ است. مطابق جدول مذکور میانگین روزانه دما معادل ۸/۱۵ درجه سانتیگراد است.
این ایستگاه در ماههای تیر و مرداد بیشترین دمای میانگین روزانه (۹/۲۴درجه)و در ماه بهمن کمترین دمای میانگین روزانه (۰/۷درجه) را داشته است.
همچنین متوسط دمای حداکثر سالانه در این شهرستان و طی سالهای مذکور معادل ۲/۱۹درجه سانتیگراد و متوسط دمای حداقل سالانه معادل ۴/۱۲سانتیگراد بوده است.
از طرف دیگر حداکثر دمای مطلق این شهرستان در طی ۴۰سال گذشته، ۰/۳۸درجه و درماه خرداد سال ۱۳۷۴ و حداقل مطلق معادل ۲/۱۰- درجه و در ماه دی سال ۱۳۶۳بوده است بر حسب تعریف ، ماه گرم به ماههائی اطلاق میشود که میانگین روزانه درجه حرارت آن از ۲۰درجه سانتیگراد تجاوز نماید در منطقه مورد مطالعه میانگین دمای روزانه در ۴ماه از سال بیش از ۲۰درجه سانتیگراد بوده که نشان دهنده این مطلب است که شهرستان مورد نظر در حوضه مرطوب قرار گرفته است.
نمودار شماره ۳ـ۲ دادههای حرارتی ایستگاه رامسر در طی دوره آماری درجه سانتیگراد
۳ـ۱-۲-۳-بررسی مشخصات باد
بادهای ساحلی
بادهای ساحلی جزو بادهای محلی منطقه طبقهبندی میشوند این بادها معمولاً هنگام روز از اوایل صبح تا بعد از ظهر به علت ایجاد مرکز پرفشار در دریا و مرکز کمفشار در ساحل از دریا به سمت ساحل و برعکس هنگام شب از ساحل به سمت دریا میوزند و این در صورتی است که منطقه مزبور تحت تأثیر جریانات جوی قرار نگیرد در غیر این صورت جریانات حاکم مانع عبور سیستمهای کم فشار و پرفشار در منطقه است. این بادها سبب میشود که بخار آب تبخیر شده از سطح دریا به سوی دشت و ارتفاعات نواحی جنوبی منطقه منتقل شود .
الف ـ بادهای غربی: این بادها تحت تأثیر توده هوای مدیترانهای بوده و از بادهای باران زا در سواحل دریای خزر است که باعث بارندگیهای زمستانی میگردد از مشخصات رژیم بارندگی آن بارندگی ممتد و خفیف است که معمولاً چندین ساعت طول میکشد.
ب ـ بادهای شمال غربی: این بادها تحت تأثیر توده هوای قطبی آتلانتیک شمالی بوده و از شمال غرب وارد کشور میشود به نظر میرسد که رگبارهای تند فصل بهار و پاییز تحت تأثیر این بادها رخ میدهد. فراوانی و نوع باد از غرب به شرق کاسته میشود.
ج ـ بادهای شمالی: این بادها تحت تأثیر توده هوای قطبی سیبری قرار دارد که از اواسط پاییز تا اواخر بهار در منطقه مورد مطالعه مشاهده میشود این باد ذاتاً سرد و خشک است و برخورد آن با توده هوای مدیترانه در منطقه باعث نزول برف و بارانهای وسیع در منطقه مورد مطالعه میشود. با توجه به جدول شماره ۳ـ۳ به شرح زیر :
جدول شماره ۳ـ۳ وضعیت باد در ایستگاه هواشناسی رامسر طی سالهای ۱۳۸۷ـ۱۳۴۷
ماه
شرح
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالانه
جهت باد غالب
۹۰
۹۰
۹۰
۳۶۰
۳۶۰
۳۱۶
۳۱۵
۳۱۵
۳۱۵
۳۱۵
۳۱۵
۳۱۵
۳۱۵
سرعت وزش باد غالب
۰/۶
۹/۵
۸/۵
۰/۷
۸/۶
۴/۷
۷/۷
۸/۷
۹/۷
۸/۷
۵/۸
۵/۸
۰/۸
درصد باد غالب
۹/۱۴
۶/۱۴
۶/۱۱
۹/۱۲
۵/۱۱
۸/۸
۳/۹
۶/۸
۱/۱۰
۴/۱۱
۲/۱۲
۶/۱۲
۸/۹
درصد باد آرام
۹/۴۹
۱/۴۸
۹/۴۸
۱/۵۰
۴/۵۰
۵/۵۲
۸/۵۴
۸/۵۹
۲۲/۵۸
۱/۵۶
۲/۵۴
۶/۵۰
۸/۵۲
متوسط سرعت باد
۳/۳
۲/۳
۱/۳
۱/۳
۹/۲
۷/۲
۶/۲
۳/۲
۳/۲
۶/۲
۰/۳
۴/۳
۹/۲
جهت سریعترین باد
۲۳۰
۲۳۰
۲۷۰
۲۷۰
۳۱۰
۳۳۰
۲۰۰
۲۹۰
۳۷۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۴۰
۳۰۰
حداکثر سرعت مطلق
۳۹
۴۰
۳۰
۳۵
۴۰
۳۹
۳۹
۴۰
۳۵
۳۵
۴۰
۳۹
۴۰
مأخذ: سازمان هواشناسی کشور، ۱۳۸۷
۳ـ۱-۳- زمین شناسی
سلسله جبال البرز چون سدی عظیم سرتاسر قسمت جنوبی سواحل دریای مازندران را از خاور به باختر احاطه کرده است. بلندی زیاد این رشته، عمق فراوان گودی حفرههای رسوبی دریای مازندران در شمال اختلاف ارتفاع قابل ملاحظهای را بوجود آورده باعث شدت یافتن جریانهای سطحی زیاد و ایجاد مخروط افکنههائی شده است. (مهندسین مشاور شهرو بنیان ـ۱۳۸۳).
اگرچه رشته کوه البرز در کل راستای شرقی غربی دارد ولی در مرکز خمیدگی به طرف جنوب دارد، بطوریکه در باختر محورچینها راستای شمال باختری ـ جنوب شرقی و در شرق راستای چینها، جنوب غربی ـ شمال شرقی میباشد. محل برخورد این دو راستای عمومی و ساختمانهای زمینشناسی آن، شمال و جنوب شرق است. این ساختمانها به وسیله انبوهی از گسلها که عمدتاً از نوع راندگی هستند و چینخوردگیها را بوجود آوردهاند. تراکه گسلها و چینخوردگیها باعث شدهاند که در فاصلهای نسبتاً کوتاه (حدود ۲۵کیلومتر) اختلاف ارتفاعی بیش از ۴کیلومتر پدید آید گسلها مهمترین عامل سازنده ساختمانهای زمین شناسی و ریختشناسی رامسر هستند که مهمترین راندگیها رامسر عبارتند از راندگی جنترودبار، راندگی جنوب خشچال، راندگی ازارک و جواهرده. (آقانباتی،۱۳۷۷).
۳ـ۱۳-۱- گسل البرز
این گسل که به گسل خزر هم نامیده میشود از جنوب گنبد کاووس تا لاهیجان یعنی به طول تقریباً ۵۵۰km در امتداد و به موازات ساحل خزر کشیده شده و از نقطه مورد مطالعه میگذرد. گودال خزر در امتداد همین گسل در حال فروپاشی است. گسل البرز از نوع عادی است . اما مطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیک نشان داده که گسلهای احاطه کننده دریای خزر از نوع معکوس و تا اندازهای رونده است. میزان جابجایی دو طرف گسل نسبت به هم، لااقل در حدود ۳۰۰۰متر طی دو میلیون سال اخیر بوده است. با توجه به آخرین کوهزایی آلپی و نظریه بالازدگی و فشردگی فلات ایران در این فاز به نظر میرسد که این فشردگی، فرونشینی ته دریای خزر را تشدید کرده و در عین حال کوههای ساحلی را در امتداد همین گسلها به بالا رانده است. درحال حاضر گسل البرز به شدت فعال است (نقشه زمینشناسی رامسر، ۱۳۸۱).
۳-۳-۲ خاک منطقه مورد مطالعه
براساس تقسیمات خاکهای ایران (جلال فاموری) خاکهای منطقه به شرح زیر میباشند:
خاکهای قهوهای جنگلی:
طبقهبندی سطحی این خاک از شاخ و برگ خزان کننده تشکیل یافته است که با داشتن هوموس از حاصلخیزی خاصی برخوردارند. بافت این خاک متوسط با ساختمان دانهای که در زیر آن لایه نازکی از خاکبرگ تقریباً سیاهرنگی قرار گرفته است.
خاکهای شبه پودزولی:
با خاکهای جنگلی در یک اجتماع دیده شده که در شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب تا نیمه مرطوب تحت تأثیر پوشش جنگلی تشکیل شده است و بر روی تراسهای قدیمی و مخروطافکنه رودخانهها نیز دیده میشود و قابلیت نگهداری آب آنها متوسط تا زیاد است.
خاکهای قرمز و قهوهای مدیترانه:
بر روی سنگ آهک و ماسه سنگ تحت تأثیر آب و هوا تشکیل شده که مقدار مواد آلی آن در طبقات سطحش کم و رنگ طبقات نیز همرنگ باشد در اراضی ناهموار کوهستانی مشاهده میشوند. که قابلیت زهکشی خوبی داشته و پوشش گیاهی آن حالتی بین جنگل و مراتع دارد. که جنگلهای بلوط نیز بر روی آن دیده میشود. درنقاطی که شیب کمتری برخوردارند، باغات میوه مصنوعی ایجاد شدهاند (غفاری، ۱۳۷۰ص۱۲تا۱۶).
۳ـ۱-۴- پوشش گیاهی
پوشش گیاهی منطقه به سه قسمت مرتع، جنگل ، کشتزار تقسیم میشود. در پوشش گیاهی کشتزار درختان مرکبات، چای، کیوی وجود دارد. جنگل بخش عمدهای از مساحت شهرستان را تشکیل میدهد که از شمال به کناره دریای خزر و از جنوب به ارتفاعات خشچال و از شرق به رودخانه چالکرود و لاکتراشان و از غرب به رودخانه و ارتفاعات سرولات محدود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *