منبع مقاله درباره صنعت گردشگری، بخش خصوصی، اوقات فراغت، برنامه ریزی گردشگری

No category

ت اطلاعات آماری ازسازمان های دولتی بهره برده شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، فیش، جدول، بانکهای اطلاعاتی و شبکههای اینترنتی
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: در این پژوهش ابتدا بصورت استقرایی مطالب گوناگون و اطلاعات خام و داده ها گردآوری گردیده و در پایان کار بصورت قیاسی به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته میشود.
۱ـ۹ سازماندهی تحقیق
این پایاننامه در ۵ فصل تهیه گردیده شامل موارد زیر میباشد:
فصل اول: کلیات تحقیق که شامل: بیان مسأله تحقیق، سؤال تحقیق، فرضیههای تحقیق و …
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق شامل: تاریخچه مراکز اقامتی و گردشگری، انواع مراکز اقامتی و گردشگری، انواع برنامهریزی و…
فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی شهرستان رامسر شامل: وضعیت جغرافیایی، جمعیت، آب و هواو…
فصل چهارم: یافتههای تحقیق شامل: تعداد واحدهای اقامتی و نوع خدمات ارائه شده، میزان ورود گردشگران به این مراکز ، درجهبندی این مراکزو…
فصل پنجم: شامل: نتیجهگیری، ارزیابی فرضیهها و ارائه راهکارها و پیشنهادات میباشد.
۱ـ۱۰ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنین بومی شهرستان رامسر بعلاوه مسافران ورودی به مراکز اقامتی بخش خصوص و دولتی میباشند.
۱-۱۱- پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق)
میسون،پیتر،۱۳۹۰،درکتاب گردشگری ،اثرات،برنامه ریزی ومدیریت؛ترجمه روزبه میرزایی وپونه ترابیان بیان می کند؛ازآنجا که گردشگری فعالیتی تفریحی است که دراوقات فراغت به آن پرداخته می شود برنامه ریزی در حوزه اوقات فراغت معمولا تفریح وگردشگری رادر برمی گیرد.بنا براین برنامه ریزی گردشگری می تواند در درون زمینه ی گسترده تربرنامه ریزی اوقات فراغت درنظرگرفته شودوچارچوب برنامه ریزی گردشگری را می توان دراوقات فراغت درنظرگرفت.امااز قدیم بین تفریح درفضاهای باز وفراهم سازی شرایط گردشگری یک شکاف وجود داشته است که ابتدا به وسیله بخش دولتی وسپس به وسیله بخش خصوصی ایجاد می شده است.
حیدری،رحیم،۱۳۸۷، درکتاب مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری بیان می کند؛ در مورد اهمیت پژوهشها،برنامه ریزی وتوسعه صنعت گردشگری دیدگاههای بسیار زیادی ارائه گردیده است که در این مورد دامنه ی آن از تلقی دوکت(۱۹۷۶)که گردشگری را گذرنامه توسعه نامیده،تانظریه ترنر(۱۹۷۶)که صنعت گردشگری را امیدبخش ترین،پیچیده ترین وجایگزین ترین صنعتی می داندکه کشورهای درحال توسعه دربرابر خود دارند،بسیار متفاوت وگسترده است.مطالعه وتحقیق در موردصنعت گردشگری در راستای برنامه ریزی مطلوب آن به ویژه برای کشورهای درحال توسعه نظیر ایران اهمیتی بالا وحیاتی دارد،خاصه اگر این موضوع زمانی مطرح شود که در دهه های آتی منابع صادراتی تک محصولی بسیاری از کشورها به پایان خواهد رسید.از این روضرورت واهمیت بررسی و پژوهش درزمینه برنامه ریزی گردشگری که به صادرات نامرئی معروف شده است انکار ناپذیر است.
قره نژاد،حسن،۱۳۸۶،در کتاب مقدمه ای برتوسعه ی گردشگری ومهمانپذیری از یک سوآینده موفق وامیدوارکننده گردشگری واز سوی دیگرابتکارات جدید ومؤثر درگسترش سومین وبزرگترین صنعت دنیارا موردبحث وبررسی قرار داده است.نامبرده دراین کتاب همچنین به جهت پایداری توسعه گردشگری ومهمانپذیری واثرات این صنعت عظیم بر محیط وچون وچرایی آن در رشد وتوسعه پایدار صنعت گردشگری ومهمانپذیری اشاراتی نموده است
گی،چاک وای،۱۳۸۵،در کتاب جهانگردی در چشم انداز جامع بیان می کند صنعت جهانگردی در محیطی به اجرادر می آید که به وسیله ی نیروهای مختلف شکل می گیرد.یکی از مهم ترین نیروها به وسیله یک شبکه بسیار پیچیده از سیاست ها،قوانین،مقررات وسایر اقدامات دولت اعمال می شود.صنعت جهانگردی از صنعت ها وفعالیت های مختلف تشکیل می شود که در دامنه آن نه تنها از مرز ملت ها ومنطقه ها،بلکه از مرز خطوط تجارت وصنعت نیز می گذرد
رنجبران،بهرام،۱۳۸۸،درکتابی تحت عنوان خدمات صنعت گردشگری اشاره می کند که جاذبه های گردشگری به تنهایی موجبات سفر یارونق این صنعت رافراهم نمی کنند،بلکه امکانات وشرایط برای جابجایی واقامت گردشگران نیز باید فراهم باشد.صنعت جهانگردی نظام منسجمی است که عناصر آن لازم وملزوم یکدیگر می باشند.بدین مفهوم که اگرچه اسکان دراقامتگاه ها هدف اصلی یک گردشگر نیست،امابدون فراهم بودن امکانات اقامتی رغبتی برای دیدار از یک جاذبه ایجاد نمی شود.بنابراین تقاضا برای استفاده از امکانات اقامتی یک تقاضای مشتق شده است.البته موارد استثناء براین قاعده نیز وجود دارد.گاهی اوقات شرایط اسکان در یک بنای تاریخی فراهم می شود که دیدار از بناخود هدف اصلی گردشگر نیز می باشد.فراهم کردن امکانات اقامتی که صنعت هتلداری را به وجود می آورد،شامل تشکیلات وتسهیلاتی است که یکی از بخش های پویای صنعت گردشگری راتشکیل می دهد.
سازمان جهانی جهانگردی،۱۳۷۹،در کتاب برنامه ریزی ملی ومنطقه ای جهانگردی بیان می کند؛جهانگردی فعالیت نسبتأپیچیده ای است که چندین بخش اقتصاد وجامعه را در بر می گیرد.این امر بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته وغیر منتظره ای شود.اکنون جهانگردی فعالیت نسبتأ جدیدی دربسیاری از کشورها به شمار می رود.دولت ها واغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تجربه ای ندارند یا دارای تجربه کمی هستند.در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی می تواند رهنمون لازم را برای توسعه آن فراهم آورد.
کاظمی،مهدی،۱۳۸۶،در کتاب مدیریت گردشگری بیان می دارد؛پژوهش در صنعت گردشگری عبارت است ازبررسی مسائل مربوط به سفرو گردشگری به صورتی منظم،عینی ومنطقی که ممکن است مراحل مختلف پیش از سفر،حین مسافرت وبعد ازآن،همچنین امکانات،تسهیلات وبرنامه ریزی های مربوط رادر بر گیرد.هدف ا زپژوهشهای اولیه گردشگری،گرد آوری داده هایی برای پیش بینی ومحاسبه منافع اقتصادی این صنعت بود؛زیرا گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی،به ویژه برای کشورهایی که فاقد منابع دیگر بودند،ابزاری برای توسعه اقتصادی تلقی می شد.
حلاجی ثانی،مصطفی،۱۳۷۶،در کتاب توریسم در رامسر بیان می کند جاذبه های توریستی در شهرستان رامسربه دلیل محیط طبیعی آن از یک سو وفعال بودن حیات اجتماعی آن از سوی دیگربسیار گوناگون،پر تنوع وفعال است ودر آن می توان نمونه های جالبی از جاذبه های متنوع سیاحتی رامشاهده کرد.باوجود تمامی جاذبه ها واستعدادها تاکنون این جاذبه ها به طور کامل یا اصلأ بارور نشده اند.کمبود یا نبود امکانات توریستی وتفریحی در مراکز توریستی،فقدان تشکیلات،مدیریت منظم،سرمایه گذاری،برنامه ریزی صحیح و..مانع بهره برداری کامل از این منابع گردیده است.
منشی زاده،رحمت ا..،۱۳۷۶،در کتاب جهانگردی،ابتدا به تعاریف ومفاهیم جهانگردی وسپس به ابعاد اقتصادی توریسم،عوامل مؤثر وبرنامه ریزی توریسم،مکانها و ارزشها،بازتاب های مثبت ومنفی صنعت توریسم و جهانگردی وجایگاه آن در ایران پرداخته ومی گویدبا توجه به اهمیت جهانی این صنعت بدون تردید کشور ماباتوجه به وجود جاذبه های متنوع طبیعی وچشم انداز های زیبای جغرافیایی ومیراث های عظیم تاریخی دارای جایگاه ویژه ای است که که درصورت توجه بیشتر می تواند به یکی از قطب های توریستی دنیا تبدیل شود وملیونها جهانگرد را به سوی این مرز وبوم بکشاند.
۱ـ۱۲ بهرهوان تحقیق
شهرداری، فرمانداری، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دانشگاه ها ومؤسسات آموزشی.
۱ـ۱۳ موانع و محدودیتها
۱ـ عدم دسترسی به اطلاعات دقیق از وضعیت مراکز اقامتی بخش دولتی و خصوصی در دورههای زمانی مختلف
۲ـ عدم سازماندهی مراکز اقامتی بخش خصوصی در یک قالب مشخص در جهت شناسایی تعداد و نوع خدمات ارائه شده توسط این مراکز و بروز مشکلات گوناگون به سبب گستردگی نوع فعالیت آنها در فصول مختلف
۳ـ عدم ارائه اطلاعات کافی توسط مراکز اقامتی سازمانی دولتی و خصوصی که سهم قابل توجهی از بازار گردشگری شهر رامسر را به خود اختصاص دادهاند.
۴ـ وجود تعداد بالای ویلاهای شخصی افراد غیر بومی در شهر که در مقاطع زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفته که به نوعی شناسایی و طبقهبندی مسافرین مقیم این شهر را با مشکل مواجه میکند.
۵ـ وجود کاربریهای چندگانه غیرمجاز کافهها و کافیشاپهای ساحلی و کوهستانی از جمله ارائه محل خواب شبانه در فصول مسافرخیز بهار و تابستان که درآمارهای گردشگری شهر ثبت نمیگردد.
۶ـ کمبود مطالب،کتب ومنابع کتابخانه ای در زمینه اقامتگاهها و مراکز اقامتی شهر رامسر.
۱ـ۱۴ مفاهیم و واژههای اساسی تحقیق
تحلیل جغرافیایی، مراکز اقامتی، برنامهریزی گردشگری، هتل، متل، خانههای اجارهای شخصی.
تحلیل جغرافیایی: جغرافیا شیوه های سازمانبندی فضای زمینی وپراکندگی اشکال وجمعیت ها را(به معنای مجموعه هایی ازافراد)بر روی پوسته جامد زمین مورد مطالعه قرار می دهد.رویه ی جغرافیایی ناشی از اتخاذروندی دیالیکتیکی میان توصیف وتبیین است.سپس به طرح سوالاتی می پردازد که زنجیر وار به یکدیگر پیوسته اند وبا(کجا،چگونه)و(چرا)آغاز می شود.جغرافیدان نخست به تعیین مکان موضوع پژوهش خود می پردازد،ابتدااشکال راتوصیف وسپس تشریح می کندواین توصیف وتشریح راهبر او به سوی چگونگی ترتیب وشکل دادن این اشکال وپراکندگی وتوزیع آنهاوتشابهات وتمایزات وفردیت آنهاست.جغرافیدان برای طبقه بندی این اشکال دست به تلاش می زند وبه شیوه های منطقی ،مجانس وقابل درک به ترتیب وتنظیم آنها می پردازد.در این روند جغرافیدان داده های مورد ادراک خودرابه دقت می آزماید ومی سنجد ودر نمایش داده هایی که انتخاب،اختیارومنظم می شوند مورد داوری قرارمی دهد.تجزیه وتحلیل جغرافیدان رابه درک شیوه های سازمانمندی درفضاهدایت می کند،فضایی که درپوسته زمین وزیست سپهری که آن رادرقالب گرفته ترکیب پذیرفته است .(دولفوس ، ۱۳۷۰،ص ۸)
مراکز اقامتی: مجموعه مراکزی که برای اقامت گردشگران بصورت با واسطه یا بی واسطه اعم از هتل، متل، مهمانسرا، مسافرخانه، خانههای استیجاری بخش خصوصی و … به ارائه خدمات اقامتی میپردازند.
برنامهریزی گردشگری: فراهم کردن فرصتهایی که در دسترس گردشگر قرار گیرد تا تجربههای راضی کننده و لذتبخشی را داشته باشد و همزمان مهیا کردن ابزاری جهت بهبود نحوه زندگی ساکنان در مناطق مقصد (میسون، ۱۳۹۰،ص۱۲۱).
هتل: نوعی مکان مسکونی اجارهای است که معمولاً برای مدت کوتاه به افراد اجاره داده میشود. هتلها از امکانات اقامتی و گردشگری شهرها به حساب میآیند و بیشتر مورد استفاده مسافران و گردشگران قرار میگیرند. هتلها دارای تعداد زیادی اتاق هستندکه گاه به چند صد اتاق میرسند. اتاقها و سوئیتهای اقامتی هتلها دارای امکانات جنبی گوناگونی هستند. رستوران، استخر شنا، کافی شاپ، و سالن اجتماعات نمونههایی از امکانات هتلها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *