منبع مقاله درباره صنعت گردشگری، تحلیل جغرافیایی، روش تحقیق، صنعت هتلداری

No category

زایی،رشدبخش خصوصی وتوسعه ساختار زیربنایی خودمی دانند. این صنعت شامل بخشهای مختلفی نظیرحمل ونقل،اقامت وپذیرایی بوده که هریک دارای زیر مجموعه های مرتبط باخود می باشند.خدمات اقامتی نیز اصطلاحی است برای تهیه تسهیلات خواب و استراحت،با محوریت تجاری که درصنعت گردشگری و مهمان یاری به کار می رود. لازم به ذکر است بسیاری از نویسندگان کتب گردشگری بر این موضوع تأکید کرده اند که خدمات اسکان و پذیرایی درصنعت گردشگری یکی از پیچیده ترین و پویاترین بخش های این صنعت قلمداد شده و قدر مسلم اینکه، گردشگر با هر انگیزه ای به هرجاکه سفرکند به محلی برای خواب، استراحت وخوراک نیازدارد، لذا خدمات اقامتی گردشگران شامل مجموعه ای ازتشکیلات خوابگاهی می شود که امکان دارد به صورت استراحتگاه های مجلل باشد یافقط به یک تخت خواب معمولی و صبحانه ساده محدود شود. علاوه بر آن میزان تسهیلات وخدمات هتل ها ومیهمان پذیرها بازتابی از نیازها وسلیقه های مختلف مسافران ومیزان پویایی این بازار است.
از آنجایی که این گونه تأسیسات عامل موثری برای تقویت جهانگردی بین المللی محسوب می شود اهمیت دادن بدان هابایستی مورد توجه دولتها وبرنامه ریزان گردشگری قرار گیرد. با توجه به این موضوع ونقش کلیدی مراکزاقامتی درصنعت گردشگری،توسعه وگسترش انواع مختلف این قبیل تسهیلات،مستلزم تحلیل جامع ازوضعیت جغرافیایی مراکز موردنظروسایرعوامل تأثیرگذاربرآنها می باشد.برای دستیابی به موفقیت درمدیریت و توسعه تسهیلات اقامتی گردشگران، برنامه ریزی جهانگردی درتمام سطوح ضروری است. تجربه جهانگردی دردنیانشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواندبدون ایجاد مشکلاتی مهم فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانی رضایت بخش راحفظ کند. افزون برآن اشکال گوناگون توسعه جهت احراز موفقیت نیازبه تطبیق وسازگاری بامحیط وهمچنین حفظ روابط متقابل با اجزای سازنده اش دارد که هردومورد فوق نیز مستلزم لحاظ کردن امربرنامه ریزی است.
با توجه به شرایط شهرستان رامسردر زمینه گردشگری، این تحقیق در نظر دارد ضمن تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی اعم از هتل، متل، هتل آپارتمان ومنازل استیجاری موجود در شهرستان را مسرو شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های آنها، نقش این مراکز در برنامه ریزی گردشگری این شهررا موردبررسی قرار دهد.
۱ـ۱ بیان مسأله تحقیق
گردشگری پدیدهای است کهن که از دیرزمان در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج طی مراحل تاریخی مختلف به موضع فنی، اقتصادی و اجتماعی کنونی خود رسیده است. تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهرهگیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالابردن سطح اشتغال ناشی از بهینهسازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند.
اهمیت گردشگری خصوصاً در کشورهای جهان سوم که اغلب دارای جاذبههای طبیعی فراوانی نیز هستند تا بدانجاست که به عنوان صنعتی نجاتبخش برای اینگونه کشورها محسوب میشود و دولتها همواره به دنبال اتخاذ سیاستهایی درجهت توسعه این صنعت میباشند که از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است. این صنعت شامل بخشهای مختلفی نظیر خدمات حمل ونقل ، ساختار زیربنایی، تأسیسات اقامتی و پذیرایی و… میباشد که هر یک در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. تأسیسات اقامتی به عنوان بخش مهم ومحوری در صنعت گردشگری محسوب شده که شامل هتلها،متل ها،هتل آپارتمان ها،مهمانسراها، کمپها، کلبههای کوهستانی، پلاژهای ساحلی، اردوگاهها، پانسیونها، زائرسراها و ساختمانهای مدارس به هنگام تحصیلات میباشد. در گذشته ایجاد اینگونه تأسیسات به علت کمبود یا فقدان جهانگردی در سطح محدودی انجام میگرفت به گونهای که مسافران اغلب زائر بوده و برای استراحت و غذا به مکانهای عمومی نظیر کاروانسراهای بین راهی و اماکن مقدسه مراجعه میکردند.
روم باستان نیز هنگامی که به اوج خود رسیده بود تعداد زیادی مسافرخانه در مسیر راههای عمومی ایجاد کرد. بعدها مهمانپذیرهایی که جنبهی بازرگانی داشتند در سده پانزدهم در اوپا بوجود آمدند. نخستین این مهمانپذیرها با نام (تخت خواب، صبحانه) بوجود آمدند که افراد در خانههای شخصی با قیمت اندک از مسافران پذیرایی میکردند.
صنعت هتلداری نوین پیشرفت خود را مدیون کشورهای اروپایی به ویژه کشور سوئیس است. در این کشور صنعت هتلداری در ساختمانهای کوچک و محقر انواع خدمات و سرویسها را به مشتریان عرضه میکرد. تکامل این صنعت در آمریکا با گشایش (سیتی هتل) نیویورک در سال ۱۷۹۴ میلادی آغاز و این نخستین ساختمانی بود که به ارائه خدمات مربوط به هتلداری پرداخت.(رنجبران،۱۳۸۸،ص۵۸)
در ایران نخستین هتلهای توریستی برطبق استانداردهای بینالمللی حدود یک قرن پیش علاوه برپایتخت در سواحل دریای مازندران نیز ساخته شدند که در حال حاضر به فعالیت خود با کیفیتی بسیار پایینتر از گذشته ادامه میدهند. از دیگر مراکز اقامتی اولیه مدرن پایتخت میتوان به هتل آبعلی تهران اشاره کرد که به عنوان نخستین مهمانسرای سبک مدرن ایران شناخته میشود. این مرکز نیز بر خلاف گذشته در فعالیت خود سیر نزولی داشته است.
درحال حاضر به سبب اهمیت مراکز اقامتی نظیر هتلها و مهمانپذیرها در جهت توسعه هرچه بیشتر گردشگری در یک منطقه ایجاب میکند که نظارتی دقیق بر کیفیت و نحوه مدیریت اینگونه مراکز اعمال گردد. از آنجا که اینگونه تأسیسات عامل مؤثری در تقویت جهانگردی بالأخص جهانگردی بینالمللی محسوب میشوند نظارت بیشتر بر آنها باید مورد توجه مدیران و برنامهریزان گردشگری قرار گیرد.
شهر رامسر نیز به عنوان یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای کشور از چند دهه پیش مورد توجه مسؤلان امر گردشگری بوده و در زمینه مراکز اقامتی و پذیرایی گسترش دوچندان را نسبت به سایر مناطق کشور داشته است باتوجه به مطالب ذکرشده حال این سؤال مطرح میشود که:
? مراکز اقامتی رامسر چه نقشی را در برنامهریزیهای گردشگری این شهر میتوانند ایفا کنند؟
در این تحقیق تلاش شده است که با استفاده از روشهای میدانی و کتابخانهای و تحلیل جغرافیایی ضمن بررسی وضعیت جغرافیایی این مراکز و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها به ارائه راهکارهایی در زمینه برنامهریزی گردشگری این شهر پرداخته میشود.
۱ـ۲ سؤال تحقیق
مراکز اقامتی چه نقشی را در برنامهریزیهای گردشگری در شهرستان رامسر میتوانند ایفا کنند؟
۱ـ۳ فرضیههای تحقیق
۱ـ مراکز اقامتی بخش خصوصی سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از ورود گردشگران به شهر رامسر را جذب میکنند.
۲ـ تحلیل درست از وضعیت جغرافیایی مراکز اقامتی شهر رامسر میتواند در برنامهریزیهای گردشگری نقش مهمی ایفا کند.
۱ـ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق
مراکز اقامتی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای صنعت گردشگری همواره یکی از ابزارهای کارآمد در جهت توسعه و ارتقاء گردشگری یک کشور و درمقیاسی کوچکتر یک شهر محسوب شدهاند. این تأسیسات به دلیل جایگاه و تأثیر مستقیمی که در سفر دارند همواره قبل و حتی بعد از سفر به دقت مورد توجه گردشگران قرار می گیرند .
یکی از نیازهای اساسی یک مسافر در سفر محلی مناسب برای اقامت و استراحت است تا بتواند بعد از جابهجایی از محل زندگی قوای جسمی و روحی خود را بازیابد. اهمیت این موضوع تا به آنجاست که گاهاً در بعضی موارد انگیزه اصلی سفر نیز بحساب میآید. نقش کلیدی این مراکز در صنعت گردشگری به گونهایست که در افزایش میزان رضایتمندی گردشگران و متعاقب آن اقامت و حضور بیشتر آنها در مقصد اغلب به عنوان عامل اصلی شناخته میشوند لذا یکی از راههای رسیدن به گردشگری پایدار و رو به رشد ارائه خدمات مناسب و با کیفیت در بخش مراکز اقامتی و پذیرایی میباشد.
تجربه نشان داده است که گردشگران، خصوصاً گردشگران بینالمللی با سطح درآمد بالا نسبت به محل اقامت خود در یک مسافرت توجه و دقت بیشتر را ازخودشان نشان داده و اقامت در یک هتل با خدمات مناسب را علیرغم هزینه بالای آن به سایر مراکز ترجیح میدهند. لذا برای جذب گردشگران به اصطلاح ” پول خرج کن” در اختیار داشتن هتلها، متلها و به طور کلی مراکز اقامتی مناسب، متنوع و با کیفیت امری ضروری است.
در این تحقیق همان طورکه اشاره شد به سبب اهمیت این مراکز و نقش آنها در توسعه گردشگری و به دنبال آن افزایش اشغال و درآمد برای ساکنان و سرمایهگذاران به این موضوع به طور جامع پرداخته شده است.
۱ـ۵ انگیزه تحقیق
با توجه به اهمیت روزافزون صنعت گردشگری در جهان به عنوان صنعتی درآمدزا، پاک و روبه رشد و تأثیرگسترده آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع مختلف و نقش بسزای مراکز اقامتی و مهمانپذیری به عنوان یکی از بخشهای مهم این صنعت و همچنین شرایط ویژه گردشگری که در شهرستان رامسر مشاهده میشود،با توجه به بومی بودن پژوهنده و کندوکاو در زمینه عنوان پژوهش هر پژوهشگری را بر آن میدارد که در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت، تحلیل جغرافیایی این مراکز ، نقش و تأثیر آنها در برنامهریزیهای گردشگری رامسر به عنوان شهر نمونه گردشگری که اقتصاد آن به نوعی بیشترین تأثیر را از این صنعت میپذیرد تحقیقات درخوری را به انجام برساند که خود زمینهساز یافتههای پسین باشد.
۱ـ۶ اهداف تحقیق
۱ـ هدف علمی: تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهر رامسر و نقش آن در برنامهریزی گردشگری
۲ـ هدف کاربردی: ارائه الگویی مناسب جهت سازماندهی هرچه بیشتر مراکز اقامتی شهر رامسر
۳ـ ضرورتهای خاص انجام تحقیق: عبارت است از بررسی توانمندیهای مراکز اقامتی در جهت جذب گردشگران بیشتر.
۱ـ۷ محدوده مورد مطالعه
شهرستان رامسر واقع در غربیترین نقطه استان مازندران که از سمت غرب به استان گیلان، شرق شهرستان تنکابن، شمال به دریای کاسپین و جنوب به سلسله جبال البرز منتهی میگردد. رامسر به عنوان عروس شهرهای ایران همواره پذیرای مسافران متعددی از نقاط مختلف کشور و جهان میباشد که سبب گردیده گردشگری به عنوان عنصری جدا نشدنی از این شهر قلمداد گردد.
۱ـ۸ روش تحقیق
نوع و روش تحقیق: نوع وروش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی بوده وداده های بدست آمده به شکل توصیفی مطرح گردیده وسپس مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند.
روش گردآوری اطلاعات: روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت میدانی وکتابخانه ای بوده،لذاجهت تهیه آماراقلیمی به ایستگاه هواشناسی فرودگاه رامسر،جهت تهیه برخی اطلاعات در زمینه مبانی نظری وتئوریک تحقیق به کتابخانه های دانشگاهی وعمومی وهمچنین برخی سایت های اینترنتی،جهت نمایش داده هاازنرم افزارExcelوبرای ترسیم نقشه هااز نرم افزار GISاستفاده شده است.جهت مشاهده وبازدید از مراکز اقامتی مرتبط با موضوع پایان نامه نیز به مراکز مورد نظرمراجعه نموده وجهت دریاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *