منبع پایان نامه ارشد درمورد ابراز وجود، داده ها و اطلاعات، سطح معنادار

پایان نامه ها و مقالات

ها و آزمونهاي آماري استفاده شده، مورد بررسي قرار گرفته است.

3-1- روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر گردآوري داده ها و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل يك تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است.

3-2- جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانشجويان ورودي جديد دانشگاه ارسنجان در نيمسال دوم سال 91-92 مي باشد. بر اساس آمار اداره آموزش دانشگاه تعداد دانشجويان ورودي جديد 987 نفر است. نمونه مورد نظر از بين جامعه به صورت در دسترس انتخاب خواهد شد. حجم نمونه پس از استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران، تعداد نمونه مورد نظر 284 به دست آمده است.
در اين تحقيق انتخاب شيوه نمونه گيري مي توانست نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي(يک مرحله دانشکده ها و مرحله دوم کلاس هاي درس) باشد. اما به دليل محدوديت زماني و عدم دسترسي به جامعه پژوهش در تابستان نمونه از بين جامعه در دسترس انتخاب شد. جدول 3-1 نشان دهنده سن افراد نمونه است. در اين جدول سن افراد نمونه در سه رده سني تنظيم شده اند که عبارتند از: کمتر از 20 سال، بين 21 تا 25 سال، بين بيش از 25 سال.

جدول 3-1: سن نمونه
درصد فراواني
فراواني
سن
41.4
115
زير 20 سال
40.6
113
بين 21 تا 25 سال
18.0
50
بيش از 25 سال
100.0
278
مجموع

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، بيشترين فراواني مربوط به دانشجويان با سنين زير 20 سال است که نزديک به 41 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است. در مرتبه دوم دانشجويان با سنين بين 21 تا 25 سال قرار دارند و نزديک به 40 درصد نمونه را به خود اختصاص داده اند. در اين ميان تنها 17.99 درصد نمونه داراي سنين بيش از 25 سال اند.
نمودار 3-1 پراکندگي سني دانشجويان را در نمونه پژوهش را در سه سطح فوق نشان مي دهد.
جنسيت
جدول 3-2: جنسيت
درصد فراواني
فراواني
جنسيت
45.0
125
مرد
55.0
153
زن
100.0
278
مجموع

همان طور که در جدول 3-2 قابل مشاهده است، فراواني و درصد فراواني نوع جنسيت نمونه پژوهش مشخص شده است. با توجه به اطلاعات جدول بيشترين درصد فراواني نمونه مورد نظر مربوط به زنان است و به تنهايي 55 درصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند و 45 درصد از آنها مرد اند. نمودار زير نمودار توزيع پراکندگي متغير جنسيت است.
3-3- ابزار تحقيق
در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه تعهد هويت، احساس تنهايي و ابراز وجود استفاده شده است که در ذيل، معرفي شده اند.
الف)پرسشنامه تعهد هويت
اين پرسشنامه يک مقياس 40 سوالي است. پاسخ به سوالات به صورت طيف ليکرت 5 درجه اي مي باشد که شامل کاملا مخالف=1 تا کاملا موافق=5 مي باشد(بردبار، 1391). برونسکي(1992) پايايي دروني ضريب آلفا مقياس اطلاعاتي را62/0 ومقياس هنجاري 66/0 ومقياس سردرگم يا اجتنابي را73/0 و مقياس تعهد را 75/0 گزارش کرده است. درمطالعه وايت وهمکاران(1998) ضرايب آلفا رابراي مقياس سردرگمن يا اجتنابي 78/0 ومقياس هنجاري را64/0، مقياس اطلاعاتي را59/0 و مقياس تعهد را 76/. گزارش شده است. پايايي ابزار فوق در اين پژوهش برابر با 623/0دست آمد که نشان از اعتبار مناسب ابزار دارد.همچنين، جهت سنجش روايي ابزار از تحليل عاملي تاييدي استفاده گرديد. تجزيه و تحليل ها نشان مي دهد که ميزان واريانس تبيين شده متغير تعهد هويت توسط پرسشنامه تعهد هويت برابر 68/73 است که نشان از روايي مناسب ابزار دارد.

ب) پرسشنامه احساس تنهايي
ساخت و اعتبار يابي مقياس توسط دهشيري(1376) در ايران بين دانشجويان صورت گرفته است. اين مقياس از سه عامل تنهايي ناشي از روابط خانوادگي، تنهايي ناشي از ارتباط با دوستان و نشانه هاي عاطفي تنهايي تشکيل شده است و کلا داراي 38 سؤال مي باشد. تعداد 16 سؤال خرده مقياس تنهايي ناشي از روابط خانوادگي، 11سؤال خرده مقياس تنهايي ناشي از ارتباط با دوستان و 10 سؤال نشانه هاي عاطفي تنهايي را تشکيل مي دهند.
نمره گذاري با استفاده از مقياس ليکرت 5 درجه اي (طيف 1 تا 5) صورت مي گيرد که در گروهي از سؤالات خيلي زياد نمره 1، زياد نمره 2، متوسط 3، کم 4 و خيلي کم نمره 5 در نظر گرفته مي شود و براي گروه ديگري از سؤالات بالعکس. گروه سؤالات مطابق دستورالعمل نمره گذاري مقياس مشخص شده است(دهشيري 1387). به منظور بررسي اعتبار مقياس احساس تنهايي و سه خرده مقياس آن از روش آلفاي کرونباخ و روش بازآزمايي استفاده شده است. ضريب آلفاي کرونباخ براي کل مقياس 91/0، براي خرده مقياس ناشي از ارتباط با خانواده 80/0، براي خرده مقياس تنهايي ناشي از ارتباط با دوستان 88/0 و براي خرده مقياس نشانه هاي عاطفي تنهايي 79/0 بوده است. اين مقادير نشان مي دهد که مقياس احساس تنهايي و خرده مقياس هاي آن از همساني دروني قابل قبولي برخوردار است. به منظور بررسي اعتبار بازآزمايي مقياس، اين مقياس بر روي 37 نفر از دانشجويان (آزمودني ها)با فاصله زماني دو هفته اجرا شده است و همبستگي بين نمرات دو بار اجرا محاسبه شده است. ضريب اعتبار باز آزمايي براي کل مقياس 84/0، براي خرده مقياس ناشي از ارتباط با خانواده 83/0، براي خرده مقياس تنهايي ناشي از ارتباط با دوستان 84/0 و براي خرده مقياس نشانه هاي عاطفي تنهايي 76/0 بوده است. اين ضرائب بيانگر ثبات نمرات مقياس تنهايي در طول زمان است (دهشيري، 1387) به منظور روايي همگرا و روايي افتراقي مقياس احساس تنهايي، بر روي 58 نفر از آزمودني ها مقياس احساس تنهايي به همراه مقياس تجديد نظر شده تنهايي UCLA، سياهه افسردگي بک و مقياس شادکامي آکسفورد، اجرا شده و هم
ب
ستگي بين نمرات آنها محاسبه شد.همبستگي مقياس احساس تنهايي با مقياس UCLA برابر با 60/0 مي باشد. همچنين همبستگي سه خرده مقياس احساس تنهايي با مقياس UCLA، به ترتيب برابر است با 57/0، 33/0، 47/0 همبستگي مقياس احساس تنهايي با نمرات افسردگي، برابر با 56/0 است و همبستگي سه خرده مقياس احساس تنهايي با افسردگي ، برابر با 54/0، 40/0، و 31/0 مي باشد. اين همبستگي ها بيانگر روايي همگراي مقياس احساس تنهايي است. همبستگي مقياس احساس تنهايي با نمره شادکامي، برابر با 68/0- و همبستگي خرده مقياس هاي آن با نمره شادکامي، به ترتيب برابر با 62/0-، 40/0-، و 56/0- مي باشد. اين همبستگي منفي و معني دار بين احساس تنهايي و شادکامي، بيانگر روايي افتراقي مقياس احساس تنهايي است (دهشيري، 1387). پايايي ابزار در اين پژوهش 675/0 بدست امده است که نشان از اعتبار مناسب ابزار دارد. همچنين جهت سنجش روايي ابزار از تحليل عاملي تاييدي استفاده گرديد. تجزيه و تحليل ها نشان مي دهد که ميزان واريانس تبيين شده متغير احساس تنهايي توسط پرسشنامه احساس تنهايي برابر 89/73 است که نشان از روايي مناسب ابزار دارد.
ج) پرسشنامه ابرازوجود
اين پرسشنامه توسط گمبريل و ريچي (1975، به نقل از پاييزي) ساخته شده است و داراي 40 سؤال است. هر سؤال بيان کننده يک موقعيت است که آزمودني مي بايست درجه نگراني و احتمال پاسخ خود را در قبال هر سؤال مشخص سازد. درجه ناراحتي ذهني به ميزان و شدت اضطراب و ناراحتي آزمودني در مواجهه با اين موقعيت ها اشاره دارد و نرخ بروز رفتار به چنين رفتارهايي اشاره مي کند. هر سؤال 5 گزينه دارد. که به ترتيب به صورت خيلي زياد=5 ، زياد=4 ، متوسط=3 ، کم=2 ، خيلي کم=1 نمره گذاري مي شود. پرسشنامه ابراز وجود گمبريل و ريچي بر خلاف ساير پرسشنامه هاي ابراز وجود براي افراد خاص ساخته نشده است و سؤالات آن نيز محدوده وسيع از موقعيت هاي مختلف را در بر مي گيرد. عامل دوم پرسشنامه ابراز وجود مقابله اي که با سؤالات (5 ،9، 12، 11، 15، 17، 16، 18، 21، 22، 28،29 ،30،33 ،37) سنجيده مي شود ناميده شد(به نقل از پاييزي، 1386). اين پرسشنامه به گونه اي طراحي شده است که طبقات مختلف پاسخ ها را از طريق تحليل عوامل مي توان جدا کرد. اعتبار عاملي ماده هاي مختلف مقياس 39/. تا 70/. و ضريب پايايي آن 81/. گزارش شده است (گمبريل و ريچي 1975، به نقل از پاييزي 1386). پيري (1383) پايايي پرسشنامه ابراز وجود را پس از محاسبه شاخص هاي مربوط به همساني دروني به ميزان 85/. با حذف سؤالات ناهمگون (35، 38، 6، 27،34،1) به دست آورده است و با تحليل عاملي براي تعيين روايي سازه پرسشنامه ابراز وجود دو عامل به دست آورد، که اعتبار عامل اول 82/. و عامل دوم 75/. برآورد شد و مطابق با ديدگاههاي موجود براي دو عامل کلي پرسشنامه ابراز وجود اسامي مناسبي انتخاب شد. محتواي عامل اول پرسشنامه ابراز وجود که با سؤالات (4 ،7 ،8 ,10 ،13 ،14 ،19 ،20 ،23 ،24 ،25 ،26 ،3 ،42 ،33 ،36 ،39 ،40) براساس ديدگاه لنک وجاکوسبکي (1976) (به نقل از پاييزي، 1386) با ابراز وجود بنيادي همخوان است و بر اساس ديدگاه کلي (1978) (به نقل از پاييزي، 1386). پايايي پرسشنامه در اين تحقيق 877/0 بدست آمده است که نشان از اعتبار بالاي ابزار دارد. همچنين جهت سنجش روايي ابزار از تحليل عاملي تاييدي استفاده گرديد. تجزيه و تحليل ها نشان مي دهد که ميزان واريانس تبيين شده متغير ابراز وجود توسط پرسشنامه ابراز وجود برابر 61/80 است که نشان از روايي مناسب ابزار دارد.

3-4- روش اجرا
پس از تعيين حجم نمونه، و تهيه پرسشنامه، پرسشنامه ها بين دانشجويان در دسترس توزيع شده و پس از جمع آوري داده ها و وارد کردن آنها در نرم افزار spss تحليل نهايي انجام و مورد تفسير قرار مي گيرد.

3-5- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده ها:
به منظور توصيف يافته‏ها، از جداول فراواني و همچنين نمودارهاي ميله ‏اي استفاده گرديد. ضمن اين كه به منظور توصيف بهتر داده‏ها از شاخص‏هاي مركزي نظير ميانگين و همچنين شاخص‏هاي پراكندگي نظير انحراف معيار و واريانس بهره گرفته شده است. از آزمون همبستگي پيرسون به منظور بررسي رابطه مؤلفه هاي متغير مستقل با متغير وابسته استفاده و آزمون رگرسيون خطي به منظور سنجش قدرت پيش بيني کنندگي متغير ملاک توسط متغير پيش بين استفاده گرديد. همچنين، به منظور سنجش تفاوت بين دانشجويان دختر و پسر در هر يک از متغير ها از آزمون تي مستقل استفاده شد.

3-6- ملاحظات اخلاقي
براي جلوگيري از سوء استفاده از اطلاعات شخصي پاسخگويان از درج هرگونه گزينه اي در پرسشنامه جهت معرفي پاسخگو جلوگيري شده است. به عبارتي از دانشجويان خواسته شده است که بر روي پرسشنامه نام و نام خانوادگي خود را ننويسند. همچنين، از ذکر رشته تحصيلي خود خود داري نمايند.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

در اين فصل ابتدا نتايج مربوط به آمار توصيفي نمونه مورد مطالعه به صورت جدول ارائه مي گردد و سپس يافته هاي مربوط به سوالات پژوهش در جداول و با استفاده از آمار استنباطي تجزيه و تحليل مي گردد.

4-1- يافته هاي توصيفي
جدول 4-1: ميانگين و انحراف معيار متغير هاي مورد پژوهش
انحراف معيار
ميانگين
شاخص
003/18
233/154
ابراز وجود
966/18
812/108
احساس تنهايي
966/9
007/144
تعهد هويت

همانطور که در جدول 4-1 قابل مشاهده است، بيشترين ميانگين نمرات، مربوط به پاسخ نمونه به سوالات پرسشنامه ابزار وجود است که با ميانگين، 233/154 نشان مي دهد که پاسخ هاي نمونه به سمت گزينه زياد
تمايل دارد. همچنين، بيشترين انحراف معيار مربوط به پاسخ نمونه به سوالات پرسشنامه احساس تنهايي است. ميزان انحراف معيار نشان دهنده پراکندگي داده ها از ميانگين است. هرچه ميزان انحراف معيار بيشتر باشد، پراکندگي داده ها از ميانگين بيشتر است.

جدول 4-2: ميانگين و انحراف معيار متغير هاي مورد پژوهش به تفکيک جنسيت
مرد
زن

انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
شاخص
75/18
63/152
31/17
54/155
ابراز وجود
97/18
88/108
02/19
75/108
احساس تنهايي
36/10
65/142
52/9
11/145
تعهد هويت
جدول 4-2 : ميانگين و انحراف معيار پاسخ هاي نمونه به سوالات پرسشنامه را به تفکيک جنسيت نشان مي دهد. جدول فوق نشان مي دهد، بين ميانگين و انحراف معيار پاسخ هاي نمونه به سوالات پرسشنامه تفاوت محسوسي مشاهده نمي شود.

4-2- يافته هاي استنباطي
جهت آزمون فرضيه هاي پژوهش از همبستگي پيرسون، رگرسيون و آزمون تي مستقل استفاده شده است که در ذيل به شرح آنها پرداخته مي شود.
همبستگي بين متغير ها
جدول 4-3 نشان دهنده ماتريس همبستگي بين متغير هاي پژوهش است.
جدول 4-3: همبستگي بين متغير ها
ابراز وجود
احساس تنهايي
تعهد هويت

1
تعهد هويت

1
-0.299**
احساس تنهايي
1
-0.131*
0.425**
ابراز وجود
P0.01** p0.01 *
همان طور که در جدول 4-3 قابل مشاهده است، همبستگي بين تعهد هويت با احساس تنهايي در سطح 0.01 معنادار و جهت رابطه منفي بدست آمده است و ارتباط بين تعهد هويت با احساس تنهايي رابطه اي معکوس است .اين نشان مي دهد که با افزايش ميزان تعهد هويت، ميزان احساس تنهايي کاهش مي يابد. بنابراين ميزان اين همبستگي 0.299- است. همچنين، ابراز وجود با احساس تنهايي در سطح 0.05 معنادار و جهت رابطه منفي بدست آمده است. به عبارتي، با افزايش درسطح ابزار وجود ميزان احساس تنهايي دانشجويان کاهش مي يابد و بنابراين ارتباط بين ابراز وجود با احساس تنهايي رابطه اي معکوس است. با توجه به جدول فوق همبستگي بين تعهد هويت و ابراز وجود نيز به عنوان يافته اي فرعي معنادار و جهت رابطه مثبت به دست آمده است.
فرضيه 1: تعهد هويت پيش بيني کننده معناداري براي احساس تنهايي است.
جدول 4-4: خلاصه مدل

مقدار R
R2
مقدار R2 معتبر
پيش بين
تعهد هويت
0.299a
0.089
0.086
ملاک
احساس تنهايي

همان طور که در جدول فوق مشاهده مي شود ميزان واريانس تبيين شده متغير احساس تنهايي توسط متغير تعهد هويت برابر با 0.086 مي باشد. بنابراين 8.6% از واريانس متغير احساس تنهايي توسط متغير تعهد هويت تبيين مي شود.
جدول 4-5: تحليل واريانس مدل رگرسيون
مدل اينتر
مجموع مربعات
درجات آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
سطح معناداري
رگرسيون
8914.328
1
8914.328
27.118
.0000
باقي مانده
90727.945
276
328.724

کل
99642.273
277

همان طور که در جدول فوق مشاهده مي شود F مشاهده شده برابر با 27.118 بدست آمده است و اين مقدار در سطح 05/0 معني دار است. بنابراين نتيجه گرفته مي شود که در مدل رگرسيون، ميزان واريانس تبيين شده متغير احساس تنهايي توسط متغير تعهد هويت معني دار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *