منبع پایان نامه ارشد درمورد ابراز وجود، مکان کنترل

پایان نامه ها و مقالات

خير؟ نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که بين احساس تنهايي دانشجويان به تفکيک جنسيت تفاوت معناداري وجود ندارد.
بنابراين، نتايج فرضيه فوق را مي توان اين گونه تبيين نمود که اين عدم تفاوت حاکي از آن است که در جامعه ايراني زمينه مساعدي براي زنان فراهم شده است که در جامعه حاضر شوند و بتوانند همپاي مردان در زمينه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي و در ارتباط با روابط بين فردي فعاليت نمايند. در نتيجه مي توان گفت، به دليل فراهم شدن برخي از برابري هاي فرهنگي و اجتماعي، زنان از نظر احساس تنهايي، با مردان برابري مي کنند و تفاوتي بين آنها در اين متغير وجود ندارد.

5-2-محدوديت هاي پژوهش
1. از جمله محدوديت هاي پژوهش در اين تحقيق، مي توان به عدم امکان کنترل متغير هاي جامعه شناختي همانند، وضعيت اقتصادي، وضعيت اجتماعي، وضعيت فرهنگي دانشجويان اشاره نمود.
2. از سويي از ديگر محدوديت ها، محدوديت نمونه و جامعه آماري است
5-3-پيشنهادات پژوهش
5-3-1-پيشنهادات کاربردي
1) پيشنهاد مي شود، دوره هاي آموزشي تحت عنوان “چگونه ابراز وجود مثبت داشته باشيم؟” “ابراز وجود مثبت و راهکار هاي آن چيست؟” براي دانشجويان برگزار شود.
2) پيشنهاد مي شود دوره هاي آموزشي تحت عناوين، “چگونه تعهد هويت پايدار داشته باشيم؟” يا “تعهد هويت و راهکار هاي ثبات آن” براي دانشجويان برگزار شود.
3) پيشنهاد مي شود، کلاس دوره هاي آموزشي تحت عنوان، چگونه با احساس تنهايي مقابله کنيم؟ براي دانشجويان برگزار شود.

5-3-2-پيشنهادات پژوهشي
پيشنهاد مي شود تحقيق حاضر با گروه هاي سني مختلف و در محيط هاي متفاوت غير از دانشگاه نيز مورد مطالعه قرار گيرد.

ضمائم

الف)پرسشنامه تعهد هويت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *