منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار، شناخت علم

پایان نامه ها و مقالات

جهت تحليل داده ها از روش AHP و نرم افزار (Expert Choice 11) استفاده شد
نتايج نشان داد در سطح چهارم برگزاري سمينار و کنفرانس، از نظر ايجاد اگاهي، ايجاد علاقه و تمايل و سوق دادن مشتريان به خريد، بيشترين اهميت را ميان ساير ابزارهاي روابط عمومي داشت. نتايج در سطح سوم بر مبناي مدل AIDA نشان داد که از نظر ايجاد آگاهي، تبليغات با ضريب اولويت (360/0) و روابط عمومي با ضريب اولويت (334/0)، از نظر ايجاد علاقه و تمايل، پيشبرد فروش با ضريب اولويت (359/0)، از نظر سوق دادن مشتريان به خريد، فروش شخصي با ضريب اولويت (440/0) اهميت بيشتري داشتند.

1390
محمدي، سردار و همکاران
اولويت بندي رسانه هاي تبليغاتي بر مبناي مدل AIDA با روش AHP در بخش توليدي صنعت ورزش.
نظرات 30 مدير بازاريابي شرکت هاي توليدکننده محصولات ورزشي از طريق پاسخگويي به پرسشنامه پژوهشگر ساخته آميخته تبليغات بر مبناي مدل AIDA جمع آوري شد. روايي (سوري، محتوايي) پرسشنامه توسط متخصصان و پايايي آن ها نرخ ناسازگاري پرسشنامه ها که کمتر از 1/0 بود، تأييد شد. براي تحليل داده ها از روش AHP و نرم افزار (Expert Choice 11) استفاده شد
بر اساس يافته ها، در سطج چهارم، تلويزيون با وزن 522/ 0، در سطح سوم، تبليغات 396/0، در سطح دوم، ايجاد آگاهي با وزن 437/0 بيشترين اهميت را دارند. نتايج بر مبناي مدل آيدا نشان مي دهد، در سطح چهارم از نظر ايجاد آگاهي، علاقه و تمايل و سوق دادن مشتريان به خريد، تلويزيون به ترتيب با وزن نهايي 510/0، 496/0 و 499/0 بيشترين اهميت را ميان ابزارهاي تبليغاتي دارد. نتايج در سطح سوم بر مبناي مدل آيد نشان مي دهد، از نظر ايجاد آگاهي، تبليغات 291/0، از نظر ايجاد علاقه و تمايل، پيشبرد فروش 359/0، از نظر سوق دادن مشتريان به خريد، فروش شخصي با وزن 440/0 اهميت بيشتري دارد.

فصل سوم
روش تحقيق

3-1-مقدمه

دستيابي به اهداف علم يا شناخت علمي زماني ميسر خواهد شد كه با روش شناسي درست صورت پذيرد طوري كه اعتبار دستاورد هاي تحقيق، به شدت تحت تاثير روشي است كه براي تحقيق برگزيده مي شود. به عبارت ديگر روش تحقيق، چارچوب عمليات يا اقدامات جستجو گرانه براي تحقق هدف پرسش، جهت آزمودن فرضيه يا پاسخ دادن به سوالات تحقيق را فراهم مي آورد. بنابراين روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزارها و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات مي باشد و اتخاذ روش علمي تنها راه دستيابي به دستاوردهاي قابل قبول و علمي است .
در اين فصل ابتدا به توضيح وتبيين روش انجام پژوهش پرداخته شده است. سپس توضيحاتي پيرامون جامعه آماري مطالبي بيان شده است. همچنين درباره ابزار اندازه گيري پژوهش، اعتبار وروايي ابزار اندازه گيري، قابليت اعتماد يا پايايي و روش اندازه گيري اطلاعات به طور مختصر بحث شده است. در پايان فصل درباره روش هاي آماري که جهت آزمون فرضيه ها بکار رفته است، توضيحاتي داده شده است.
3-2- روش تحقيق:
با توجه به اينکه در اين تحقيق محقق به دنبال مشخّص بررسي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر اساس مدل آيدا در شرکت نادري لاهيجان مي باشد و به عبارت ديگر نتايج اين تحقيق بعد از اتمام کار مي تواند بلا فاصله در جامعه مورد نظر به کار گرفته شود و موجب بهبود وضعيت موجود گردد، لذا اين تحقيق از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي بوده و از لحاظ روش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد.
3-3- روش جمع آوري داده ها
در اين پژوهش روش جمعآوري دادهها توصيفي از نوع ميداني بوده است و ابراز جمعآوري دادهها، پرسشنامه ميباشد، که در اين پژوهش از دو پرسشنامه “سنجش تبليغات” و “مدل آيدا” بهره برده شده است.

3-4- جامعه و نمونه آماري
در اين پژوهش جامعه آماري را،واحد هاي فروشگاه نادري تشکيل مي دهند، که 3 واحد بوده و تعداد مشتريان در اين 3 واحد نامحدود است.
براي تعيين حجم نمونه ابتدا 30 پرسشنامه بين مشتريان توزيع و سپس با استفاده از آزمون کولموگراف نرمال بودن داده ها تعيين شده و باتوجه به نرمال نبودن توزيع داده ها از جدول مورگان براي تعيين حجم نمونه استفاده شده و از آنجائيکه حجم جامعه آماري نامحدود بوده، حجم نمونه 384 نفر تعيين گرديد.
3-5- روش نمونه‏گيري
روش نمونه گيري در اين تحقيق روش غيراحتمالي در دسترس مي باشد.
3-6- روائي و پايايي پرسشنامه
براي تعيين روايي از نظرات 30 نفر از کارشناسان و مديران شرکت استفاده گرديد.
ميزان پايايي پرسشنامه ها را نخست در Pre-test سنجيديم، ميزان آلفاي بدست آمده 90/0 بوده نشان اعتبار بالاي آن مي باشد.

آلفا
متغير مستقل
رسانه هاي تبليغاتي
71/0

متغيرهاي وابسته
آگاهي
92/0

علاقه به محصول
90/0

ايجاد تمايل به خريد
80/0

اقدام به خريد
80/0
سپس پرسشنامه تأييد شده بين نمونه ها پخش خواهد گرديد.

3-7- روش‏هاي تجزيه و تحليل آماري
در اين پژوهش از از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون براي تعيين ميزان تأثير رسانهها بر مدل آيدا بکار گرفته مي شد.

فصل چهار
تجزيه و تحليل داده ها

جدول 4-1- آمار توصيفي متغيرها

ميانيگن
انحراف استاندارد
واريانس
رسانه هاي تبليغاتي
37/12
42/4
50/19
آگاهي
76/17
06/5
56/25
علاقه به محصول
98/9
87/2
22/8
ايجاد تمايل به خريد
35/5
90/1
63/3
اقدام به خريد
34/28
19/7
68/51


< br />

فرضيه 1:
بين رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي رابطه وجود دارد.

جدول 4-2: آزمون پيرسون رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي

همبستگي
تعداد نمونه
sig
رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي
**149/0
361
003/0

جدول 4-3: آزمون رگرسيون رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي

B
Beta
T
sig
رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي
177/0
203/0
916/2
004/0

برپايه جدول بالا سطح معناداري به دست آمده بين رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي (004/0) کوچکتر از يک صدم مي باشد. بنابراين فرضيه پژوهش با خطاي يک صدم پذيرفته مي شود. از اين رو با اطمينان 99% مي توان گفت با افزايش رسانه هاي تبليغاتي بر ميزان آگاهي افزوده مي شود.

فرضيه 2:
بين رسانه هاي تبليغاتي و علاقه به محصول رابطه وجود دارد.

جدول 4-4: آزمون پيرسون رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي

همبستگي
تعداد نمونه
sig
رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي
**479/0
361
000/0

جدول 4-5: آزمون رگرسيون رسانه هاي تبليغاتي و علاقه به محصول

B
Beta
T
sig
رسانه هاي تبليغاتي و علاقه به محصول
02/213-
014/0
211/0-
033/0

برپايه جدول بالا سطح معناداري به دست آمده براي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر علاقه به محصول (033/0) کوچکتر از پنج صدم مي باشد. بنابراين فرضيه پژوهش با خطاي پنج صدم پذيرفته مي شود. از اين رو با اطمينان 95% مي توان گفت با افزايش رسانه هاي تبليغاتي بر ميزان علاقه به محصول افزوده مي شود.

فرضيه 3:
بين رسانه هاي تبليغاتي و ايجاد تمايل به خريد رابطه وجود دارد.

جدول 4-6: آزمون پيرسون رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي

همبستگي
تعداد نمونه
sig
رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي
**477/0
361
000/0

جدول 4-7: آزمون رگرسيون رسانه هاي تبليغاتي و ايجاد تمايل به خريد

B
Beta
T
sig
رسانه هاي تبليغاتي و ايجاد تمايل به خريد
127/0-
055/0-
830/0-
041/0

برپايه جدول بالا سطح معناداري به دست آمده براي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي و ايجاد تمايل به خريد (041/0) کوچکتر از پنج صدم مي باشد. بنابراين فرضيه پژوهش با خطاي يک صدم پذيرفته مي شود. از اين رو با اطمينان 95% مي توان گفت با افزايش رسانه هاي تبليغاتي بر ميزان ايجاد تمايل به خريد افزوده مي شود.

فرضيه 4:
بين رسانه هاي تبليغاتي و اقدام به خريد رابطه وجود دارد.

جدول 4-8: آزمون پيرسون رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي

همبستگي
تعداد نمونه
sig
رسانه هاي تبليغاتي و آگاهي
**508/0
361
000/0

جدول 4-9: آزمون رگرسيون رسانه هاي تبليغاتي و اقدام به خريد

B
Beta
T
sig
رسانه هاي تبليغاتي و اقدام به خريد
02/321-
052/0-
784/0-
043/0

برپايه جدول بالا سطح معناداري به دست آمده براي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي و اقدام به خريد (043/0) کوچکتر از پنج صدم مي باشد. بنابراين فرضيه پژوهش با خطاي پنج صدم پذيرفته مي شود. از اين رو با اطمينان 95% مي توان گفت با افزايش رسانه هاي تبليغاتي بر ميزان اقدام به خريد افزوده مي شود.

فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- بحث و نتيجه گير
فرضيه 1:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *