پایان نامه ارشد درباره تعدد زوجات، سرمایه فرهنگی، سطح معنادار، افزایش سرمایه

No category

نمودار شماره(۴-۱۰):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی و نگرش به تعدد زوجات
* فرضیه شماره۲: به نظر می‌رسد بین سرمایه‌های فرهنگی نهادینه‌شده و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره( ۴- ۱۷):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده و نگرش به تعدد زوجات
سرمایه نهادینه/نگرش
منفی
بینا بین
مثبت
مجموع
پایین
فراوانی
۹
۱۳
۱
۲۳
درصد
متوسط
فراوانی
۷
۵
۱
۱۳
درصد
بالا
فراوانی
۳
۴
۱
۸
درصد
مجموع
فراوانی
۱۹
۲۲
۳
۴۴
درصد۱.۰
R=-0.145 sig=0.347 N=44
با توجه به مقدار آزمون پیرسون در سطح معناداری sig=0.347 با اطمینان ۹۵ درصد رابطه معناداری سرمایه فرهنگی نهادینه شده و نگرش نسبت به تعدد زوجات وجود ندارد.
نمودار شماره( ۴-۱۱):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده و نگرش به تعدد زوجات
* فرضیه شماره ۳: به نظر می‌رسد بین سرمایه‌های فرهنگی عینیت یافته و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره(۴-۱۸):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش به تعدد زوجات
منفی
بینا بین
مثبت
مجموع
پایین
فراوانی
۴۱
۳۶
۱۴
۹۱
درصد
متوسط
فراوانی
۳۱
۲۴
۴
۵۹
درصد
بالا
فراوانی
۱
۰
۰
۱
درصد
مجموع
فراوانی
۷۳
۶۰
۱۸
۱۵۱
درصد۱.۰
R=-0.292 sig=0.000 N=151
با توجه به مقدار آزمون پیرسون در سطح معناداری sig=0.000 با اطمینان ۹۹ درصد رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش نسبت به تعدد زوجات وجود دارد.به عبارتی با افزایش سرمایه فرهنگی عینیت یافته ، نگرش به تعدد زوجات منفی تر می‌شود.
نمودار شماره(۴-۱۲):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش به تعدد زوجات
* فرضیه شماره ۴: به نظر می‌رسد بین سرمایه‌های فرهنگی تجسم‌یافته و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره(۴-۱۹):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و نگرش به تعدد زوجات
تجسم یافته/نگرش
منفی
بینا بین
مثبت
مجموع
پایین
فراوانی
۴۱
۴۶
۱۲
۹۹
درصد
متوسط
فراوانی
۲۳
۱۴
۷
۴۴
درصد
بالا
فراوانی
۸
۴
۰
۱۲
درصد
مجموع
فراوانی
۷۲
۶۴
۱۹
۱۵۵
درصد۱.۰
R=-0.230 sig=0.004 N=155
با توجه به مقدار آزمون پیرسون در سطح معناداری sig=0.004 با اطمینان ۹۹ درصد رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و نگرش نسبت به تعدد زوجات وجود دارد.به عبارتی با افزایش سرمایه فرهنگی تجسم یافته ، نگرش به تعدد زوجات منفی تر می‌شود.
نمودارشماره(۴-۱۳):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و نگرش به تعدد زوجات
* فرضیه شماره۵ :به نظر می‌رسد بین سن و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد. جدول شماره (۴-۲۰):جدول دو بعدی رابطه بین سن و نگرش به تعدد زوجات
سن/نگرش
منفی
بینا بین
مثبت
مجموع
۲۰-۳۰
فراوانی
۳۶
۳۹
۱۲
۸۷
درصد
۳۱-۴۰
فراوانی
۲۱
۱۸
۴
۴۳
درصد
۴۱-۵۰
فراوانی
۱۲
۴
۲
۱۸
درصد
بیش از ۵۰ سال
فراوانی
۱۵
۵
۱
۲۱
در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *