پایان نامه ارشد درباره سرمایه فرهنگی، تعدد زوجات، جامعه آماری، روش تحقیق

No category

بچه‌ها و بودن با آن‌ها صرف کنند.
” به اعتقاد بوردیو انسان‌ها در هر جامعه ای از وضعیت اقتصادی، روابط اجتماعی و فرهنگ متفاوتی برخوردار هستند.در واقع، انسان‌ها دارای منزلت اجتماعی متفاوتی در جامعه‌اند” (بوردیو،۱۹۸۹). سرمایه‌های مختلف یک فرد، تعیین کننده? منزلت او در جامعه، هدایت کننده? افکار و رفتارهای وی و شکل فضاهایی که در آن‌ها زندگی و یا کار می‌کند، هستند. به اعتقاد بوردیو، سرمایه فرهنگی فردبیشترین تأثیر را نسبت به سرمایه‌های دیگر وی، در تعیین منزلت اجتماعی او در جامعه و را هنمای افکار و رفتارش دارند .در واقع، سرمایه فرهنگی انسان در انتخاب و تغییر فضای فرهنگی او نقش مهمی نسبت به بقیه سرمایه‌ها دارد.یک هماهنگی نسبی بین ذهن، فکر، رفتار و انتخاب اشیا و فعالیت‌های مختلف انسان، وجود دارد. محتوای ذهن انسان نیز دارای ارزش‌ها ،هنجارها و آداب و رسومی است که فرد در طول حیات خود آموخته است. لذا، ذهن انسان معرّفِ فرهنگ و حاوی فرهنگ فرد است. درنتیجه، فرهنگ انسان یا سرمایه فرهنگی وی، از طرفی رفتارها ،نگرش‌ها و اظهار نظرهای او را هدایت کرده، از طرف دیگر، درانتخاب های مختلف وی در زندگی روزمره نقش دارد.
“در بین سرمایه‌های مختلف انسان، سرمایه فرهنگی بیش‌ترین تأثیر را بر شکل روابط، رفتار، چگونگی شخصیت و انتخاب‌های مختلف او دارد. این سرمایه است که به ما اجازه می‌دهد برداشت‌ها ، نگرش‌ها ، موضع گیری‌های خود را در قبال مسائل مختلف شکل داده و بسازیم. بنابراین داشتن به باور بوردیو سرمایه فرهنگی بیشتر از بقیه? سرمایه‌ها در رفتارها و انتخاب و شکل فرهنگ فضا، نقش دارد” (بوردیو، ???.(
با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت؛ هر شخص با توجه به فرهنگی که دارد، می‌تواند در موقعیت یا سطحی خاص در فضای اجتماعی قرار بگیرد که با دیگری متفاوت است، و خود این تفاوت‌ها می‌تواند منجر به رفتارهای متفاوت و نگرش‌های متفاوت به زندگی شود. ما همچنین به بررسی این مسئله می‌پردازیم تا ببینیم چگونه واقعیت‌های زندگی را بر اساس این نظریه می‌توان مطرح کرد یا این که چگونه می‌توانیم سرمایه‌های فرهنگی را در زندگی روزمره مشاهده کنیم، همچنین بر اساس نظریه بوردیو به بررسی این بپردازیم که چگونه اختلافات سرمایه‌های فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات تأثیر می‌گذارد و منجر به نگرش‌های متفاوت و رفتارهای متفاوت در این زمینه می‌شوند. ما می‌خواهیم در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه‌های فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به مسئله تعدد زوجات بپردازیم، که در این پژوهش متغیرهای اصلی عبارت‌اند از: سرمایه فرهنگی و رفاه اقتصادی و تعدد زوجات. بنابراین ما به دنبال این هستیم تا به ارائه یک مدل نظری مناسب بر اساس دیدگاه بوردیو نسبت به سرمایه‌های فرهنگی به استخراج فرضیات این تحقیق بپردازیم.
۲-۴ مدل تحلیلی:
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
این فصل از گزارش تحقیق به بررسی ویژگی‌های روش شناختی تحقیق می‌پردازد و اطلاعاتی را در زمینه روش انجام تحقیق، جامعه آماری حجم نمونه، شیوه نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، اعتبار (Validity) و قابلیت اعتماد (Reliability) سؤالات و همچنین روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات را بیان می‌کند.
۳-۱ روش تحقیق
“برای سنجش متغیرهای مختلف روش‌های گوناگونی وجود دارد، اگر چه تئوری یک چارچوب کلی برای نگرش و بررسی موضوع در اختیار ما قرار می‌دهد می‌توان با استفاده از آن اولاً مسأله را به خوبی بررسی و تجزیه و تحلیل کرد. ثانیاً متغیرهای لازم برای سنجش را انتخاب و همچنین چگونگی ارتباط متغیرها را در رابطه با یکدیگر بدست آورد. نهایتاً اینکه پژوهش در مفهوم عملی آن عبارت است از اندازه گیری و بررسی موارد قابل سنجش که معرف‌ها می‌باشند البته معرف‌ها بر اساس متغیرها تعیین می‌شوند و بالاخره آنچه نهایتاً به وسیله محقق در سطح تجربی مورد سنجش قرار می‌گیرد همین معرف‌ها می‌باشند” (مهدوی۵۸،۱۳۷۴).
همان‌گونه که معرف‌ها را تعیین و مورد بررسی قرار می‌دهیم در پی آن روش انجام تحقیق نیز مشخص می‌شود باری انجام تحقیقات اجتماعی روش‌های گوناگونی وجود دارد روش پیمایش نیز یکی از رایج‌ترین روش‌های سنجش و بررسی معرف‌ها در تحقیقات اجتماعی است این روش معمولاً در تحقیقات که شامل تعداد زیادی از افراد جامعه است مراجعه به تعدادی از افراد به عنوان نمونه آماری و سنجش معرف‌ها از طریق پرس و جو یکی از بهترین و شاید مطمئن‌ترین روش‌ها است از سوی دیگر به علت محدودیت در زمان امکانات این روش کاملاً به صرفه و مطمئن است. به همین دلیل ما در این پژوهش از این روش استفاده نمودیم. زیرا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات می‌باشد. در این پژوهش برای سنجش سرمایه فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات از طیف لیکرت استفاده می‌شود.
۳- ۲واحد تحلیل
واحد تحلیل عبارت از فرد، گروه، طبقه و یا هر پدیده اجتماعی و موضوعی که از ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واحد تحلیل در این مطالعه، فرد می‌باشد و با توجه به موضوع مطالعه و فرضیه‌های تحقیق به بررسی متغیرهایی پرداخته می‌شود که در سطح خرد (فرد) مطرح می‌باشد، بنابراین واحد تحلیل و واحد مشاهده در تحقیق حاضر فرد است.
۳-۳ جامعه آماری
“انجام هر تحقیق علمی،مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت (جامعه)۶ به صورت سرشماری۷ وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می‌آیند که از طریق نمونه‌گیری۸، اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده‌های به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم۹، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب کنند.
محقق، باید با توجه به مقتضیات روش تحقیق، ماهیت داده‌ها، نوع ابزار گردآوری آن‌ها و ساختار جامعه آماری نمونه‌ای را که معرف کیفیات و کمیات جامعه باشد انتخاب کند. در این گزینش باید به نکات زیر توجه داشته باشد:
الف) نمونه بایستی با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شود.
ب) رعایت انصاف و عدم اعمال ذهنیت‌ها شرط اساسی است.
ج) عواملی در تعیین حجم یا اندازه نمونه موثرند”(خاکی ۱۳۸۴) .
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد بالای ۱۸ سال مناطق۳ شهر تهران می‌باشد.که تعداد آنها تقریباٌ
۳ -۴روش نمونه گیری و حجم نمونه
شیوه نمونه‌گیری این پژوهش روش تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای می‌باشد.
تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با ۵/۰= P و ۰۵/۰= d تعداد ۱۸۷ بدست آمده است. ولی به جهت بدیع بودن موضوع تحقیق و حساسیت آن و همچنین احتمال ریزش تعداد نمونه‌ها حجم نمونه به ۲۰۰نفر افزایش داده شد.
D فضای مطلق ۰۵/۰= p
?= خطای نوع اول
۰۵/۰=? اطمینان ۹۵/۰ خواهد بود.
۳-۵ تکنیک جمع آوری اطلاعات
با توجه به روش تحقیق بکار رفته ، کاربردی‌ترین ابزار ما در این تحقیق می‌تواند پرسشنامه۱۰ باشد. “هر پژوهشگر با توجه به ماهیت مساله و فرضیه‌های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی کند و پس از کسب شرایط لازم در مورد این ابزارها، از آن‌ها در جهت جمع آوری داده‌ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده‌ها، بتوان در مورد فرضیات قضاوت کرد، انتخاب ابزارها باید به گونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از طریق دستاوردها، پژوهش خود را معتبر سازد”(خاکی۱۵۹،۱۳۸۷).
” پرسشنامه وسیله بررسی در میان دیگر وسیله هاست و به شایستگی ، تنها در باره موضوعات قابل اندازه گیری یا محاسبه پذیر بکار می رود ” (ژاوو ۱۳،۱۳۷۳).
” پرسشنامه بکار رفته برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بسته خواهد بود. علت استفاده از پرسشنامه بسته ، سهل الوصول بودن ، کم هزینه بودن ، تکمیل سریع و از همه مهم‌تر تناسب آن با هدف تحقیق می‌باشد.
امتیاز این پرسشنامه نسبت به پرسشنامه با سئوالات باز این است که نظر پاسخگو آسان تر بوده و نیاز به سعی کمتری در مورد استفاده از لغات دارد ، پاسخ‌های ممکن در سئوالات برای پاسخگو و محقق روشن است . هدایت واداره پرسشنامه و یا مصاحبه با سئوالات بسته راحت تر است وزمان کمتری می‌برد و دامنه پاسخ‌های ممکن به سئوالات برای پاسخگو مشخص است ” (سیف الدینی ۱۰۰،۱۳۷۲).
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه به صورت سوالات بسته انتخاب شده است که با بهره گیری از مقیاس لیکرت پاسخگو را مورد سنجش قرار داده است. پرسش نامه نیز به صورت محقق ساخته می‌باشد.
در تحقیق حاضر در رابطه با تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
۳ -۶ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
این تحقیق در شهر تهران و در منطقه سه و در سه ناحیه صورت گرفته است . اهمیت قلمرو زمانی از این روست که با ایجاد شناخت در خواننده، نسبت به مکانی که تحقیق در آن صورت گرفته است، این شرایط را فراهم می‌آید تا او بتواند روش‌های انجام کار، آزمودنی‌ها، نتایج و تصمیم‌ها را در بستر خود مورد توجه قرار دهد و از این طریق آگاهی بیشتری نسبت به تحقیق پیدا کند. ضرورت بیان قلمرو زمانی بیشتر از آن جهت است که خواننده در نهایت با توجه به مقطع زمانی که تحقیق انجام شده است می‌تواند در رابطه با تحلیل‌ها و استنتاج‌هایی که پیرامون فرضیه‌ها صورت گرفته است برداشتهای بهتری پیدا کند. این تحقیق در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ شروع شده است و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به پایان رسیده است.
۳-۷روایی یا اعتبار و پایایی تحقیق
روایی۱۱ تحقیق
“ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق تجویز و تحلیل آن‌ها، فرضیه‌های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمودن‌های استاندارد معمولا از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند از اینرو محققان می‌توانند آن‌ها را با اطمینان به کار گیرند، منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر عین واقیعت را به خوبی نشان دهد”(حافظ نیا۱۵۵،۱۳۸۲).
“اعتبار: مهم‌ترین معیار درستی سنجش، اعتبار آن است. یعنی سنجش واقعا سنجش همان چیزی باشد که قصد سنجش آن را داریم. سنجش باید از ثبات هم برخوردار باشد یعنی هر گاهان را دوبار تکرار کنند به همان نتایج برسند این ثبات سنجش را پایایی میگویند. البته وقتی سنجش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *