پایان نامه ارشد درباره سرمایه فرهنگی، توزیع فراوانی، تعدد زوجات، هزینه خانوار

No category

همبستگی پیرسون،خی دو،کندال،تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه استفاده کرده‌ایم.
۴-۱توصیف متغیرهای مستقل
۴-۱-۱بررسی جداول توصیفی مشخصات جمعیت نمونه
سن پاسخگویان
رده سنی مورد مطالعه در این تحقیق از ۱۸ تا ۶۵ سال می‌باشد ، که بر اساس داده‌های گردآوری شده میانگین سنی پاسخگویان در این مطالعه برابر با ۳۳.۸۹ می‌باشد که با توجه به اینکه بیش‌ترین تعداد پاسخگویان در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند می‌توان نتیجه گرفت اکثر پاسخگویان جوان می‌باشند. جدول شماره(۴-۱):جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان
سن
فراوانی
درصد
۲۰-۳۰سال
۱۰۱
۵۰.۵
۳۱-۴۰سال
۵۱
۲۵.۵
۴۱-۵۰سال
۲۰
۱۰.۰
بیش از ۵۱ سال
۲۶
۱۳.۰
بدون پاسخ
۲
۱.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا بیش‌ترین درصد پاسخگویان یعنی ۵۰.۵ درصد ۲۰ تا ۳۰ سال دارند و کمترین درصد یعنی ۱۰.۰درصد ۴۱ تا ۵۰ سال دارند.در ضمن میانگین سنی پاسخگویان ۳۳.۸۹ سال می‌باشد.
نمودار شماره(۴-۱):جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان
جنس پاسخگویان
جدول شماره(۴-۲):جدول توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
جنس
فراوانی
درصد
مرد
۸۸
۴۴.۰
زن
۱۱۲
۵۶.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
تعداد افراد مورد مطالعه در دو جنس تفاوت چنداتی ندارند (۵۶ درصد پاسخگویان زن و ۴۴ درصد مرد باشند).
نمودار شماره(۴-۲):جدول توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
وضعیت تاهل پاسخگویان
جدول شماره (۴-۳):جدول توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان
تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
۹۶
۴۸.۰
متاهل
۹۴
۴۷.۰
مطلقه و بیوه
۱۰
۵.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
نسبت افراد متاهل و مجرد نیز تقریبا برابر است.با توجه به جدول بالا ۴۸ درصد پاسخگویان مجرد ،۴۷ درصد متاهل و ۵ درصد مطلقه و بیوه می‌باشند.
میزان هزینه خانوار پاسخگویان
جدول شماره (۴_۴):جدول توزیع فراوانی میزان هزینه خانوار
هزینه
فراوانی
درصد
زیر ۵۵۰ هزار
۱۹
۹.۵
۵۵۱-۱۰۰۰
۹۵
۴۷.۵
۱۰۰۱-۱۵۰۰
۲۲
۱۱.۰
۱۵۰۱-۲۰۰۰
۲۰
۱۰.۰
بیش از دو میلیون تومان
۱۵
۷.۵
بدون پاسخ
۲۹
۱۴.۵
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
در خصوص هزینه خانوار بیش‌ترین درصد پاسخگویان یعنی ۴۷.۵ درصد ۵۵۱ هزار تومان تا یک میلیون تومان و کمترین درصد یعنی ۷.۵ درصد هزینه بیش از دو میلیون تومان دارند. در ضمن میانگین هزینه خانوار۱۲۷۵.۲۹ هزار تومان می‌باشد.
نمودار شماره (۴_۳):جدول توزیع فراوانی میزان هزینه خانوار
درآمد خانوار پاسخگویان
جدول شماره( ۴-۵):جدول توزیع فراوانی درآمد خانوار
درآمد
فراوانی
درصد
زیر ۵۵۰ هزار
۲
۱.۰
۵۵۱-۱۰۰۰
۴۵
۲۲.۵
۱۰۰۱-۱۵۰۰
۴۳
۲۱.۵
۱۵۰۱-۲۰۰۰
۴۷
۲۳.۵
بیش از دو میلیون تومان
۳۹
۱۹.۵
بدون پاسخ
۲۴
۱۲.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا درآمد خانوار بیش‌ترین درصد یعنی ۲۳.۵ درصد پاسخگویان بین ۱۵۰۱ هزار تا ۲۰۰۰ هزار تومان و کمترین درصد پاسخگویان یعنی ۱.۰ درصد درآمدشان زیر ۵۵۰ هزار تومان می‌باشد.در ضمن میانگین درآمد پاسخگویان ۲۰۶۹.۷۴ هزار تومان می‌باشد.
نمودارشماره( ۴-۴):جدول توزیع فراوانی درآمد خانوار
وضعیت منزل مسکونی پاسخگویان
جدول شماره (۴-۶):جدول توزیع فراوانی وضعیت منزل مسکونی
وضعیت سکونت
فراوانی
درصد
شخصی
۹۸
۴۹.۰
استیجاری
۷۳
۳۶.۵
سازمانی
۸
۴.۰
سایر
۶
۳.۰
بدون پاسخ
۱۵
۷.۵
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا بیش‌ترین درصد پاسخگویان یعنی ۴۹.۰ درصد منزل مسکونی شخصی و کمترین درصد یعنی ۴.۰ درصد دارای منزی مسکونی سازمانی می‌باشند.
نمودار شماره (۴-۵):جدول توزیع فراوانی وضعیت منزل مسکونی
جدول شماره (۴-۷):جدول توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان
تحصیلات
فراوانی
درصد
سواد خواندن و نوشتن
۱

زیردیپلم
۸
۴.۰
دیپلم
۵۲
۲۶.۰
فوق دیپلم
۳۶
۱۸.۰
لیسانس
۷۹
۳۹.۵
فوق لیسانس دکنری
۱۹
۹.۵
بدون پاسخ
۵
۲.۵
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا بیش‌ترین درصد پاسخگویان یعنی ۳۹.۵ درصد تحصیلات لیسانس و کمترین درصد یعنی ۰.۵ درصد پاسخگویان سواد خواندن و نوشتن دارند.
نمودار شماره (۴-۶):جدول توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان
شغل پاسخگویان
جدول شماره( ۴-۸):جدول توزیع فراوانی شغل پاسخگویان
شغل
فراوانی
درصد
خانه دار
۲۲
۱۱.۰
بیکار
۱۹
۹.۵
بازنشسته
۸
۴.۰
کارمند(خصوصی و دولتی)
۵۹
۲۹.۵
آزاد
۷۲
۳۶.۰
مدرس
۷
۳.۵
مهندس یا وکیل
۵
۲.۵
نظامی
۱

پزشک
۲
۱.۰
بدون پاسخ
۵
۲.۵
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا بیش‌ترین درصد پاسخگویان یعنی ۳۶.۰ درصد شغل آزاد و کمترین درصد یعنی ۰.۵ درصد شغل نظامی دارند.
نمودار شماره( ۴-۷):جدول توزیع فراوانی شغل پاسخگویان
۴-۲ توصیف متغیرهای مورد مطالعه
سپس وضعیت متغیرهای مورد مطالعه شامل تعداد همسران، پاسخ به سوال “آیا تا به حال درباره چند همسری و رواج آن در جامعه فکر کرده‌اید؟ “، نظر افراد مورد مطالعه در مورد چندهمسری و رواج آن در جامعه، سرمایه فرهنگی نهادینه شده، سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته، عقاید مذهبی و نگرش نسبت به تعدد زوجات مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جداول ۴- ۹ تا ۴-۱۳ آمده است.
براساس نتایج این جداول، اکثریت قریب به اتفاق افراد مورد مطالعه، تک همسر بوده‌اند. تنها نزدیک به نیمی از افراد درباره چند همسری و رواج آن در جامعه فکر کرده‌اند. بیش‌ترین تعداد از افراد به آن در مورد چند همسری و رواج آن در جامعه پاسخ منفی داده‌اند.
درخصوص اجزاء مختلف سرمایه فرهنگی نیز در جدول ۴-۱۲ شاخص‌های توصیفی نمرات کل این متغیرها آمده است. در جدول ۴-۱۳ میانگین نمره سوالات مربوط به هرکدام از این اجزاء آورده شده است. بر این اساس از آن‌جا که میانگین نمره سرمایه فرهنگی نهادینه شده (تحصیلات) برابر ۲.۷۷ بوده و نزدیک به نمره ۳ است، وضعیت تحصیلی را می‌توان در حد دیپلم ارزیابی نمود. در خصوص سرمایه فرهنگی تجسم یافته، میانگین برابر ۱.۸۹ به دست آمده است که بر این اساس، میزان فعالیت‌های مختلف فرهنگی و مهارت‌های هنری افراد را می‌توان کم در نظر گرفت. میانگین سرمایه فرهنگی عینیت یافته ۲.۳۱ به دست آمده است که نشان‌دهنده کم بودن این جنبه از سرمایه فرهنگی است. در خصوص عقاید مذهبی نیز میانگین برابر ۳.۴۵ به دست آمده که بیانگر عقاید مذهبی بالاتر از متوسط است. میانگین متغیر وابسته (دیدگاه نسبت به چندهمسری) برابر ۲.۲۳ محاسبه شده است که نشان‌دهنده? نظر مخالف افراد نسبت به این موضوع است.
جدول( ۴-۹) جدول فراوانی تعداد همسران افراد مورد مطالعه
گروه
فراوانی
درصد فراوانی
تک همسر
۸
۴
بیش از یک همسر
۱۹۲
۹۶
کل
۲۰۰
۱۰۰
جدول (۴-۱۰). جدول فراوانی پاسخ به سوال “آیا تا به حال درباره چند همسری و رواج آن در جامعه فکر کرده‌اید؟
رواج چند همسری
فراوانی
درصد
بله
۱۱۱
۵۵.۵
خیر
۸۳
۴۱.۵
بدون پاسخ
۶
۳.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا ۵۵.۵ درصد پاسخگویان به رواج جند همسری در جامعه فکر می‌کنند و ۴۱.۵ درصد عنوان کرده‌اند به این مسئله بی اعتنا هستند.
جدول( ۴-۱۱). جدول فراوانی نظر افراد مورد مطالعه در مورد چندهمسری و رواج آن در جامعه
گروه
فراوانی
درصد فراوانی
۱
۳
۱.۵
۲
۹۲
۴۷.۴
۳
۱۱
۵.۷
۴
۳
۱.۵
۵
۲۱
۱۰.۸
۶
۳
۱.۵
۷
۲۶
۱۳.۴
۸
۶
۳.۱
۹
۲
۱
۱۰
۲۰
۱۰.۳
۱۱
۷
۳.۶
کل
۱۹۴
۱۰۰
جدول( ۴-۱۲). شاخص‌های توصیفی نمرات متغیرهای مستقل و وابسته مورد مطالعه
میانگین
انحراف معیار
سرمایه فرهنگی نهادینه شده (تحصیلات)
۱۱.۰۸
۴.۰۶۲
سرمایه فرهنگی تجسم یافته
۲۸.۳۵
۸.۰۷۷
سرمایه فرهنگی عینیت یافته
۱۱.۵۷
۴.۶۹۱
عقاید مذهبی
۱۳.۷۹
۳.۶۳۱
دیدگاه نسبت به چند همسری
۵۳.۶۰
۱۸.۶۶۴
جدول( ۴-۱۳). شاخص‌های توصیفی میانگین نمرات متغیرهای مستقل و وابسته مورد مطالعه
میانگین
انحراف معیار
سرمایه فرهنگی نهادینه شده (تحصیلات)
۲.۷۷
۱.۰۲
سرمایه فرهنگی تجسم یافته
۱.۸۹
.۵۴
سرمایه فرهنگی عینیت یافته
۲.۳۱
.۹۴
عقاید مذهبی
۳.۴۵
.۹۱
دیدگاه نسبت به چند همسری
۲.۲۳
.۷۸
جدول شماره( ۴-۱۴):جدول توزیع فراوانی میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان
سرمایه فرهنگی
فراوانی
درصد
کم
۷۵
۳۷.۵
متوسط
۷۸
۳۹.۰
زیاد
۱۱
۵.۵
بدون پاسخ
۳۶
۱۸.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا سرمایه فرهنگی ۳۹.۰ درصد پاسخگویان متوسط، ۳۷.۵ درصد کم و سرمایه فرهنگی ۵.۵ درصد زیاد می‌باشد.
نمودار شماره( ۴-۸):جدول توزیع فراوانی میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان
جدول شماره(۴-۱۵):جدول توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان نسبت به تعدد زوجات
نگرش
فراوانی
درصد
نگرش منفی
۸۵
۴۲.۵
بینا بین
۶۷
۳۳.۵
نگرش مثبت
۱۹
۹.۵
بدون پاسخ
۲۹
۱۴.۵
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا نگرش ۴۲.۵ درصد جامعه نسبت به تعدد زوجات منفی ،۳۳.۵ درصد نگرش بینابین و ۹.۵ درصد نسبت به تعدد زوجات نگرش مثبت دارند.
نمودار شماره(۴-۹):جدول توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان نسبت به تعدد زوجات
۴-۳ آمار استنباطی
* فرضیه شماره۱: به نظر می‌رسد بین سرمایه‌های فرهنگی و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد. جدول شماره(۴-۱۶):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی و نگرش به تعدد زوجات
سرمایه فرهنگی/نگرش
منفی
بینا بین
مثبت
مجموع
پایین
فراوانی
۲۵
۲۸
۱۱
۶۴
درصد
متوسط
فراوانی
۳۶
۲۹
۶
۷۱
درصد
بالا
فراوانی
۷
۲
۱
۱۰
درصد
مجموع
فراوانی
۶۸
۵۹
۱۸
۱۴۵
درصد۱.۰
R=-0.330 sig=0.000 N=145
با توجه به مقدار آزمون پیرسون در سطح معناداری sig=0.000 با اطمینان ۹۹ درصد رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی و نگرش نسبت به تعدد زوجات وجود دارد.به عبارتی با افزایش سرمایه فرهنگی ، نگرش به تعدد زوجات منفی تر می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *