پایان نامه ارشد در مورد : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

یک پژوهش به وسیله دولن و همکاران نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی با عدالت رویه­ای تا موقعی که اعتماد به عنوان یک متغیر میانجی اقدام می­کند، ارتباط می­یابد عدالت سازمانی یک اثر مثبت قوی بر روی اعتماد سازمانی و در نهایت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. با افزودن اعتماد سازمانی به ارتباط بین عدالت رویه­ای و رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر عدالت رویه­ای روی رفتار شهروندی سازمانی کاهش می­یابد.

عدالت رویه­ای هم تأثیر مستقیم و هم غیر مستقیم بر روی رفتار شهروندی سازمانی بواسطه اعتماد سازمانی دارد، زیرا زمانی که کارکنان احساس کنند که سازمان­شان سیاست­ها و رویه­های عادلانه دارد، اعتماد آنها به آن سازمان افزایش یافته و رفتار وظیفه­ای فوق العاده بیشتری همچون OCB را نشان می­دهند (اسلم و صداقت، 2011).

همچنين تحليل رگرسيون چند عاملي بيانگر اين می باشد كه از ميان مؤلفه­هاي رهبري تحول­آفرين، رفتارهاي آرماني و ملاحظات فردي بيشترين تأثير را در رفتار شهروندي سازماني دارند.

بهرنگی و موحدزاده (1390)، در تحقیقی با عنوان «توسعة مديريت آموزش بر محور رابطة رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتار شهروندي سازماني دبيران» به این نتایج دست یافتند که ميان رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي سازماني و ويژگي­هاي آن در دبيران دبيرستان­ها رابطة بسيار معنادار هست. ضريب همبستگي متغيرهاي ويژگي­هاي آرماني، رفتارهاي آرماني، ترغيب ذهني، انگيزش الهام­بخش و ملاحظات فردي رهبري تحولي مديران با رفتار شهروندی سازمانی دبیران در سطح معناداری به ترتیب 81/0 درصد، 82/0 درصد، 79/0 درصد، 87/0و 80/0 درصد بود که نشان دهنده­ ارتباط بسیار معنادار و مطمئن ميان رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتار شهروندي سازماني دبيران و دال بر اهميت بهره­گيري از مفاهيم آنها در توسعة خدمات مديريت آموزشي می باشد.

 

نتايج تحقيق مرادی و همکاران (1390) با عنوان «رابطة سبك­هاي رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران» حاكي از متوسط بودن ميزان رهبري تحول­آفرين مديران و رفتار شهروندي سازماني كارشناسان سازمان تربيت بدني بود. همچنین نتایج ضريب همبستگي نشان داد كه سبك­هاي رهبري تحول­آفرين رابطة معني­داري با رفتار شهروندي سازماني دارند. تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد رهبري تحول آفرين پيش­بيني كنندة قوي­تري براي رفتار شهروندي سازماني می باشد.

 

خراسانی و کنعانی در سال1391 در تحقیقی با عنوان «مطالعه ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت مادر تخصصی فرودگاه­های کشور» نتیجه گرفتند که بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی و همچنین بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با رضایت  شغلی ارتباط مثبت و معنا داری هست.

 

میرکمالی و همکاران (1391)، در تحقیقی با عنوان «مطالعه تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران» نشان دادند که نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن می باشد که بین رهبری تحول آفرین و مؤلفه­های آن (ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، ملاحظه­گری، نفوذ آرمانی) با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری هست. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مؤلفه­های رهبری تحول­آفرین با مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی تحت نظارت عدالت سازمانی ایجاد می­گردد، سطح کارایی و رضایت بیشتری در سازمان وجود خواهد داشت.

 

2-6-2)  پیشینه تحقیقات خارجی

تحقيقات پیتر[1] (2002)، نشان داده می باشد که عدالت سازماني، به عنوان مهمترين متغير پيش­بين اعتماد به سرپرست و اعتماد به سازمان می باشد. همچنين اعتماد سازماني، بين عدالت سازماني و نتايج عملکردي سازماني به عنوان متغير ميانجي اقدام مي­کند. در پژوهش بولنت[2] (2005)، اعتماد به سرپرست به عنوان متغير پيشبين رفتارهاي شهروندي به دست آمده می باشد.

پژوهش بلاکلی و همکاران[3] (2005)، نشان داد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی به طور مثبت در ارتباط می باشد. که این یافته­ها از پژوهش­های گذشته طرفداری می­کنند و اظهار می­کند که محیط کار منصفانه برای ارتقاء عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی دارای اهمیت می باشد.

آلپر[4] (2007)، در پژوهشی به مقصود افزایش رفتار شهروندی سازمانی درمیان کارکنان دانشگاه­های دولتی کشور ترکیه، به تأثیر اعتماد و تأثیر آن بر ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تأکید کرده می باشد. به زعم وی عواملی هم زیرا؛ عدالت رویه­ای، عدالت توزیعی و عدالت مراوده­اي با دو بعد رفتار شهروندی سازمانی یعنی؛ رفتارهایی که به سود سازمان می باشد و هم چنین رفتارهایی که برای افراد سودمند هستند، ارتباط دارد. پیامد دیگر این پژوهش ارتباط مستقیم میان اعتماد و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می باشد. وی هم چنین عدالت سازمانی را متغیری همبسته با اعتماد دانسته می باشد. با در نظر داشتن نتایج فوق، به زعم ارتورک، اعتماد در ارتباط میان دو متغیر عدالت و رفتار شهروندی سازماني به عنوان متغیری تعدیل کننده وارد اقدام می­گردد. بدین شکل که هرگاه درجه اعتماد بالا باشد، ارتباط میان عدالت و رفتار شهروندی سازمانی نیز ارتقاء

[1]-Peter

[2]-Bulent

[3]-Blukly & et al

[4]-Alper

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه