پایان نامه ارشد : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

فصل اول) كليات تحقيق

كاركنان اين اداره كل با در نظر داشتن رسميت زياد و رويه­هاي تعريف شده قانوني، تمايل چنداني به بروز رفتارهاي شهروندي سازماني ندارند. ارايه خدمات مطلوب به ارباب رجوع كه مهم­ترين وظيفه كاركنان می باشد به قدرت پيگيري مراجعان وابسته می باشد. غالباً انجام وظايف صرفاً در قالب توضیح وظايف و مسئوليت­ها اختصار مي­گردد. عدم وجود ارتباط دوستانه قوي بين همه كاركنان و نارضايتي آنان از ميزان جبران خدمت، سيستم پرداخت پاداش و ارتقاء، به وضوح قابل درك می باشد. هزينه­هاي اين بي­اعتمادي سازماني به علت عدم تمايل كاركنان به همكاري و مشاركت، رفتارهاي نامناسب، كيفيت پايين  كار و خدمات ارايه شده و نياز به كنترل مي­تواند سنگين باشد.

تقويت اعتماد به مدير و رفتارهاي شهروندي سازماني مي­تواند عملكرد و كارايي را ارتقاء بخشيده و موجب ارايه خدمات مطلوب­تر به مراجعان گردد. مقصود از اعتماد به مدير، اعتقاد كاركنان به اين امر می باشد كه مدير يا سرپرست به نفع آنها اقدام مي­كند (سيدجوادين و همكاران، 1392). در تحقيقي، وجود ارتباط­ي مثبت بين اعتماد به مدير يا سرپرست و رفتارهاي شهروندي سازماني تأييد شده می باشد ( ارترک[1]، 2007).

بنابراين شناخت اثرات عدالت و اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني بسيار دارای تاثیر خواهد بود. در اين تحقيق به بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني با در نظر گرفتن تأثیر ميانجي اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گيلان پرداخته مي­گردد. تا بتوان از طريق نتايج و يافته­هاي آن به روش­هاي مناسب افزايش رفتارهاي شهروندي سازماني در اين اداره كل دست يافت. محقق به دنبال پاسخگويي به اين سوال می باشد: آيا بين ابعاد عدالت سازماني و رفتار شهروندی سازمانی آنان با در نظر داشتن اعتماد به مدير ارتباط هست؟

 

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق

تا قبل از دهه 1950 ميلادي، صاحب­نظران بر اين عقيده بوده­اند كه عامل اصلي عقب­ماندگي كشورهاي در حال توسعه، كمبود سرمايه­هاي مالي و فيزيكي می باشد و راهكار منطقي براي برون رفت از عقب­ماندگي، بدست آوردن سرمايه مورد نياز براي اجراي برنامه­هاي توسعه عنوان مي­گردید. با گذشت چند دهه مشخص شده صرفاً سرمايه­هاي مالي و فيزيكي، موجب تسريع در روند پيشرفت كشورهاي عقب مانده نمي­گردد، بلكه كشورهايي كه داراي سازمان­هاي اداري كارآمد و سرمايه­هاي انساني متخصص هستند از1-4) چهارچوب نظري تحقيق

چهارچوب نظري، متغيرهاي مهم را در وضعيتي كه مرتبط با مساله پژوهش می باشد شناسايي و مشخص مي­كند و پيوند اين متغيرها را به گونه­اي منطقي ارايه مي­دهد و روابط بين متغيرهاي مستقل، متغيرهاي وابسته و متغيرهاي تعديل­كننده و مداخله­گر روشن مي­گردد (سكاران[2]، 1386).

متغير وابسته كه مهمترين متغير در اين تحقيق می باشد رفتار شهروندي سازماني می باشد كه در نظر می باشد توسط متغير مستقل يعني ادراك كاركنان از عدالت سازماني به تفكيك، عدالت توزيعي، عدالت رويه­اي و عدالت مراوده­اي با در نظر گرفتن متغير ميانجي يعني اعتماد به مدير تبيين گردد.

در اين تحقيق كه برگرفته از كار سيد جوادين و همكاران (1392) می باشد، ابعاد سه گانه عدالت سازماني (عدالت توزيعي، عدالت رويه­اي و عدالت مراوده­اي) متغير مستقل و رفتار شهروندي سازماني متغير وابسته و اعتماد به مدير، متغير ميانجي در نظر گرفته شده می باشد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي ارتباط بين متغير مستقل و وابسته با در نظر داشتن تأثیر متغير وابسته می باشد.

[1] – Erturk

 

[2] – Sekaran

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه