پایان نامه ارشد رایگان درباره ابزار پژوهش

پایان نامه ها و مقالات

يعني52 بيانگر رضايت بسيار بالا، و حداقل نمره يعني صفر(0) بيانگر رضايت بسيار پايين مشتريان مي‌باشد.

3-5- اعتبار يا روايي تحقيق
مراد از روايي آن است که ابزار اندازهگيري براي هدف مورد نظر يعني اندازهگيري متغير تحقيق از کارايي لازم برخوردار باشد. به عبارت ديگر، روايي مستلزم آن است که ابزار پژوهش همان متغيري را اندازهگيري کند که پژوهشگر قصد اندازهگيري آن را دارد (صفرزاده، 1385، 235).
موضوع روايي از آن جهت اهميت دارد که اندازهگيريهاي نامناسب يا ناکافي ميتواند هر پژوهش علمي را بيارزش و ناروا سازد. سنجش روايي انواع گوناگوني دارد. روايي محتوا يک آزمون معمولا توسط افراد متخصص در مورد موضوع مورد مطالعه تعيين ميشود (سرمد و ديگران، 1381، 171).
به منظور سنجش روايي علي رغم آن که پرسشنامه هاي مورد استفاده در اين تحقيق استاندارد مي باشند و در بسياري از تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته اند، ولي به منظور حصول اطمينان از روايي آن با توجه به ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي کشورمان پرسشنامه هارا در اختيار اساتيد و کارشناسان ذيربط قرار گرفت و پس از اظهار نظر ايشان پرسشنامه نهايي تنظيم و توزيع گرديد.

3-6- پايايي/ قابليت اعتماد
مقصود از پايائي، ميزان اعتبار يا اعتمادپذيري ابزار جمعآوري دادههاست. يعني اگر ابزار اندازهگيري را در يک فاصله زماني کوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديک به هم باشد. براي تعيين اعتبار اندازهگيري به روشهاي مختلفي از جمله اجراي دوباره، روش موازي، روش تصنيف و روش آلفاي کروبناخ ميتوان اشاره نمود.
در اين تحقيق جهت پايايي پرسشنامهها از روش ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسشنامه، تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفت و سپس از روش آلفاي كرون باخ استفاده گرديد. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند به كار مي رود.
براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ، ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر يك از سوالهاي پرسشنامه و واريانس كل را محاسبه نمود. فرمول آن عبارت است از :

كه در آن:
J = تعداد زير مجموعه سؤال هاي پرسشنامه يا آزمون
= واريانس سوال i اُم پرسشنامه يا آزمون
= واريانس کل پرسشنامه يا آزمون
مي باشد را محاسبه كرد.

3-7- بررسي اعتبار پرسشنامه
در صورتي که مقدار آلفاي کرونباخ از 7/0 بيشتر باشد مي توان گفت سوالات پرسشنامه مزبور از اعتبار کافي برخوردار است و هماهنگي سوالات يکسان مي باشد.

تعداد نمونه
تعداد سوالات
مقدار الفاي کرونباخ
20
19
0.88
جدول (3-2): مقدار کرونباخ براي پايايي پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني

تعداد نمونه
تعداد سوالات
مقدار الفاي کرونباخ
20
22
0.883
جدول (3-3): مقدار کرونباخ براي پايايي پرسشنامه رضايت مشتري

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
پس از اينکه پژوهشگر روش تحقيق خود را مشخص کرد وبا استفاده از ابزارهاي مناسب ،داده‌هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه‌هاي خود جمع‌آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گيري از تکنيک‌هاي آماري مناسبي که با روش تحقيق، نوع متغيرها و… سازگاري دارد، داده‌هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزيه وتحليل نمايد و در نهايت فرضيه‌هايي را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده‌اند، در بوته آزمايش قرار دهد و تکليف آن‌ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخي (راه‌حلي) براي پرسشي که تحقيق تلاشي سيستماتيک براي بدست آوردن آن بود، بيابد (خاکي،1378، 304).
براي تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده در اين پژوهش از نرم افزارSPSS در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديده است. روش تجزيه و تحليل بدين صورت است که ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف-اسميرنوف KS نرمال بودن توزيع جامعه تعيين مي‌شود در صورت نرمال بودن از آزمون‌هاي پارامتريك و در صورت نرمال نبودن از آزمون‌هاي غير پارامتريك استفاده خواهد شد.
آزمون‌هاي آماري مورد استفاده در آمار استنباطي به شرح ذيل مي‌باشند:
از آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين مولفه‌ها و در نهايت از آزمون فريدمن جهت اولويت بندي مولفه‌هاي مورد نظر و ميزان اثرگذاري متغير مستقل بر روي متغير وابسته با به کار گيري از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد .همچنين از آزمون کرونباخ به منظور تعيين قابليت اعتماد ( پايايي) استفاده خواهد شد.

فصل چهارم:
تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1-آمار توصيفي :
در اين نوع تجزيه و تحليل ، پژوهشگر داده‌هاي جمع آوري شده را با استفاده از شاخص‌هاي آمار توصيفي، خلاصه و طبقه بندي مي کند. درسطح توصيفي از شاخص‌هاي فراواني( فراواني، درصد فراواني و … ) و نمودار دايره‌اي و ستوني استفاده شده است.
در اين قسمت جداول آماري و نمودار مربوط به جنسيت، سن، سطح تحصيلات، سابقه كار و سوالات پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته اند.

بخش اول : پرسشنامه رضايت مشتري

4-1-1- تفکيک نمونه بر حسب متغير جنسيت
جدول (4-1) : بررسي توزيع فراواني متغير جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد ف
ر
اواني
مرد
204
53.1
زن
180
46.9
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-1 مشاهده مي شود، 204 نفر (53.1%) از افراد نمونه مرد و 180 نفر (46.9%) زن مي باشند. با توجه به جدول مشاهده مي شود بيشترين فراواني مربوط به جنسيت مذكر است.

نمودار (4-1) : بررسي درصد متغير جنسيت

4-1-2- تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت تاهل
جدول (4-2) : بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل
وضعيت تاهل
فراواني
درصد فراواني
مجرد
176
45.8
متاهل
208
54.2
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-2 مشاهده مي‌شود، 176 نفر (45.8%) از افراد نمونه مجرد و 208 نفر (54.2%) متاهل مي‌باشند. با توجه به جدول مشاهده مي‌شود بيشترين فراواني مربوط به افراد متاهل است.

نمودار (4-2): بررسي درصد متغير وضعيت تاهل

4-1-3- تفکيک نمونه بر حسب متغير سن

جدول (4-3) : بررسي توزيع فراواني متغير سن
سن
فراواني
درصد فراواني
15-30 سال
108
28.1
30-40 سال
172
44.8
40-50 سال
93
24.2
50 سال به بالا
11
2.9
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-3 مشاهده مي‌شود، 108 نفر (28.1%) از افراد نمونه در رده سني 15-30 سال هستند، 172 نفر (44.8%) از افراد نمونه در رده سني 30-40 سال ، 93 نفر (24.2%) از افراد نمونه در رده سني 40-50 سال و 11 نفر (2.9%) از افراد نمونه در رده سني 50 سال به بالا هستند. با توجه به جدول مشاهده مي‌شود، بيشترين فراواني مربوط به رده سني 30-40 سال است و کمترين فراواني مربوط به رده 50 سال به بالا مي‌باشد.

نمودار (4-3) : بررسي درصد متغير سن

4-1-4- تفکيک نمونه بر حسب متغير ميزان تحصيلات

جدول (4-4) : بررسي توزيع فراواني متغير ميزان تحصيلات
ميزان تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
ديپلم و پايين‌تر
62
16.1
فوق ديپلم
98
25.5
ليسانس
152
39.6
فوق ليسانس و بالاتر
72
18.8
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-4 مشاهده مي‌شود، 62 نفر (16.1%) از افراد نمونه داراي تحصيلات ديپلم هستند، 98 نفر (25.5%) فوق ديپلم، 152 نفر (39.6%) ليسانس، 72 نفر (18.8%) از افراد نمونه داراي تحصيلات فوق ليسانس مي‌باشند. با توجه به جدول مشاهده مي‌شود، بيشترين فراواني مربوط به سطح تحصيلات ليسانس است و کمترين فراواني مربوط به سطح تحصيلات ديپلم و پايين‌تر مي‌باشد

نمودار (4-4) : بررسي درصد متغير ميزان تحصيلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *