پایان نامه ارشد رایگان درباره عملكرد، سرماية، فرضية، معني‌داري

پایان نامه ها و مقالات

صفر شده كه نشان دهندة شاخص برازش مناسب براي يافته‌هاي تحقيق است. معني‌داري ضرايب و پارامترها (مؤلفه‌هاي) عملكرد نشان مي‌دهد كه تمامي ضرايب بدست آمده براي مؤلفه‌ها معني‌دار مي‌باشد. بعبارت ساده مي‌توان چنين استنباط نمود كه قرار گرفتن هر مؤلفه در قالب هر كدام از عوامل چهارگانة استخراج شده در تحليل عاملي معني‌دار مي‌باشد. متناسب با تحليل عاملي مرتبة دوم براي عملكرد، مدل نهايي اندازه‌گيري براي متغير عملكرد اجرا گرديد. در نهايت نتايج حاكي از مناسب بودن مدل اندازه‌گيري و نيز معني‌داري ضرايب و پارامترهاي بدست آمده مي‌باشد. معني‌داري اين اعداد نشان از تأييد شدن تحليل عاملي براي متغير عملكرد مي‌باشد. بعبارت ديگر متغيرهاي چهارگانة عملكرد به درستي در قالب عامل عملكرد شعب جاي گرفته‌اند كه مدل نهايي اندازه‌گيري براي مؤلفه‌هاي عملكرد در شكل (4-2) نشان داده شده است.

(Chi-Square= 2.14, df=4, P-Value=0.88, RMSEA=0.00)
شكل (4-2): اعداد معني‌داري ضرايب مدل نهايي اندازه‌گيري متغير عملكرد شعب

نتايج اجراي مدل اندازه‌گيري براي متغير وابستة عملكرد نشان مي‌دهد كه نتايج تحليل عاملي معني‌دار و مورد تأييد مي‌باشد. ميزان خي‌دو و RMSEA پايين و مناسب و منطبق بودن مدل مفهومي با داده‌هاي تحقيق است. به منظور تشريح و شناخت بيشتر چگونگي ارتباط چهار بعد شناسايي شدة عملكرد شعب تحليل همبستگي صورت گرفته و نتايج حاصل از تحليل همبستگي در جدول (4-10) نشان داده شده كه نشان دهندة همبستگي قوي ميان مؤلفه‌هاي چهارگانة عملكرد (عملكرد مديران، عملكرد كاركنان، رضايتمندي مشتريان و فرايندهاي سازماني) در سطح خطاي 05/0 مي‌باشد.

جدول (4-10): ضرايب همبستگي ميان مؤلفه‌هاي چهارگانة عملكرد
Correlation Matrix
فرايندهاي سازماني
رضايتمندي مشتريان
عملكرد كاركنان
عملكرد مديران

000/1
عملكرد مديران

000/1
823/0
عملكرد كاركنان

000/1
838/0
819/0
رضايتمندي مشتريان
000/1
773/0
848/0
613/0
فرايندهاي سازماني

4 ـ 4) تجـزيه و تحليل استنباطي (آزمون فرضيه‌هاي تحقيق)
فرضية اصلي؛ بين سرماية فكري و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري وجود دارد.

جدول (4-11): آزمون فرضية اصلي

همبستگي پيرسون
B
T
ضريب تأثير
Sig
قبول يا رد فرضيه
آزمون فرضية اصلي
492/0
384/0
873/6
242/0
000/0
قبول H1

با توجه به اطلاعات مربوط به فرضية اصلي كه در جدول (4-11) آورده شده است،‌ آزمون معني‌داري فرضية فوق 873/6 بدست آمده (قرار نگرفتن در مقادير بحراني سطح 95%)، كه نشان مي‌دهد بين سرماية فكري و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري وجود دارد. از طرف ديگر با توجه به سطح خطاي محاسبه شده براي آزمون فرضية اصلي (000/0) مي‌توان مشاهده كرد كه بين سرماية فكري و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري وجود دارد. همچنين با توجه به ضريب تأثير بدست‌‌ آمده، متغير سرماية فكري 20/24 درصد از واريانس متغير وابستة عملكرد را تبيين مي‌كند. يعني 20/24 درصد تغييرات در عملكرد جامعة آماري مورد مطالعه به سرماية فكري بستگي دارد. در نهايت با توجه به ضريب B (شيب خط رگرسيون) براي متغير فوق كه 384/0 بدست آمده، نشان مي‌دهد كه با بهبود سرماية فكري، عملكرد بانك بهبود پيدا مي‌كند.

فرضية 1؛ بين سرماية ساختاري و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري وجود دارد.

جدول (4-12): آزمون فرضية 1

همبستگي پيرسون
B
T
ضريب تأثير
Sig
قبول يا رد فرضيه
آزمون فرضية 1
284/0
055/0
602/3
081/0
000/0
قبول H1

با توجه به اطلاعات مربوط به فرضية 1 كه در جدول (4-12) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معني‌داري فرضية فوق كه همبستگي آن 284/0 و آمارة آزمون T آن 602/3 بدست آمده نشان مي‌دهد بين سرماية ساختاري و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري وجود دارد. به عبارتي با بهبود سرماية ساختاري در جامعة مورد مطالعه، ميزان عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر با توجه به سطح خطاي محاسبه شده براي آزمون فرضية 1 (000/0) كه كمتر از 05/0 (سطح خطاي محاسباتي) مي‌باشد، بنابراين نمي‌توان فرضيه يك را رد كرد. پس مي‌توان گفت بين سرماية ساختاري و عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان رابطة معني‌داري وجود دارد. همچنين با توجه به ضريب تأثير بدست‌‌ آمده، متغير سرماية ساختاري 10/8 درصد از واريانس متغير وابستة عملكرد را تبيين مي‌كند. يعني 10/8 درصد تغييرات در عملكرد جامعة آماري مورد مطالعه به سرماية ساختاري بستگي دارد. در نهايت با توجه به ضريب B (شيب خط رگرسيون) براي متغير فوق كه 055/0 بدست آمده، نشان مي‌دهد كه با بهبود سرماية ساختاري، عملكرد بانك بهبود پيدا مي‌كند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *