پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، حزب دموکرات، سازمان ملل، روابط دوجانبه

پایان نامه ها و مقالات

در آنها را تشکيل مي داد.

2-8- فهرست حزب هاي سياسي ايران
الف ـ احزاب اپوزيسيون حکومتي
1- احزاب اصلي اصلاح طلب راست گرا
1-1- حزب کارگزاران سازندگي خط مشي ليبرال دموکرات
2-1- حزب جامعه مدني همدان خط مشي ليبرال دموکرات
2- احزاب اصلي اصلاح طلب چپگرا
1-2- حزب اعتماد ملي خط مشي سوسيال ـ ليبرال دموکرات
2-2- مجمع روحانيون مبارز خط مشي سوسيال دموکرات
3-2- حزب اسلامي کار خط مشي سوسيال دموکرات
4-2- مجمع اسلامي بانوان خط مشي سوسيال دموکرات
5-2- حزب مردم سالاري خط مشي سوسيال دموکرات
6-2- سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي خط مشي سوسيال دموکرات
7-2- جبهه مشارکت ايران اسلامي خط مشي سوسيال دموکرات
8-2- حزب اراده مردم ايران حاما ـ خط مشي سوسيال دموکرات
ب ـ احزاب درون حکومتي
1- احزاب اصولگرا
1-1- حزب نوانديشان ايران اسلامي
2-1- حزب عدالت طلبان ايران اسلامي
3-1- حزب موتلفه اسلامي
4-1- جامعه روحانيت مبارز
5-1- جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي
6-1- حزب جمعيت جوانان انقلاب اسلامي
7-1- جامعه اسلامي مهندسين
8-1- جمعيت ايران فردا
9-1- انصار حزب الله
10-1- حزب الله ايران
11-1- آبادگران ايران اسلامي
2- احزاب نزديک به اصلاح طلبان
1-2- حزب اعتدال و توسعه
2-2- حزب اسلامي رفاه کارگران
3-2- جماعت دعوت و اصلاح ايران
3- تشکلهاي دانشجويي:
1-3- جامعه اسلامي دانشجويان
2-3- دفتر تحکيم وحدت
3-3- جنبش عدالتخواه دانشجويي
4-3- انجمن اسلامي دانشجويان مستقل
5-3- بسيح دانشجويي
6-3- دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال ايران
7-3- کنفدراسيون دانشجويان ايراني
4- حزبها جمعيتهاي حقوق بشر و محيط زيست
1-4- حزب سبز ايران
2-4- حزب سبزهاي ايران عضو شوراي مقاومت ملي ـ مجاهدين خلق
3-4- جمعيت مدافعان حقوق بشر
ج ـ احزاب مستقل از حکومت ـ اپوزيسيون خارج از حکومت
1- طيف احزاب ملي گرا ـ جمهوري خواه
1-1- حزب مرز پرگهر
2-1- حزب ملت ايران
3-1- جبهه ملي ايران
4-1- سازمان سوسياليست هاي ايران
5-1- حزب مردم ايران
6-1- حزب ايران
7-1- حزب سوسيال دموکرات ايران
8-1- سوسياليست ايران
2- سلطنت طلب
1-2- حزب مشروطه ايران
2-2- شوراي ملي ايران
2-3- نهضت مقاومت ملي
4-2- پشتيبانان راه شاهزاده رضا پهلوي
5-2- حزب پان ايرانيست (خارج از کشور)
6-2- حزب پان ايرانيست
7-2- سازمان پرچمداران انقلاب مشروطيت ايران
8-2- گروه عقاب ايران
9-2- سازمان مشروط خواهان ايران خط مقدم
10-2- جنبش متحد سبز
11-2- جبهه آزادي خواهان مردم ايران
12-2- جنبش آذربايجان براي دمکراسي و يکپارچگي ايران
13-2- جنبش بختياري
14-2- جنبش ماهستيم
15-2- سازمان آشتي ملي
17-2- سکولاريسم و دمکراسي و حقوق بشر براي ايران
18-2- کانون همبستگي ايرانيان براي رسيدن به دمکراسي
19-2- نهاد مردمي
20-2- اتحاديه ملي براي دمکراسي در ايران
3- طيف احزاب چپ (کمونيست ـ مارکسيست ـ لنينست ـ مائوئيست)
1-3- حزب توده ايران: حزب توده به عنوان قوي ترين و منسجم ترين حزب بعد از شهريور 1320 و سقوط ديکتاتوري رضاخان شکل گرفته اين حزب از اصل سياست خارجي حاکم بر همسايه شمالي ايران تاثير مي پذيرفت
2-3- سازمان فداييان خلق ايران(اکثريت)
3-3- سازمان انقلابي کارگران ايران(راه کارگر)
4-3- سازمان اتحاد فدائيان کمونيست
5-3- فرقه دموکرات ـ آذربايجان
6-3- سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
7-3- حزب رنجبران ايران
8-3- حزب کمونيست ايران
9-3- حزب کار ايران(طوفان)
10-3- سازمان فدائيان(اقليت)
11-3- اتحاديه کمونيستهاي ايران
12-3- حزب کمونيست کارگري ايران
13-3- سازمان انقلابيون کمونيست
14-3- حرب کمونيست کارگري ايران ـ حکمتيست
15-3- چريک هاي فدايي خلق ايران(جريان اشرف دهقاني)
16-3- حزب کمونيت ايران(مارکسيست ـ لنيتيستم ـ مائوئيست)
4- احزاب چپ ـ (معتقد به خط مشي مسلحانه)
1-4- حزب دمکرات کردستان
2-4- سازماني انقلابي زحمتکشان کردستان ايران(کومه له)
5- طيف اسلامگراي سکولار(سوسيال اسلامي ـ ليبرال اسلامي)
1-5- نهضت آزادي ايران
2-5- شوراي فعلاي ملي ـ مذهبي
3-5- حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي
4-5- سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
5-5- جنبش مسلمانان مبارز
6-5- حزب وحدت ملي ايران
7-5- سازمان مجاهدين خلق ايران
6- احزاب و سازمنهاي منطقه اي
1-6- حزب دموکرات کردستان ايران
2-6- حزبي حيات ازاد کردستان(پژاک)
3-6- سازمان خيانت کردستان ايران
4-6- جندالله
5-6- حزب مردم بلوچستان
6-6- جنبش عدالت اهواز
7-6- جبهه العربي لتحرير الاحواز(اهواز)
8-6- حزب النهضته العربي(الاحواز)(اهواز)
9-6- جبهه دموکراتيک ملي ملت اهواز
10-6- جبهه دموکراتيک ملي اهواز
د ـ حزب ها و گروههاي منحل و تاريخي
1- دوران مشروطه
1-1- حزب اعتداليون (ميانه روها)
2-1- حزب دموکرات(عاميون)
3-1- حزب سوسيال دموکرات(اجتماعيون عاميون)
4-1- حزب اتفاق
5-1- حزب ترقي
2- دوران پهلوي
1-2- حزب کمونيست ايران دهه 1300
2-2- حزب سوسياليست ايران
3-2- حزب تجدد
4-2- حزب اصلاح طلبان
5-2- حزب اراده ملي
6-2- حزب دموکرات ايران
7-2- حزب سرمکا(حزب نازي ايران)
8-2- حزب مردم ايران
9-2- حزب زحمتکشان ملت ايران
10-2- حزب ايران نوين
11-2- حزب رستاخيز
3- پس از انقلاب اسلا
م
ي 1357
1-3- حزب جمهوري خلق مسلمان
2-3- حزب جمهوري اسلامي
3-3- جبهه دموکراتيک ملي ايران23

2- 9- سابقه تاريخي شکل گيري احزاب در ايران
سابقه تاريخي شکل گيري احزاب در ايران به تحولات سياسي بعد از انقلاب مشروطه بر مي گردد از آن تاريخ به بعد احزاب به عناوين و اشکال مختلف فعاليت کرده و در جامعه حضور داشته اند قانون فعاليت احزاب مشتمل بر 19 ماده و 9 تبصره در جلسه مورخ 07/06/1360 مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تائيد شوراي نگهبان به وزارت کشور ابلاغ شد و آئين نامه اجرايي آن در مورخ 31/01/1361 هيئت وزيران تصويب و ابلاغ شد که اين قانون و آيين نامه آن مبناي حقوقي بررسي و تصميم گيري در خصوص صدور پروانه فعاليت گروههاي سياسي در کشور ايران بوده است24.
طرح پيشنهادي اصلاح قانون فعاليت احزاب و گروههاي سياسي
شکل گيري احزاب و گروههاي سياسي در جوامع مي تواند نقش بسزايي در پيشبرد فرايند سياسي آن جوامع داشته باشد که مستلزم وجود قوانين کار آمد است. احزاب سياسي نتنها نقش مهمي در برگزاري صحيح انتخابات دارند بلکه در کشور ما در بسط و تعميق مردم سالاري ديني نقش ايفا مي کنند که بدون احزاب تداوم مردم سالاري با مشکل مواجه مي شود يکي از کارکردهاي اصلي احزاب در يک جامعه ، آموزش و تربيت نيروهايي که در عرصه اداره امور کشور بتوانند ظاهر شوند.
در واقع نقش مهمي در تربيت نخبگان سياسي دارند پس حزبي موفق است که بتواند خط مشي ها و سياست هاي اقتصادي فرهنگي اجتماعي و سياسي متناسب با شرايط و نياز جامعه اتخاذ کند احزاب در کشور ايران به دلايلي از جمله عوامل ساختاري جامعه شناختي روان شناختي و غيره … جايگاه خود را دارا نيست قانون احزاب فعلي ايران مصوب سال 1360 هجري شمسي است و پاسخگويي مسائل امروزي نيست و لذا ضرورت بازنگري در آن احساس مي شود از اينرو در کشور ايران طرح پيشنهادي اصلاح قانون فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مطرح است.

بخش دوم: مباني احزاب در مصر
از مسائل عمده تاريخ سياسي کشور مصر مخصوصا بعد از فعاليت هاي سيد جمال الدين اسد آبادي و حسن البناء فعاليت احزاب و تشکيلات اجتماعي در مصر است که هم آنرا از ساير کشورهاي عربي متمايز و هم منشاء گروه هاي سياسي- اجتماعي اسلامي در آنها شده است. بطور خاصر مورد” اخوان” به عنوان يک گروه سياسي ديني در مصر که هيچ گاه با دلت هاي استبدادي کنار نيامده است و مصالح عمومي جهان اسلام و مردم خود را با برداشتي ديني دنبال مي کند از همه بيشتر بحث و تحليل است. اين گروه سياسي چه قبل از به قدرت رسيدن دولت سرکوبگر و ملي گراي ناصر و چه پس از آن تا انقلاب مردم همواره با خشونت و تبعيد و شکنجه روبرو بوده است و به دليل مقاومتي که در مقابل اقدامات خودسرانه سران عرب و بطور خاص روساي جمهور مصر به عمل آورد از محبوبيت دو چنداني برخوردار گشت و امروزه قدرت را در مصر همين گروه بواسطه انتخاب عمومي ملت بدست آورده است. به همين دليل ودر واکنش به رفتارهاي سرکوبگرانه رژيم هاي ديکتاتوري سابق از مهمترين مفاد قانون اساسي جديد مصر آزادي احزاب و داشتن شخصيت حقوقي اين تشکيلات سياسي است.ماده(51) قانون اساسي جديد مصر مقرر مي دارد:” شهروندان اجازه تاسيس جمعيت ها و موسسات مردمي و احزاب و فعاليت هاي حزبي را دارند و اين موسسات داراي شخصيت حقوقي هستند.جز با حکم قضايي امکان انلال اين موسسات و جمعيت ها وجود ندارد.”25

بخش سوم: مباني احزاب در عراق

قطعنامه 1483 و 1511 در سال(2004)، با تاکيد بر اينکه مردم عراق آزادانه حق تعيين آينده سياسي خود را دارندبه تصويب رسيده است. با توجه به اينکه قانون اداره کشور عراق در مرحله انتقالي است، اما زمينه را براي استقرار شرکت مردم در انتخاب دولت عراق از طريق انتخابات قابل اعتماد در ژانويه 2005 فراهم مي سازد.

و از اهداف قانون اجرايي انتقالي در دوره انتقالي، آماده سازي يک قانون اساسي دائمي و تصويب
اين، و تشکيل يک دولت منتخب براساس قانون اساسي بود. اما نياز به همکاري هاي بين المللي براي دستيابي به اين اهداف و نقش اساسي سازمان ملل متحد و کارشناسان بين المللي در مديريت انتخابات به رسميت شناخته شده، و يک نهاد مشاوره حرفه اي و عراقي ها و بي طرف و بين المللي براي هماهنگي و به رسميت شناخته شده انتخابات منصفانه در عراق و تحت نظارت و مشاوره کامل نمايندگان سازمان ملل متحد باشد.

در کشور عراق، اصطلاح “نهاد سياسي” به هر سازمان، از جمله هر گونه حزب سياسي، متشکل از راي دهندگان واجد شرايط که به طور داوطلبانه و بر اساس ايده و يا منافع مشترک به منظور بيان منافع خود و به دست آوردن نفوذ و توانمند سازي نمايندگان خود براي اداره عمومي تشکيل شده باشد، مي باشد. اين سازمان متشکل از راي دهندگان واجد شرايط و به عنوان يک نهاد سياسي بايد از سوي کميسيون مستقل انتخابات عراق (کميسيون) به صورت رسمي تصويب شود
اين کميسيون براساس مقرراتي گواهينامه نهادهاي سياسي را صدور مي کند. اين موارد شامل مقررات
تنظيم مقررات، مجموع راي دهندگان واجد شرايط، که توسط امضا شخصي و يا اثر انگشت مشخص شده باشد.
براي تشکيل حزب در کشور عراق بايد شرايطي وجود داشته باشد، از آن جمله: فقط افراد معتبرقادر به تشکيل نهادهاي سياسي مي باشند، داشتن املاک و مستغلات، به صورت اجاره اي و يا … و اينکه تمام نهادهاي سياسي در برابر قانون مساوي هستند، و دولت در عراق در هر زمان برخورد برابر با تمام احزاب مي کند و هر سازمان و يا گروهي
از افراد به براي انتخابات در عراق مي توانند نامزدي معرفي کنند.

جريمه قضايي يا مجازات هاي کيفري توسط قانون عراق براي احزاب هايي که،
الف. هر گونه رابطه با يک نهاد سياسي يا با نيروي نظامي يا شبه نظامي، يا واحد نظامي باقي مانده باشد.
ب. ممکن است هر نهاد سياسي براي به دست آوردن کمک هاي مالي مستقيم يا غير مستقيم از نيروي نظامي يا شبه نظامي نمي يا واحد نظامي باقي مانده.
پ. بايد نهادهاي سياسي از همه قوانين و مقررات عراق پيروي کنند، از جمله مفاد گردهمايي هاي
عمومي، ممنوعيت تحريک به خشونت و تحريک ديگران به نفرت و تهديد و ارعاب ديگران و پشتيباني از تروريسم .
ت- بايد فعاليت هاي سياسي خود را طبق قوانين کميسيون صادر صادر کنند.

2-10- تحقيقات انجام شده مرتبط با تحقيق:

– مهدي زاده، مهدي(1386)، مقدمه اي بر آسيب شناسي احزاب سياسي در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران را بررسي كرد . در اين تحقيق به بسترهاي شكل گيري احزاب سياسي ورويكرد احزاب ،چالشهاي پيش روي احزاب ،آسيب شناسي شكل گيري و فعاليت احزاب در ايران،مشكلات و موانع غير حقوقي پيش روي احزاب ، احزاب سياسي در قوانين اساسي كشورها و بايد ها ونبايد هاي حقوقي احزاب ،آزادي و محدوديت هاي ناظر بر فعاليت احزاب ، نحوه انحلال احزاب و اصول حاكم بر شكل گيري احزاب بررسي كرده است.
-وحيديان، امير(1382)،كاركرد احزاب و آسيب شناسي آن در ايران را بررسي كرد.در اين تحقيق تلاش شده تا امتيازات و كاركردهاي احزاب در ايران و آسيب ها و ضعفهايي كه ممكن است در عملكردشان با خود به همراه داشته باشد بيان شده و در پايان راه حل هايي براي اين ضعفها و تقويت اين نهاد مهم پيشنهاد شده است.
– مقصودي، مجتبي- طباطبايي،محمد(1383)،روابط دوجانبه ايران ومصر فرصتها- چالشها و چشم انداز آينده را بررسي كرد. روابط ايران و مصر كه يكي از بحث برانگيز ترين موضوعات در حوزه سياست خارجي ايران اسلامي بوده است ،اين تحقيق پاسخي به اين پرسش ها است كه چه متغيرهايي روابط دو كشور را بحراني،تيره وسرد كرده است و آيا با دگرگوني اوضاع و احوال و رفع موانع اصلي، تغيير اساسي در روابط سياسي به وقوع خواهد پيوست و آيا اين انگيزه براي گسترش تعمق و پايداري مناسبات في مابين كافي خواهد بود. در اين نوشتار تلاش شده است مؤلفه هاي اصلي و فرعي تاثير گذار بويژه عوامل واگرا ، بر سر راه روابط دو كشور رفع شود .
– صالحي، سيد جواد-فرح بخش،عباس- فرج زاده ، ايوب(1391)،طبقه متوسط جديد و چالشهاي سياسي حكومت مصر از دهه 1980 تا 2011 ميلادي را بررسي كرده است. در اين تحقيق تلاش شده تا مهمترين خاستگاه رشد و توسعه كمي و كيفي طبقه متوسط جديد مصر از دهه 1980 به اين سو چه بوده است و مهمترين چالشهاي سياسي حكومت مصر از ناحيه طبقه متوسط جديد از دهه 1980 به اين سو چه بوده است و در اين روند از نقش گروهها ،احزاب و جريانات سياسي كه ارتباط تنگاتنگي با تغيير و تحولات ساختار اين كشور بوده مورد بررسي قرار گرفته است.
– اسدي، علي اكبر(1389)،تحولات سياسي مصر-رويكردها و پيامدهاي منطقه اي را بررسي كرده است. در اين تحقيق بررسي كرده كه دولت اسلامگراي مصر موفق شده معادله قدرت سه پايه اي مصر را با جابجايي هاي صورت گرفته در ساختار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *