پایان نامه با واژگان کلیدی مقررات ملی، دینامیکی

پایان نامه ها و مقالات

قطر داخلی و ارتفاع باشند قالبها باید انتخاب شده و یا ماشینی ساخته شوند تا ماکزیمم محدودهی اختلافات در ابعاد آنها از تجاوز نکند. جنس آنها باید از فلزی باشد که توسط بتن خورده نشود. بدنه باید به اندازهی کافی سخت باشد تا شکسته یا جدا نشود. و قبل از استفاده باید از عدم خروج آب از آنها اطمینان حاصل شود. برای اینکار میتوان از ترکیب پارافین توضیح داده شده در C109/C109M استفاده نمود.

-مقطع دست ساز53
یک مقطع دست ساز با استفاده از مصالح مستحکم که توسط بتن خورده نمیشوند باید ساخته شود. باید با ابعاد قالب سیلندری کاملاً برابر و دقیقاً نصف آن بهطوریکه سطح آن با افق زاویه 60 درجه بسازند. این مقطع با قرار گیری در قالب سیلندری با ارتفاع 280 میلیمتر و قطر 75 میلیمتر این امکان را به ما می دهد تا به تعداد مورد نظر نمونه برای آزمایش برش مایل داشته باشیم.

3-3-2-1-1- لاتکس
برای انجام آزمایش لاتکس که چسباندن یک سطح بتنی تازه به بتن سخت شده است ابتدا بدنه مقطع دست ساز را کمی روغنی کرده و داخل قالب سیلندری قرار میدهیم. (چسب را قبلاً روی سطح زدهایم) سپس بتن تازه را در سه لایه تقریباً یکسان توی قالب سیلندری میریزیم. هر لایه را 25 ضربه میزنیم، لایه زیرین را طوری ضربه میزنیم که به چسب آسیب نرسد، پس از آمادهسازی روی قالب را با یک صفحه شیشهای یا فلزی پوشش میدهیم.
عمل‌آوری54 را مطابق C192 به مدت 28 روز انجام میدهیم، سپس میگذاریم به مدت 7 روز در معرض هوا خشک شوند.
-آمادهسازی نمونه کامپوزیتی:
هر تست باید شامل 3 نمونه چسبخورده () که قسمت شیبدار آن چسب خورده است، باشد. سطح شیبدار را میتوان با سند بلاست (تا حد بیرونزدگی سنگها) یا برس فلزی یا برش توسط تیغه الماسه و شستن سطح با آب آماده شوند. سطح آماده شده باید تا زمان زدن چسب مرطوب باشند. چسب را باتوجه به نوع آن استفاده میکنیم.
لاتکس نوع 2، مادهای آبکی که ترکیبی از لاتکس و سیمان به نسبت 1 به 2 است آماده میکنیم (باتوجه به C150). حالا بتن چسبخورده را توی قالب سیلندری میگذاریم و سطح چسبخورده را افقی نگه میداریم. ظرف 10 دقیقه لایه بتن تازه را روی سطح میریزیم طوری که سطح چسبخورده آسیب نبیند. سیلندرها را به حالت اولیه برمیگردانیم و ادامه بتنریزی را در سه مرحله انجام میدهیم.
-گیرش:
مقاطع را در هوای آزمایشگاه و رطوبت تا زمان باز کردن قالب نگهداری میکنیم نمونهها را در روز هفتم از قالب جدا کرده و در روز چهاردهم آزمایش میکنیم. نمونههای لاتکس نوع 2 بعد از جدا شدن از قالب باید در آبآهک قرار داده شوند (C192) تا سپس مورد آزمایش قرار گیرند.

-محاسبات:
مقاومت برشی چسب با تقسیم بار شکست بر سطح چسب زده شده بهدست میآید. اگر سوراخهای بزرگی روی سطح باشند باید از سطح مورد محاسبه کم شود. جواب با دقت 0/1MPa گزارش میشود.
-گزارش:
مقادیری که باید گزارش شوند:
1- مشخصات چسب
2- مقاومت برشی
3- سطح چسب خورده
4- تعداد و کل سطح کمشده از سطح کلی
5- نوع و محل شکست (در چسب یا بتن یا سطح مشترک آنها)
6- نقص در نمونه قالب

3-3-2-1-2- اپوکسی
وسایل لازم برای ترکیب بخشهای مختلف چسب: یک ظرف شیشهای یا پلاستیکی یا فلزی به حجم 0/1L
از یک میله چوبی میتوان برای ترکیب بخشهای مختلف چسب استفاده کرد. شرایط رطوبتی محیط باید طبق C 511 باشد. شرایط حرارتی نیز باید طبق C 881 مطابق با کلاس رزین مورد استفاده باشد.
-مصالح:
میتوان یک نمونه کامل سیلندری را ساخته سپس با اره تحت زاویه 60 درجه از افق نصف کرد.
-نمونه آزمایش:
برای هر نوع رزین باید سه نمونه داشته باشیم.
برای چسبهای نوع 4 (چسباندن بتن سخت شده به بتن سخت شده) همهی وسایل در تماس با چسب باید تحت دمای مناسب برای عملکرد چسب طبق C 881 باشند.
تمامی نمونههای مورد آزمایش باید در دمای عملکرد چسب گیرش پیدا کنند.
قالبها و بتنها را قبل از زدن چسب بهمدت 24 ساعت در آب گذاشته سپس سطح موردنظر برای چسب را بهمدت 10 دقیقه در یک پارچه جذبکنندهی آب قرار میدهیم.
آب قالبها را با تکان دادن دور بریزید و بهمدت 15 دقیقه اجازه دهید تا خشک شود.
-برای چسبهای نوع 5:
چون چسبهای تیپ 5 فقط در دماهایی که بتن تازه ریخته میشوند باید مقاوم شوند فقط دمای رزین کلاس C () باید تأمین شوند.
-آمادهسازی نمونه:
برای چسبهای نوع 4 برای هر آزمایش دو نمونه نمونه‌ی دست ساز نیاز داریم. برای هر قسمت روی یکی از مقطعهای هر جفت چسب میمالیم. طبق نظر تولیدکننده قسمتهای چسب را بهمدت 3 دقیقه هم میزنیم و آنرا روی سطح شیبدار میمالیم. سپس قسمت چسبخورده را برای مدت کوتاهی افقی نگه میداریم تا خشک شود.
– گرید 2: لایهای به ضخامت 0/5mm از چسب را روی سطح موردنظر میریزیم. سطح چسبخورده باید به مدت 48 ساعت در حالت افقی نگه داشته شود.
– گرید 1 : باید بین تکههای موردنظر 0/5 mm فاصله قرار داده و دورتادور آن را با پارافین بپوشانید. سپس چسب را ریخته و بهمدت 48 ساعت سطح را افقی نگه دارید.
-چسبهای نوع 5:
برای هر قسمت یک نمونه‌ی دست ساز موردنیاز است. چسب را آماده کرده سپس روی سطح موردنظر می‌ریزیم. بتن چسب خورده را توی قالب گذاشته و قالب را طوری قرار میدهیم که سطح موردنظر بهصورت افقی قرار گیرد. به ضخامت 15mm بتن را روی سطح چسبخورده میریزیم، طوری ضربه میزنیم که به چسب صدمه نزند. و سپس سطح را دوباره به حالت عمودی برمیگردانیم. و بقیه بتن را در سه مرحله و با 25 ضربه میریزیم.

-گیرش:
< br />چسبهای نوع 4: همه مصالح را در دما و شرایط رطوبتی مشخص شده در تمام مدت گیرش (14 روز) نگه دارید.
چسب نوع 5: قالبها را باز کرده و طبق C192 عمل گیرش را انجام دهید.
– محاسبات:
مقاومت برشی چسب با تقسیم بار شکست بر سطح چسب خورده (مقدار فضای خالی باید کم شود) بهدست میآید. فضاهای خالی بزرگتر از 3mm باید از سطح اصلی کم شود.

-گزارش:
موارد زیر باید گزارش شود:
1- مشخصات چسب
2- مقاومت برشی
3- سطح چسبخورده
4- تعداد و مقدار سطح و فضای خالی کم شده
5- نوع و محل شکست
6- نقص در نمونه یا پوشش

3-3-2-2- نکات کارگاهی ACI
ACI 5031-92 3-3-2-2-1-
-چسباندن بتن سخت شده به بتن سخت شده با چسب اپوکسی]22[
آمادهسازی سطح بتن
سطوح بتنی که چسب باید به آنها برسد باید کاملاً از هرگونه مواد اضافی و چرب پاک باشد. سطح را با خراش یا سایش آماده کنید. برای سایش سطح میتوانید از سند بلاست یا پرتاب آب یا وسایل مطمئن استفاده کرد.

– بررسی سطح بتن قبل از زدن چسب
سطوح باید سالم بوده و سنگهای بتن باید بیرونزدگی داشته باشد. سطوح باید از هرگونه مادهی زیانآور مثل خاک، کثیفی، مواد چرب و … پاک باشد. تمامی سطوح بتنی باید خشک باشد. مگر آنکه چسب مورد استفاده حساس به آب باشد. دمای سطح بتن باید در محدودهی مجاز دمای گیرش چسب باشد. میزان رطوبت سطح بتن را با قرار دادن یک ورق پلیاتیلن روی سطح مورد آزمایش قرار دهید. اگر زیر ورق مرطوب شود اجازه دهید تا بتن خشک شود. تا بخار مانعی برای ارتباط چسب با سطح بتن نباشد.

– ترکیب چسب
ترکیبات اپوکسی را در دمای 38- 16 درجه نگهداری کنیم. (مگر اینکه شرکت سازنده توصیهی دیگری کرده باشد). ترکیبات اپوکسی را در مقدارهای کم انجام دهید (تا 1qt) زیرا واکنش دو جزء اپوکسی بسیار گرما زاست و می‌تواند به راحتی ظرف حاوی یا ادوات مورد استفاده را آب کند.

– اعمال چسب و قرار دادن قطعات برای اتصال
چسب را با برس، اسپری یا تجهیزات قابل استفاده روی سطح بمالید. سطوح بتن را روی هم قرار دهید اگر احتمال لغزش وجود دارد. موقتاً دو سطح را به هم ببندید.

3-3-2-2-2- ACI 5032-92
-چسباندن بتن تازه به بتن سخت شده بااپوکسی]23[:
آمادهسازی سطح بتن: سطوح بتنی باید سالم و حداقل مقاومت جدا شدگی،PSI 100 باشد. مقدار رطوبت سطوح نباید از حالت اشباع با سطح خشک بیشتر باشد. دمای سطح باید حداقل باشد.

– تست عملکرد مناسب کارگاهی55
آزمایش باید حداقل بعد از روز بیستوهشتم با گیرش بتن انجام گیرد. برای امتحان یکنواختی چسب بعد از ریخته شدن بتن یکی از روشهای زیر قابل استفادهاند.
1- ضربه زدن به بتن با یک قطعه فلز پهن
2- کشیدن یک زنجیر سنگین در امتداد سطح (فقط برای سطوح افقی).
وجود صدای مبهم در هر بخش میتواند نشان از نبود اتصال کافی باشد. پس باید از قسمتهای مشکوک نمونهبرداری شود، هستهبرداری باید از درون بتن تازه به بتن قدیمی برسد. قطر آن توسط مهندسان تعیین میگردد. طول آن باید 2برابر قطر آن باشد و نتیجه توسط مهندسان در محل مورد بررسی قرار گیرد.

ACI 5032R-923-3-2-2-3-
– راهنمای انتخاب چسب برای بتن (لاتکس)
چسبهای ضدآب لاتکس)و پودرلاتکس)
لاتکس نوع یک بهطور مستقیم مورد استفاده قرار میگیرد درحالیکه لاتکس های نوع دو طراحی شدند تا با سیمان ترکیب شده و استفاده گردند. نسبت اختلاط آنها با سیمان حدوداً یک بخش وزنی چسب و چهار بخش وزنی سیمان است.
هر دو نوع برای چسباندن بتن تازه به بتن سختشدهاند. اما نوع دو آنها گاهاً برای چسباندن بتن سخت به بتن سخت نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند.

3-3-2-2-3-1- شرایط اعمال چسب:
آمادهسازی سطح بتن: سطح بتن برای هر دو نوع لاتکس باید نمدار باشد. اما آبی روی آن نباشد.
زمان کارایی: لاتکسهای نوع دو عمر کارایی محدودی دارند. میزان این عمر به نوع چسب، نوع سیمان مورد استفاده و شرایط محیطی دارند. معمولاً عمر آن از یک تا چند ساعت است. اگر در شرایط باز محیطی خشک شوند میتوانند ظرف 30 دقیقه گیرش پیدا کنند. بتن تازه باید قبل از خشک شدن چسب ریخته شود.
گیرش: گیرش در چسبهای لاتکس نوع دو بستگی به نرخ هیدراسیون سیمان در محلول چسب- سیمان و میزان بخار شدن آب دارد.
روشهای اعمال چسب: سطح باید نمدار باشد. میتوان چسب را با برس نرم یا غلطک یا اسپری ریخت.
دمای اعمال چسب: دمای اعمال چسب باید یا بیشتر از 10 یا بیش از حداقل دمای ایجاد فیلم نازک چسب، هرکدام که بیشتر بودهاند.
هرچند سطح بتن باید نمدار باشد اما در شرایط بارانی یا برفی، چسب یا بتن تازه نباید ریخته شوند.

3-3-2-2-3-2- ضوابط انتخاب چسب:
– نوع و بزرگی بارها:
برای هرنوع باری باید موارد زیر مشخص گردد:
– جهت (فشار- کشش- برش- تغییرشکل)
– نرخ (استاتیک56,دینامیک57)
– زمان
– فرکانس
معمولاً این موارد را برای یک نرخ بار داریم و برای خستگی یا خیزش یا بار دینامیکی اطلاعاتی نداریم.
ضخامت چسب بعد از اعمال بین 61/0 تا 45/2 میباشد.

3-3-2-3- چگونگی انجام آزمایش
3-3-2-3-1- تعداد نمونه‌های مورد نیاز:
در جدول (3-3) تعداد نمونه‌های مورد نیاز برای هر تست و تعداد کل تست های انجام شده آورده شده است.

جدول 3-3- محاسبه‌ی تعداد نمونه‌های مورد نیاز برای تست اتصال یک چسب (اتصال قدیم به قدیم)
مجموع نمونه‌ها در اتصال
قدیم به قدیم
بتن با 3 مقاومت
چهار حالت آماده سازی
سه بار تکرار
اتصال قدیم به قدیم
72
3
4
3
2
مجموع نمونه‌ها در اتصال
جدید به قدیم
بتن با 3 مقاومت
چهار حالت آماده سازی
سه بار تکرار
اتصال جدید به قدیم
36
3
4
3
1

مجموع تست‌ها
تعداد تست برای هر شرکت
تست برای هر چسب
انواع چسب

363
99
33
3
طراحان بتن پایدار

99
33
3
آبادگران

99
33
3
نامیکاران

33
33
1
بتن شیمی خاتم

33
33
1
اتصال بدون چسب

قابل ذکر است که به دلیل زیاد بودن تعداد نمونه‌ها ساخت قالب دست ساز بسیار پرهزینه بوده و برای جلوگیری از این مسئله آزمایش به روشی که در ذیل ارائه می‌شود انجام شده است.

3-3-2-3-2- مراحل ساخت قالب دست ساز
ابتدا یک لوله با ابعادآماده شده سپس تحت زاویه‌ی 60 درجه با دستگاه سنگ‌بر بریده می شود.
و با استفاده از دستگاه تراز کننده، سطح آن با دفت 0.02 میلیمتر تراز می گردد (شکل3-4). پس از آن انتهای قالب تراز می گردد (شکل 3-5) .

– نهایتا برای قرارگیری در شرایط افقی و جلوگیری از خروج آب از سیمان ادوات نشان داده شده به آن اضافه شده و آماده‌ی تست می شود (شکل 3-6).

اعمال چسب و تست نهایی (شکل 3-7)
همان‌طور که ذکر شد روش بالا با توجه به تعداد قالب‌های مورد نیاز بسیار پرهزینه بوده است. بنابراین راه‌حل زیر اتخاذ گردید.
3-3-2-3-3- مراحل ساخت نمونه‌های آزمایش

طبق بند 9-3-3-1 آیین نامه‌ی مقررات ملی ساختمان در هیچ صورتی اندازه‌ی اسمی سنگدانه‌ی درشت نباید از یک پنجم کوچکترین بعد داخلی قالب بتن بزرگتر باشد. به همین دلیل اندازه‌ی حد اکثر سنگدانه 12.5 میلیمتر انتخاب شد.
لوله پلیکا به قطر داخلی mm85 تهیه شده و از بتن با مقاومت‌های 20، 30 و 40 مگا پاسکال پر شد
(شکل 3-8).طبق آیین نامه هر 50 سانتیمتر با یک کوبه‌ی فلزی 25 ضربه وارد شد تا تراکم صورت گیرد.
برای اندازه‌گیری مقاومت بتن نیز از قالب‌های سیلندری استفاده شد]16[ (شکل 3-9).

پس از گذشت 28 روز لوله‌ها به کمک اره‌ی چوب‌بری از بتن جدا شدند (شکل 3-10).

سپس سیلندرهای بتنی توسط دستگاه سنگ‌بر (شکل 3-11) در مقاطع 5 سانتیمتری بریده شدند .در شکل زیر نمونه‌ی بریده شده به صورت شماتیک آورده شده است(شکل 3-12).

شکل 3-12. نمونه‌ی بریده شده

3-3-2-3-4- روش های آماده‌سازی سطح
3-3-2-3-4-1- سوراخ شده با مته
تعداد 23 سوراخ با قطر mm8 برای سوراخ‌شدگی 30٪ روی سطح بتن اعمال شد شکل (3-13).

3-3-2-3-4-2- خش‌دار شده با برس فلزی
به دلیل ایجاد خش توسط اره‌ی سنگ‌بر نمونه‌های بریده شده خش دار در نظر گرفته شدند (شکل 3-14).

3-3-2-3-4-3- صاف
برای ایجاد سطح صاف از دستگاه سنگ‌چرخ و با استفاده از سمباده سطوح موردنظر صاف شدند تا سطح نرمال یا صاف پدید آید (شکل 3-15).

3-3-2-3-4-4 – سند بلاست
-برای یک اندازه بودن سند پلاست شدگی نمونه‌ها هر کدام به مدت 5 دقیقه تحت سند پلاست قرار گرفتند (شکل 3-16).

3-3-2-3-5- ساخت قالب تست برش مایل
زائده‌ی قرار داده شده برای از بین بردن لنگر حاصل از توزیع نا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *