پایان نامه با کلید واژگان فلوئورید، یونها، (3-5)، جدول(3-4)

پایان نامه ها و مقالات

ثیر غلظت اولیه فلوئورید: با افزایش غلظت اولیه فلوئورید راندمان جذب افزایش مییابد ولی بعد از مقدار مشخصی بعلت محدود بودن مقدار جاذب، راندمان جذب کاهش مییابد.
با توجه به نمودارها و معادله بدست آمده بعد از حذف پارامترهای غیر مهم، فقط برهمکنش بین غلظت اولیه فلوئورید و مقدار جاذب وجود دارد، بین بقیه پارامترها هیچ برهمکنشی وجود ندارد.
3-1-3-انتخاب شرایط بهینه
انتخاب شرایط بهینه از روی نمودارها صورت میگیرد. بدین ترتیب که محدودهای را که بیشترین راندمان را دارد بعنوان بهینه انتخاب میشود، محدوده بهینه هر متغیر در جدول(3-4) آمده است.
جدول(3-4) مقدار بهینه و مقدار میانگین بهینه متغیرهای مورد بحث
مقدار میانگین بهینه
مقدار بهینه
نام متغیر
6
4/5-7/5
pH
250
200-300
Mass adsorbent
5/5
4-7
Concentration of F-

3-1-4-تکرار آزمایش در شرایط بهینه و بررسی تکرار پذیری آزمایش ها
بعد از این که مقدار بهینه برای هر فاکتور مشخص شد، آزمایش در نقطه میانی شرایط بهینه ٥ بار تکرار شد و راندمان جذب حساب شد. هر پنج بار راندمان های خوب و نزدیک بهم برای فرایند جذب بدست آمد، که نتایج آن در جدول (3-5) آمده است.
جدول (3-5) بررسی حذف فلوئورید، غلظت اولیه فلوئورید pm٥/5, مقدار جاذب mg ٢5٠ ، pH=6و زمان تماس ١ساعت
راندمان جذب
شماره آزمایش
٩١%
١
٩٠%
٢
٨۷%
٣
٩١%
٤
٩٠%
٥

برای تخمین میزان نزدیکی پاسخ ها به یکدیگر و دقت آزمایش ها از پارامتر انحراف استاندارد نسبی استفاده شد.
= S=√((∑(x-x)²)/((N-1)))
RSD%= s/x×100 =
3-1-5-بررسی حذف فلوئورید از محلولهای آبی در حضور آنیونهای دیگر
آبهای آشامیدنی دارای یونهایی از قبیل سولفات، فسفات، کلرید، نیترات و بیکربنات میباشد به این دلیل برای بررسی توانایی جاذب برای حذف فلوئورید در حضور این یونها محلولهای دوتایی از یونهای بیکربنات، نیترات و سولفات با فلوئورید تهیه و مقدار جذب فلوئورید در حضور این یونها اندازه گیری شد که نتایج در شکل (3-4) آمده است.
این نتایج نشان میدهد که تأثیر یونها بدین صورت می باشد. SO42->NO3->HCO3
بدین معنی که درصد حذف فلوئورید در حضور یون بیکربنات از همه بیشتر میباشد بعبارتی این یون تاثیری بر فرایند جذب فلوئورید ندارد و مزاحمتی ایجاد نمیکند ولی حذف فلوئورید در حضور یون سولفات کاهش مییابد و این میتواند احتمالاً به علت داشتن چگالی بارمنفی زیاد سولفات نسبت به یونهای دیگر نسبت داده شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *