پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه

پایان نامه ها و مقالات

فراخور استفاده خواهد شد.

3-9-1 پايايي4 ابزار گرداوري داده :
هيچ تحقيقي از خطا مصون نيست، بنا به نظريه سنجش هرقدرهم که ابزارروش تحقيق ما، دقيق باشدو هرقدر که تلاشمان براي مشاهده دقيق باشد باز همواره سنجش مان،آميخته باخطاست. مهمترين معيار درستي سنجش، اعتبارآن است.يعني سنجش واقعا همان چيزي باشد که قصد سنجش آنرا داريم. سنجش بايد از ثبات برخوردار باشد يعني هرگاه آنرا دوباره تکرارکنند به همان نتايج برسند، اين ثبات را پايايي گويند. آلفاي کرونباخ براي محاسبه ي هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسش نامه ها يا آزمون هايي که خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي کند بکار مي رود. در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار کند. براي محاسبه ي ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسش نامه (يا زير آزمون) و واريانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرم رابطه زير مقدار آن را محاسبه کرد (سرمد و ديگران، 1390) :
رابطه (3-1)

كه در آن:
تعداد زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه يا آزمون.
واريانس زير آزمون ام.
واريانس كل آزمون

3-9-2 آزمون کلموگروف- اسميرنوف(آزمون نرمال بودن متغيرها)
يكي از راههاي آزمون پيش فرض طبيعي بودن توزيع، استفاده از آزمون نيکوئي برازش کلوموگروف- اسميرنوف است اين آزمون از نوع ناپارامتري است و براي ارزيابي همقوارگي متغيرهاي رتبه اي در دو نمونه (مستقل و يا غير مستقل) و يا همقوارگي توزيع يك نمونه با توزيعي كه براي جامعه فرض شده است، به كار مي‌رود (اسميرانف يك نمونه اي).
اين آزمون در مواردي به كار مي‌رود كه متغيرها رتبه اي باشند و توزيع متغير رتبه اي را در جامعه بتوان مشخص نمود. اين آزمون از طريق مقايسه توزيع فراواني هاي نسبي مشاهده شده در نمونه با توزيع فراواني هاي نسبي جامعه انجام مي‌گيرد. اين آزمون ناپارامتري است و بدون توزيع است اما بايد توزيع متغير در جامعه براي هر يك از رتبه هاي مقياس رتبه اي در جامعه بطور نسبي در نظر گرفته شود كه آنرا نسبت مورد انتظار مي نامند. اين آزمون در مواقعي به كار مي‌رود كه دو نمونه داشته باشيم و بخواهيم همقوارگي بين آن دو نمونه را با هم مقايسه كنيم( مومني و قيومي، 1389).

3-9-3 آزمون ميانگين يک جامعه:
اگر فرضيه اي در خصوص ميانگين يک يا چند جامعه مطرح شود با بکارگيري آزمون هاي ميانگين مي توان درستي يا نادرستي آن را در سطح خطاي معين تعيين کرد. در آزمون ميانگين يک جامعه فرضيه مطرح شده در سطح خطاي آلفا مورد بررسي قرار مي گيرد. اين آزمون براي متغيرهاي کمي به کار مي رود و در مواردي براي تشخيص تاثير يا عدم تاثير يک متغير در وضعيت مورد بررسي استفاده مي شود بطوريکه اگر ميانگين هر متغير از حد معيني بيشتر باشد، آن متغير در پديده مورد نظر موثر تلقي مي شود( مومني و قيومي، 1389).
3-9-4 آزمون دو جمله اي:
آزمون دوجمله اي جزء آزمون هاي ناپارامتريک مي باشد که معادل آزمون ميانگين يک جامعه مي باشد. اين آزمون زماني بکار مي رود که مي خواهيم نسبت خاصي را در جامعه بررسي کنيم( مومني و قيومي، 1389).

3-10 – خلاصه و جمع بندي
در اين فصل، بعد از بيان مقدمه،روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، روش جمع آوري اطلاعات و ابزار جمع آوري اطلاعات ارائه گرديد و سپس به سنجش روايي و پايايي پرسشنامه پرداخته شد و در نهايت روش تجزيه و تحليل اطلاعات بيان گرديد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *