پایان نامه درباره صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار تهران، بازده حقوق صاحبان سهام

پایان نامه ها و مقالات

) LR (آماره
که داراي توزيع کاي دو با (n-1) – (n-k-1) = k درجه آزادي است ، معني داري کل مدل را مورد آزمون قرار داده و فرضيه هاي آزمون را به شرح زير در نظر گرفت :
H0 = همه ضرايب برابر صفر است
H1 =همه ضرايب غير صفر است
بر اين اساس تاثير ورود متغير هاي مستقل در بهبود مدل سنجيده مي شود . در اين صورت اگر آماره مزبور در سطح 5% در ناحيه رد قرار گيرد فرضيه صفر مبني بر بي اثر بودن متغير هاي مستقل رد خواهد شد.
پس بدين ترتيب در اين رگرسيون ، معني دار بودن ضرايب با آزمون کاي دو در هر مرحله براي تعيين متغيرها مشخص مي گردد ، مشروط بر اينکه متغيرها بتوانند از مدل حذف شوند .
نحوه عمل به اين شکل است که ابتدا مدل با متغيرهاي متعدد و با آمارهاي موجود که مي تواند به صورت سري زماني ، مقطعي و يا تابلوئي80 باشد برآورد و سپس متغيرهاي مستقل مناسب شناسايي و مدل نهايي تدوين و ضرايب مدل برآورد مي شود .
علاوه بر آماره هاي فوق برخي معيار هاي اطلاعاتي81, بر اساس آماره -2lnL ، به منظور سنجش نيکويي برازش مدل رگرسيون لجستيک محاسبه مي شوند که از جمله آنها مي توان به معيارهاي زير اشاره نمود :
– معيار آکائيک82
– معيار شوارتز83
– معيار هنان – کوئين84
در مورد انتخاب بهترين مدل از ميان چند مدل مختلف ، مدلي انتخاب مي شود که کمترين شاخص هاي اطلاعاتي را داشته باشد . به طوريکه حداکثر لگاريتم تابع درستنمايي و تعداد متغيرهاي مستقل و تعداد کل مشاهدات مي باشد .
اين سه معيار داراي توزيع نمونه اي نمي باشند و معمولاً نشان دهنده ميزان تطابق مدل هاي مختلف بر روي داده هاي يکسان هستند . بر اين اساس هرچقدر که مقادير اين آماره ها کوچکتر باشد ميزان تطابق بيشتر است .
ـ آماره شبه و يا مک فادن
آماره شبه85 و يا مک فادن86 براي رگرسيون لجستيک ، مشابه در رگرسيون معمولي است ، اين آماره به شرح رابطه زير است :

مقدار اين آماره بين صفر و يک تغيير مي کند و خوبي برازش مدل را اندازه گيري مي نمايد . هرچه اين شاخص نزديک به يک باشد ميزان تطابق مدل با واقعيت بيشتر بوده و به عبارتي نيکويي برازش بيشتر است و بالعکس هرچه مقدار شاخص به صفر نزديک تر باشد نيکويي برازش کمتر خواهد بود.

آماره هاسمر ـ لمشو
در اين روش با استفاده از گروه بندي مشاهدات، مقادير پيش بيني شده توسط مدل با مقادير واقعي مشاهدات مقايسه مي شوند. اگر اختلاف ها بزرگ باشند، مدل رد شده و نشان دهنده اين است که مدل به خوبي برازش نشده است و در غير اينصورت مدل پذيرفته مي شود (عرب مازار، 1366).
معمولا و در اکثر نرم افزارها مشاهدات به 10 گروه مساوي تقسيم مي شوند. استفاده مناسب از اين روش مستلزم تعداد کافي مشاهدات است، بطوريکه در هر گروه حداقل بايد 5 مشاهده وجود داشته باشد. آماره هاسمرـ لمشو داراي توزيع کاي دو با K-2 درجه آزادي مي باشد (K تعداد گروه ها ست). خاطر نشان مي نمايد که توزيع کاي دو نسبت به تعداد نمونه حساس است. لذا زماني که تعداد نمونه خيلي بزرگ باشد تفاوت هاي کمي بين مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده از طريق اين روش نشان داده مي شود و آزمون معتبر است.
از سوي ديگر علاوه بر آماره هاي فوق در رگرسيون لجستيک شاخص هاي ديگري به عنوان جانشين در رگرسيون معمولي نيز بکار مي رود . از آن جمله مي توان از شاخص نيگل کرک87 و شاخص کاکس و اسنيل88 نام برد .
– درصد صحيح بودن احتملات پيش بيني شده
روش ديگري که براي بررسي کارايي مدل مورد استفاده قرار مي گيرد بررسي درصد صحيح احتمال هاي پيش بيني شده توسط مدل برازش شده مي باشد. به اين منظور ، اين احتمالات با حد آستانه ، که عددي بين صفر و يک بوده و معمولاً در بيشتر کارهاي عملي و نرم افزارها براي سهولت 5% در نظر گرفته مي شود مقايسه مي گردد، در اين صورت فرض مي شود که اگر احتمال هاي تخمين زده شده توسط مدل ، بالاتر و يا برابر حد آستانه باشد پيش آمد رخ داده و در غير اين صورت پيشامد رخ نخواهد داد.
با تعيين احتمالات به صورت صفر ( براي احتمال هاي پايين تر از حد آستانه) و يا يک ( براي احتمال هاي بالاتر از حد آستانه ) و مقايسه با مقادير واقعي صفر و يک هاي متغير وابسته، درصد پيش بيني هاي صحيح مشخص مي شود . بديهي است هرچه اين درصد بزرگتر باشد نشان دهنده پيش بيني صحيح تر و در نتيجه کارايي بيشتر خواهد شد .

فصل چهارم
تجزيه و تحليل و بيان نتايج حاصل از تحقيق

4ـ1ـ مقدمه
پس از جمع آوري و محاسبه متغيرهاي مورد نياز تحقيق در فصل سوم، در اين فصل تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي انجام گرفته است. در ابتدا ويژگيهاي مربوط به متغيرهاي تحقيق توسط آمار توصيفي شامل شاخص هاي مرکزي و پراکندگي توصيف شده است. سپس مدل هاي پيش بيني بحران کسب و کار با انتخاب نسبت هاي مالي براي شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني تحقيق 1386 تا 1389 توسط مدل رگرسيون لجستيک به سه روش اينتر، پيش رونده و پس رونده بررسي شده است.
4ـ2ـ آمار توصيفي
ويژگيهاي مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه شامل شاخص هاي مرکزي و پراکندگي از قبيل ميانگين، ماکزيمم، مينيمم و انحراف معيار نسبت هاي مالي تحقيق محاسبه شده و در جدول 4ـ1 به شرح زير ارائه شده است.جدول (4ـ1) آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
متغير
ميانگين
مينيمم
ماکزيمم
انحراف معيار
نسبت سود خالص به فروش
12.1836
ـ1534.87
1534.87
1.42
نسبت سود ناخالص به فروش
19.8470
ـ1534.87
1534.87
1.43
بازده دارايي ها(ROA)
14.0630
ـ18.94
100.00
2.18
بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)
9.0566
ـ15.52
41.21
1.56
بازده سرمايه در گردش
26.1315
.07
58.78
4.19
نسبت جاري
4.7443
ـ3.47
7.32
4.81
نسبت آني
0.4962
.00
5.04
0.69
سرمايه در گردش خالص
330.0585
1.38
12046.65
12.27
گردش سرمايه جاري
3.1323
ـ73.62
333.98
2.47
گردش دارايي هاي ثابت
3.8870
.10
359.39
2.42
گردش مجموع دارايي ها
.4573
ـ71.62
8.01
6.51
نسبت بدهي به دارايي ها
.5400
ـ16.42
7.75
1.71
نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
4.0746
ـ8.56
744.32
4.81
متغير
ميانگين
مينيمم
ماکزيمم
انحراف معيار
نسبت سود ناخالص به هزينه مالي
7.9987
ـ4.03
723.37
4.77
4ـ3ـ آمار استنباطي
4ـ3ـ1ـ مقايسه ميانگين متغيرهاي مستقل الگو
براي بررسي تفاوت ميانگين نسبت هاي مالي در دو گروه شرکتهاي ورشکسته و غيرورشکسته از آزمون برابري ميانگين هاي دو نمونه مستقل استفاده شده است. هدف از اين روش ، انتخاب متغيرهايي است که تفاوت بين ميانگين ها، توان ارزيابي بحران کسب و کار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. براي انتخاب نسبت هاي مفيد و کاربردي که رابطه نزديکي با شرايط مالي شرکت ها دارند و همچنين براي برآورد مقدار و ميزان معني دار بودن تفاوت هر نسبت بين شرکت هاي ورشکسته و غيرورشکسته از آزمون tـ استيودنت انجام شده است. اين آزمون ها با استفاده از نرم افزار spss بر روي متغيرهاي نمونه در سال هاي (1386ـ 1389) انجام شده است که نتايج نهايي آن در جدول 4ـ2 ارائه شده است. بدين منظور فرضيه اي به شکل زير در نظر گرفته شده است:
H0 = ميانگين داده ها برابرند
H1 = ميانگين داده ها برابر نيستند

جدول (4ـ2) نتايج حاصل از آزمون برابري ميانگين ها
عنوان متغير در مدل
متغير
آماره آزمون
سطح معني داري
نتيجه
X1
نسبت سود خالص به فروش
2.465
0.014
رد فرض صفر
X2
نسبت سود ناخالص به فروش
2.818
0.011
رد فرض صفر
X3
بازده دارايي ها(ROA)
6.493
0.00
رد فرض صفر
X4
بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)
3.556
0.00
رد فرض صفر
X5
بازده سرمايه در گردش
4.915ـ
0.00
رد فرض صفر
X6
نسبت جاري
2.307
0.012
رد فرض صفر
X7
نسبت آني
9.557
0.00
رد فرض صفر
عنوان متغير در مدل
متغير
آماره آزمون
سطح معني داري
نتيجه
X8
سرمايه در گردش خالص
2.173ـ
0.013
رد فرض صفر
X9
گردش سرمايه جاري
2.670
0.002
رد فرض صفر
X10
گردش دارايي هاي ثابت
2.066
0.04
رد فرض صفر
X11
گردش مجموع دارايي ها
2.674
0.016
رد فرض صفر
X12
نسبت بدهي به دارايي ها
2.627
0.015
رد فرض صفر
X13
نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
2.259
0.02
رد فرض صفر
X14
نسبت سود ناخالص به هزينه مالي
2.489
0.014
رد فرض صفر

نتايج نشان مي دهد که تمام متغيرهاي مورد تحقيق بدرستي انتخاب شده اند، با توجه به اينکه فرض صفر يعني برابري ميانگين ها براي هر يک از متغيرهاي تحقيق رد مي شود.
4ـ3ـ2ـ برازش الگوي تحقيق براساس داده هاي استخراج شده
از آنجا که بخشي از اهداف اين تحقيق برازش الگو با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مي باشد، مي بايست مدل مورد نظر را پس از برآورد از لحاظ معني داري ضرايب و معيارهاي نکويي برازش مورد ارزيابي قرار داد ، چرا مدل حاصل از اين مدل در صورتي اعتبار خواهد داشت که مدل برآورد شده ويژگي هاي خوب يک برآورد را داشته باشد .
در بررسي الگوها با استفاده از رگرسيون لجستيک، ورشکستگي به عنوان متغي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *