پایان نامه رایگان درمورد فاصله قدرت، سلسله مراتب

پایان نامه ها و مقالات

غيرانساني
انساني

0.69
0.70

0.34-
2.23
1.59

7.60
8.13

124
116
مديريت غيرانساني
انساني
4.92
4.92

2.10-
2.09-

10.71
9.33

59.58
62.40

124
116
فاصله قدرت غيرانساني انساني

جدول فوق (4-2) نشان داد که شاخص ميانگين و انحراف معيار فاصله قدرت مديران در ميان کارکنان دانشکدههاي غير علوم انساني 59.58، 10.71 و در بين کارکنان علوم انساني برابر با62.40 ، 9.33 بود. بر اساس دادههاي جدول (4-2) مي‌توان دريافت که ميانگين هفت شاخص فاصله قدرت در هر دو دانشکده غير علوم انساني وعلوم انساني به ترتيب سلسله مراتب 12.85 ، 13.73، جو سازماني 10.51، 10.73، تصميمگيري 6.57، 7.16، پاداش 5.04، 4.93، ارتباط 9.72، 10.18، يادگيري 7.30، 7.48 و مديريت 7.60، 8.13 بود.
جدول(4-3): آمار توصيفي شاخصهاي رهبري معنوي بر اساس دانشکدههاي علوم انساني و غير علوم انساني
حداکثر
حداقل
انحراف استاندارد
ميانگين
فراواني

0.80
0.74

0.54-
0.48-

2.92
1.88

11.27
11.25

124
116
چشم انداز غيرانساني
انساني
0.97
1.12

1.23-
1.48-

3.28
5.74

16.17
16.35

124
116
نوع دوستي غيرانساني
انساني

0.43
0.42

0.54-
0.53

1.74
1.90

11.29
11.35

124
116
ايمان غيرانساني
انساني

0.73
0.66

0.58-
0.52-

2.88
1.81

12.13
12.06

124
116
معني داري غيرانساني انساني

1.23
1.20

0.68-
0.61-

3.80
3.26

14.53
14.29

124
116
تعهد غيرانساني
انساني
1.70
1.60

0.17-
0.07-
4.19
2.38

10.24
9.48

124
116
بازخورد غيرانساني
انساني
0.69
0.70

0.32-
0.34-

1.96
2.02

10.23
10.05

124
116
عضويت غيرانساني
انساني
4.92
4.92

2.1-
2.0-

13.45
13.31
85.29
83.42

124
116
رهبري معنوي
غيرانساني
انساني

جدول فوق (4-3) نشان داد که شاخص ميانگين و انحراف معيار ميزان انطباق رفتار مديران با شاخصهاي رهبري معنوي در ميان کارکنان دانشکدههاي غير علوم انساني 85.29، 13.45 و در بين کارکنان علوم انساني برابر با 83.88، 13.31 بود. بر اساس دادههاي جدول (4-3) مي‌توان دريافت که ميانگين هفت شاخص رهبري معنوي در هر دو دانشکده غير علوم انساني و علوم انساني به ترتيب چشم انداز 11.27، 11.15، نوع دوستي 16.17، 16.35، ايمان 11.29، 11.35، معني داري 12.13، 12.06، تعهد 14.58، 14.29، بازخورد 10.24، 9.48 و عضويت 10.23، 10.05 بود.
جدول(4-4): آمار توصيفي شاخصهاي رهبري معنوي بر اساس نوع استخدام کارکنان(رسمي و غير رسمي)
حداکثر
حداقل
انحراف استاندارد
ميانگين
فراواني

1.07
1.12

0.24-
0.29-

3.36
1.83

11.46
11.05

112
128
چشم انداز غير رسمي
رسمي
0.16
0.22

2.41-
2.36-

3.48
4.89

15.50
16.79

112
128
نوع دوستي غير رسمي
رسمي
0.71
0.72

0.20-
0.21-

1.91
1.71

11.46
11.21

112
128
ايمان غير رسمي
رسمي
0.69
0.66

0.60-
0.56-

1.97
2.87

12.13
12.08

112
128
معني داري غير رسمي
رسمي
0.98
1.03

0.86-
0.91-

4.29
2.98
14.50
14.44
112
128
تعهد غير رسمي
رسمي
0.01
0.05-

1.84-
1.78-

2.53
4.20

9.42
10.34

112
128
بازخورد غير رسمي
رسمي
0.13
0.13

0.87-
0.87-

1.79
2.11

9.95
10.23

112
128
عضويت غير رسمي
رسمي
1.36
1.35

5.54-
5.53-

13.16
13.53

83.54
85.63
112
128
رهبري معنوي غير رسمي
رسمي
جدول فوق (4-4) نشان داد که شاخص ميانگين و انحراف معيار ميزان انطباق رفتار مديران با شاخصهاي رهبري معنوي در ميان کارکنان غير رسمي 83.54، 13.16 و در بين کارکنان رسمي برابر با 85.63، 13.53 بود. بر اساس دادههاي جدول (4-4) مي‌توان دريافت که ميانگين هفت شاخص رهبري معنوي در هر دو گروه کارکنان به ترتيب چشم انداز 11.46، 11.05، نوع دوستي 15.50، 16.79، ايمان 11.46، 11.21، معنيداري 12.13، 12.08، تعهد 14.50، 14.44، بازخورد 9.42، 10.34 و عضويت 9.95، 10.32 بود.
فرضيه اصلي پژوهش
ميزان انطباق رفتار مديران دانشگاه فردوسي مشهد با سبک رهبري معنوي از طريق نمره فاصله قدرت پيشبيني ميشود.
براي پاسخ به اين فرضيه ابتدا از شاخصهاي توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد) به شرح جدول (4-5) استفاده شد؛ سپس، ضمن تأييد برابري واريانسها، براي پيشبيني انطباق رفتار مديران دانشگاه فردوسي مشهد با سبک رهبري معنوي از طريق نمره فاصله قدرت در دانشگاه از آزمون رگرسيون ساده استفاده شد.آمار توصيفي در جداول زير نشان داده شده است:

جدول (4-5) شاخصهاي توصيفي رهبري معنوي و فاصله قدرت
فراواني
انحراف معيار
ميانگين

240
13.53
84.39
رهبري معنوي
240
10.40
60.65
فاصله قدرت

براي بررسي اين فرضيه تحقيق از آزمون آماري رگرسيون ساده استفاده شد. يافته‌هاي به دست آمده بر اين اساس در جدول (4-5-1) ارايه شد:
جدول (4-5-1) خلاصه مدل مورد استفاده در تحليل يافتهها
خطاي استاندارد برآورد شده
تعديل شدهRمجذور
استاندارد شده R مجذور
استاندارد شده R
مدل
9.77
0.18
0.22
0.49
1

همانطور که در جدول بالا (4-5-1) مشاهده ميشود، مقدار ضريب تعيين بدست آمده برابر با 22/0 بود. اين بدين معني است که 22 در صد از واريانس رهبري معنوي توسط متغير فاصله قدرت تبيين ميشود. مقدار ضريب همبستگي 49 درصد نيز نشان داد که مدل رگرسيون ميتواند براي پيش بيني ميزان انطباق رفتار مديران با شاخصهاي رهبري معنوي استفاده شود.

جدول (4-5-2): بررسي قابليت پيش بيني سبک رهبري معنوي مديران با نمره فاصله قدرت
معني داري
Fنمره
مجذور ميانگين
درجه آزادي
مجموع مجذورات
مدل

0.000
30.66
4958.502
1
4958.502
1-رگرسيون

161.687
239
35732.771
باقي مانده

240
40691.274
کل

پيش بيني کننده(ثابت): نمره کل فاصله قدرت
متغير وابسته: نمره کل رهبري معنوي
همانطور که مشاهده ميکنيد جدول (4-5-2) نشان ميدهد که مقدار 30.66 F= با سطح معنيداري (0.000) نشان ميدهد که اين مقدار کمتر از (0.05) بوده و مدل رگرسيوني معنيدار ميباشد. به عبارت ديگر ميزان انطباق رفتار مديران دانشگاه بر اساس شاخصهاي رهبري معنوي از طريق نمره فاصله قدرت قابل پيشبيني ميباشد.

جدول (4-5-3) ضرايب
معني داري
t نمره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

بتا
خطاي استاندارد
Bضريب همبستگي

0.00

0.00
11.271

5.538

.349
5.045

0.082
56.859

454

1-(ثابت)

فاصله قدرت

متغير وابسته: رهبري معنوي
اطلاعات جدول (4-5-3) نيز نشان ميدهد که ضريب بتا مربوط به متغير فاصله قدرت مثبت ميباشد. با مراجعه به آمار t و معني داري متغير فاصله قدرت که برابر (5.538 t=) و (0.000=sig) ميباشد ميتوان چنين نتيجه گرفت که متغير فاصله قدرت ميتواند پيش بيني کننده انطباق رفتار مديران با شاخصهاي رهبري معنوي باشد. به عبارتي ديگر ميزان انطباق رفتار مديران با رهبري معنوي از طريق نمره فاصله قدرت قابل پيشبيني ميباشد. در جدول (4-5-4) نيز قابليت پيش بيني ميزان انطباق رفتار مديران با رهبري معنوي از طريق خرده آزمونهاي فاصله قدرت مورد بررسي قرار گرفت.

جدول(4-5-4)خلاصه مدل مورد استفاده در تحليل يافتهها
خطاي استاندارد برآورد شده
تعديل شدهRمجذور
استاندارد شده R مجذور
استاندارد شده R
11.034
0.16
. 19
0.44
پيش بيني کننده(ثابت): سلسله مراتب، پاداش، جو سازماني، تصميم گيري، ارتباط، يادگيري، مديريت
همانطور که در جدول بالا (4-5-4) مشاهده ميشود مقدار ضريب تعيين بدست آمده برابر با 19/0 ميباشد اين بدين معني است که 19 درصد از واريانس رهبري معنوي توسط خرده آزمونهاي فاصله قدرت تبيين ميشود. مقدار ضريب همبستگي 44 درصد نيز نشان ميدهد که مدل رگرسيون ميتواند براي پيش بيني ميزان انطباق رفتار مديران با شاخصهاي رهبري معنوي استفاده شود.

جدول(4-5-5): بررسي قابليت پيش بيني سبک رهبري معنوي مديران باخرده آزمونهاي فاصله قدرت
معني داري
Fنمره
مجذور ميانگين
درجه آزادي
مجموع مجذورات
مدل

000.0
6.855
1044.288
7
7310.051
1-رگرسيون

162.336
233
34732.629
باقي مانده

240
42042
کل

پيش بيني کننده(ثابت): سلسله مراتب، پاداش، جو سازماني، تصميم گيري، ارتباط، يادگيري، مديريت
متغير وابسته: نمره کل رهبري معنوي
همانطور که مشاهده ميکنيد جدول (4-5-5) نشان ميدهد که مقدار 6.85 F= با سطح معنيداري(0.000sig=) نشان ميدهد که اين مقدار کمتر از (0.05) بوده و مدل رگرسيوني معنيدار ميباشد. به عبارت ديگر ميزان انطباق رفتار مديران دانشگاه بر اساس شاخصهاي رهبري معنوي از طريق خرده آزمونهاي فاصله قدرت قابل پيشبيني ميباشد.

جدول (4-5-6): ضرايب
معني داري
t نمره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

بتا
خطاي استاندارد
Bضريب همبستگي

.000
000.
050.
0.199
0.001
0.470
0.561
0.182
0.376

10.903
11.27
2.774
1.28
3.505
0.724
0.585
1.338
0.888

.223
0.094
0.257
.055
0.041
0.091
0.062

5.175
5.045
38.
0.591
0.442
0.575
0.381
0.267
0.459

56.24
2.13
.762
1.551
0.417
0.222
.357
0.407

ثابت
سلسله مراتب
پاداش
جو سازماني
تصميم گيري
ارتباط
يادگيري
مديريت

اطلاعات جدول (4-5-6) نيز نشان ميدهد که ضريب بتا مربوط به تمام خرده آزمونهاي فاصله قدرت مثبت ميباشد. با مراجعه به آمار t و معنيداري خرده آزمونهاي فاصله قدرت ميتوان چنين نتيجه گرفت که تنها خرده آزمون سلسله مراتب با 2.77 t= و معنيداري (0.05) و جو سازماني با مقدار 3.50 t= و معنيداري (0.001) ميتوانند پيش بيني کننده انطباق رفتار مديران با شاخصهاي رهبري معنوي باشند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که ميزان انطباق رفتار مديران با رهبري معن
وي از طريق خرده آزمونهاي سلسله مراتب و جو سازماني قابل پيشبيني ميباشد.
سوال فرعي اول:
ميزان فاصله قدرت در دانشگاه فردوسي مشهد چقدر است؟
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا از شاخصهاي توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد و حداقل و حداکثر) به شرح جدول (4-6) استفاده شد؛ سپس براي تعيين ميزان فاصله قدرت در دانشگاه از آزمون مقايسه ميانگين با يک ارزش ثابت استفاده شد. در اين آزمون براي محاسبهي نمره متوسط ممکن، عدد 5 که بالاترين ارزش تعيين شده براي سؤالات پرسشنامه فاصله قدرت بود در تعداد سؤالات هر شاخص ضرب شد و نهايتاً امتياز کلي حاصل شده بر 3 تقسيم شد تا نمره 3 طبقه بالا، متوسط و پايين بدست آيد. بدين ترتيب عدد 5 در تعداد گويهها يعني 27 ضرب شد و سپس عدد 27 از حاصل آن يعني 135 کم شد. عدد بدست آمده يعني 108 نيز به 2 تقسيم شد سپس حاصل با تعداد گويه ها جمع شد و به اين ترتيب عدد 81 به عنوان متوسط ممکن مشخص شد در ادامه براي تعيين طبقات عدد 108 بر 3 تقسيم شد و به اين ترتيب نمره پايين از 36 تا 63، نمره متوسط از 63 تا 99 و نمره بالا از 99 تا 135 بدست آمد نهايتا يافته‌ها با متوسط ممکن مقايسه شد. نتايج تحليل دادهها در جدول زير نشان داده شده است:

جدول (4-6): آمار توصيفي فاصله قدرت

تعداد
ميانگين
انحراف معيار

فاصله قدرت
240
62/60
40/10

جدول (4-6-1) ازمون t با ارزش ثابت براي تعيين معني داري فاصله قدرت

ارزش ثابت: 81

حداکثر
حداقل
Sig. (2-tailed)
df
t

8.67
12.34
0.000
239
-10.62
فاصله قدرت

همانگونه که مشاهده مي‌شود، ميانگين در فاصله قدرت برابر با 62/60 مي‌باشد اين در حالي است که نمره متوسط ممکن برابر با 81 بوده، بنابراين نمره فاصله قدرت از حد متوسط پايينتر ميباشد. به عبارتي ديگر نمره فاصله قدرت مديران دانشگاه از حد متوسط ممکن کمتر ميباشد.

سوال فرعي دوم:
ميزان بهرهگيري مديران دانشگاه فردوسي مشهد از سبک رهبري معنوي چقدر است؟
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا از شاخصهاي توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد و حداقل و حداکثر) به شرح جدول (4-7) استفاده شد؛ سپس براي تعيين ميزان انطباق رفتار مديران بر اساس شاخصهاي رهبري معنوي در دانشگاه از آزمون مقايسه ميانگين با يک ارزش ثابت استفاده شد. در اين آزمون براي محاسبهي نمره متوسط ممکن، عدد 5 که بالاترين ارزش تعيين شده براي سؤالات پرسشنامه فاصله قدرت بود در تعداد سؤالات هر شاخص ضرب شد و نهايتاً امتياز کلي حاصل شده بر 3 تقسيم شد تا نمره 3 طبقه بالا، متوسط و پايين بدست آيد. بدين ترتيب عدد 5 در تعداد گويهها يعني 25 ضرب شد و سپس عدد 25 از حاصل آن يعني 125 کم شد. عدد بدست آمده يعني 100 نيز به 2 تقسيم شد و حاصل آن مجدد با تعداد گويهها جمع شد و متوسط ممکن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *