پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-3) توصیف آزمودنی­های پژوهش

 

3-3-1) جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه­ای از افراد یا واحد­هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه­ مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد درمورد آن به مطالعه بپردازد. در پژوهش حاضر جامعه آماری، متشکل از کارکنان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گيلان به تعداد 250 نفر می­باشد.

3-3-2) نمونه آماری

نمونه آمارى اين پژوهش را 148 نفر تشكيل مى­دهد که از طريق فرمول كوكران انتخاب و پرسشنامه پنج گزينه­­اي طيف ليكرت به طور تصادفى ساده و با نسبت نمونه به جامعه بين افراد توزيع گردید.


 

تعداد كل جامعه آماري    250 = N

ميزان خطا  =   e

واریانس نمونه    234/0 =

درجه يا ضريب اطمينان 95 درصد    96/1=

که با در نظر داشتن این فرمول حجم نمونه جامعه آماری 148  نفر می­باشد (148=n  )

 

3-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده­ها

3-6-1) روایی ابزار گردآوری داده­ها

مقصود از اعتبار يعني ميزان دقت ابزار تحقيق در سنجش متغير يا مفهوم مورد بررسي. به عبارتي اعتبار يعني توانسته­ايم همان چيزي را بسنجيم كه قصد سنجش آن را داريم. مهمترین معیار درستی سنجش، اعتبار آن می باشد.

در پژوهش حاضر، روایی پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني در چهار پژوهش جداگانه توسط مرادي و همكاران (1387)، فرهادي نيا و همكاران (1389)، محرم­زاده و همكاران (1390) و شيرازي و همكاران (1391) تأييد شده می باشد. همچنین درمورد پرسشنامه عدالت سازمانی روايي و پايايي اين پرسشنامه در سه پژوهش جداگانه توسط مرادي و همكاران (1387)، فرهادي نيا و همكاران (1389) و محرم­زاده و همكاران (1390) تأييد شده می باشد و نیز روايي و پايايي پرسشنامه اعتماد به مدير توسط شيرازي و همكاران (1391) تأييد شده می باشد. که نشان می­دهد پرسشنامه­های مذکور دارای روایی لازم می­باشند و برای اعتبار محتوایی نیز از تأیید استاد راهنما، متخصصان و کارشناسان بهره گیری شده می باشد.

 

3-6-2) پایایی ابزار گردآوری داده­ها

پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می­گردد، عبارت می باشد از اینکه اگر یک وسیله اندازه­گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد بهره گیری قرار گیرد، نتایج

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه