منابع و ماخذ پایان نامه ارتکاب جرم، قانون مجازات، مشارکت مردم، استان تهران

پایان نامه ها و مقالات

اينکه CPTED بتواند کارآيي واقعي خودش را داشته باشد بايد نهادينه شود و به صورت فرآيند دايمي براي حمايت از وضعيت هاي محيطي و اجتماعي مطلوب درآيد.

1-4-5- سرقت9:
سرقت از با سابقه ترين جرايم بشري است که در جامعه هاي مختلف به شيوه هاي گوناگون ديده مي شود و زشتي و مذموم بودن آن در هميشه تاريخ مشاهده و ثابت مانده است.
1-4-5-1- تعريف سرقت:
سرقت واژه اي عربي از ماده “سَرَقَ” از مصدر ثلاثي مجرد (سرقه) به معناي برداشتن چيزي از کسي با حيله و فريب يا از خفا و پنهاني يا برداشتن مخفيانه چيزي و بدون حق برداشت آن است. همچنين “سارق به کسي گفته مي شود که به طور پنهاني وارد حرز شود و چيزي که از آن او نيست بردارد”(عطاشنه، 3:1389). در فرهنگ فارسي نيز واژه سرقت به معناي دزديدن و دزدي کردن يا بردن مال ديگري آمده است(عميد، 121:1369).
تعاريف متعددي براي سرقت ارائه شده است: ربودن چيزي از ديگري بدون اطلاع و رضايت او، گرفتن و بردن مال و پول کسي به زور يا مکر و فريب، ربودن متقلبانه شيء متعلق به ديگري(منتظري، 53:1390). و از نظر قانون، سرقت تنها وقتي موجود است که شيء موضوع جرم بدون آگاهي و بر خلاف ميل صاحب آن از تصرف دارند? قانوني آن به تصرف عامل جرم درآيد. لازم? آن گرفتن، برداشتن و کش رفتن است(ستوده،158:1386).
سرقت عبارت است از ربودن مزورانه مال منقول ديگري (آتش پور، 19:1383).
سرقت عبارت است از ربودن مال منقول متعلق به غير بدون رضايت او بر خلاف حق به منظور انتفاع خود مرتکب يا شخصي ثالث و يا به هر منظور نارواي ديگر، همچنين ربودن شريک مال مشترک را بدون رضايت شريک يا شرکاء ديگر بر خلاف حق و به منظورهاي مذکور دزدي محسوب مي شود (ماده535 ق.م.ا).
1-4-5-2- تعريف قانوني سرقت:
ماده ??? قانون مجازات اسلامي در تعريف جرم سرقت اشعار مي دارد:
“سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني” . در اين تعريف چهار عنصر “ربودن”، “مال”، “ديگري” و “به طور پنهاني” مشاهده مي شوند که در فصل دوم هر يک را به طور جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1-4-6- پليس جامعه محور:
اداره امور پليس جامعه محور، تمرکز زدايي خدمات پليسي، همکاري ادارات پليس با مؤسسات شهري ديگر(همچون پارک ها يا شرکت هاي خدماتي) در جهت حل و فصل مشکلات و مباحثه و گفت و گوي مکرر ميان شهروندان و پليس را درباره مشکلات محسوس در بر مي گيرد. و متکي بر همکاري با اجتماع، دولت، مؤسسات محيطي و آموزشي براي اجراي روش ها در جهت پيشگيري از ارتکاب جرم است(دن فليسنر و همكاران، 1383، 81).

1-5-1- نوآوري پژوهش:
با مطالع? پژوهش هاي صورت گرفته در زمين? پيشگيري از جرم متأسفانه کمتر به موضوع طراحي محيطي پرداخته شده و در اين زمينه فقر مطالعاتي به چشم مي خورد. تحقيقات صورت گرفته در زمين? طراحي محيطي نيز به طور کلي به موضوع جرم پرداخته شده و روي جرم خاصي صورت نگرفته است (در بررسي و جستجوي پايان نامه ها و مقالات پژوهشي ارائه شده خارج از آنچه ذکر شد مشاهده نگرديد). لذا در اين تحقيق سعي شده به جرم سرقت مغازه پرداخته شود و نقش طراحي محيطي در پيشگيري از اين بزه مورد بررسي قرار گيرد.

1-5-2- اهميت پژوهش در بره? کنوني:
همان طور که ذکر شد در زمين? طراحي محيطي پژوهش هاي کمي صورت گرفته و از طرفي با توجه به رويکرد کنوني پليس و تأکيد مديران ناجا به رويکرد پليس جامعه محور و همکاري و مشارکت مردم و افراد جامعه با پليس در زمين? پيشگيري از جرم، اهميت تحقيق در اين زمينه نمايان مي گردد. رويکرد پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي نيز افراد جامعه، مالکان، معماران و طراحان شهري را جهت پيشگيري از جرم به مشارکت با پليس فرا مي خواند، پس مي توان گفت که اين رويکرد يک رويکرد جامعه محور بوده و تحقيق در اين زمينه مي تواند در تحقق سياست هاي کنوني پليس گامي بردارد.

1-6- خلاص? فصل:
در مورد ارتکاب جرم سه عنصر اصلي مجرم، آماج و مکان وقوع جرم نقش دارند که با حذف هر يک از اين سه عنصر، جرمي اتفاق نمي افتد. ساده ترين و کم هزينه ترين راه حذف عنصر مکان مي باشد. مجرمين نيز بيشتر مناطقي را براي ارتکاب جرم برمي گزينند که وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امکان مشاهده و دستگيري آنان کمتر باشد. سرقت از جرايمي است که احساس ناامني زيادي به افراد جامعه تحميل نموده و بازتاب منفي وسيعي در اذهان مردم ايجاد مي نمايد.
در زمين? پيشگيري از جرم، علاوه بر پليس، سياستگزاران، متخصصان طراحي و مهندسين شهري از طريق ايجاد محيط هاي امن نقش مهمي دارند. نيروي انتظامي نيز به عنوان متولي اصلي نظم و امنيت بايد با روش هاي نوين پيشگيري از جرم آشنا باشد که يکي از اين روش ها توجه به تأثير محيط و نقش طراحي محيطي، بر ميزان وقوع جرايم مي باشد که آشنايي با اين مباحث مي تواند پليس را در شناسايي مکانهاي جرم خيز ياري نموده، تا از آن طريق بتواند با اشرافيت به موضوع، راهکارهاي موثرتري در جهت ارتقاء امنيت ارائه نمايد.
در کنار ساير رهيافت هاي پيشگيري از جرم که بيشتر به دنبال شخصيت و از بين بردن زمينه ها و علل اجتماعي، سياسي و اقتصادي جرم بوده اند، رهيافت مکانيکي (وضعي و فرصت مدار) در پيشگيري از جرم به يکي از ديدگاه هاي غالب در زمين? پيشگيري از جرم تبديل شده است.
اين ديدگاه از لحاظ مباني نظري تا حدودي شبيه نظري? پيشگيري وضعي است ولي در قلمرو و کاربرد محدودتر از آن است. نظري? CPTED بر اين نظر استوار است که مي توان با طراحي مناسب و کاربري مؤثر محيط از
ا
رتکاب جرم پيشگيري کرده و علاوه بر بهبود کيفيت محيط زندگي بر ترس ناشي از جرم نيز غلبه کرد. اين نظريه هدف و تمرکز خود را بر محيط مصنوع يا به عبارتي محيط ساخته شد? دست بشر و جرايم مرتبط و شايع در مناطق، مانند تخريب و سرقت قرار مي دهد.
به عبارت ديگر، اگر محيط به نحوي طراحي شود که بتواند موجب بهبود و يا تقويت جنبه هاي کنترل و نظارت افراد شده، تعلق اهالي را به قلمرو خود بالا برده و تصويري مثبت از فضا ايجاد کند زمين? پيدايش و شکل گيري فرصت هاي مجرمانه کاهش خواهد يافت و در نتيجه مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند، زيرا در معادله اي عقلاني که معمولاً مجرم قبل از ارتکاب عمل مجرمان? خويش بدان متوسل مي گردد، ميزان تلاش و خطر ارتکاب جرم يعني هزين? جرم بيشتر از منافع يا سود حاصل از آن خواهد بود. اين ديدگاه نسبت به ساير پيشگيري ها اين مزيت را دارد که تغيير وضعيت بسيار ساده تر از تغيير شخصيت فرد است.

فصل دوم
مباني نظري و پژوهشي تحقيق

مقدمه:
فصل دوم تحقيق نمايان گر سرچشم? اصلي تحقيق و سر منشأ جرق? ذهني اولي? محقق براي بررسي يک موضوع خاص به عنوان موضوع و مسئل? تحقيق خود است؛ چرا که در اين فصل از تحقيق، محقق به بررسي و کنکاش در نظريه هاي مرتبط با موضوع تحقيق خود در راستاي تأييد و يا رد آنها پرداخته و با آزمون و سنجش آنها، همسويي و يا تقابل هر يک از فرضيه هاي خود را با نظريه هاي مرتبط مي سنجد.
لذا در اين فصل از تحقيق حاضر ابتدا سعي گرديده است که در بخش اول با عنوان اصول و مباني پيشگيري از جرم به بررسي ديدگاه هاي مختلف در مورد موضوع پيشگيري و سرقت که هدف اوليه تحقيق مي باشد پراخته و در بخش دوم با عنوان پيشين? تحقيق به بررسي پژوهش ها و مطالعاتي که در گذشته در داخل و يا خارج از کشور در اين زمينه انجام پذيرفته است پرداخته شود.
در بخش سوم با عنوان مرور نظري به بررسي نظريه هاي مرتبط با موضوع مورد تحقيق به ويژه نظريه هاي پيشگيري محيطي از جرم که فرضيه هاي مطرح گرديد? تحقيق نيز نشأت گرفته از محتواي آنها مي باشد پرداخته مي شود.
با توجه به موضوع مورد تأکيد تحقيق، در بخش چهارم با عنوان مفهوم شناسي CPTED10، به اصول و استراتژي هاي اجرايي و موانع پيشگيري محيطي و اجراي آن در مناطق تجاري پرداخته خواهد شد.

2-1-7- شهر اراک11:
اراک يکي از کلان‌شهرهاي ايران و از بزرگترين شهرهاي غرب و مرکز ايران و مرکز استان مرکزي و شهرستان اراک است. اراک با جمعيتي برابر با ?99634 نفر (سرشماري سال 1390)، قطب جمعيتي استان مرکزي و پانزدهمين شهر پرجمعيت ايران به حساب مي‌آيد.از قرن دوم اسلامي ناحي? ميان همدان، ري و اصفهان عراق ناميده شد که بعدها براي تمايز با عراق عرب آن را عراق عجم ناميدند. عراق معرب اراک است. اراک نسبت به بسياري از شهرهاي ايران، شهر جواني محسوب مي‌شود.

2-1-7-1- تاريخچه:
شهر اراک را يوسف خان گرجي بنيان گذاشت و تاريخ بناي آن به ???? خورشيدي مي‌رسد. جنب? نظامي تا سال ????هجري قمري براي اين شهر بيشتر مطرح بود. در اين سال سيل مهاجران از نقاط مختلف به سوي اراک آغاز گشت و موجب آغاز رونق اقتصادي شهر شد. و در سال ???? شمسي با همکاري بلدي? عراق خيابان امام خميني امروزي، عباس آباد و باغ ملي احداث و بافت قديمي شهر مرمت شد. همچنين با عبور راه آهن از شهر در سال 1983 ميلادي، توسع? شهرنشيني شتاب گرفت. در سال‌هاي صلح و آرامش ديوارهاي حفاظتي شهر برداشته شد و شهر بي رويه رو به توسعه نهاد. موقعيت ترابري اراک از مهمترين عوامل توسع? شهر در سال‌هاي اخير بوده‌است (يزدي پسند، 142:1386).
شهر اراک در دوران قاجار، پس از ساخت به عنوان حکومت نشين ولايت عراق انتخاب شد. در دور? پهلوي، طبق قانون تقسيمات کشور و وظايف فرمانداران و بخشداران (مصوب ?? آبان ???? خورشيدي)، اراک يکي از ?? شهرستان استان شمال بود. سپس بر اساس قانون تقسيمات کشوري و وظايف فرمانداران و بخشداران (مصوب ? بهمن ???? خورشيدي)، اراک در کنار زنجان جزو استان يکم قرار گرفت. در سال ???? خورشيدي هم‌زمان با تشکيل استان مرکزي (به مرکزيت تهران)، شهر اراک نيز يکي از شهرهاي اين استان شد و در سال ???? خورشيدي مرکز استان مرکزي از تهران به اراک منتقل گرديد. يک سال بعد از آن استان تهران از استان مرکزي جدا شد. از آن زمان تا کنون شهر اراک به عنوان مرکز استان مرکزي در تقسيمات کشوري شناخته‌مي‌شود (اميراحمديان، 101:1383).
2-1-7-2- ويژگي هاي جغرافيايي:
شهر اراک در فاصل? 280 کيلومتري تهران و روي مدار ?? درجه و ? دقيقه و ?? ثانيه در نيم‌کره شمالي از خط استوا قرار گرفته است. همچنين اين شهر روي نصف النهار ?? درجه و ?? دقيقه و ?? ثانيه طول شرقي از نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد.
شهر اراک از سمت جنوب با رشته‌کوه‌هاي سفيدخاني، کوه‌هاي نظم آباد، سرخ کوه(کوه سرخه) و از سمت غرب با کوه مودر احاطه شده‌است. کوه‌هاي اطراف شهر از جمله کوه‌هاي مرکزي و پيشکوه‌هاي داخلي رشته کوه زاگرس محسوب مي‌شوند.
اقليم اراک خصوصيات اقليمي فلات مرکزي ايران (زمستان‌هاي سرد و مرطوب و تابستان‌هاي گرم و خشک) را دارا است. کوههاي اطراف اراک و تالاب ميقان و دشت فراهان در آب و هواي اين منطقه اثر کرده و ويژگي‌هاي خاصي به آن بخشيده‌است.
پيش از بناي شهر اراک، مردم اين ناحيه به گويش‌هاي گوناگوني مانند تاتي در منطق? وفس سخن مي‌گفتند. پس از بناي شهر اراک و مهاجرت مردم اين مناطق به شهر، اين گوي
ش‌ها با يکديگر درآميختند و گويش ويژه‌اي به وجود آوردند، تا زماني که با پيدايش رسانه‌هاي جمعي اين گويش رو به زوال نهاد و هم اکنون اهالي اراک تا حدي بدون لهجه بوده و کتابي يا تهراني سخن مي‌گويند ولي در روستاهاي اطراف و خود شهر زبان پيرمردان و پيرزنان همان لهج? قديمي است(محتاط، 6:1368).

1-4-7-3- ويژگي هاي صنعتي:
اراک يکي از شهرهاي صنعتي ايران است که از لحاظ گوناگوني محصولات صنعتي، نخستين، از لحاظ وجود صنايع مادر، دومين و به طور کلي چهارمين قطب صنعتي کشور محسوب مي‌شود. اين شهر به واسط? وجود صنايع مادر، توليد ??درصد تجهيزات انرژي کشور، وجود بزرگترين کارخان? توليد کنند? آلومينيوم کشور و وجود بزرگترين معدن سديم سولفات کشور است و لقب پايتخت صنعتي ايران را به خود اختصاص داده‌است و به همين دليل يکي از آلوده‌ترين شهرهاي ايران است.
نخستين کارخان? توليد آلومينيوم کشور (ايرالکو) ، نخستين و بزرگترين کارخان? واگن سازي و لوکوموتيوسازي کشور (واگن پارس) ، نخستين کارخان? کمباين‌سازي کشور (کمباين‌سازي ايران) ، بزرگترين کارخان? سازند? دکل انتقال نيرو در خاورميانه (آونگان)، نخستين ايستگاه آزمايش تست دکل‌هاي انتقال نيرو در خاورميانه و آسيا در اين شهر قرار دارند. همچنين اين شهر به دليل پايان طرح‌هاي گازرساني به عنوان نخستين مرکز استان سبز کشور شناخته شده‌است(يزدي پسند، 1386).
شهر اراک داراي صنايع گوناگون فلزي، شيميايي، نساجي، ساختماني و خوراکي است که برخي از اين واحدها (مانند هپکو، آونگان، املاح معدني ايران، آذرآب، شرکت آلومينيوم ايران، نورد آلومينيم (آلومرول)، شرکت ماشين‌سازي اراک، کمباين سازي، و کارخانه واگن پارس) از صنايع اساسي کشور به شمار مي‌روند(دهگان، 103:1383).

2-2- اصول و مباني پيشگيري از جرم :
در هر جامعه اي وقوع جرم آفت بزرگ اجتماعي محسوب مي شود و افزايش بيش از اندازه آن باعث ناامني و تضعيف چهره دولت و پليس مي گردد. امروزه جرم و ترس از آن به دغدغ? رايج در اکثر جوامع تبديل شده است. معمولاً در جوامع پيشرفته و حتي غير پيشرفته فعاليتهاي پليس و احساس امنيت بر اساس افزايش و يا کاهش وقوع جرائم ارزيابي مي شوند لذا مهار ميزان جرائم توسط پليس در آن جوامع از فاکتورهاي مهم احساس امنيت به شمار مي آيند. در عصر کنوني اهميت پيشگيري و ترس از جرم به مراتب نسبت به گذشته بالاتر رفته است. دانشمندان جرم شناس اين اعتقاد قديمي را که پليس تنها از طريق گشت زني و ايست و بازرسي قادر است که از ارتکاب جرائم پيشگيري کند، به چالش کشيده اند. زيرا انگيزه ها و روش و شگردهاي بکار رفته در جرائم بسيار گسترده شده نيازمند روشها و ابزارهاي متناسب با زمان و مکان و نوع جرم به وقوع پيوسته است.
2-2-1- مفهوم اصطلاحي پيشگيري:
در استنباط مفهوم پيشگيري و مصداق هاي آن دو جهت گيري کلي مي توان بيان نمود. برخي از جرم شناسان مفهومي موسع براي تدابير پيشگيرانه قائل شده و گروهي ديگر پيشگيري را در مفهومي محدود و مضيق به کار مي برند.
2-2-2- مفهوم موسع پيشگيري:
مطابق اين مفهوم، انجام دادن هر اقدامي که عليه جرم بوده و آن را کاهش دهد، پيشگيري محسوب مي شود. بر اساس اين برداشت انواع تدابير کيفري و غير کيفري چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *