پایان نامه با کلید واژه های ميدان، نمايي، استاندارد، مغناطيسي

پایان نامه ها و مقالات

………………………………..73
شکل (3-9). نمايي از سرعت شعاعي در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب………………………………………………………………………….73
شکل (3-10). نمايي از سرعت زاويه اي در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب…………………………………………………………………….73
شکل(3-11). نمايي از سرعت سمتي در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب………………………………………………………………………….74
شکل (3-12). نمايي از فشار در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب……………………………………………………………………………………….74
شکل (3-13). نمايي از چگالي در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب…………………………………………………………………………………….75
شکل (3-14): نمايي از مؤلفه شعاعي سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان مغناطيسي چنبرهاي…….79
شکل (3-15): نمايي از مؤلفه زاويهاي سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان مغناطيسي چنبرهاي……79
شکل(3-16): نمايي از مؤلفه سمتي سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان مغناطيسي چنبرهاي……….79
شکل(3-17): نمايي از فشار در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان مغناطيسي چنبرهاي………………………………..79
شکل(3-18): نمايي از چگالي در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان مغناطيسي چنبرهاي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
شکل(3-19): نمايي از مؤلفه شعاعي سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان مغناطيسي چنبرهاي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81شکل(3-20): نمايي از مؤلفه زاويهاي سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان مغناطيسي چنبرهاي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
شکل(3-21): نمايي از مؤلفه سمتي سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان مغناطيسي چنبرهاي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
شکل(3-22): نمايي از فشار در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان مغناطيسي چنبرهاي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
شکل(3-23): نمايي از چگالي در قرص استاندارد با فشارتابشي غالب در حضور ميدان مغناطيسي چنبرهاي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

فصل چهارم: بررسي معادلات حاکم بر قرص برافزايشي در حضور ميدانهاي مغناطيسي و الکتريکي داخلي
شکل(4-1): نمايي از مؤلفه شعاعي سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي……………….94
شکل(4-2): نمايي از مؤلفه زاويهاي سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي………………94
شکل(4-3): نمايي از مؤلفه سمتي سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي……………….95
شکل(4-4): نمايي از فشار در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي…………………………………………95
شکل(4-5): نمايي از چگالي در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي………………………………………95
شکل(4-6): نمايي از ميدان مغناطيسي شعاعي داخلي در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
شکل(4-7): نمايي از ميدان مغناطيسي زاويهاي داخلي در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل(4-8): نمايي از ميدان مغناطيسي سمتي داخلي در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل(4-9): نمايي از مؤلفه شعاعي سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
شکل(4-10): نمايي از مؤلفه زاويهاي سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
شکل(4-11): نمايي از مؤلفه سمتي سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
شکل(4-12): نمايي از فشار در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي…………………………………………………………………………………………………….
..
……………………………………………………………………………………97
شکل(4-13): نمايي از چگالي در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
شکل(4-14): نمايي از ميدان مغناطيسي شعاعي داخلي در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
شکل(4-15): نمايي از ميدان مغناطيسي زاويهاي داخلي در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
شکل(4-16): نمايي از ميدان مغناطيسي سمتي داخلي در قرص استاندارد با فشار تابشي غالب در حضور ميدان الکتريکي داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

مقدمهاي بر فرآيند برافزايش
1-1 مقدمه
قرصهاي برافزايشي بدون شك يكي از قديمي ترين پديدههاي اختر فيزيكي مي باشند. قرصهاي برافزايشي در مرحله اي از نجوم ظاهر شدند كه گاليله1 در سال 1610 ميلادي و هويگنس2 در سال 1659 ميلادي پي به سيستم حلقوي زحل بردند كه يكي از اولين كشفيات بوسيلة تلسكوپ ميباشد [1]. قرص زحل نوعي متفاوت با قرصي است كه در اين پايان نامه مورد مطالعه قرار ميگيرد. قرص زحل مركب از ذرات گرد و غبار و يخ مي باشد كه در حال فعل و انفعال گرانشي و برخورد ميباشند. اولين قرصي كه فشار در آن نقش مهمي را ايفا ميکرد، در نيمة دوم قرن هجدهم توسط كانت3 و لاپلاس4 مورد بررسي قرار گرفت، كه هم اکنون به نام قرصهاي پيش سياره اي5 و پيش ستارهاي6 شناخته مي شوند. بحث سر اينكه آيا منظومة شمسي از قرص تشكيل شده است، امروزه بوسيلة بسياري از مشاهدات تاييد شده است [2]. با استفاده از نسبيت عام و نتايج حاصل از سياهچالهها، مطالعة قرصهاي برافزايشي به مرحلة مهمي رسيده است كه ميتوان آنها را يکي از منابع مهم براي تاييد وجود سياهچالهها دانست. اگرچه شواهد حاصل از مشاهدات مستقيم براي قرصهاي برافزايشي خيلي مشكل است، اما بيشترين نامزدهاي احتمالي براي وجود آنها در گستره عظيمي از اشياء مانند اختروشها7،هستههاي فعال كهكشاني8 (AGN)، كهكشانهاي بيضوي، دوتائيهاي محكم9، منبعهاي عظيم پرتو x كهكشاني و احتمالا شيء بسيار مبهمSS433 (كه گمان ميرود ستارة نوتروني باشد) مي باشند. از اين منابع مختلف بيشترين احتمال مربوط به دوتائيهاي پرتو x ، اختروشها و هستههاي فعال كهكشاني ميباشند، كه انرژي كل خروجي آنها (در انرژيهاي بالا) از مرتبهerg s-1 1048-1045مي باشد. هنگاميكه با چنين پديدههائي مواجه مي شويم، بهترين فرآيند براي خروج انرژي از طريق گرانش مي باشد [3]. برافزايش، استخراج انرژي پتانسيل گرانشي از مواد در حال سقوط بر روي يك پتانسيل گرانشي ميباشد. اگرچه سوخت هسته اي، منبع انرژي ستاره مركزي است كه اجازه مي دهد در مقابل نيروي گرانش حاصل از جرم خودش ايستادگي كند، ولي بيشتر پديدههاي پرانرژي در جهان بوسيلة انرژي پتانسيل گرانشي قوت مي گيرند كه مي توانند از طريق برافزايش آزاد شوند. اين پتانسيل مي تواند ناشي از شيء بسيار پر جرم فشردهاي باشد كه در مركز كهكشانها متمركز شدهاند يا اجرام ستارهاي بسيار جواني باشند كه بوسيلة گازي كه از فرو ريزش ابر باقي مانده است، محاصره شده اند. در تمامي اين موارد، مواد بوسيلة جرم فشردة مركزي در حال برافزايش ميباشند و انرژي پتانسيل گرانشي در شكل تابش و گرما آزاد مي شود. به طور كلي برافزايش شامل فروريزش چرخشي گاز بر روي يك جسم چگال مركزي مي شود. مسئله برافزايش گاز توسط يك ستاره در يك حركت نسبي نسبت به گاز، اولين بار توسط هويل10 و لتيلتون11 در سال 1939 ميلادي و سپس توسط بوندي12 و هويل در سال 1944 ميلادي مورد بررسي قرار گرفت. حالتي كه ستاره در حال برافزايش نسبت به گاز در حال سكون باشد، اولين بار توسط بوندي در سال 1952 ميلادي مورد مطالعه قرار گرفت و به برافزايش بوندي مشهور شد و اين برافزايش به مقدمه و پايه اي براي مطالعه قرص هاي برافزايشي به شكل امروزي تبديل شد. اهميت آزاد شدن انرژي توسط فرايند برافزايش جرم اولين بار توسط زلدوويچ13 و نوويكوو14 در سال 1964 و همچنين سالپيتر15 در همان سال مطرح شد. هاياكاوا16 و ماتسوكا17 در سال 1964 ميلادي فرايند برافزايش در ستارگان دوتايي را به عنوان منبعي براي پرتو ايكس ستارگان مطرح كردند و شكلووسكي18 در سال 1967 ميلادي Sco X_1 را به صورت برافزايش روي يك ستاره نوتروني تشريح كرد [4،5، 6،7].
در نيمه اول قرن بيستم کاوشهاي بسياري توسط اخترفيزيکدانان در آسمان صورت گرفت كه طي آن تعداد زيادي منابع راديويي كشف شد كه از اين منابع مي توان به اخترنماها اشاره كرد. اخترنماها به صورت قابل توجهي درخشان هستند و در تمام طول موج هاي الكترومغناطيسي، از راديويي تا پرتو ايكس و گاما تابش كرده و درخشندگي آنها در طول زمان تغيير مي كنند. اين دو خصوصيت باعث شد تا شرايط ويژه اي براي تشريح و توجيه منبع انرژي در اخترنماها به وجود بيايد. سوالي كه مطرح شد اين بود كه منبع انرژي عظيم اخترنماها چيست؟

1-2 برافزايش بوندي
يك برافزا
يش يكنواخـت متقـارن كروي را تحت ميدان گرانشـي اطراف يك جرم نقطه اي در نظـر مي گيريم. برافزايش كروي روي يك جسم گرانشي اولين بار توسط بوندي در سال 1952 ميلادي مورد بررسي قرار گرفت و اين نوع برافزايش به برافزايش بوندي مشهور است.
حال يك جريان متقارن كروي را در اطراف جسمي به جرم M در نظر مي گيريم. جريان يكنواخت بوده و در جهت شعاعي يك بعدي مي باشد. در اين تقريب مي توان از وشكساني، ميدان مغناطيسي و تابشي صرف نظر كرده و فرايند را بي دررو در نظر گرفت. تحت تقريب نيوتوني براي معادلات پيوستگي و اندازه حركت، به ترتيب خواهيم داشت:
L/(4?r^2 ) d/dr (4?r^2 ??)=0
d?/dr=-1/? dp/dr-GM/r^2
به طوريكه ? سرعت شاره بوده و براي برافزايش، منفي و براي بادها، مثبت است.
با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *