پایان نامه با کلمات کلیدی اعمال مجرمانه، مواد مخدر، وجوه نقد

پایان نامه ها و مقالات

جع سو استفاده پولشويان قرار مي گيرند بانک‌ها هستند[44].
بدين نظر دراين پروژه ما مي بايست در ابتدا به مطالعه بانک‌ها و روش‌هايي که ممکن است پولشويان از آن طريق در بانک‌ها اقدام به پولشويي نمايند پرداخته و با بررسي اين روش‌ها و همچنين اطلاعات در دسترس جهت اين روش‌ها، الگو‌هاي اين روش و … سعي در يافتن راه‌هايي جهت کشف، اجرا و پياده سازي داده محور اين اقدامات داشته باشيم.
در اين راستا ضمن بررسي عمليات اجرا شده در بانك مورد نظر و مشورت با کارشناسان و مشاوران اين بانك مشخص گرديد که روش‌هاي مختلفي جهت پولشويي توسط پولشويان در اين بانك اجرا مي‌گردد، همچنين توسط بانک‌ها نيز روش‌هاي متفاوتي جهت جلوگيري از اين عمليات اجرا مي گردد.
پيچيدگي رفتار‌هاي مشکوك به پولشويي و همچنين حجم عظيم داده به گونه‌اي است که بدون ابزاري هوشمند و داده محور نميتوان در کشف پولشويي اقدام قابل توجهي انجام داد. از اين رو تحقيق حاضر به دنبال يافتن پاسخ به سوال زير ميباشد:
چگونه ميتوان با ارائه مدلي از روش‌هاي داده کاوي براي کشف جرايم پولشويي استفاده کرد؟
1‌.2‌ اهميت و ضرورت پژوهش
با توجه به اهميت سيستم‌‌هاي بانکداري و سوء استفاده از اين بستر براي مقاصد پولشويي، نياز مبرم به پياده سازي سيستم‌‌هاي ضد پولشويي از طرف دولت‌ها و موسسات سياست گذار در امور اقتصادي مورد توجه است . با توجه به رشد تروريسم و تقلب‌‌هاي سازماندهي شده و از طرفي تصويب قوانين متعدد عليه اين موارد نياز به اين سيستم‌‌ها در حال افزايش است. از سوي ديگر، پيچيدگي رفتار‌هاي مشکوك به پولشويي به گونه‌اي است که بدون ابزاري هوشمند و داده محور نميتوان در کشف پولشويي اقدام قابل توجهي انجام داد. نکته مهم و شايد کاربردي در ايران نزديکي اين سيستم‌‌ها با سيستم‌‌هاي ضد رشوه خواري، تقلب، تخلف و سيستم‌‌هاي بازرسي است که ميتواند به عنوان ابزاري کارآمد براي واحد بازرسي بانک تلقي گردد.
1‌.3‌ اهداف پژوهش
پولشويي فرآيندي است که طي آن افراد متخلف با استفاده از امکانات مؤسسات مالي و بانک‌‌ها درآمد نامشروع خود را تطهير نموده و آن‌ را قانوني جلوه ميدهند. به منظور شناسايي اين فرآيند، دولت‌‌ها همواره گزارش‌‌هاي متعددي از بانک‌‌هاي خود طلب مي نمايند و بانک‌‌ها موظف هستند موارد مشکوك به پولشويي را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزي تهيه و به طور مستمر ارائه نمايند. از سوي ديگر، پيشرفت بانکداري به تدريج شناسايي روش‌ها و رفتار‌هاي مشکوك به پولشو يي را پيچيده ترنموده است. به طوري که شناسايي اين رفتار‌ها با توجه به حجم انبوه اطلاعات در يک بانک بدون استفاده از سيستم‌‌هاي ضد پولشويي ميسر نمي‌باشد. بر اين اساس هدف اصلي تحقيق حاضر طراحي الگويي براي تقلب‌هاي مالي در صنعت بانکداري مي‌باشد.
انتظار مي‌رود اين مدل ضد پولشويي با جمع آوري اطلاعات پراکنده در سطح بانک عمليات پردازش و شناسايي افراد و رفتار‌هاي مشکوك به پولشويي را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌هاي مورد نياز را توليد و ارائه مينمايد .
1‌.4‌ روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقيقات کاربردي قرار مي‌گيرد. در مراحلي از پروژه که نياز به بررسي و آشنايي با سوابق تحقيقات در زمين? پولشويي و يا الگوريتم‌‌هاي مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌اي و منابع آرشيوي استفاده مي‌شود. از سوي ديگر رويکرد تحقيق نيز به صورت پيمايشي بوده که در آن با هدف مطالع? ماهيت و ويژگي‌‌هاي مشتريان بانك فرآيند تحقيق و مطالعه طي خواهد شد و در اين زمينه مصاحبه با خبرگان نيز صورت مي‌گيرد. در مجموع بايد گفت که در مورد روش تجزيه و تحليل داده‌ها از يك مدل کمي در اين تحقيق استفاده مي شود که مبتني بر پردازش داده‌‌ها از نوع داد? واقعي، خواهد بود.
1‌.5‌ جامع? تحقيق
داده‌کاوي اين توان را دارد که سناريو‌هاي جديدي براي کشف نمونه‌‌هاي پولشويي ارائه دهد.داده‌کاوي به عنوان فرايندي خودکار براي استخراج اطلاعات و الگو‌هاي جالب توجه، بارز، ضمني، از قبل ناشناخته و بالقوه مفيد از انبار داده‌‌هاي حجيم، شناخته مي شود. ظهور انبارداري داده‌‌ها به عنوان يک فناوري قابل دوام بدان معني است که در حال حاضر،سازمان‌‌هاي اجرايي قادر به تحکيم معاملات مالي از نهاد‌هاي مختلف در چندين کشور مي‌باشند. اين امرنمايشي تلفيقي از انتقال وجوه را ارائه مي‌دهد که به تجزيه و تحليل معاملات کمک مي‌کند. هنگامي که الگوريتم‌‌ها و تکنيک‌‌هاي داده‌کاوي روي چنين تراکنش‌‌هايي اعمال مي شوند، الگو‌هاي پنهان حاکم بر جريان وجوه را کشف مي‌کنند. [28]
همراه شدن اطلاعات مشتري و دانش خبرگان منجر به آن مي‌گردد که معاملات مشکوک شناسائي شوند.سيستم ضد پولشويي قابليت اجرا با الگوريتم‌‌هاي نظارت شده1 و بدون نظارت2 را به طور هم‌زمان دارد.در اين سيستم علاوه بر به کارگيري الگوريتم‌‌هاي رايج در داده‌کاوي،
شاخص‌‌هايي محاسبه مي‌شوند که مي‌توانند بخوبي ملاکي براي ميزان مشکوک بودن عملکرد يک مشتري باشند و بر اساس آن شاخص‌‌ها، داده‌‌هاي پرت (خارج از محدوده) تفکيک و شناسايي شوند.
در اين پروژه با توجه به نيازمندي‌هاي طرح و محوريت پروژه بر اساس داده‌‌هاي بانکي، تراکنش‌‌هاي يک بازه زماني شش ماهه در يکي از شعب بانک به عنوان جامعه تحقيق انتخاب و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

2
فصل دوم
مطالعه پولشويي، داده‌کاوي و ارتباط اين دو
ديباچه
در زمينه پولشويي و مسائل مرتبط با آن تحقيقات گسترده اي انجام شده است. بنا به تعريف، پولشويي يعني شسته شدن و تبديل پول کثيف به پول تميز به نوعي که پس از خروج از اين چرخه قانوني جلوه کند؛ به عبارت ديگر پولشويي عبارت است از هر نوع عمل براي مخفي کردن يا تغيير هويت نامشروع حاصل از فعاليت‌‌هاي مجرمانه به گونه اي که وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني حاصل شده است.
بخش عمده اي از مطالعات پولشويي بر موضوعات کلي قوانين پيرامون آن، رابطه پولشويي و جرم، انواع پولشويي، مراحل پولشويي، روش‌‌هاي معمول پولشويي، روش‌‌هاي پولشويي از طريق سيستم بانکي، دليل مبارزه با پولشويي، شناسائي معاملات مشکوک و غيره متمرکز شده است.
داده‌کاوي اين توان را دارد که سناريو‌هاي جديدي براي کشف نمونه‌‌هاي پولشويي ارائه دهد.داده‌کاوي به عنوان فرايندي خودکار براي استخراج اطلاعات و الگو‌هاي جالب توجه، بارز، ضمني، از قبل ناشناخته و بالقوه مفيد از انبار داده‌‌هاي حجيم، شناخته مي شود.
در اين فصل متناسب با هدف تعريف شده براي اين پروژه،پيشينه تحقيقات مرتبط با پديده پولشويي راه حل‌‌هاي آن و کاربرد داده‌کاوي در فرآيند ضد پولشويي ارائه مي‌شود.
2‌.1‌ پولشويي و بررسي ابعاد آن
2‌.1‌.1‌ مفهوم پولشويي
تعاريف متعددي براي پولشويي عنوان شده است که از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
* بنا به تعريفي پولشويي يعني شسته شدن و تبديل پول کثيف به پول تميز به نوعي که پس از خروج از اين چرخه قانوني جلوه کند؛ به عبارت ديگر پولشويي عبارت است از هر نوع عمل براي مخفي کردن يا تغيير هويت نامشروع حاصل از فعاليت‌‌هاي مجرمانه به گونه اي که وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني حاصل شده است[15].
* به تعبير ديگر پولشويي يعني فرايند تبديل پول نقد يا ساير دارايي‌‌هايي که از فعاليت جنايتکارانه ناشي شده است، با اين هدف که وانمود شود اين دارايي‌‌ها از يک منبع قانوني و مشروع حاصل شده اند .
* در پيش نويس ماده يک اتحاديه اروپايي پولشويي چنين تعريف شده است: فرايندي که طي آن خلافکاران و صاحبان دارايي‌‌هاي غير قانوني به گونه اي عمل مي کنند که نشان دهند پولي را که خرج مي کنند در واقع متعلق به خود آن‌هاست و از راه قانوني دست آمده است[14].
* مجموعه اقداماتي است که از سوي فرد يا افرادي با به کارگيري ابزار‌هاي قانوني و با هدف عدم امکان قابليت رديابي گردش عوايد حاصل از جرم به منظور مخفي کردن منشأ و منبع واقعي پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت ميگيرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانوني جلوه نمايد[46].
از اين تعاريف چنين بر مي آيد که در عمليات پولشويي به عنوان يک فرايند مجرمانه مالي، درآمد‌هايي که زاييده فعاليت‌‌هاي غير قانوني است به گونه اي با درآمد‌هاي حاصل از فعاليت‌‌هاي قانوني در مي آميزد که امکان شناسايي و تفکيک آن‌ها از يکديگر ممکن نيست و مي توان از اين درآمد‌هاي غير قانوني با حداقل ريسک براي فعاليت‌‌هاي ديگري در آينده استفاده کرد و به عبارت ديگر منشأ و منبع وجوهي که به صورت غير قانوني بدست آمده از طريق رشته‌‌هاي نقل و انتقالات و معاملات به گونه اي پنهان مي شود که همان وجوه به صورت قانوني نمود پيدا کرده و وارد فعاليت‌‌ها و مجاري قانوني مي‌گردد.
مجموعه اقداماتي که به تطهير اين وجوه منجر مي‌شود در قوانين مبارزه با پولشويي در کشور‌هاي مختلف جرم شناخته شده است. در اين تعريف عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت‌‌هاي مجرمانه به دست آمده باشد. به عوايد حاصل از فعاليت‌‌‌هاي مجرمانه پول کثيف گفته مي‌شو[28]
2‌.1‌.2‌ تاريخچه و خاستگاه پولشويي
پولشويي پديده جديدي در دنيا نبوده و به تازگي اتفاق نيفتاده است. سابقه پولشويي به وقوع فساد در دنيا باز مي‌گردد. در گذشته‌‌هاي دور خلافکاران وجوه حاصل را به صورت علني و آشکار استفاده نمي‌کردند به همين دليل، در خصوص نخستين زمان استفاده از واژه پولشويي و رواج آن ميان محققان اتفاق نظر وجود ندارد؛ گفته مي‌شود واژه پولشويي با نگرش امروزي، براي نخستين بار در سال 1979 و با کشف يک چمدان حاوي ششصد ميليون دلار پول نقد در فرودگاه پالرمو، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گرديد. موضوعي که به تشکيل پرونده ايتاليايي – امريکايي ارتباط پيتزا منجر شد و در سال 1985 محاکمه آن برگزار گرديد[14].
همچنين گفته مي‌شود اين اصطلاح از مالکيت مافيا بر دستگاه‌‌هاي رختشويي سکه‌اي در امريکا نشأت گرفته است در دهه 1920 گانگستر‌ها مبالغ هنگفتي را به صورت نقد از راه اخاذي، فحشا، قمار، قاچاق، مشروبات الکلي و غيره به دست آورده و ناچار بودند منبعي براي وجوه غير قانوني خود معرفي کنند. بنابراين يکي از راه‌‌هاي رسيدن به اين هدف، خريد واحد‌هاي تجاري قانوني و تلفيق عايدات غير قانوني خود با عايدات قانوني و مشروعي بود که از اين مرکز تجاري به دست مي‌آوردند. دستگاه‌‌هاي رختشويي سک‌هاي به اين دليل انتخاب شدند که از طريق اين دستگاه‌‌ها روزانه وجوه نقد زيادي کسب مي‌شد و حساسيتي هم بر نمي‌انگيخت. در قضيه واتر گيت در سال 1973 در امريکا براي نخستين بار اصطلاح پولشويي وارد مطبوعات شد و در سال 1982 به متون قضايي و حقوقي امريکا نيز راه يافت[14].
2‌.1‌.3‌ ايران و ريسک پولش
ويي
بر اساس يک مدل بررسي شده و آمار‌هاي غير رسمي ارائه شده در يک تحقيق حجم پول‌‌هاي کثيف در ايران برابر 11.8 درصد حجم نقدينگي جامعه (ميانگين محاسبه شده از سال 52 تا 80) مي‌باشد[14].
مؤسسه “باز3ل” سوئيس، به تازگي آماري درباره ريسک پولشويي در کشور‌هاي گوناگون منتشر کرده که بنا بر آن، ايران داراي بالاترين ريسک پولشويي در جهان است. ريسک بالاي پولشويي در يک کشور، به معناي بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشويي در آن کشور است. به گزارش “تابناک”، بر پايه آمار منتشره در مؤسسه حکومتداري بازل در سوئيس، ايران و نروژ در دو سر متفاوت طيف پولشويي بوده و به ترتيب، داراي بالاترين و پايين ترين ريسک پولشويي در جهان هستند[14].
به گفته لمن4، تلاش ديگر اين مؤسسه اين بوده که “تصويري کلي از ريسک کشوري” ارائه داده و استاندارد‌هاي مالي و شفافيت مالي هر کشور را هم‌راستا با ريسک سياسي آن در نظر بگيرد.از ميان 144 کشور موجود در اين فهرست، 32 کشور در “محدوده قرمز” هستند؛ به اين معنا که کشور‌هاي يادشده داراي بالاترين ميزان ريسک هستند. پس از ايران که به عنوان دارنده بالاترين ميزان ريسک شناخته شده، کنيا، کامبوج،‌‌هائيتي و تاجيکستان در اين محدوده قرار دارند[9].
نروژ و استوني، تنها کشور‌هايي هستند که در اين فهرست با نام کشور‌هاي داراي “ريسک پايين” ارزيابي شده‌اند.به اين ترتيب، بيشتر کشور‌هاي موجود در ليست نامبرده، در طبقه‌بندي “ريسک ميانه” قرار دارند. در اين ميان، از نظر بالاترين ميزان ريسک، امريکا رتبه 98 و سوئيس رتبه 72 را از آن خود کرد‌ه‌اند؛ جالب اينکه وضعيت کشور‌هايي چون قزاقستان و مصر در اين زمينه از سوئيس و امريکا بهتر است[14].
2‌.1‌.4‌ انواع پولشويي
چهار گونه پولشويي قابل شناسايي است:
* پولشويي دروني: شامل پول‌‌هاي کثيفي که از فعاليت‌ مجرمانه و در داخل خاک يک کشور حاصل و در همان کشور شسته مي‌شود.
* پولشويي صادر شونده: شامل پول‌‌هاي کثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه که در داخل خاک يک کشور کسب و در خارج از آن تطهير مي‌شود.
* پولشويي بيروني: شامل پول‌‌هاي کثيف بدست آمده از فعاليت‌ مجرمانه انجام شده در ساير کشور‌هاست که در خارج نيز شسته مي‌شود.
* پولشويي وارد شونده: شامل پول‌‌هايي که از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط بدست آمده و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته مي‌شود[13].
2‌.1‌.5‌ مراحل پولشويي
پولشويي فرايندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است که به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام مي‌شود و مي تواند از محدوده جغرافيايي – سياسي يک کشور فراتر برود. براساس اين فرايند عوايد حاصل از فعاليت‌‌هاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالي و فعاليت‌‌هاي قانوني مي شود و با پنهان ماندن منشأ غيرقانوني آن، ظاهري قانوني مي يابد. به طورکلي فرايند پولشويي داراي سه مرحله به صورت زير است:
الف) جايگذاري
اولين مرحله از فرايند پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد از فعاليت‌‌هاي مجرمانه به شبکه مالي رسمي با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزار‌ها و دارايي‌‌هاي مالي است که يا براي سپرده گذاري در مؤسسات مالي خارجي به بيرون از مرز‌ها انتقال داده مي شود و يا براي خريد کالا‌هاي با ارزش مانند آثار هنري، هواپيما، فلزات و سنگ‌هاي قيمتي به کار مي رود. يا به صورت سپرده گذاري در بانک‌هاي داخلي يا ديگر مؤسسـات مالي رسمي و غيررسمي صورت مي گيرد.
ب‌) لايه چيني
اين مرحله که درواقع جداسازي عوايد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه از منشأ يا فعاليت‌هاي موجــــود آن است ازطريق ايجاد لايه‌‌هاي پيچيده اي از معاملات يافتن و انتقال مالي چندگانه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *