منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، بهبود عملکرد، مسئله پژوهش

پایان نامه ها و مقالات

1-1-مقدمه
دردنياي امروزمربيگري مسئوليت سنگين و خطيري است که فراتر از گرفتن وقت استراحت وتجزيه تحليل نقاط ضعف وقوت است.بنابراين مربيان بايد براي تهيه ي يک برنامه ي جامع وموثربراي ارتقاءسطح کيفي وکمي ورزشکاران به گونه اي تلاش کنند که همه عوامل موردنياز يک ورزش به ويژه در سطوح قهرماني يعني آمادگي جسماني ،رواني،تکنيکي وتاکتيکي ورزشکار در طول يک برنامه ي زمانبندي شده توسعه يابد.بي گمان اگر مربي نتواند به هريک از جنبه هاي ذکرشده براي موفقيت دسترسي داشته ويا اشراف کامل داشته باشد از درجه ي موفقيت ورزشکاريا تيم تحت نظر او کاسته خواهد شد.يکي از ابعاد بسيار مهم در آماده سازي ورزشکاران انتخاب بهترين روش تمرين جسماني متناسب با زمان هاي مختلف مي باشد(9).
سال هاي متمادي وبه ويژه در چند سال اخيرپژوهش هاي علمي مربوط به شناسايي شيوه ي افزايش قدرت واستقامت در ورزشکاران وغير ورزشکاران همواره مورد توجه بوده است ودر اين رابطه ضمن معرفي روش هاي گوناگون ،ابزارهاي ويژه اي براي افزايش قدرت واستقامت معرفي شده است.در نتيجه براي بسياري از افراد مشکل است تا بين روش هاي تمريني گوناگون ،بهترين روش را انتخاب کنند.لازم است با ارائه ي تصوير روشني از اطلاعات جديد به همراه فراهم نمودن رويکردي ساده ،منطقي و فردي براي تمرينات قدرتي و استقامتي ويا استفاده همزمان از اين دو شيوه تمريني ،بهترين روش ها ارائه شود(9).
اگر چه قدرت عضلاني پايه واساس اجراي حرکات ورزشي بوده وبسياري از متخصصان علوم ورزشي آن را مهم ترين عامل آمادگي جسماني واجراي حرکات سنگين مي دانند،ولي بايد گفت سايرعوامل جسماني نقش تعيين کننده اي در مجموعه پيچيده اجراي حرکات ورزش دارند(16،9). برهمين اساس مربيان وورزشکاران رشته هاي مختلف ورزشي عليرغم الويت دادن به يک عامل خاص از عوامل آمادگي جسماني ساير موارد را نيز مدنظر قرار داده ومعتقد به توسعه وپيشرفت در کليه زمينه هاي آمادگي جسماني در حد مطلوب هستند.
کاربرد اين اصول شامل دستکاري چندين متغيير در برنامه ي تمريني ورزشکاران شامل نوع تمرينات ،ترتيب حرکات يا فعاليت ها ،شدت تمرين ،دوره هاي استراحت بين فعاليت ها وهمچنين تعداد جلسات تمريني مي باشد، تا دوره هاي تحريک وريکاوري به صورت بهينه فراهم شده و موجب سازگاري هاي موثر شود(48،77).بارعايت اين اصول، سازگاري هاي فيزيولوژيک به هريک از برنامه هاي تمرين قدرتي واستقامتي ،تا حدود زيادي به تفاوت درچگونگي کاربرد متغييرهاي تمريني بستگي دارد.بر همين اساس تمرين چند دستگاه توليد انرژي واجراي همزمان انواع مختلف تمرينات که ازآن به عنوان تمرين موازي ياد مي شود،ممکن است اهميت کاربردي براي سازگاري با اين تمرينات داشته باشد.بنابراين در اين پژوهش حاضرسعي شده است اثرترتيب تمرين موازي (قدرتي واستقامتي)دربرابر(استقامتي وقدرتي)بر قابليتهاي جسماني وترکيب بدني مورد مطالعه قرار گيرد وپيامدهاي اين روشهاي تمريني با روش هاي تمريني استقامتي وقدرتي به تنهايي مقايسه شود.
2-1-بيان مسئله پژوهش
سازگاري هاي حاصل ازتمرين به نوع برنامه تمريني منتخب بستگي دارد،يعني بيش ترين اثر بر قدرت ازبرنامه ي تمريني قدرتي و بيش ترين اثر بر بهبود عملکرد دستگاه قلبي عروقي از برنامه ي تمرين استقامتي ايجاد مي شود.بنابراين هرکدام از برنامه هاي تمرين استقامتي يا قدرتي باعث سازگاري هاي ويژه مي شود(16) .نتايج متضاد ناشي از تمرينات استقامتي ومقاومتي ترديد هايي را براي برخي از افرادبه ويژه ورزشکاران استقامتي و مقاومتي در بکارگيري روش هاي متفاوت به خاطر ترس ازبه خطر افتادن سازگاري هاي تمريني مطلوب به وجودآورده است(16).بنابراين تمرين چند دستگاه انرژي واجراي همزمان انواع مختلف تمرين موازي داراي اهميت کاربردي براي ايجاد سازگاري هاي مطلوب با اين برنامه هاي تمريني است.
به همين دليل،به تازگي اخيراسازگاري هاي حاصل از تمرين موازي مقاومتي واستقامتي به توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
مربيان موفق از ترکيب و دستکاري انواع تمرينات مي توانندهرچه بيش تر ورزشکاران خود را به سوي آمادگي مطلوب تر هدايت کنند.انتخاب يک روش مناسب نياز به پژوهش ها و مستندات علمي دارد.در ارتباط با نقش وسودمندي هريک از تمرينات قدرتي واستقامتي پژوهش هاي فراواني صورت گرفته که نقش آن ها را به خوبي مشخص کرده است،ولي در زمينه ي ترتيب ارائه تمرين موازي هنوز جمع بندي کلي وجامعي وجود نداردکه بتوان به آن به خوبي استناد کرد.
نتايج برخي از پژوهش ها نشان داده اندتمرين مقاومتي و استقامتي همزمان ظرفيت هوازي را افزايش مي دهد(85،41) واين نتايج در مقايسه با افرادي که فقط تمرين استقامتي داشته اند کمتر بود(85،41).
در اثر تمرين موازي ،قدرت عضلاني و توان هوازي نيز افزايش مي يابدکه البته اين ميزان افزايش نسبت به انجام فقط تمرين مقاومتي يا استقامتي کم تر است(85،16،41). تمرين استقامتي تنها باعث افزايش توان هوازي مي شودو قدرت عضلاني را افزايش نمي دهد(16). سازگاري هاي حاصل از تمرين به نوع برنامه ي تمرين بستگي دارد.چنارا وهمکاران(2005)درپژوهشي با عنوان تاثير موازي تمرينات قدرتي واستقامتي همزمان درون جلسه اي روي ظرفيت و اجراي هوازي گزارش کردند که بهبود قابل ملاحظه اي در ظرفيت و اجراي هوازي به ترتيب درگروه هاي استقامتي +قدرتياستقامتيقدرتي +استقامتيقدرتي ديده شد(85) .
هم چنين بيش ترين تاثير بر بهبو
د
عملکرد دستگاه قلبي عروقي از برنامه ي تمرين استقامتي ايجاد مي شود.بنابراين هرکدام از برنامه هاي تمرين استقامتي يا قدرتي باعث سازگاري هاي ويژه مي شود.پرداختن به فعاليت هاي استقامتي دستگاه قلبي عروقي راتحت تاثير قرار مي دهدو ضمن افزايش کارايي قلبي عروقي وتنفسي باعث مصرف چربي بدن وتغييردر ترکيبات بدني مي شود(124،71). تمرين استقامتي موجب افزايش حداکثر اکسيژن مصرفي مي شود،ولي اثري بر هايپرتروفي عضلاني ندارد.از سوي ديگر تمرين مقاومتي براي هايپرتروفي سلول هاي عضلاني از راه سنتز پروتئين وافزايش پروتئين هاي انقباضي وتغيير در ترکيبات بدني مورد استفاده قرار مي گيرند(3،16)چنين نتايج متضادناشي از تمرينات استقامتي ومقاومتي ترديدهايي رادر ورزشکاران به خاطر ترس از به خطرافتادن سازگاري هاي تمريني مطلوب به وجود آمده است(16).پژوهش حاضر در نظر دارد اثر همزمان تمرين مقاومتي واستقامتي بر آمادگي جسماني و ترکيب بدني دانشجويان دختر غير ورزشکار را مورد مطالعه قراردهدوبه اين سوال پاسخ دهد که انجام تمرين همزمان تمرينات استقامتي قدرتي، قدرتي واستقامتي در مقايسه با انجام تمرينات قدرتي-استقامتي چه اثراتي برعوامل آمادگي جسماني که شامل قدرت واستقامت عضلاني،توان هوازي،توان بي هوازي-چابکي وترکيب بدني داردوهم چنين آيا ابتدا بايد تمرين مقاومتي انجام شودوبدنبال آن تمرين استقامتي يا برعکس وآيا تغييرات ايجاد شده در اثر اين چند نوع تمرين موازي با هم متفاوت است؟

3-1-اهميت و ضرورت پژوهش
علوم ورزشي در پي گسترش وسيع خود در زمينه هاي مختلف توانسته است راهکارهاي تازه اي را براي پيشرفت اجراي ورزشي ورزشکاران ارائه دهد که به موجب آن امکان دست يابي به موفقيت آسان تروسريع تر گردد.بنابراين هر گونه مطالعه اي که در پي دست يابي به روابط و عوامل زير بنايي تشکيل دهنده ي اجراي ورزشي باشد در نهايت چشم اندازي به آينده براي کمک به پيشرفت هاي بارز مهارتي دارد وبه اين ترتيب مي تواندزير بناي پژوهش هاي کاربردي را تشکيل مي دهد(6).
درسال هاي اخير ميزان سازش پذيري تمرينات استقامتي و مقاومتي و اثر تمرين موازي براي افزايش ظرفيت و توان هوازي ، توان بي هوازي ،چابکي،قدرت واستقامت عضلاني و ترکيب بدني مورد توجه پژوهشگران بوده است.آن چه که کمتر به آن پرداخته شده است توجه به ترتيب انجام تمرينات مقاومتي واستقامتي در برنامه تمرين موازي است ،به اين نحو که آيا در انجام تمرينات موازي مقاومتي واستقامتي ابتدا بايد تمرين مقاومتي وسپس استقامتي انجام شود يا ابتدا تمرين استقامتي وبه دنبال آن تمرين مقاومتي .هم چنين اين سوال مطرح است که تغييرات ايجاد شده در قابليت هاي جسماني وترکيب بدن در اين شرايط چگونه مي باشد. بنابراين ضرورت ايجاب مي کند که پژوهش هايي در خصوص تعيين ترتيب برنامه هاي تمرين موازي استقامتي و قدرتي بر روي قابليت هاي جسماني مانند قدرت واستقامت عضلاني ، توان هوازي ،توان بي هوازي،چابکي و ترکيب بدني صورت گيرد.
4-1-اهداف پژوهش
1-4-1-هدف کلي
اثر نوع و ترتيب تمرين موازي بربرخي عوامل آمادگي جسماني شامل توان هوازي،توان بي هوازي،چابکي،استقامت عضلاني وترکيب بدني دانشجويان دختر غير فعال
2-4-1- اهداف ويژه
1-2-4-1 مقايسه اثر8 هفته تمرينات استقامتي(ET)،قدرتي ( (ST،موازي استقامتي قدرتي (EST)وموازي قدرتي استقامتي(SET) بر توان هوازي دانشجويان دختر غير فعال
2-2-4-1 مقايسه اثر8 هفته تمرينات استقامتي(ET)،قدرتي (ST) ،موازي استقامتي قدرتي (EST)وموازي قدرتي استقامتي(SET) بر توان بي هوازي دانشجويان دختر غير فعال
3-2-4-1 مقايسه اثر8 هفته تمرينات استقامتي(ET)،قدرتي( (ST(،موازي استقامتي قدرتي (EST)وموازي قدرتي استقامتي(SET) بر چابکي دانشجويان دختر غير فعال
4-2-4-1 مقايسه اثر8 هفته تمرينات استقامتي(ET)،قدرتي(ST)،موازي استقامتي قدرتي (EST)وموازي قدرتي استقامتي(SET) بر استقامت دانشجويان دختر غير فعال
5-2-4-1 مقايسه اثر8 هفته تمرينات استقامتي(ET)،قدرتي( (ST،موازي استقامتي قدرتي (EST)وموازي قدرتي استقامتي(SET) بر ترکيب بدني دانشجويان دختر غير فعال

5-1-فرضيه هاي پژوهش
1-5-1- بين اثر 8 هفته تمرينات استقامتي(ET)،قدرتي( (ST،موازي استقامتي قدرتي (EST)وموازي قدرتي استقامتي(SET) بر توان هوازي دانشجويان دختر غير فعال تفاوت معناداري وجود دارد.
2-5-1- بين اثر8 هفته تمرينات استقامتي((ETقدرتي((ST،موازي استقامتي قدرتي(EST) و موازيقدرتي استقامتي(SET) برتوان بيهوازي دانشجويان دخترغيرفعال تفاوت معناداري وجود دارد.
3-5-1- بين اثر 8هفته تمرينات استقامتي(ET)،قدرتي((ST،موازي استقامتي قدرتي (EST) وموازي قدرتي استقامتي(SET) بر چابکي دانشجويان دختر غير فعال تفاوت معناداري وجود دارد.
4-5-1-بين اثر 8هفته تمرينات استقامتي(ET)،قدرتي((ST،موازي استقامتي قدرتي (EST) وموازي قدرتي استقامتي(SET) بر استقامت دانشجويان دختر غير فعال تفاوت معناداري وجود دارد.
5-5-1- بين اثر8 هفته تمرينات استقامتي(ET)،قدرتي((ST،موازي استقامتي قدرتي (EST) وموازي قدرتي استقامتي(SET) برترکيب بدنيدانشجويان دختر غيرفعال تفاوت معناداري وجود دارد.
6-1- محدوديت هاي پژوهش
1-6-1عدم کنترل تغذيه وعدم کنترل فعاليت بدني آزمودني ها در خارج از جلسات تمرين ودر طول دوره تمرين
2-6-1-ميزان انگيزش آزمودني به هنگام شرکت در تمرين وآزمون قابل کنترل نبود.باوجود تاکيد وتلاش پژوهشگران ممکن است بعضي از آزمودني هادر اجراي تمرين
ات وهم چنين آزمون توان هوازي تمامي تلاش خود را به کار نبرده باشند.
7-1-قلمرو پژوهش
1-7-1- تمامي آزمودنيها دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان بودند.
2-7-1- آزمودني ها در رده سني 20تا25 سال قرار داشتند.
3-7-1 پژوهش در فاصله زماني بين آبان تا دي ماه سال1389اجرا شد.
8-1-تعريف واژه ها واصطلاحات پژوهش
1-8-1- آمادگي جسماني :
آمادگي جسماني يکي از مهم ترين و در برخي موارد،مهم ترين بخش تمرين براي دست يابي به اجراي ورزشي بالا و عالي مي باشد.اين يکي از سري ترين سيستم هاي تمريني کشورهاي اروپاي شرقي بوده است.هدف اصلي تمرين جسماني ،افزايش قابليت هاي فيزيولوژيکي ورزشکار و توسعه ي توانايي هاي زيست-حرکتي او تا بالاترين حد استانداردها مي باشد.منظور از آمادگي جسماني در پژوهش حاضر توانايي فرد در انجام آزمون هاي استقامت قلبي وعروقي است.
2-8-1- استقامت عضلاني:
توانايي يک عضله يا گروهي از عضلات براي انجام تعدادي حرکات يکنواخت و يا انقباض نسبتا طولاني است.استقامت را مي توان توانايي مقاومت در مقابل خستگي دانست.
3-8-1- ترتيب تمرين :
شامل کار کردن روي عضلات بدن براساس کوچکي وبزرگي آنها
4-8-1- ترکيب بدني :
شامل توده چربي وتوده بدون چربي که دراينجا چربي زير پوست با استفاده از کاليپر اندازه گيري مي شود.
5-8-1- تمرين موازي:
تمرين همزمان چند دستگاه توليد انرژي و اجراي همزمان انواع مختلف تمرينات .در اين پژوهش منظور از تمرين موازي تمرين استقامتي ومقاومتي به طور همزمان در هر جلسه تمرين مي باشد (8هفته و 3 جلسه در هفته)
6-8-1- توان بي هوازي:
ياقدرتانفجاريحداکثرکاري است که عضله درواحدزماني بسيارکوتاه(5تا 6ثانيه)اعمال ميکند.
7-8-1 – توان هوازي بيشينه :
به حداکثر اکسيژني که مي تواند درطي يک تمرين خسته کننده در مدت يک دقيقه توسط فرد مصرف شود توان هوازي گفته مي شود وبه دو صورت مطلق(ليتردر دقيقه)ونسبي(ميلي ليتربرکيلوگرم در دقيقه )بيان مي شود(85،15).
8-8-1- چابکي:
به توانايي تغيير سريع وناگهاني جهت حرکت وسرعت همراه با حفظ تعادل گفته مي شود.
9-8-1 – قدرت عضلاني:
حداکثر نيرويي که مي توان يکبار اعمال کرد،به عبارت ديگرقدرت به معني به کار بستن نيرو وانرژي حاصله از عضلات در حين اجراي فعاليت هااست.

10-8-1- دانشجويان دختر غير فعال:
شامل دانشجويان دانشگاه آزاد که در طول 6ماه گذشته هيچ گونه فعاليت مستمر ورزشي نداشته اند.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه پژوهش

1-2-مقدمه
در فصل حاضردر دو بخش جداگانه به بررسي مباني نظري و پيشينه پژوهش پرداخته مي شود. در بخش مباني نظري به بررسي سازگاري هاي ناشي از اجراي تمرينات قدرتي ، استقامتي و ترکيب آن ها، هم چنين عوامل موثر در ايجاد تداخل قدرت و استقامت در تمرين موازي پرداخته شده و سپس در بخش پيشينه ي پژوهش، مطالعاتي که توسط پژوهشگران خارجي و داخلي در موضوع پژوهش انجام گرفته است بررسي مي شود سرانجام، جمع بندي و چکيده اي از پژوهش هاي پيشين ارائه مي شود.
2-2- بخش اول : مباني نظري پژوهش
1-2-2- سازگاري هاي فيزيولوژيکي با تمرين استقامتي
تمرين منظم استقامتي سازگاري هاي ويژه اي را در بدن ايجاد مي کند .تمرين استقامتي ظرفيت هوازي را افزايش مي دهد، اما هيچ تأثيري بر هايپر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *