دانلود پایان نامه درباره جامعه پذیری، ساختار اجتماعی، ارتکاب جرم، جامعه اسلامی

No category

مقدمه:
از میان پایان نامه های مورد بررسی در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی موردی که بتواند به طور کامل در رابطه با موضوع به ما کمک کند وجود ندارد واین موضوع به گفته مرکز پژوهش و تحقیقات اداره کل زندانها برای اولین بار تحت بررسی قرار گرفته است. اما چند طرح تحقیقاتی وجود دارد که تا حدودی به موضوع مربوط می شوند از جمله :
طرح تحقیقاتی آقای نوعی و آرامی در رابطه با شناسایی وضعیت زنان آسیب دیده در شهر مشهد و ارائه راهکارهایی در جهت ساماندهی آنان و یک طرح دیگر که البته امکان دسترسی به آن وجود نداشت از خانم نادره عطاریان تحت عنوان مشکلات زندانیان زن، به همین دلیل به عنوان پیشینه تحقیق از نظر جامعه شناسان و اندیشمندان در رابطه با انحرافات و‌ آسیب های اجتماعی کمک گرفته و بیشتر به این موضوعات که در گذشته نیز کارشده پرداخته شده است.
بنا به عقیده دور کیم پایه‌گذار علم جامعه‌شناسی در هر جامعه انسانی جرم بروز می‌کند و جرم یک پدیده طبیعی اجتماعی است ولی وقتی از یک حدی تجاوز کرد می‌توان آن را بیماری اجتماعی نامید . از انجا که بین نابهنجاری موجب رشد سایر آسیب‌ها می‌شود. ضرورت دارد آسیب‌های اجتماعی و ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار گرفته و ریشه یابی شوند تا بتوان با توجه به علل بوجود آورنده و تشدید کننده این آسیب‌ها را مهار نمود . (محمدی، همان منبع : ۱۹)
وی معتقد است در جوامعی که استاندارد و قیود ضعیف می‌شوند ، وضعیت نابهنجار اتفاق می‌افتد و این امر با افزایش جنایت و اشکال دیگر اساسی رابطه دارد . (فرجاد،‌آسیب‌شناسی اجتماعی : ۲۴)
” لااکسانی و ماندووید” منشا تبهکاری را در تاثیرات فرهنگی – اجتماعی یافته اند . طبق نظریه لااکسانی مجرم یک قربانی بیچاره نظام اجتماعی است و نقص زمان اجتماعی او را جنایتکار کرده است . مجرم مسئول عمل خود نیست و این اجتماع و تعمیرات دسته جمعی است که در عمل فرد نگون بخت بروز و ظهور می‌کند . وی می‌گوید تمام مردم دنیا به استثنای جنایتکاران مقصرند. تبهکار به مشابه یک می‌کروب اجتماعی است که می‌تواند در محیط خاص رشد کند به نظر وی هر جامعه ای دارای تبهکاران مخصوص به خود است و اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که محیط مناسبی برای تهیه رشد پیدا کند .
این نظریه باعث شد که جرم شناسان ، علل بروز جرم را فقط در ساختمان وجود انسان و کیفیات حیاتی او جستجو نکنند بلکه محیط اجتماعی را نیز به عنوان یک علت مهم و موثر مورد مطالعه قرار دهند .
کتکه اجتماع را مسئول کلیه جرائمی می داند که رخ می‌دهد زیرا خود عامل به وجود آورنده آنهاست و بزهکار جز آلت اجرایی در دست اجتماع چیز دیگری نیست . اجتماع الوده از انسان سازگار ، درستکار و پاک سرشت موجودی ناسازگار ، مست و نا پاک می افریند و تخم بزه کاری را در میان انسانهای سالم پرورش می رهد و آنان را برای ایفای نقش آماده می‌سازد . ( مساواتی ، ۱۳۷۴ : ۲۳-۹)
از نظر ” هوار بگر ” علل بیماریهای جسمی در همه دنیا یکی است در حالیکه علل بیماریهای اجتماعی تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و زمان و مکان است و نسبی است نه مطلق .
ریشه تمام کجروی ها در محیط اجتماعی است پس هیچکس کجرو متولد نمی‌شود بنابر این کجرو ها بیماران اجتماعی هستند که مانند بیماران جسمی قابل درمان و علاقمند در صورتی که عوامل کجروی موجود در محیط اجتماعی از بین برده شود . در واقع کجروی نتیجه تعاریف اجتماعی و موازین و مقررات اخلاقی است که بوسیله سایرین بر فرد تحمیل می‌شود . (فرجاد، همان منبع : ۲۴)
مارکس معتقد است که جنایت ،فساد،فحشاورفتار خلاف اخلاق در درجه نخست ناشی از فقر است که زائیده سیستم سرمایه داری است . مارکس و انگلس معتقدند که کلیه فعالیتهای انسانی تابع وضع اقتصادی است و ریشه سرمایه داری منشا بروز جرائم است و ارتکا ب جرم واکنشی علیه بیدادگری اجتماعی است .
“ژاک سابران” جرم شناس معروف فرانسوی عقیده دارد که زندگی انسان به طور مطلق و عام از تاثیر عوامل اقتصادی بر کنار است و کاملا به میزان در امد ان وابسته است . وی به عوامل دیگر مانند فرهنگی ، اجتماعی معتقد است اما اقتصاد را مهمتر می داند . (مساواتی، بسزایی، ۱۳۷۴ : ۶۲)
انحرافات اجتماعی متاثر از انحرافات فردی است . زیرا بدون شک فرد صالح در ساختن جامعه سالم تاثیر بسزایی دارد و جامعه نورانی و هدایت یافته معلول افراد هدایت شده و عادل می‌باشد اگر چه از نقش جامعه هم در هدایت یا منحرف نمودن افراد نمی‌توان چشم پوشی نمود . بخصوص در افرادی که زمینه‌های لازم برای هدایت و انحراف را داشته باشند لذا هم فرد و هم جامعه در به انحراف کشیدن یا هدایت یافتن افراد در تعامل هستند . (آقاجانی، همان منبع: ۱۲۵)
از شرایط و عوامل اجتماعی موثر در کجروی بنا به عقیده نصر الله اقاجانی در کتاب زنان می‌توان :
الف) متغیر همنشینی با افراد منحرف :
هر فردی با فرایند جامعه پذیری مواجه می‌شودو از ان طریق شیوه های رفتاری را می‌آموزد هر گاه جامعه پذیری ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اسلامی به خوبی انجام نگیرد یا به جای ان ارزشها و هنجارهای دیگری که ناهماهنگ با آنها باشد صورت بپذیرد در نتیجه زمینه کجروی فراهم می‌شود .
جامعه پذیری طی مراحل مختلف سنی خصوصا کودکی و نوجوانی و نیز در موقعیت های گوناگون اجتماعی نظیر خانواده ، گروههای همسال، دوستان، مدرسه و نظایر ان انجام می پذیرد . بدیهی است که نقصان جامعه پذیری ارزش‌های اسلامی در هر یک از مقاطع و موقعیت ها به معنی یادگیری و جامعه پذیری نوعی از انحراف اجتماعی یا دست کم عدم همنوایی با اداب و رسوم و هنجارهای جامعه اسلامی می‌باشد .
علاوه بر خانواده همنشینی با افراد و گروههای منحرف هم از زمینه‌های موثر بر کجروی است . مکانیزم تاثیر پذیری این عوامل بیشتر از رهگذر عواطف انس و الفت با همنشین انجام می‌گیرد . قران حساسیت لازم را در این رابطه بکار برده و روابط و عواطف فرد را به گونه ای تنظیم می‌نماید تا زمینه یادگیری انحراف فراهم نیاید .
ب) وضعیت انومی و نابسامانی اجتماعی :
ساختار اجتماعی که مجموعه ای از روابط ثابت و الگوها ی رفتاری نسبتا پایدار بین افراد ، گروههاو سازمانها است ، نقش عمده ای در جامعه پذیری افراد دارد . هر گاه این مجموعه انسجام خود را از دست بدهد یا فاقد توانایی جهت کنترل اعضای خود باشد یا به هر دلیلی زمینه ساز بروز کجروی شود ، انحراف با توجه به ساختار اجتماعی قابل تبیین می گردد . ساخت ناسالم اجتماعی صور مختلفی دارد که یکی از آنها وضعیت انومی است .
در وضعیت انومی اجزای مربوط به ساختار اجتماعی ان قدر مبهم و نامعلوم هستند که رفتار افراد قابل پیش بینی نیست . در چنین شرایطی هیچ کسی نمی داند که دیگری با او چه رفتاری خواهد داشت . زیرا هنجارها یا اصلا معلوم نیستند یا مورد توجه و اقبال اجتماعی قرار نمی‌گیرند در نتیجه فشار ساختاری حاصل از شرایط انومی زمینه مساعدی را جهت کجروی فراهم می‌کند . که این وضعیت را می‌توان در شورش ها ، جنگ ها و انقلابات اجتماعی به خوبی دید.
ج) کاهش نظارت و کنترل اجتماعی :
هر گاه جامعه پذیری ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اسلامی و درونی کردن آنها به طور کامل انجام نگیرد ، نواقص ان باید از طریق مکانیزم نظارت و کنترل اجتماعی جبران شود . جامعه باید مکانیزم هایی داشته باشد تا فرد را از ارتکاب نا بهنجاری باز دارد . اگر روابط اجتماعی به گونه ای باشد که اجازه کجروی را به افراد بدهد و آنها با کمال بی تفاوتی شاهد نابهنجاری یکدیگر باشند چنین ساختار ناسالمی امادگی برای هر نوع کجروی دارد . (شلویری و پولادی، ۱۳۸۱ : ۱۴۶)
شلویری و پولادی در رابطه با علل وعوامل ارتکاب جرم در زنان معتقدند که بیشتر بر خوردها با افراد مجرم در چارچوب دستگاههای قضایی و انتظامی محدود می‌شود و کمتر بر خوردهای تربیتی و آموزشی به منظور خشکاندن ریشه ها و علل و عوامل جرم افرین مورد توجه قرار می‌گیرند . برای مبارزه با علل واقعی بروز جرم و انحرافات اجتماعی ضروری است که مطالعات و تحقیقات گسترده برای شناسایی علل و انگیزه های جرم از جوانب گوناگون صورت پذیرد . در این رهگذر ، با توجه به آسیب پذیری بیشتر زنان و نیز اهمیت نقش زنان در انجام ، پایداری و دوام کانون های خانوادگی و همچنین اهمیت سلامت شیوه های آنان در تربیت نسل های سازنده جامعه ضرورت پرداختن به مسائل و مشکلات زنان و علل و انگیزه های جرم در زنان روشن می‌شود . عوامل بیشماری را می‌توان با پدیده ارتکاب جرم مرتبط داشت به چند دسته کلی مشکلات خانوادگی ، مشکلات روانی و روانپزشکی ، مشکلات اقتصادی – اجتماعی ، مشکلات آموزشی و مهارت ها ، مشکلات مربوط به ازدواج می‌پردازد .
در کتاب جرم و طبیعت انسانی اثر جیمز کیو ویلسون و ریچارد هیوانستن این دو دانشمند برجسته استدلالی متقارن در رابطه با جرم شناسی ارائه داده‌اند . بر این مبنا که خصایص شخصی از قبیل ساختار ژنتیکی ، هوش و ساختمان بدنی ممکن است از اهمیت متغیر های اجتماعی به عنوان پیشگویان رفتارهای مجرمانه مهم تر باشند . بنابر این ویلسون و همکارانش یک نظریه تلفیقی بزهکاری را پیشنهاد می‌کنند که شامل عناصر ساختار زیست شناسی اجتماعی و شخصیت انتخاب منطقی و فرایند ساختار اجتماعی است . بنابر نظرویلسون و هیر نستین همه رفتار های انسانی از قبیل بزهکاری بوسیله نتایج درک شده ان تعیین می‌شود . یک رخداد مجرمانه وقتی رخ می‌دهد که رفتار مجرمانه را بر رفتار متداول و قرار دادی ترجیح دهد . بعد از مقایسه منافع و خسارات با هر کدام پس جرم عملکرد انتخابی منطقی است . بنابر نظریه ویلسون و همکارانش”چربیدن بهره اجورات خالص لز بزه به اجورات خالص از غیر بزه مساوی است با رغبت بیشتر به ارتکاب جرم”.
پاداش ها برای جرم می‌توانند شامل بهره مادی ، ارضای جنسی، انتقام و تأیید همطرازان باشد نتیجه می‌تواند شامل عذاب وجدان ، انتقام جویی بزه دیده ، عدم تایید اجتماعی و تهدید مجازات قانونی باشد .
در رابطه با جرایم زنان در شماره ۶و۷ ماهنامه اصلاح و تربیت ، محققان منیر السادات علوی نسب ، مهتاب لاهیجانی و رویا لاهول معتقدند که : بزهکاری زنان به رغم مشابه بودن تعریف در جوامع جهانی از نظر مصادیق با توجه به عوامل اجتماعی – فرهنگی ، مذهب و غیره دارای یک اعتبار نسبی است . یعنی بین سن زنان و ناسازگاری و بزه آنان از جهت کمی و کیفی نسبتی وجود دارد . آنچه مسلم است در دوره نوجوانی تا سن ۱۸ سالگی با رشد جسمی و روانی شخصیت نوجوان تکوین یافته و بین ۱۸تا ۲۱ سالگی نیز دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع و دوره ثبات اغاز می‌شود . نوجوان در این دوره نیاز به محبت و روابط عاطفی با والدین خویش دارد و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *