c (2776)

پایان نامه ارشد

جامعة العلامة الطباطبائي
کلية اللغة الفارسية وآدابها
قسم اللغة العربية و آدابها
التراث في شعر أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث
دراسة تحلیلیة مقارنة
بحث مقدم لنیل درجة الماجستير في اللغة العربية و آدابها
الأستاذ المشرف: الدکتور رضا ناظمیان
الأستاذ المشرف المساعد: الدکتور بیژن کرمي
إعداد: فرید عسکربندلو
طهران، سنة (شمسية هجرية 1392 )/(قمرية هجرية 1434 )
إلی . . .
أسطورتي الوجود
اللذین منحا ومنحاني تراث الإنسانیة
الشکر والعرفان
أنتهز هذه الفرصة وأشکر أساتذتي الکبار والکرام في جامعة العلامة الطباطبائي، وأمحِضهم عرفان الفضل والجمیل مقبّلاً أیدیهم، ففي رأسهم الأستاذ الکبیر الدکتور سعید نجفي أسد اللهي، ثمّ الدکتور مجید صالح بک، والدکتور صادق خورشا، والدکتور سید خلیل باستان، والدکتور محمّد هادي مرادي، والدکتور حمید رضا میر حاجي، والأساتذة الکرام الآخرین الدکتور حمید رضا حیدري، والدکتور جلال مرامي، والدکتورة ربابة رمضاني، والدکتورة رجاء أبو علي، وإن لم أنجح مع الأسف في الحضور في جلسات درسهم. وأشکر رئیس القسم والأستاذ النبیل الدکتور علي گنجیان خناري، بکلّ ما رأیتُ منه الحنان والفضل في حقّي … وأشکر أستاذي الفاضل المشرف الدکتور رضا ناظمیان الذي أخذ بیدي ودلّ السبیل علَيّ، وساعدني في کلّ حال من سحیل ومبرم بطلق المحیّا، وأستاذي المشرف المساعد الدکتور بیژن کرمي الذي أرشدني في هذا الطریق وتعلّمتُ في حضرته حسن السلوک.
وأشکر المهندسة دستگیري بما ساعدتني في الشؤون المرتبطة بالکمبیوتر والکتابة … وأشکر أصدقائي القدامی … الذین محضوني الودّ والصداقة وکانت لي صلة بهم لا تنفصم أبداً، السید محمّد مهدي میرلو الذي یهتمّ بشؤون حیاتي دائماً، والدکتور بیت الله ندرلو لترجمة الملخّص إلی الانکلیزیّة، والسید عبد الصمد سلیماني والمهندس سالار نوراني خوشخو بما ساعداني في کلّ ساحة.
الملخَّص
کان التراث ما تراکم من ثقافة أمة وفکرها وأدبها و … عبر العصور، ویعکس حیاتها کمرآة صادقة. ربما نستطیع أن نقول بأنّ تراث أمّة من أقوی الوسائل وأقربها من الباحث للتعرّف علیها. ومن جانب آخر کان الأدب مِضماراً یستطیع الأدیب أن یتجوّل فیه ویعرض مقدرته في خلق الآثار الخالدة. ففي هذا الحقل یوصّل الأدیبَ – وخاصّة الشاعر – إلی قمم النجاح العالیة توظیفُ الظواهر التراثیة – من الشخصیّات، والأمکنة والوقائع، و … – في آثاره.
ومن الرؤیة الأخرَی توفّر الدراسات الأدبیة المقارنة فسحة المجال للباحث أن یتعرّف علی مختلف من الثّقافات العالمیة ویقارن بینها، وأن یحصل علی وجوه الاشتراک والافتراق بین آداب هذه الأمم، التي تعکس حیاة المجتمعات وفکرها، وینقل کلّ هذه الأمور إلی الآخرین.
کان شعر أي عصر في کثیر من الأحیان منبثقاً من مجتمعه بکلّ ما فیه من الحلاوات والمرارات ومن جمیع طبقات الشّعب. وأمّا أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث، فکان کلاهما من الشعراء الّذینَ یهتمّون بالقضایا السیاسیة والاجتماعیة العصریة اهتماماً کثیراً شدیداً، وإن أصیبا في هذا الطریق بالإذایات والمتاعب الکثیرة. فإنهما یراجعان التراث في خلق آثارهما بسبب أخذ کثیرٍ من الغذاء الثّقافيّ والفکري والفني منه، ومن جانب آخر بسبب الخوف من السلطة والإتیان بالکلام دون صراحة ومن وراء الأقنعة التي ینحتان من الظواهر التراثیة.
یقصد هذا البحث دراسة توظیف التراث في شعر أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث، وأسلوب الشاعرین في هذا المضمار بما فیه من وجوه الاشتراک والافتراق.
الکلمات الرئیسیة:
التراث، الأدب المقارن، الشعر المعاصر، أمل دنقل، مهدي أخوان ثالث.
چکیده
میراث آن دسته از پدیده های فرهنگی، فکری، ادبی، و … ملّتی است که در طول قرن ها به وجود آمده و زندگی آن ملت را همچون آینه ای صادقانه بیان می دارد. شاید بتوان گفت که میراث یک ملّت از نیرومند ترین و نزدیک ترین وسائل به پژوهش گر است که بتواند با آن، با ملتی آشنا شود. از سویی دیگر ادبیات میدانی است که ادیب می تواند در آن جولان داده و قدرتش را در آفرینش آثاری جاودانه به نمایش بگذارد. در این میان به کار گیری پدیده های میراث از قبیل شخصیّت ها، جای ها، حوادث، و … ادیب و به ویژه شاعر را به رفیع ترین قله های توفیق برساند.
از دیدی دیگر پژوهش های ادبی تطبیقی زمینه را برای محقّق در آشنایی با فرهنگ های مختلف جهان و ایجاد مقارنه میان آن ها باز کرده و موجب می شود که پژوهش گر بر وجوه اشتراک و اختلاف میان ادبیات ملل گوناگون که زندگی و اندیشه ی آنان را انعکاس می دهد، دست یابد و یافته هایش را به دیگران نیز انتقال دهد.
شعر هر دوره ای نشأت یافته از جامعه ایست که در آن به وجود آمده است، با همه ی تلخی ها و شیرینی هایش و از تمامی قشرهای آن. در این میان امل دنقل و مهدی اخوان ثالث، هر دو از شاعرانی هستند که به مسائل اجتماعی و سیاسی زمان اهمیت زیادی قائلند، هرچند که در این راه آزارها و سختی های بسیاری را هم متحمّل شده باشند. آنان برای برگرفتن مایه های فرهنگی، فکری و هنری خود به پدیده های میراث مراجعه کرده اند، و از دیگر سو به خاطر ترس از حکومت سخنشان را به دور از صراحت و از پشت نقاب هایی گفته اند که از پدیده های میراث و اساطیر ساخته اند.
این پژوهش برآن است تا کاربرد پدیده های میراث در شعر امل دنقل و مهدی اخوان ثالث و اسلوب دو شاعر را در این زمینه، همراه با جنبه های اشتراک و اختلافش بررسی کند.
کلید واژه ها:
میراث، ادبیات تطبیقی، شعر معاصر، امل دنقل، مهدی اخوان ثالث.
فهرس الموضوعات
الصفحة
المقدمة ………………………………………………………………………………………….. أ
الفصل الأوّل: المواضیع العامة
1- التراث لغة واصطلاحاً ………………………………………………………………………. 2
1- 1 ” التراث ” لغة ……………………………………………………………………………. 2
2 – 1 ” التراث ” اصطلاحاً …………………………………………………………………….. 3
1 -2 – 1 معنی التراث في الثقافة العربیة الماضیة ………………………………………………….. 3
2-2- 1 معنی التراث في الثقافة العربیة الحدیثة وظهوره کمصطلحٍ ثقافي ……………………………3
أ) الحدود الزمنیّة للتراث …………………………………………………………………………. 4
ب) عناصر التراث ………………………………………………………………………………. 4
ج) مستویات التراث ……………………………………………………………………………. 5
د) ضرورة النزوع والنظر إلی التراث …………………………………………………………….. 6
3-2- 1 مصطلح “التّراث” في المعاجم الأجنبیّة ………………………………………………….. 6
4-2 – 1 تعریف ” التراث ” کمصطلح ثقافيّ …………………………………………………….. 7
2- أقسام التراث المستخدم في الأدب …………………………………………………………….. 7
1-2 أقسام التراث المستخدم في الأدب العربي المعاصر ……………………………………………. 7
2- 2 أقسام التراث المستخدم في الأدب الفارسي المعاصر ………………………………………….. 8
3- توظیف التراث في الشعر العربي المعاصر وفي الشعر الفارسي المعاصر …………………………… 8
1- 3 کیفیة توظیف التراث في الأدب القدیم والأدب المعاصر …………………………………….. 8
2- 3 عوامل النزوع إلی ” التراث ” وتوظیفه …………………………………………………….. 9
1-2- 3 العوامل السیاسیة والاجتماعیّة ………………………………………………………….. 9
2-2- 3 العامل الثقافي ………………………………………………………………………….. 9
3-2- 3 العامل القومي …………………………………………………………………………. 9
4-2- 3 العامل النفسي ……………………………………………………………………….. 10
5-2- 3 العوامل الفنیة ……………………………………………………………………….. 10
3- 3 مصادر التراث المستخدم في الشعر العربي المعاصر …………………………………………. 11
1-3- 3 الموروث الدیني ……………………………………………………………………… 11
2-3- 3 الموروث الصّوفي …………………………………………………………………….. 11
3-3- 3 الموروث التاریخي …………………………………………………………………….. 12
4-3- 3 الموروث الأدبي ………………………………………………………………………. 13
5-3- 3 الموروث الفولکلوري ………………………………………………………………… 13
6-3- 3 الموروث الأسطوري …………………………………………………………………. 13
4- 3 مصادر التراث المستخدم في الشعر الفارسي المعاصر ……………………………………….. 14
1-4- 3 التراث القومي والوطني ……………………………………………………………… 14
2-4- 3 تراث الأمم الأخری (التراث العالمي) ………………………………………………… 14
3-4- 3 التراث الدیني ……………………………………………………………………….. 15
4-4- 3 الأساطیر الطبیعیة ……………………………………………………………………. 15
5-4- 3 أسطورة المدینة ………………………………………………………………………. 15
6-4- 3 أسطورة المجتمع …………………………………………………………………….. 15
7-4- 3 التراث العرفاني والصوفي …………………………………………………………….. 16
4- حیاة أمل دنقل وشعره …………………………………………………………………….. 16
1- 4 نسب أمل دنقل وولادته وطفولته ………………………………………………………… 16
2- 4 دخوله في الجامعة والمجتمع ………………………………………………………………. 17
3- 4 زواجه ………………………………………………………………………………….. 17
4-4 وفاته ……………………………………………………………………………………. 18
5- 4 شخصیّته ……………………………………………………………………………….. 18
6- 4 آثاره ……………………………………………………………………………………. 19
7- 4 شعره ………………………………………………………………………………….. 20
1- 7- 4 اتجاهات شعر أمل دنقل …………………………………………………………….. 20
2- 7 – 4 المیزات البارزة في شعر أمل دُنقل …………………………………………………….. 20
أ) التضمین ……………………………………………………………………………………. 20
ب) استخدام الرموز …………………………………………………………………………… 21
ج) استخدام اللغة الیومیة ……………………………………………………………………… 21
5- حیاة مهدي أخوان ثالث وشعره …………………………………………………………… 22
1- 5 ولادته وطفولته …………………………………………………………………………. 22
2- 5 نشأته الأدبیة …………………………………………………………………………….. 22
3- 5 دخوله في المجتمع وشؤونه ……………………………………………………………….. 22
4- 5 م.أمید بعد الثورة الإسلامیة ……………………………………………………………… 24
5- 5 وفاته ……………………………………………………………………………………. 24
6- 5 حیاته وشخصیّته ………………………………………………………………………… 24
7- 5 آثاره ……………………………………………………………………………………. 25
أ) في الشعر ……………………………………………………………………………………. 25
ب) في النثر ……………………………………………………………………………………. 26
8- 5 شعره …………………………………………………………………………………… 26
6- الظروف السیاسیة والاجتماعیة في عصر الشاعرین …………………………………………… 29
1- 6 الظروف السیاسیة والاجتماعیة في عصر أمل دنقل …………………………………………. 29
1- 1- 6 الظروف السیاسیّة …………………………………………………………………… 29
2- 1- 6 الظروف الاجتماعیة …………………………………………………………………..31
2- 6 الظروف السیاسیة والاجتماعیة في عصر مهدي اخوان ثالث ……………………………….. 32
1-2 – 6 الظروف السیاسیة …………………………………………………………………… 32
2-2 – 6 الظروف الاجتماعیة ………………………………………………………………….. 35
الفصل الثاني: التراث الشعبي في شعر أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث
1- التراث الشعبي في شعر أمل دنقل …………………………………………………………… 38
1- 1 زرقاء الیمامة (وأیضاً عَنتَرة بن شدّاد والملکة الزَبّاء) ……………………………………….. 38
1- 1- 1 شخصیة زرقاء الیمامة في القصص القدیمة ……………………………………………. 38
2- 1- 1 شخصیة زرقاء الیمامة في الشعر المعاصر ………………………………………………. 38
3- 1- 1 توظیف أمـــل دنقل شخـصیة زرقاء الیـــمامة واستـدعاءها في قصیـــدة ” البکاء بین یدي زرقاء الیمامة ” ……………………………………………………………………………………….. 39
4 – 1- 1 تحلیل القصیدة ……………………………………………………………………… 40
2 – 1 کلیب بن ربیعة (وأیضاً سالم الزیر وجسّاس والیمامة) …………………………………….. 49
3 – 1 الیمامة ………………………………………………………………………………….. 56
4- 1 صلاح الدین ……………………………………………………………………………..58
2 – التراث الشعبي في شعر مهدي أخوان ثالث …………………………………………………. 62
1 – 2 بهرام …………………………………………………………………………………… 62
2 – 2 بهرام ورجاوند ………………………………………………………………………….. 62
3- 2 زال …………………………………………………………………………………….. 64
4- 2 رستم …………………………………………………………………………………… 66
1 – 4- 2 رستم في قصیدة ” خوان هشتم و آدمک 1 ” …………………………………………. 66
2 – 4 – 2 رستم في قصیدة ” خوان هشتم و آدمک 2 ” …………………………………………. 70
3- 4- 2 رستم في القصائد الأخری ……………………………………………………………. 71
5- 2 سهراب …………………………………………………………………………………. 72
6- 2 شَغاد ……………………………………………………………………………………. 74
7 – 2 کاوه ی آهنگر(کاوة الحدّاد) …………………………………………………………….. 78
مقارنة توظیف التراث الشعبي في شعر أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث …………………………… 80
الفصل الثالث: التراث الأدبي في شعر أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث
1- التراث الأدبي في شعر أمل دنقل ……………………………………………………………. 82
1- 1 المتنبّي …………………………………………………………………………………… 82
2- التراث الأدبي في شعر مهدي أخوان ثالث …………………………………………………… 90
1- 2 دون کیخوطي …………………………………………………………………………… 90
2 – 2 الحافظ …………………………………………………………………………………. 94
3 – 2 خیّام …………………………………………………………………………………… 96
4 – 2 سعدي …………………………………………………………………………………. 96
5 – 2 مسعود سعد ……………………………………………………………………………. 97
6 – 2 منصور الحلّاج ………………………………………………………………………….. 98
مقارنة توظیف التراث الأدبي في شعر أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث……………………………… 99
الفصل الرّابع: التراث الدیني في شعر أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث
1 – التراث الدیني في شعر أمل دنقل …………………………………………………………. 101
1- 1 إرم ذات العماد ………………………………………………………………………… 101
2 – 1 المسیح(یسوع) ……………………………………………………………………….. 103
3 – 1 ابن نوح ……………………………………………………………………………… 106
4 – 1 الحسین(ع) ………………………………………………………………………….. 109
5 – 1 الکتاب المقدّس ………………………………………………………………………. 111
6 – 1 الشیطان ……………………………………………………………………………… 114
2 – التراث الدیني في شعر مهدي أخوان ثالث ……………………………………………….. 116
1- 2 من التراث الزرادشتي …………………………………………………………………. 116
1 – 1 – 2 اَهورا، واِمْشاسْپَنْدان، وایزدان ……………………………………………………. 116
2 – 1 – 2 زردشت ،ومزدک ، ومَزدُشت ……………………………………………………. 117
2 – 2 من التراث الإسلامي …………………………………………………………………. 118
1 – 2 – 2 تضمین الآیات القرآنیة …………………………………………………………… 118
2 – 2 – 2 سدوم، وثمود، وعاد، وقارون ……………………………………………………. 119
3- 2 – 2 موسی …………………………………………………………………………… 120
4 – 2 – 2 عیسی(المسیح) ومریم ……………………………………………………………. 121
5 – 2 – 2 أهریمن (أهرمن)، الشیطان، إبلیس ………………………………………………. 122
مقارنة توظیف التراث الدیني في شعر أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث ………………………….. 124
الفصل الخامس: التراث العالمي في شعر أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث
1 – التراث العالمي في شعر أمل دنقل …………………………………………………………. 126
1 – 1 سبارتاکوس (وأیضاً سیزیف وهانیبال) ………………………………………………… 126
2 – 1 بنلوب ………………………………………………………………………………… 131
3 – 1 أودیب ……………………………………………………………………………….. 132
4 – 1 من التراث الفرعوني: أحمس، أوزوریس، إیزیس ………………………………………… 134
2 – التراث العالمي في شعر مهدي أخوان ثالث ………………………………………………… 138
1 – 2 سیزیف ………………………………………………………………………………. 138
2 – 2 الإسکندر …………………………………………………………………………….. 142
3 – 2 دقیانوس ……………………………………………………………………………… 143
مقارنة توظیف التراث العالمي في شعر أمل دنقل ومهدي أخوان ثالث ………………………….. 144
الخاتمة ……………………………………………………………………………….. 145
ملخّص الرسالة بالفارسیّة ………………………………………………………….. 147
المقدّمة
یعتبر التراث – في جمیع الآداب العالمیة – کمصدر یأخذ منه الأدیب ثقافته الفکریة و الأدبیة و في بعض الأحیان یختفي وراء الشخصیات التراثیّة من جرّاء الظروف السیاسیة والاجتماعیة السائدة علی المجتمع وعدم الإمکان في إفصاح قوله، حیث یجد الأدیب في الشخصیة التراثیة نقطة أو نقاط مشترکة مع نفسه.
وفي هذا الحقل یعتبر أمل دنقل و مهدي أخوان ثالث کلاهما من الشعراء الذین قد استخدموا التراث في آثارهم استخداماً کثیراً. وإنّنا نجد مشترکات کثیرة في شخصیة دنقل وأخوان ثالث وشعرهما، لأنّها توجد وجوه مشترکة عدیدة في الظروف السیاسیة والاجتماعیة السائدة علی مصر وإیران في عصر الشاعرین.
أسئلة البحث:
1.ما هو التراث و ما هي أقسامه؟
2.ما هي دوافع نزوع هذین الشاعرین إلی توظیف التراث في آثارهما؟
3.ما هي وجوه الاشتراک و الافتراق بین أسلوب الشاعرین في توظیف التراث؟
فرضیّات البحث:
یُعتبر أمل دنقل و مهديّ أخوان ثالث من الشعراء ذوي الطابع السیاسي والاجتماعي، فلهذا یستخدمان التراث کقناع یختفیان وراءه من جرّاء الضغط السیاسيّ والاجتماعي الموجود في عصرهما من جانب، و مِن جانب آخر یأخذان من الثراث کثیراً من ثقافتهما الفکریّة و الأدبیّة.
ضرورة البحث وأهمیّته:
کما یبدو من عنوان الدراسة وهو الأدب المقارن، نقف علی أهمیّة البحث وما یحصل منه من العلاقات والروابط والمؤثّرات بین اللغتین والأدبین والثقافتین الفارسیّة والعربیّة، وأمّا هذه الرسالة – إن تمکّنت من ذلک – فترید أن تدرس التراث کمصدرٍ أخذ الشّاعران کثیراً من ثقافتهما الفکریّة و الأدبیّة منه.
سوابق البحث:
أ) الکتب
1- الدوسري،أحمد،أمل دنقل شاعر علی خطوط النار،بیروت،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،الطبعة الثانیة،2004م.
2- سلیمان،محمّد،الحرکة النقدیة حول تجربة أمل دنقل الشعریة، عمان، الأردن، دارالیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، 2007م.
3- مجلي،نسیم،أمیر شعراء الرفض(أمل دنقل)،القاهرة،مطابع الهیئة المصریّة العامة للکتاب،1994م.
4- المساوي،عبد السلام،البنیات الدالة في شعر أمل دنقل،دمشق،اتحاد الکتّاب العرب،الطبعة الأولی،1994م.
5- احمد پور،علی،رمز و رمز گرایی در اشعار مهدی اخوان ثالث،مشهد،انتشارات ترنج،چاپ اوّل،1374 هـ ش.
6- حقوقی،محمّد،شعر زمان ما(مهدی اخوان ثالث)،تهران،موسّسه ی انتشارات نگاه،چاپ پنجم،1377 هـ ش.
7- کاخی،مرتضی،باغ بی برگی،تهران،انتشارات زمستان،چاپ چهارم،1390هـ ش.
8- شفیعی کدکنی،محمّد رضا،حالات و مقامات م.امید،تهران،انتشارات سخن،چاپ دوم،1391 هـ ش.
ب) الرسائل الجامعیة
1- عزّتي،صفر،ظاهرة الرفض في شعر أمل دنقل،رسالة الماجستیر،جامعة العلّامة الطباطبائيّ،1383 هـ ش.
2- قوامي،ژیلا،نماد پردازی در دیوان امل دنقل، رساله ی کارشناسی ارشد،دانشگاه کردستان،1389 هـ ش.
3- پریشانی،زیبا،مضامین شعری اخوان،رساله ی کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی،1383 هـ ش.
4- ولی نیا،بهارک،نمودهای سنّت در شعر نو اخوان ثالث،رساله ی کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی، 1381 هـ ش.
ج) المقالات
1- الطویرقي،محمد مشعل،شعرية النبوءة بين الرؤية والرؤيا(تجليات زرقاء اليمامة في الشعر العربي المعاصر)،مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها،2009م،العدد الثاني.
2- العرجا،جهاد یوسف،جُذور الرفض في دیوان ” أقوال جدیدة عن حرب البسوس ” لأمل دُنقل،الجامعة الإسلامیة بغزة،2002م.
3- فرضی،حمید رضا،نقد کهن الگویی شعر «قصه ی شهر سنگستان» مهدی اخوان ثالث،مأخوذة من موقع SID،1391هـ ش .
4- ناظمیان،رضا،در انتظار گودو(بررسی تحلیلی مفهوم منجی«نجات بخش» در شعر اخوان ثالث،البیاتی و نزار قباّنی)،فصلنامه ی لسان مبین(پژوهش ادب عربی)،اسفند 1389 هـ ش،شماره ی دوم.
منهج البحث:
سیکون منهج البحث في هذه الرِّسالة تطبیقیاً – تحلیلیّاً.
الفصل الأوّل
المواضیع العامة
1- التراث لغة واصطلاحاً
1- 1 ” التراث ” لغة
کلمة ” التراث ” في اللغة العربیة من مادة(و.ر.ث) وجاء في لسان العرب حول هذه الکلمة :«ابن الأعرابي: الوِرث والوَرث والإِرث والوِراث والإِراث والتُراث واحد»1، و«تجعلها المعاجم القدیمة الأخری مرادفاً لـ ” الإرث “و ” المیراث “، وهي مصادر تدلّ، عندما تطلق اسماً، علی ما یرثه الإنسان من والدیه من مال أو حسب. وقد فرّق بعض اللغویین القدامی بین ” الوِرث ” و” المیراث ” علی أساس أنّها خاصان بالمال و بین ” الإرث ” علی أساس أنّه خاص بالحسب. ولعلّ لفظ ” تراث ” هو أقلّ هذه المصادر استعمالاً وتداولاً عند العرب الّذین جُمعت منهم اللغة. ویلتمس اللغویون تفسیراً لحرف ” التاء ” في لفظ ” التراث ” فیقولون إن أصله ” واو “. وعلی هذا یکون اللفظ في أصله الصَّرفيّ ” وُراث “، ثمّ قُلِبَت الواو تاء لثقل الضمّة علی الواو کما جری النّحاة علی القول…کلمة ” تراث ” تعني ما یترکه الإنسان بعد موته من مادیات ومعنویات»2.
«وقد جاءت کلمة ” تراث ” في القرآن الکریم مرّة واحدة في قوله تعالی[کلّا بل لا تُکرمون الیتیم، ولا تحاضّون علی طعام المسکین، وتأکلون التراث أکلاً لمّاً، وتحبّون المال حبّاً جمّاً](الفجر،17-20)»3. «وقد فسّر الزمخشريّ عبارة ” أکلاً لمّاً ” بـ ” الجمع بین الحلال والحرام “، وهذا هو معنی اللمّ، وبالتالي فمعنی “تأکلون التراث أکلاً لمّاً” أنّهم کانوا ” یجمعون في أکلهم بین نصیبهم من المیراث ونصیب غیرهم “، فـ “التراث” هنا هو المال الّذي ترکه الهالک وراءه»4.
«وقد وردت کلمة ” تراث ” في الشعر الجاهلي بمفهومیها المعنوي والماديّ أیضاً حیث وردت في دیوان طرفة بن العبد بمعنی المجد القَدیم الموروثِ والمنزلة الشّریفة الّتي ستکون میراثاً للأحیاء بعد موته فیقول:
وأنمِي إلی مجدٍ تلیدٍ وسورة تکونُ تراثاً عِندَ حيٍّ لهالکٍ
کما جاءت بالمعنی نفسه وهو میراث المجد والمآثر في معلّقة عمرو بن کلثوم الّتي یفخرُ فیها بقومه. ویباهي بأنّه ورث المجد والشرف عنهم وشرف بذلک فیقول:
وَرِثنا مجد علقمةَ بنِ سیفٍ أباحَ لنا حصونَ المجدِ دینا
ورثتُ مهلهِلاً، والخیرَ منه زهیراً، نعمَ ذُخرُ الذاخِرینا
وعَتـّاباً، وکـلثوماً، جمیعــاً بهم نِلنــا تُراثَ الأکـرَمــینا
أمّا بمعناها المادّي فقد وردت علی لسان عروة بن الورد في قوله:
وذي أمل یرجو تراثي وأن ما یصـــیر لـــه منه غـــداً قـــلــــیل
ومالي مـال غیر درع، ومغفـــر و أبیض من ماء الحدید الصقیل
وأســمر خطــي القـناة مثقف وأجـرد عریـان الســراي طویل»5.
2 – 1 ” التراث ” اصطلاحاً
1 -2 – 1 معنی التراث في الثقافة العربیة الماضیة :
«هذا ویمکن أن نلاحظ بالإضافة إلی ما تقدّم أنّه لا کلمة ” تراث ” ولا کلمة ” میراث ” ولا أیّاً من المشتقّات من مادة (و.ر.ث) قد استعمل قدیماً في معنی الموروث الثقافي والفکري-حسب ما نعلم- وهو المعنی الّذي یعطي لکلمة ” تراث ” في خطابنا المعاصر. إنّ الموضوع الّذي تُحیلُ إلیه هذه المادة ومشتقاتها في الخطاب العربيّ القدیم کان دائماً: المال، وبدرجة أقلّ: الحسب. أمّا شؤون الفکر والثّقافة فقد کانت غائبة تماماً عن المجال التداولي، أو الحقل الدلالي، لکلمة ” تراث ” ومرادفاتها… وإذن، فبإمکاننا أن نقرّرَ، بناء علی ما تقدم، أن” التراث ” بمعنی الموروث الثقافي والفکري والدیني والأدبي والفنّي، وهو المضمون الذي تحمله هذه الکلمة داخل خطابنا العربيّ المعاصرملفوفاً في بطانة وجدانیّة إیدیولوجیّة، لم یکن حاضراً لا في خطاب أسلافنا ولا في حقل تفکیرهم»6.
2-2- 1 معنی التراث في الثقافة العربیة الحدیثة وظهوره کمصطلحٍ ثقافيٍّ:
«الواقع أن لفظ ” التراث ” قد اکتسی في الخطاب العربي الحدیث والمعاصر معنی مختلفاً مبایناً، إن لم یکن مناقضاً، لمعنی مرادفه ” المیراث ” في الاصطلاح القدیم. ذلک أنه بینما یفید لفظ ” المیراث ” الترکة التي تُوزّع علی الورثة، أو نصیب کل منهم فیها، أصبح لفظ ” التراث ” یشیر الیوم إلی ما هو مشترک بین العرب، أيّ إلی الترکة الفکریة والروحیّة الّتي تجمع بینهم»7، وهذا الأمر یحملنا علی أن نلتفتَ إلی الحدود الزمنیّة للتراث وعناصره و مستویاته وضرورة النزوع إلیه.
أ) الحدود الزمنیّة للتراث
إنّ الباحثین يتّفقون على أنّ التراث ينتمي إلى الزمن الماضي، ولکنّهم يختلفون في تحديد هذا الماضي. یعتقد بعضهم بأنّ التراث ینتمي إلی الزمن الماضي البعید، فالدکتور فهمي جدعان یعرّف التراث بالسذاجة بأنّه «کلّ ما ورثناه تاریخیّاً»8 ، ثمّ یطرح موقفین: «أوّلهما أنّ التراث مشرع الأبواب علی ماضٍ مقدّس؛ ثانیهما أنّ التراث ملتحم بحاضر متخلّف»9. فالدکتور حسن حنفي یری أنّ «التراث هو کلّ ما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة السّائدة»10. ویعتقد الدکتور عبد السلام سلام بأنّ «عناصر التراث وصل إلینا من الماضي البعید»11. ولکنّ الدکتور محمّد عابد الجابريّ ینمِیه إلی الزمن الماضي البعید والقریب معاً ویعرّفه بأنّه «کلّ ما هو حاضر فینا أو معنا من الماضي، سواء القریب منه أم بعید، فلیس التراث هو ما ینتمي إلی الماضي البعید وحسب بل هو أیضاً ما ینتمي إلی الماضي القریب. والماضي القریب متّصل بالحاضر، والحاضر مجاله ضیّق فهو نقطة اتصال الماضي بالمستقبل. وإذن فما فینا أو معنا من حاضرنا، من جهة اتّصاله بالماضي، هو تراث أیضاً»12. أما أرنولد توینبي فهو یحدّد التراث العربيّ من الجانب الزمنيّ تحدیداً دقیقاً ویعتقد بأنّه «یرجع إلی ألف وخمسمائة سنة»13.
ب) عناصر التراث
یتکون التراث من العناصر المختلفة ککلّ ظاهرة ثقافیة أخری، و«تراث أيّ أمة لیس سوی مجموعة تجاربها ومعطیاتها ومکوّنات حیاتها الشّاملة وعوامل التّأثیر والصّیاغة في هذه الحیاة»14، وعلی حدّ هذا القول «التراث العربيّ أیضاً لم یتکوّن من عنصر ثقافيّ واحد بل تکوّنَ من مجموعة کبیرة من العناصر الثقافیّة المتعدّدة والمختلفة التي تراکمت عبر الزمن وانحدرت إلینا من الماضي السحیق وظلت تعتدل وتتطور من أصولها الأولی التي نبع منها جیل من بعد جیل وعصر من بعد عصر، حتّی وصلت إلی حاضرنا من أجل أن تستقرّ فیه ثمّ تغادرَه متّجهة إلی المستقبل»15.
یختلف الباحثون في تحدید عناصر التراث کما هم یختلفون في تحدید زمن التراث. فالدکتور محمّد عابد الجابريّ یحصره في الجانب الفکري في الحضارة العربیّة الإسلامیّة: «العقیدة والشریعة واللغة والأدب والفنّ والکلام والفلسفة والتصوّف»16… ولکنّ الدکتور فهمي جدعان لم یبق في هذه الحدود ویوسّع مدلول التراث ویعتقد بأنّه یشتمل علی العناصر الثلاثة: «العلوم والمصنوعات والقیم»17. أمّا أرنولد توینبي فهو یوسّع حدود عناصره توسیعاً أکثر ویقول:«أنّ لدی العرب تراثاً واحداً مشترکاً في اللغة والأدب، وکذلک ثقافة مشترکة وتاریخ مشترک» 18.
ج) مستویات التراث
وعلینا أن نلتفت إلی أنّ للتراث مستویات مختلفة کأي ظاهرة ثقافیة أخری، و«التراث العربي بما أنّه نتاج لمجموعة من الثقافات المختلفة في العصور المختلفة، فهو إذن لیس متجانساً کله، وإنما یوجد في عدة مستویات مختلفة، فمنه الجیّد ومنه الرّديء ، منه الإیجابي ومنه السلبي ، منه المکتوب ومنه الشفاهي ، منه ما نشأ في عصور الازدهار ، ومنه ما نشأ في عصور الانحطاط والتخلّف. وأمام هذا التراث المتراکم عبر العصور، وغیر المُتجانس في الوقت نفسه، یجب علینا أن نحدّد موقفنا منه، ماذا نأخذ منه وماذا نترک؟.. فنحن في الحقیقة لا نقبل التراث القدیم کلّه ولا نرفض کلّه، فلیس کل ما وصل إلینا من الماضي یُعدّ تراثاً، لأنّ فیه الکثیر الذّي سقط وتهاوی ولم یتجاوز عصره الّذي أنتجه»19. ومن جانب آخر یقسّمه الدکتور حسن حنفي إلی سطوح ویری أنّ: «التراث هو المنقول إلینا أوّلاً، والمفهوم لنا ثانیاً، والموجّه لسلوکنا ثالثاً. ثلاث حلقات یتحوّل فیها التراث المکتوب، إلی تراث حيّ. یقوم بالحلقة الأولی الشعور التاریخيّ، وبالحلقة الثاّنیة الشعور التأمّلي، وبالحلقة الثالثة الشعور العمليّ»20.
د) ضرورة النزوع والنظر إلی التراث
لا یستطیع الإنسان أن یعیش غیر متصلا بماضیه الذي تتراکم فیه تجاربه عبر العصور، ویُعدّ التراث من أهم هذه التجارب التي تحتوي علی أثمن القیم والمکتسبات الإنسانیة، فتقول الدکتورة عائشة عبد الرّحمن : «وجداننا المعاصر مشحون بمیراث ماضیه، وأعتقد أنّ الأدیب الّذي یفقد اتّصاله بماضي أمّته، عاجز تماماً عن التعبیر عن وجودها الحيّ ولا یصلح بحال ما أن یعبّر عن وجدانها المعاصر، لأنّ فقدان وعیه لشخصیاتها یجعله أجنبیاً عنها غریباً علیها ،فلا ینتمي إلیها إلّا الانتماء الرّسميّ الذي یشبه انتماء الطارئین علیها من المستوطنین والدخلاء… ولا یکسب صفة المعاصرة من الأعمال الأدبیّة »21. فإذن تُشعر بمسؤولیة ثقیلة وهامة علی عاتق المثقفین والأدباء و«لمّا کان الأدباء والعلماء في کل أمّة هم وجدان الأمة وضمیرها وعقلها، لم یکن غریباً أن یکونوا هم الّذین نهضوا بعبء إحیاء هذا التراث فاستمدت منه الأمة إحساساً قویاً بشخصیتها وکیانها»22، و«من ثمّ برزت ضرورة إحیاء التراث العربي في ضمائر الناس»23.
3-2- 1 مصطلح “التّراث” في المعاجم الأجنبیّة
تعدّدت مفاهیم التراث ومدلولاته في المعاجم الأجنبیّة کما تعدّدت في المعاجم والدراسات العربیّة، «ففي دائرة المعارف البریطانیّة نجد أنّ کلمة “Heritage” أو “Inheritance” تعني التراث والموروث، والموروث بمعناه الواسع یعني انتقال شيء ما، من عصورٍ أو أجیالٍ ماضیةٍ، إلی أخری لاحقة، سواء کانت شخصیّة أو جسدیّة، وعن المیراث الثّقافيّ الموروث من حضارة ما إلی أخری»24. «فیری هاري شو “Harry show” في کتابه “معجم المصطلحات الأدبیّة” أنّ التراث Tradition مجموعة من العادات والمعتقدات والمهارات والمقولات الرّاسخة من جیلٍ إلی جیلٍ أو من عصر إلی عصر»25. وقد جاء في ” موسوعة لالاند الفلسفیّة ” حول مصطلح ” Tradition ” (التراث) أنّه یُقال علی «ما یجري نقلُه في مجتمع(صغیر أو کبیر) وخصوصاً في دین، نقلاً حیّاً، سواءٌ بالکلام أم بالکتابة»26. أما الدکتور محمد عابد الجابري فهو یعتقد بأنّ «کلمتيHeritage و Patrimoine لا تحملان المضامین نفسها التی نحمّلها نحن الیوم لکلمتنا العربیّة: ” التراث “. إنّ معناهما لا یکاد یتعدّي حدود المعنی العربيّ القدیم للکلمة. نعم لقد استعملت کلمة Heritage بالفرنسیّة في معنی مجازيّ للدلالة علی المعتقدات والعادات الخاصّة بحضارةٍ ما، ولکن حتّی في هذه الحالةِ، یظلّ معنی الکلمةِ فقیراً جدّاً بالقیاس إلی المعنی الّذي تحمله کلمة “تراث” في الخطاب العربيّ المعاصر. إنّ الشحنة الوجدانیّة والمضمون الإیدیولوجيّ المرافقَینِ لمفهوم “التراث” کما نتداوله الیوم تخلو منهما تماماً مقابلات هذه الکلمة في اللغات الأجنبیّة المعاصرة الّتي نتعامل معها»27.
4-2 – 1 تعریف ” التراث ” کمصطلح ثقافيّ
في مجال تعریف ” التراث ” کمصطلح ثقافيّ علینا أن ننتبه إلی أنّه «یُطلَق المصطلح العام ” التراث ” علی المصطلح الخاص ” التراث الثقافيّ “»28. فیعرّفه الدکتور حسین محمد سلیمان بأنّ التراث «ما تراکم خلال الأزمنة من تقالید، وعادات وتجارب وخبرات وفنون وعلوم في شعب من الشعوب، وهو جزء أساسيّ من قوامه الاجتماعيّ والإنساني والسیاسيّ والتاریخي والخلقيّ، ویوثق علائقه بالأجیال الغابرة، التّي عملت علی تکوین هذا التراث»29. وقد جاء في “معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب” «أنّ التراث ما خلفه السلف من آثار علمیة وفنّیة وأدبیّة، مما یعتبر نفیساً بالنسبة لتقالید العصر الحاضر وروحه»30.
2- أقسام التراث المستخدم في الأدب
1-2 أقسام التراث المستخدم في الأدب العربي المعاصر31
1-1- 2 التراث الدیني
2-1-2التراث الصوفي
3-1- 2 التراث التاریخي
4-1- 2 التراث الأدبي
5-1- 2 التراث الفولکلوري
6-1- 2 التراث الأسطوري
2- 2 أقسام التراث المستخدم في الأدب الفارسي المعاصر32
1-2- 2 التراث القومي والوطني
2-2- 2 تراث الأمم الأخری (التراث العالمي)
3-2- 2 التراث الدیني
4-2- 2 الأساطیر الطبیعیة
5-2- 2 أسطورة المدینة
6-2- 2 أسطورة المجتمع
7-2- 2 التراث العرفاني والصوفي.
3- توظیف التراث في الشعر العربي المعاصر وفي الشعر الفارسي المعاصر
1- 3 کیفیة توظیف التراث في الأدب القدیم والأدب المعاصر
یختلف توظیف التراث أو الأسطورة في الشعر الحدیث عن توظیفه في الأشعار الکلاسیکیّة اختلافاً تاماً. «في الشعر الکلاسیکي لا یدخل التراث جثمان القصیدة ولا یندمج فیها، ولا یؤثر في بناءها تأثیراً عمیقاً، وإنّما یُستخدم لمجرد التلمیح أو التشبیه، وإن حلّت محلّه أسطورة أخری لا تُخلّ ببناء القصیدة»33. «فیقوم الشاعر الکلاسیکي بتوظیف الأسطورة لتعلیل أدبي أو بیان وجدانه الشعري»34. «وأمّا في الشعر الحدیث فیُزیل الشاعر الصبغة القدسیة عن وجه الأساطیر، ویُعطیها لوناً جدیداً وشخصیة أخری تختلف عمّا کانت من قبل، فیفسّرها الشاعر الحدیث تفسیراً جدیداً، وقد یتعدّی تأویله حدود التلویح والتشبیه المجرّد، وتتحوّل الأسطورة إلی قابلة تولّد الأفکار الجدیدة والمتفاوتة»35.
2- 3 عوامل النزوع إلی ” التراث ” وتوظیفه
1-2- 3 العوامل السیاسیة والاجتماعیّة
ربّما نستطیع أن نقول إنّ العامل السیاسي والاجتماعي من أهمّ عوامل نزوع الأدیب إلی التراث الذي یقع کقناع علی وجهه، فیتکلّم من خلفه. «في العصر الحدیث مرّت أقطار من الأمّة العربیة بظروف من القهر السیاسي والاجتماعي، وئدت فیه کلّ الحریات، وفُرض علی أصحاب الرأي ستار من الصمت الثقیل، فمن ثمّ لجأ الشعراء إلی حیلتهم الخالدة، استعارة الأصوات الأخری لیتخذوا أبواقاً یسوقون من خلالها آرائهم دون أن یتحمّلوا وزر هذه الآراء والأفکار. إذن فقد کانت الظروف السیاسیة والاجتماعیة الخانقة التي مرّت بها الأمّة العربیة سبباً من أسباب اتجاه الشعراء المعاصرین إلی استخدام التراث في شعرهم لیستطیعوا أن یستتروا وراءها من بطش السلطة»36.
2-2- 3 العامل الثقافي
«ومن المنظر الثقافي قد مرّت علاقة الشعراء بالتراث بمرحلتین أساسیتین، یمکن أن نسمّي أولاهما “مرحلة تسجیل التراث ” أو ” التعبیر عنه ” والثانیة ” مرحلة توظیف التراث ” أو ” التعبیر به “»37.
3-2- 3 العامل القومي
إنمّا یشعر الشعب بالحاجة إلی إعادة أمجاده الماضیة والفخر بها خاصة عند تعدّي الأجانب علیه وأیضاً عند مشاهدة تخلّفه عن البلاد الراقیة الأخری، فدور التراث هامّ جداً في إیقاظ نفوس الشعب وإثارة روح الوعي فیهم. «قد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر حرکة إحیاء للتراث العربي»38، «فقد تواقتت بدایة المرحلة الأولی (مرحلة تسجیل التراث) مع بدایة الاحتلال الانجلیزي لمصر في أواخر القرن الماضي وفي مواجهة هذا الخطر تشبّثت الأمّة بجذورها القومیة، وکان التراث القومي أقوی هذه الجذور وأقدرها علی منح الأمة إحساساً قویّاً بشخصیتها القومیة»39. «فقد ظلّت الدعوة إلی الوطنیّة المصریة منذ مطلع القرن العشرین، تنمو وتزداد مطالبة باستقلال الشخصیة المصریة في محاولاتها الأدبیة والفکریة»40. «مع بدایة ” انقلاب مشروطه ” (الثورة الدستوریة) في إیران ظهرت القضایا الاجتماعیة کالحریة والوطن والمرأة و…، وقد حاول المثقفون والأدباء وجماعة من السیاسیین أن ینقذوا المجتمع من موته التاریخي ویوقظوه من نومه المخیّم علی عینیه ویعیدوا مجده السابق والمفقود، فإذن نزعوا إلی التراث واستخدام الشخصیات التراثیة في الأدب المعاصر خاصة الشعر41».
4-2- 3 العامل النفسي
قد أخلف العصر الحدیث نتائج کثیرة ومختلفة، إمّا إیجابیة وإما سلبیة ومع جمیع التقدمات والتطوّرات في ساحة العلم والصناعة نشاهد الأزمات النفسیة في ضمائر الناس وخاصة الفنانین والأدباء الذین یلجؤون إلی التراث ابتعاداً عن هذا العالم وکل ما فیه من الظلام والکذب والسیئات. «کثیراً ما ینتاب الشاعر المعاصر نوع من الإحساس بالغربة في هذا العالم ناشیء عن شعوره بما یسود عالمنا الحدیث من زیف ومن تعقید وتصنّع، فکان هذا الإحساس المزدوج بالغربة وبجفاف الحیاة المعاصرة ونمطیتها وتعقیدها یدفعه إلی الهرب من هذا الواقع ونشدان عالم آخر أکثر نضارةً وبکارةً… فکان ینشد هذا العالم بین أحضان التراث»42.
5-2- 3 العوامل الفنیة
إنّ الفنّ والأدب مضماران یستطیع الفنان أو الأدیب أن یتجوّل فیهما راکباً جواد التراث الذي یعطيه قوة فنیة قویة وغنیة. «من العوامل الفنیة في نزوع الشعراء إلی استخدام التراث هو إحساس الشاعر المعاصر بمدی غنی التراث وثرائه بالإمکانات الفنیّة وبالمعطیات والنماذج التي تستطیع أن تمنح القصیدة المعاصرة طاقات تعبیریة لا حدود لها. أمّا عامل آخر فیتمثل في نزعة الشاعر المعاصر إلی إضفاء نوع من الموضوعیة والدرامیة علی عاطفته الغنائیة، فحاول الشاعر المعاصر أن یضفي علی الشکل الفنّيّ لتجربته لوناً من الدرامیة والموضوعیة»43.
3- 3 مصادر التراث المستخدم في الشعر العربي المعاصر
1- 3 – 3 الموروث الدیني
إنّ الشعور الدیني ممتزج بفطرة الإنسان وهذا الشعور یمنحه معطیات کثیرة ومختلفة في جمیع الساحات الإنسانیة خاصة الفنّ والأدب الذینِ کانا من أهمّ تجاربه ومکتسباته عبر العصور وأبرزها. «جاء استخدام الرموز الدینیة في بنیة القصیدة المعاصرة المتکاملة متأخراً عن استخدام العناصر الأسطوریة»44. «کان التراث الدیني في کلّ الصور ولدی کلّ الأمم مصدراً سخیاً من مصادر الإلهام الشعري، حیث یستمدّ منه الشعراء نماذج وموضوعات وصوراً أدبیة، والأدب العالمي حافل بالکثیر من الأعمال الأدبیة العظیمة التي محورها شخصیة دینیة أو موضوع دیني، أو التي تأثّرت بشکل أو بآخر بالتراث الدیني. ویمکن أن نصنّفَ الشخصیات التراثیة التي استمدها الشعراء العرب المعاصرون من الموروث الدیني في ثلاث مجموعات رئیسیة:
أ) شخصیات الأنبیاء: کشخصیات محمّد وعیسی وموسی وأیوب علیهم السلام.
ب) شخصیات مقدسة: کشخصیات مریم علیها السلام ولعازر وجبریل وعزرائیل …
ج) شخصیات منبوذة: کشخصیات الشیطان وقابیل ویهوذا الأسخریوطي والمسیح الدجال…»45.
2- 3- 3 الموروث الصّوفي
وإنّنا نستطیع أن نعدّ عوامل مختلفة لظهور العقائد والفرق الصوفیة في المجتمع، منها : الظلم والاضطهاد والکبت والجهل والأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة و … فلهذا یفرّ الإنسان المتفکر من المجتمع ویبتعد منه، فینزع إلی التصوّف. «قد ظهر التراث الشعري الصوفي في أوائل القرن الثاني الهجري علی أیدي الحسن البصري وتلامذته من بعده»46. «کان التراث الصوفي واحداً من أهمّ المصادر التراثیة التي استمدّ منها الشعراء العرب المعاصرون شخصیات وأصواتاً یعبّر من خلالها عن أبعاد من تجربته بشتّی جوانبها الفکریة والروحیة.. وحتّی السیاسیة والاجتماعیّة. فمن أهمّها شخصیة الحلّاج والغزالي وحمدون القصار…»47.
3- 3 – 3 الموروث التاریخي
وإنّ التاریخ أمّ تلد الإنسان وهو یتربّی في حضنها ،وتتحدّث له عن أولادها السابقین الذین عاشوا وماتوا وأورثوا تراثاً لللاحقین، فالإنسان یستلهم هذا التراث خاصة في مجال أهمّ تجاربه المعنویة طوال التاریخ، فهذا هو الفنّ والأدب. «إنّ الشاعر یختار من شخصیات التاریخ ما یوفق طبیعة الأفکار والقضایا والهموم التي یرید أن ینقلها إلی الملتقی»48، «فقد یتّکیء علی لحظة تاریخیّة أو شخصیة تاریخیة، فیسقط اللحظة الماضیة علی تجربة معاصرة أو یعبّر بالشخصیة التاریخیة عن شخصیة معاصرة»49. فإذا ما حاولنا أن نصنّفَ الشخصیات التاریخیة التي استخدمها الشاعر المعاصر فسوف نجدها تندرجُ تحت ثلاثة أنواع رئیسیة: «أولاً: أبطال الثورات والدعوات النبیلة، الذین لم یقدر لثوراتهم أو دعواتهم أن تصل إلی غایتها، ولم یکن سبب هذه الهزیمة نقصاً أو قصوراً في دعواتهم أو مبادئهم، وإنّما کان سببها أن دعواتهم کانت أکثر مثالیة ونبلاً من أن تتلاءم مع واقع ابتدأ الفساد یسري في أوصاله، مثلاً الحسین (ع) وعبدالله بن زبیر وحمزة وعمّار و…
ثانیاً: شخصیات الحکام والأمراء والقوّاد الذین یمثلون الوجه المظلم لتاریخنا، سواء بسبب استبدادهم وطغیانهم، أم بسبب انحلالهم وفسادهم، وکذلک الشخصیات الّتي استغلها هؤلاء کأدوات للقضاء علی الدعوات والقیم النبیلة في عصرهم، مثلاً یزید وابن زیاد والحجاج و…
ثالثاً: الخلفاء والأمراء والقواد الذین یمثلون الوجه المضيء لتاریخنا، سواء بما حققوه من انتصارات وفتوح أو بما أرسوه من دعائم العدل، والدیمقراطیة، مثلاً خالد ابن الولید وطارق بن زیاد وصلاح الدین الأیوبي و…»50.
4-3- 3 الموروث الأدبي
إنّ الأدباء من أکثر الناس شعوراً وأعجبهم شخصیة، فکثیر منهم قد تحوّلوا إلی الشخصیات التراثیة والأسطوریة. فإذن «کان الموروث الأدبي هو آثر المصادر التراثیة وأقربها إلی نفوس الشعراء المعاصرین»51، «فهم استخدموا شخصیات الأدباء القدامی کأقنعة للحدیث من لسانهم عن تجاربهم في العهد المعاصر»52، فشخصیات الشعراء من أکثر الشخصیّات شیوعاً في الشعر المعاصر، مثل المتنبي وأبي نواس وعنترة العبسي وعروة بن العبد و…
5-3- 3 الموروث الفولکلوري
«التراث الشعبي من أغنی المکوّنات التراثیة لمرونته بین یدي الشاعر المعاصر في أثناء التشکیل أولاً، ولتحوّله علی مرّ العصور ثانیاً»53. یصنّف علي عشري زاید التراث الفولکلوري تحت ثلاثة مصادر:
«1- ألف لیلة ولیلة 2- السیر الشعبیة، کسیرة بني هلال وعنترة وسیف بن ذي یزن و…3- کتاب ” کلیلة ودمنة “»54.
6-3- 3 الموروث الأسطوري
«یتّفق الباحثون في أنّ الأسطورة تمثّل طفولة العقل البشريّ»55، یری الدکتور غالي شکريّ أنّ «التراث الأسطوري لیس تراثاً فکریاً فحسب.. بل إنّ حرکة الشعر الحدیث في استخدامها الأسطورة کانت تعبیراً حضاریاً شاملاً عن الاحتیاجات الروحیّة والجمالیة العمیقة الجذور في النفس العربیة المعاصرة»56. «فیُعدّ هذا المصدر أوثق مصادر التراث العربي صلة بالتجربة الشعریة، فالأسطورة هي الصورة الأولی للشعر ولقد أجمع نقّاد الشعر وعلماء الأساطیر علی أنّ الشعر في نشأته کان متصلاً بالأسطورة، فلذلک قد ظلّت الأسطورة مورداً سخیّاً للشعراء في کل عصر»57. یعتقد علي عشري زاید بأنّه لا شکّ «أنّ التراث العربي الأسطوري شدید الفقر إذا قیس بالتراثات الأسطوریة للأمم الأخری»58 ،«وخلال جمیع التأثیرات الأدبیة التي وصلت من الغرب إلی الشرق – خصوصاً العالم العربي – عُرّف استخدام الأساطیر القدیمة علی الأخصّ الإغریقیة والرومیة إلی الأدب العربي المعاصر»59. فهنا نشیر إلی نماذج أسطوریة «من التراث العربي: زرقاء الیمامة ولقمان وشداد والسندباد و… ومن التراث الأجنبي: سیزیف وأولیس وأودیب وتموز وعشتار وأدونیس و…»60.
4- 3 مصادر التراث (الأساطیر) المستخدم في الشعر الفارسي المعاصر
1-4- 3 التراث القومي والوطني
یحاول الشاعر المعاصر أن ینشد سرّ صمود مجتمعه ووطنه في وجه الأعداء والغاصبین باستدعاء الشخصّیات التراثیة القومیة. کان سیاوش کسرایي من الشعراء الذین أدخلوا الأساطیر القومیة في الشعر، خاصة في منظومته الشهیرة ” آرش کمان گیر “. «یُفیق حمید مصدق في ” درفش کاویان ” الشعب من النوم التاریخي ویستثیرهم علی الضحاک، فإذن یستدعي کاوة»61. «أبومسلم الخراساني، وبابک، ومازیار، ومردآویج، و… یعیشون في شعر شفیعي کدکني»62. ولکن «مهدي أخوان ثالث خیر نموذج في هذا الحقل، بما أنّه یطبّق الأساطیر علی حاجات العصر الراهن»63.
2-4- 3 تراث الأمم الأخری (التراث العالمي)
«کانت الأساطیر العالمیة رموزاً تجتاز الحدود وتعطي أکثر أمم العالم معنی واحداً»64.«یطبّق أحمد شاملو الأساطیر الإغریقیة علی المجتمع المعاصر، وهو ینجح بما أنّه یُدرک مغزی هذه الأساطیر إدراکاً عمیقاً وصحیحاً»65. یخلق أخوان ثالث في قصیدة ” کتیبه ” قالب الصخرة أو “سیزیف” رمز تعب الإنسان الدائم مرّة أخری، و«یشکو خلال هذه الأسطورة من الثورات والنهضات الاجتماعیة بلا جدوی التي ترشّ سموم الیأس علی المجتمع»66.
3-4- 3 التراث الدیني
«قد نجح محمّد رضا شفیعي کدکني في تطبیق الرؤیة الأسطوریة – الدینیة علی المجتمع المعاصر مستخدماً الأساطیر الإسلامیّة. کان أحمد شاملو یمیل إلی الأساطیر المسیحیة وخاصة یوظف أسطورة المسیح کمثل أعلی ویمزج شعره بالمفاهیم التراجیدیة»67.«یعرض مهدي حمیدي الشیرازي فنّه في هذا المجال ویخلق إبراهیم الخلیل وموسی من جدیدٍ»68.
4-4- 3 الأساطیر الطبیعیة
یعامل بعض الشعراء عناصر الطبیعة وظواهرها معاملة أسطوریة ویستخدمونها في أشعارهم تمثیلیة لبیان حقائق المجتمع. «یأخذ نیما یوشیج صوره الشعریة من العناصر الطبیعیة وینحت ویولّد منها أساطیر ملموسة، اللیل والصبح والنباتات والطیور و… تتحوّل إلی رموز التقیّد والحریة والطیران و… ویطبّق شفیعي کدکني عنصر اللیل علی هزائم المجتمع ومعاناته عبر التاریخ»69.
5-4- 3 أسطورة المدینة
«تظهر المدینة وعناصرها کأسطورة في شعر نیما، وفروغ فرخ زاد، وشاملو، وأخوان ثالث، وشفیعي کدکني. یصوّر نیما یوشیج في ” پادشاه فتح ” (ملک الفتح) کابوس اللیل الذي یسیطر علی المدینة ویتولّد في حضن هذا الکابوس الاستثمار والنهب والخلافات الطبقیة. ینتقد أخوان المدینة کرمزٍ لحضارة عصرنا الراهن التي وقعت في أیدي الغاصبین وتمتلئ بالاستثمار والاستغلال، فیوفد الأبطال (الأساطیر) إلی محاربتهم»70.
6-4- 3 أسطورة المجتمع
کان المجتمع وکلّ ما فیه من الفقر وعدم المساواة والظلم والمتاعب، من القضایا الرئیسیة التي تتوجّه نحوه هموم الشعراء، ونستطیع أن نقول إنّه یُعتبر المجتمع موطناً لولادة الأساطیر ونشأتها وحیاتها. « یفهم الشاعر آلام المجتمع ویجزع علی مصیره، فیرافق الأساطیر في هذا الطریق ویساهم في آمالها وأعمالها، ویُظهر لنا في شعره هذه الوحدة التراجیدیة بینه وبین الأسطورة، وقد یخلق الشخصیّات التراثیة الجدیدة، یُزیل شاملو خاصیة الصبر عن أیّوب ویحوّله إلی أیوب الثائر الّذي یُنعش التراب ویُعید الحیاة إلی المجتمع. یصوّر أخوان ثالث في قصیدته الشهیرة ” زمستان ” (الشتاء) الیأس المسیطر علی مجتمعه»71 وینادي المسیح لکي یُغیثه.
7-4- 3 التراث العرفاني والصوفي
یُعدّ التصوف والعرفان من أهم المصادر التي یأخذ منهما الشاعرالمعاصر المفاهیم والشخصیات التراثیة. «تندمج الرؤیة الصوفیة في شعر سهراب سپهري اندماجاً بارزاً، خاصة الملهمة من التصوّف الهندي والصیني»72.«یستدعي شفیعي کدکني منصور الحلاج ویخلق علی المشنقة منصوراً آخر یعبّر عن العصر الراهن، وفي “بوی جوی مولیان و از محاکمه ی فضل الله حروفی” یتحدّث عن محاکمة فضل الله الأسترآبادي»73. تظهر شخصیات صوفیة أخری في شعر شفیعي کدکني کـ«السهروردي، وبایزید البسطامي»74.
4- حیاة أمل دنقل وشعره
1- 4 نسب أمل دنقل وولادته وطفولته
«نسب أمل دنقل یعود إلی قبیلة قریش- وهو قد کتب مقالات عدة عن قریش- ولعلّ اعتقاده بأنّه من نسب یرجع إلی الأشراف جعله یمثّل في شعره نموذجاً للبطل الّذي یؤمن بقیم نبیلة لا یجد تحقیقاً لها في المجتمع».75
«ولد محمد أمل فهیم محارب دنقل في قریة القلعة بمحافظة قنا سنة 1940م»76، «فأبوه کان الوحید في قریته الذي حصل-في نفس العام-علی الإجازة العالیة من الأزهر، وکان عالماً وأدیباً مثقفاً یدرّس اللغة العربیّة في مدارس محافظة قنا»77. «توفّي والده سنة 1950 وعمر الشاعر عشر سنواتٍ فتحمّل مسؤولیّة الأسرة الّتي خسرت ممتلاکتها بفضل طمع الأقارب من الورثة»78. «کان أمل طفلاً هادئاً ساعیاً في المدرسة، ولکنّه لم یلبث هذا الهدوء. بعد وفاة أبیه أکبّ علی الشعر حتی کان یبحث عن شعراء مدینته عوضاً عن الدرس»79. «کان أمل یُدعَی إلی المراسیم و الحفلات لإنشاد أشعاره ولکنّه یواجه دائماً اتّهامات أقربائه وأصدقائه بأنّه قد سرق الأشعار من أبیه أو من الآخرین وینمیها إلی نفسه، فهذه الاتّهامات هیّأت الأسباب لظهور روح عاصیة متمرّدة فیه»80.
2- 4 دخوله في الجامعة والمجتمع
«أکمل أمل دراسته الابتدائیّة في عام 1952 وبعد التعلیم الثانويّ هیّأ نفسه للدخول إلی الجامعة للدراسة في إحدی فروع الهندسة أو الکیمیاء، ولکنّه عکف علی الأدب والشعر تابعاً أصدقائه الذین التحقوا بالأندیة الأدبیّة. ثمّ انتقل الشاعر إلی القاهرة للدراسة في کلیّة الآداب لکنّه اضطرّ إلی ترک الدراسة والسّفر إلی الإسکندریّة للعمل. بید أنّه لم یلبث أن یعود إلی القاهرة ویلتحق برفقائه من أدباء جیل الستّینیات الذین یجتمعون في مقهی “ریش”»81. «وعمل أمل فیما بعد موظّفاً في مصلحة الجمارک في الإسکندریّة»82، «ثمّ ترک الوظیفة لیعمل في الصّحافة في “هیئة الکتاب والثقافة الجماهیریّة”»83.
3- 4 زواجه
تقول زوجته “عبلة الرویني” عن زواجهما: «تزوّجنا في نهایة 1978. قعدنا فترة طویلة بدون زواجٍ، لأنّ أمل کان شخصاً لا یمکن أن یتزوّج علی الإطلاق. الزّواج کان یعني بالنسبة إلیه تغییر کلّ حیاته الاجتماعیّة وسلوکه، أي إعادة خلقه من جدید. وهو شخص قضیّته الأساسیّة هي حریّته الشخصیّة. الزواج عندهقیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *