c (740)

پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه مدیریت بازرگانی
پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی گرایش: بین الملل
عنوان:
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی
استاد راهنما:
دکتر حمیدرضا علیپور
استاد مشاور:
دکتر محمد طالقانی
نگارش:
عاطفه خیری چوشلی
سال تحصیلی 93-1392
صورتجلسه دفاع
تعهد اصالت پایان نامه
با کمال تشکر و قدردانی
از استاد با کمالات و شایسته ام جناب آقای دکتر حمیدرضا علیپور که در کمال سعه صدر با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را برعهده گرفتند.
از استاد صبورم جناب آقای دکتر محمد طالقانی که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید.
و از استاد فرزانه و دلسوزم سرکار خانم دکتر مریم اوشک سرائی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند.
و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.
تقدیم به
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به:
روح پرفتوح پدر بزرگوارم
«مبادا نمایید در دل گمانکه آنان که در راه رب جهان
بگشتند کشته همی مرده اند که آنان همه تا ابد زنده اند»
به مادر دلسوز و مهربانم، به پاس همدلی و همراهی بیکرانش که سجده ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهر بارش لحظه های مهربانی را به من آموخت و تارمویی از او به پای من سیاه نماند.
به همسر مهربانم، به پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت، امنیت و آسایش را برای من فراهم آورده است، همدلی که با واژه نجیب و مغرور تلاش آشنایی دارد و تلاش راستین را می شناسد و عطر رویایی آن را استشمام می کند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری می رساند، همو که حسن تعهد و مسئولیت را در زندگی مان تلألویی خدایی داده و در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده است.
به خواهر و برادر عزیزم، به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است و به پاس محبتهای بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند.
باشد که این خردترین بخشی از زحمات آنان را پاس گوید
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه3
1-2) بیان مسئله4
1-3) اهمیت و ضرورت موضوع7
1-4) اهداف تحقیق8
1-5) فرضیه های تحقیق8
1-6) شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه11
2-2) مروری بر تسهیل تجارت11
2-2-1) تجارت11
2-2-2) استراتژی توسعه تجارت12
2-2-3) تسهیل تجارت14
2-2-4) مزایای تسهیل تجارت17
2-2-5) هزینه های اجرای تسهیل تجارت19
2-2-6) وضعیت ایران در شاخص های تسهیل تجارت19
2-2-7) چارچوب استانداردها براي امنيت و تسهيل تجارت جهاني23
2-3) عوامل موثر بر تسهیل تجارت28
2-3-1) تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)28
2-3-2) زیرساخت‌های فیزیکی34
2-3-3) فضای کسب و کار41
2-3-4) اداری- اجرایی (عملیاتی)61
2-3-4-1) کنوانسیون‌های بین المللی62
2-3-4-2) اسناد و رویه‌های ساده اداری65
2-3-4-3) توسعه منابع انسانی67
2-4) تکنیک های تصمیم گیری اوزان شاخص ها:67
2-4-1) روش AHP68
2-4-2) الگوریتم AHP70
2-5) پیشینه تحقیق72
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
3-1) مقدمه76
3-2) روش تحقیق76
3-3) قلمرو تحقیق:77
3-4) شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات:77
3-5) گام های تحقیق78
3-6) پایایی پرسشنامه78
3-7) روایی پرسشنامه79
3-8) جامعه و نمونه تحقیق79
3-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات80
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
4-1) مقدمه82
4-2) آمار توصیفی82
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان82
4-2-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق87
4-3) آمار استنباطی88
4-3-1) بررسی فرضیه های تحقیق88
4-3-2) رتبه بندی عوامل شناسایی شده91
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
5-1) مقدمه98
5-2) نتایج تحقیق98
5-3) بحث و پیشنهادات100
5-4) پیشنهادات بمنظور تحقیقات آتی104
5-5) محدودیت‌های تحقیق105
منابع و مآخذ106
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1) تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی6
جدول 2-1) تعاریف مختلف از تسهیل تجارت15
جدول 2-2) مزایای تسهیل تجارت برای دولت و تجار17
جدول 2-3) مقایسه وضعیت ایران در شاخص های تجارت فرامرزی با الگوهای برتر22
جدول 2-4) مقایسه وضعیت ایران در شاخص های تجارت فرامرزی با اقتصادهای قابل مقایسه23
جدول 2-5) محرک های بیرونی و پیامد های آن بر گمرک ها39
جدول 2-6) رتبه بندي منطقه اي و جهاني شاخص بهبود فضاي كسب و كار كشورهاي همسايه ايران44
جدول 2-7) زير شاخص هاي شروع يك كسب و كار كشورهاي همسايه ايران در سال هاي 2004 و 201248
جدول 2-8) زیر شاخص های اخذ مجوز کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 201250
جدول 2-9) زیرشاخص های حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 201254
جدول2-10) زیرشاخص های پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 201257
جدول2-11) زیر شاخص های تجارت برو ن مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 201261
جدول2-12) شاخص ناسازگاری تصادفی71
جدول 2-13) مقیاس AHP71
جدول 3-1) درصد آلفای کرونباخ79
جدول 3-2) عوامل موثر در تسهیل تجارت (پرز و ویلسون 2011 ؛ دووال 2007)80
جدول 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان83
جدول 4-2) سن پاسخ دهندگان84
جدول 4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان85
جدول 4-4) سنوات شغلی پاسخ دهندگان86
جدول 4-5) نتایج توصیفی پاسخ به سوالات87
جدول 4-6) آزمون تی فرضیه اول88
جدول 4-7) آزمون تی فرضیه دوم89
جدول 4-8) آزمون تی فرضیه سوم90
جدول 4-9) آزمون تی فرضیه چهارم91
جدول 4-10) اولویت بندی عوامل اصلی92
جدول 4-11) اولویت بندی زیرساخت های سخت92
جدول 4-13) اولویت بندی زیرعامل‌های زیرساخت‌های فیزیکی93
جدول 4-14) اولویت بندی زیرساخت های نرم93
جدول 4-15) اولویت بندی زیرعامل‌های محیط کسب و کار94
جدول 4-16) اولویت بندی زیرعامل‌های اداری-اجرایی94
جدول 4-17) وزن نهایی زیرعامل‌ها95
جدول 4-18) وزن نهایی عوامل96
جدول 5-1) نتایج آمار توصیفی شرکت کنندگان99
جدول 5-2) نتایج فرضیه های تحقیق100
جدول 5-3) نتایج اولویت بندی عوامل100

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1) مقایسه مدت زمان لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 201120
نمودار 2-2) مقایسه هزینه لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 201121
نمودار 2-3) مقایسه اسناد لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 201121
نمودار 2-4) شاخص بهبود فضاي كسب و كار كشورهاي همسايه ايران در سال هاي (2012-2006)43
نمودار 2-5) شاخص شروع يك كسب و كار كشورهاي همسايه ايران در سالهاي (2012-2004)45
نمودار2-6) رتبه بندي منطقه اي شاخص شروع يك كسب و كار در سال هاي 2007 و 201246
نمودار 2-7) شاخص اخذ مجوزهاي كشورهاي همسايه ايران در سال هاي (2012- 2007)49
نمودار 2-8) رتبه بندي منطقه اي شاخص اخذ مجوز در سال هاي 2007 و201249
نمودار 2-9) شاخص حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007)52
نمودار 2-10) رتبه بندی منطقه ای شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سا لهای 2007 و 201252
نمودار2 -11) شاخص پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007)55
نمودار 2-12) رتبه بندی منطقه ای شاخص پرداخت مالیات در سال های 2007 و 201255
نمودار 2-13) شاخص تجارت برون مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007)58
نمودار2-14) رتبه بندی منطقه ای شاخص تجارت برون مرزی در سا لهای 2007 و 201259
نمودار 3-1) گام های تحقیق78
نمودار 4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان83
نمودار 4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان84
نمودار 4-3) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان85
نمودار 4-4) نمودار دایره ای سنوات شغلی پاسخ دهندگان86

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1) استراتژی توسعه تجاری13
شکل 2-2) مدل خرید- انتقال- پرداخت16
شکل 2-3) ارتباطات توسعه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات29
شکل 2-4) مجاری تاثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار30
شکل 2-5) ارتباط بین استقرار گمرک الکترونیک و شاخص‌های تجارت فرامرزی (مراد حاصل و همکاران، 1385)32
شکل 2-6) کارایی فرودگاه ها و بنادر برخی کشورهای آسیایی35
شکل 2-7) عملکرد لجستیکی. 200736
شکل 2-8) نقش گمرک ها در ارتقاء صادرات رقابتی38
شکل 2-9) گمرک های مدرن : نظارت خوب40
شکل 2-10) اصول سیستم تیر(منبع: محمدی، 1385)64
شکل 2-11) اسناد و زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات در مناطق مختلف دنیا66
شکل 2-12) نمونه ی یک درخت سلسله مراتبی69
چکیده
افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و مستمر بمنظور ایجاد تسهیل در تجارت است. عوامل گوناگونی می توانند بر تسهیل تجارت موثر باشند. از این رو، در تحقیق فوق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت پرداختیم. برای این منظور، پس از بررسی پیشینه موضوع، تعدادی از عوامل شناسایی و بمنظور رتبه بندی هر یک از آنها، پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی و توزیع آنها در میان مدیران و خبرگان ذی‌ربط، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند در بین عوامل اصلی، محیط کسب و کار، زیرساخت‌های فیزیکی، تکتولوژی اطلاعات و ارتباطات و عوامل اداری- اجرایی به ترتیب دارای بالاترین اولویت‌ها هستند. همچنین مقایسه زیرعامل‌ها نیز نشان داد پیوستن به کنوانسیون‌ها و استاندارد‌های بین المللی، کیفیت زیرساختی گمرک و بنادر، و گسترش استفاده از اینترنت در کسب و کار به ترتیب بالاترین اولویت‌ها را در تسهیل تجارت دارند.
کلمات کلیدی: تسهیل تجارت، زیرساخت های سخت و نرم، توسعه صادرات، روش AHP
1-1) مقدمه
رشد حجم تجاری یک اولویت شفاف برای دولت ها و پایه اولیه برای دستیابی به رفاه اجتماعی و اقتصادی شهروندان است. مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی، از مدت های طولانی به عنوان یک عنصر ضروری در دسترسی به این اهداف تشخیص داده شده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در سرتاسر جهان متعهد شده اند که حداکثر تلاش خود را در جهت استقرار یک سیستم تجاری بین المللی گسترده، جهت کاهش تعرفه ها و سیاست آزادسازی تجارت انجام دهند.
هدف اولیه از تسهیل تجارت، کاهش هزینه های مبادلات و پیچیدگی تجارت بین المللی برای تجار و افزایش محیط تجاری در یک کشور، و در عین حال کارا و نتیجه بخش کردن سطح کنترل دولت است. نقش دو طرفه دولت ها فراهم آوردن تسهیل تجارت-در حالیکه انجام دادن الزامات قانونی در امنیت جاری بسیار مهم هستند- محیط بین المللی را آگاه می سازد.
یک مبادله تجاری تا زمانی که کالاهای تجارت شده به خریدار تحویل داده نشوند و پرداخت به فروشنده انجام نشود، کامل نمی شود. برای اینکه یک کالا در بازارهای جهانی بتواند همچنان به رقابت بپردازد، هزینه مبادلات تجاری مربوط به آن باید به کمترین مقدار ممکن کاهش پیدا کند. ابزارهای مدیریت زنجیره عرضه، که سعی در مدیریت کل فعالیت های مربوط به تجارت کالا دارند، در این زمینه یک ضرورت هستند. لیکن، آنها باید توسط رویه های موثر در مرزهای ملی کامل شوند تا محتمل هیچ تاخیر غیرقابل پیش بینی و بیش از حد هزینه های اضافی غیرقابل توقع نشوند. بنابراین کامل شدن رضایت بخش یک مبادله، تکیه دارد بر:
جابجایی کارای کالاها از محل فروشنده به محل خریدار؛
تطابق کالاها با نیازهای خریدار؛
مستندسازی تجاری مورد قبول؛
پیروی از مقررات و تکمیل روالهای مورد نیاز و هرگونه اسناد و رویه های دیگر در زمان عبور از مرز
تدارکات ضروری برای پرداخت کارا
این دیدگاه، بطور واضح حوزه تسهیل تجارت را از یک موضوع متمرکز بر رئوس مستندسازی تجاری و رویه های مرسوم، به یک حوزه گسترده تر، شامل جابجایی فیزیکی کالا تبدیل می کند. تجارت بین المللی الزاما مستلزم عبور از مرزها است که می تواند موجب مشکلات فنی و مدیریتی متعددی برای تاجرها شود. بنابراین، کشورها نباید خود را به مقررات و رویه های ملی محدود کنند، بلکه باید با دیگر کشورها جهت دستیابی به هماهنگی، تسهیل و استاندارد سازی بین المللی رویه ها و اسناد، همانند هماهنگ سازی و استاندارد سازی تجارت ملی و اجزای سیستم حمل و نقل، همکاری نمایند (میدری و قودجانی، 1387: 35).
لیکن، برای رسیدن به رشد قابل توجه ناشی از حجم تجارت و ریسک متعاقب گلوگاه های اصلی در زنجیره های حمل و نقل و در مرزهای ملی، این توسعه ها باید توسط روش های هزیته ای و هزینه های اثربخش تجارت بین المللی تحت حمایت قرار گیرند. تسهیل تجارت بدلیل اینکه در آینده دقیق تر خواهد شد، یک عنصر کلیدی در رقابت و افزایش دهنده حجم تجارت است. جامعه بین المللی هم اکنون توجه زیادی به توسعه گسترده و اجرای شاخص ها و ابزار تسهیل تجارت دارد. هدف از تسهیل تجارت عبارت است از ارائه یک محیط با ثبات، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت ملی و بین المللی. ظاهرا˝ باید بر مبنای هنجارها و تجربیات قابل قبول بین المللی ناشی از عوامل زیر، به این اهداف جامعه عمل پوشاند:
1) ساده سازی تشریفات و رویه ها، 2) استاندارد سازی و رشد زیر ساخت و تسهیلات فیزیکی، 3) هماهنگ سازی قانون ها و مقررات مربوطه (Shujie and Shilu,2009).
1-2) بیان مسئله
چندین دهه قبل در سال های اولیه برپایی سازمان ملل، دیوید میترانی نوشت «مشکل زمان ما دور نگهداشتن ملت ها از یکدیگر نیست، بلکه چگونه آنها را فعالانه گردهم آوردن است» و همین نکته است که ریشه اصلی چالش کار ما در تسهیل تجارت است (اتاق بازرگانی، 1385). تسهیل تجاري براي اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاري از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاري بوده است. از آنجا که برداشت هاي مختلفی از واژة تسهیل تجاري وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز دربارة آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معناي برقراري شفافیت، استانداردسازي، برقراري هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه اي، تقویت فضاي قانونی و حرکت به طرف حرفه اي سازي نهادهاي تجاري است (مراد حاصل، 1387: 45).
در دنیای فرارقابتی امروز، با وجود تغییرات‌ انجام گرفته، همه‌ ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن‌ را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی  تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.
در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای تامین آرامش جامعه و حفظ تعادل قوا است. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود که تحقق کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری تنها و تنها میتواند بر پایه تسهیل فرایندهای میان عناصر بازار و تجارت متکی باشد.
تسهیل تجارت در بخش صادرات که به افزایش صادرات کشور می انجامد، بالتبع موجب افزایش در تولید داخلی و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور می‌شود ؛ این امر علاوه بر آنکه به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کشور می‌انجامد، نیروی کار و سرمایه جدید را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد، البته ممکن است در مواردی نیز به افزایش واردات در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یا واردات برخی کالاها برای انجام تولید داخلی نیز بینجامد.
ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش تجارت کشور موجب توانمندسازی بخش تجاری و بازرگانی می‌شود. توانمندسازی تجاری با شاخصی تحت این عنوان اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که مقدار این شاخص افزایش (کاهش) یابد، به ‌مفهوم بهبود (سختی) در شرایط توسعه تجارت است. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که به منظور حفظ و ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای کشورهای غربی قرار دارد، ضروری است راه حل مناسبی برای برون‌رفت از این شرایط اتخاذ گردد تا با افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی از  فرار سرمایه ها نیز جلوگیری به عمل آید. در کل، تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت است که به کشور ها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت پذیری تجارت شان کمک می کند و این ایفای نقش به دلیل این است که اجرای سیاست های تسهیل تجاری نتایج بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.
مطالعات انجام شده نشان می دهد هزینه تسهیل تجاری بخصوص استانداردسازی اسناد و فرایند های تجاری، تنها بین 4 تا 7 درصد کالا های مبادله شده است. همچنین نتایج تحقیقی که به وسیله سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان می دهد عایدات حاصل از اجرای یک نظام تسهیل تجاری اثر بخش، 26/0 درصد تولید ناخالص داخلی اعضای سازمان یعنی رقمی در حدود 45 میلیارد دلار است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشور ها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. بر اساس مطالعات انجام شده به وسیله واکتهورست و یاسوئی، در سال 2003، تخمین زده می شود که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری، بالغ بر 40 میلیارد دلار صرفه جویی در ابعاد جهانی ایجاد خواهد کرد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد اثر قابل ملاحظه ای تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی است که موفق به اجرای تسهیل تجاری شده اند. در جدول 1-1 تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدادی از این کشور ها نشان داده شده است (کرمی، 1390: 37).
جدول شماره 1-1: تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی
کشورتغییر در تولید سرانه ناخالص داخلیاسترالیا3. 91کانادا3. 38شیلی5. 03چین6. 78کره4. 7مالزی2. 76مکزیک6. 69جدول 1-1: تاثیر تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (ادامه)کشورتغییر در تولید سرانه ناخالص داخلیسنگاپور4. 17تایلند5. 27ایالات متحده آمریکا4. 16
(Source: Wilson and et al, 2003)
همانگونه که در این جدول نشان داده شده، تأثیرات تسهیل تجاری بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشور ها حدود76/2 درصد(پایین ترین رقم) تا 69/6 درصد (بالاترین رقم) متغیر بوده است.
در این بین، استان گیلان با وجود دارا بودن فرصیت های بیشمار از جمله در زمینه کشاورزی، صیادی، دامداری، صنایع دستی و. . .، همچنین مزیت همجواری با دریای خز اما به دلیل مشکلات عدیده در بخش تجارت سهم اندکی از تجارت را در کل کشور به خود اختصاص داده است به طوری که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان های مربوط در 6 ماهه اول سال 1392 تنها 1. 6% از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است (وب سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، 1392).
از این رو در تحقیق فوق به دنبال عواملی هستیم که بر تسهیل تجارت اثرگذارند. برخی از مهم ترین این عوامل بر اساس مطالعات پیشین شامل: نهادهای تجاری مرتبط (مانند گمرک، تعرفه)، توسعه منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (مانند دستیابی به آخرین تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی، گسترش اینترنت در امور کسب و کار، و… )، زیرساخت های فیزیکی (مانند کیفیت زیرساخت های جاده ای، ریلی، … )، محیط کسب و کار (مانند: شفافیت قوانین، اعتماد عمومی به دولت، … )، مرز و کارایی حمل و نقل (مانند تعداد مدارک برای صادرات، تعداد روز برای صادرات و… ) شناسایی شدند (Perez and Wilson, 2012: 1301، Duval, 2007). بر این اساس سوال اصلی تحقیق این خواهد بود که عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی و با اهمیت ترین آنها کدامند؟
1-3) اهمیت و ضرورت موضوع
علاوه بر اینکه تحقیقات انجام شده در اینگونه موضوعات بسیار اندک هستند دلایل دیگری نیز محقق را برآن داشت تا به بررسی دقیق تری به مقوله تسهیل تجارت بپردازد. توجه به تسهیل تجارت به شش دلیل زیر برای کشورها و در مجموع اقتصاد جهانی دارای اهمیت است:
محصولات بیشتر در سرتاسر جهان فروخته می شوند در حالیکه مونتاژ آنها در یک کشور انجام می شود و اجزای آنها در بسیاری کشورهای دیگر تولید می شوند. هرچه پیچیدگی در زنجیره عرضه افزایش می یابد، تاخیرها و هزینه های ناشی از رویه های کلی کند و ناکارا، بیشتر می شود.
اعتماد بیشتر به تولید درست به موقع و توزیع درست به موقع، رویه های درست به موقع را به یک موضوع اصلی برای تجارت تبدیل می کند.
برای مدیریت رشد تصاعدی در حجم تجارت بین مرزی کالاها، رویه ها باید کاسته شوند.
تجار کوچک و متوسط مخصوصا˝ در کشورهای در حال توسعه، همانگونه که پروفسور ریکاپرو اشاره کرده است: متحمل هزینه ها و تاخیرهای زیاد می شوند. هزینه ها و تاخیرها در صادرات می تواند حتی شرکت های بزرگ را در تعهد مبادله با مشکل مواجه کند. شرکت های کوچکتر با سرمایه و کارکنان کمتر برای مواجهه با این موضوع مدیریتی، در ابتدای راه جهت پیشبرد این فرصت های تجاری هستند. از طرف دیگر، افزایش شرکت های چند ملیتی، پرداخت هزینه های ناشی از تاخیرهای مرزی و موضوعات مدیریتی را آسان کرده است.
آزادسازی تجارت و کاهش یا حذف متعاقب تعرفه ها، به محدودیت های غیرتعرفه ای و موانع تجربی برای تجارت بین المللی، مخصوصا˝ رویه های گمرکی دست و پا گیر توجه دارد. باید جهت بهره مند شدن از مزایای کامل توافق مذاکره ای این موانع برداشته شوند.
تصمیمات سرمایه گذاری بسیار مهم، اغلب بر مبنای توانایی کشور برای تضمین یک جریان قابل اعتماد و کم هزینه مواد خام و اجرا در داخل و خارج یک تسهیلات صنعتی هستند. رویه های گمرکی کالا، مخصوصا˝ در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به مزایای داخلی تبدیل می شوند.
همانگونه که ملاحظه می شود، تسهیل تجارت می تواند مزایای بسیاری داشته باشد. از این رو، توجه به عواملی که باعث تسهیل تجارت می شوند می تواند یکی از موضوعات اساسی در هر کشوری باشد. به همین دلیل در تحقیق فوق بدنبال شناسایی و رتبه بندی عواملی هستیم که در تسهیل تجارت قانونی موثرند تا از این طریق سازمان های ذی ربط دید وسیع تری را کسب نموده و در برنامه ریزی های خود اثر هر یک از عوامل را لحاظ نمایند.
1-4) اهداف تحقیق
هدف اصلی: شناسایی عوامل موثر در تسهیل تجارت.
اهداف عملیاتی پروژه فوق را می توان بصورت زیر خلاصه نمود:
شناسایی زیر فاکتورهای اثر گذار بر تسهیل تجارت؛
رتبه بندی عوامل شناسایی شده از دیدگاه خبرگان؛
ارائه راهکارهای مناسب در جهت تسهیل هرچه بیشتر تجارت.
1-5) فرضیه های تحقیق
پس از شناسایی عوامل موثر بر تسهیل تجارت فرضیه ها تکمیل شدند. این فرضیه ها بصورت زیرند:
1. فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.
2. زیرساخت های فیزیکی (بنادر، خطوط ریلی) نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.
3. محیط کسب و کار نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.
4. عوامل اداری- اجرایی نقش موثری در تسهیل تجارت قانونی دارد.
1-6) شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
تعریف مفهومی- تسهیل تجارت: بر اساس تعریف کمسیون اقتصادی سازمان ملل اروپا، منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرآیندها و رویه های تجارت بین الملل است بگونه ای که این رویدادها تا حد امکان کارآمد تر و ساده تر شوند (UN/ECE, 2003: 15).
تعریف عملیاتی: میانگین بدست آمده از مجموع پاسخ به سوالات 1 الی 19 پرسشنامه، تسهیل تجارت را می سنجند.
تعریف مفهومی- زیرساخت های سخت: زیرساخت های سخت در تسهیل تجارت به تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) و زیرساخت های فیزیکی که بمنظور حمل و نقل کالاها (مانند: گمرکات، بنادر، راه ها و… ) استفاده می شوند اشاره دارد (Perez and Wilson, 2012: 1296).
تعریف عملیاتی: میانگین بدست آمده از پاسخ به سوالات 1 الی 9 پرسشنامه، متغیر زیرساخت های سخت را می سنجد.
تعریف مفهومی- زیرساخت های نرم: زیرساخت های نرم به محیط کسب و کار (مانند: شفافیت قوانین تجاری، تعرفه ها و… ) و عوامل اداری- اجرایی (مانند: استفاده از کنوانسیون های بین المللی، توسعه منابع انسانی و… ) اشاره دارد(Perez and Wilson, 2012: 1297).
تعریف عملیاتی: میانگین بدست آمده از پاسخ به سوالات 10 الی 19 پرسشنامه، متغیر زیرساخت های نرم را می سنجد.
2-1 مقدمه
در حالی که نیاز به تسهیل تجارت روز به روز بیشتر می‌شود، ولی هنوز توافق گسترده‌ای برای توضیح تسهیل تجارت وجود ندارد. تمام شرکت‌ها می‌توانند از مزایای تسهیل موثر تجارت بهره‌مند شوند؛ زیرا تسهیل تجارت این مزایا را به دنبال دارد: کاهش نیروی انسانی، کاهش فساد، ریسک تجار/ عدم اطمینان، دسترسی بیشتر به فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های کوچک و متوسط، و افزایش بهره‌وری و رقابت کشور‌ها. تسهیل تجارت، توسعه یک محیط استوار، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت‌های ملی و بین المللی را هدف قرار داده است. ظاهرا این امر باید بر اساس هنجار‌های پذیرفته شده بین المللی و تجربیات ناشی از تسهیل کردن برای حذف زوائد، تکرار‌ها و هماهنگ سازی برای تنظیم استانداردها، تجربیات و استانداردسازی‌های ملی و بین المللی برای ارائه فرمت‌های مورد قبول بین المللی برای رویه‌ها و اسناد باشد (ESCAP,2009: 5).
در این فصل با مرور ادبیات صورت گرفته در خصوص تسهیل تجارت بدنبال شناسایی عوامل موثر بر تسهیل تجارت هستیم. در ادامه فصل پس از بیان مقدماتی در این خصوص به عوامل فوق اشاره شده است.
2-2 مروری بر تسهیل تجارت
2-2-1 تجارت
برای واژه تجارت در اکثر واژه نامه ها تعاریف ذیل ارائه شده است: 
مبادلات اجتماعی: عبارت است از تبادل ایده ها و عقاید و تمایلات.
مبادله یا خرید و فروش کالا در مقیاس بالا که شامل ترابری از یک نقطه به نقطه دیگر است.
 در ادامه تعریف دوم ارائه شده برای تجارت را به عنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواهیم شد. تجارت در ساده ترین نگاه مبادله کالا و خدمات به منظور کسب درآمد است. زندگی انسان مملو از فرآیند های تجاری بوده و تجارت به صورت های مختلف در آن نمود پیدا کرده است. زمانیکه کالای مورد نظر خود را از یک فروشگاه خریداری می کنیم در تجارت شریک و فرآیند های آن درگیر شده‎ایم. درصورتیکه در شرکت وموسسه یا کارخانه ای مشغول به کار هستیم که کالایی را تولید می نماید درگیر یکی دیگر از زنجیره های تجارت شده ایم. صورت های مختلف تجارت فارغ از رویکرد و سیاستی که در پس آنها نهفته است در ویژگی های ذیل مشترکند:
خریداران: افرادی که با استفاده از پول خود قصد خرید کالا و یا استفاده از خدمات را دارند.
 فروشندگان: افرادیکه کالا و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می نمایند. فروشندگان را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی نمود:
خرده فروشان: کالا و خدمات را مستقیما در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
عمده فروشان: کالا و خدمات خود را در اختیار خرده فروشان و سایر موسسات تجاری قرار میدهند.
تولید کنندگان: افرادی که کالا و یا خدماتی را تولید می نمایند تا فروشندگان آنها را در اختیار خریداران قرار دهند. یک تولید کننده با توجه به ماهیت خود همواره یک فروشنده نیز خواهد بود. تولید کنندگان کالای تولیدی خود را به عمده فروشان و خرده فروشان و یا مستقیما به مصرف کنندگان می فروشند (محمدی، 1385: 12).
2-2-2 استراتژی توسعه تجارت
تجارت جهانی در سال های اخیر دچار تغییرات و نواسانات زیادی شده است. افزایش حجم تجارت، آزادسازی تجاری و کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، قوانین جدید تجاری، تغییر الگوها و بازیگران عرصه تجارت، مدل های جدید لجستیکی و زنجیره تامین، توسعه شبکه های تروریستی و جنایی سازمان دهی شده بین المللی، تهدیدات امنیتی و افزایش نگرانی ها نسبت به بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی از جمله عوامل اصلی ایجاد کننده و محرک تغییر در سطح بین المللی بوده اند. در حال حاضر 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در حوزه تجاری است و پیش بینی می شود این مقدار تا 2020 به 50 درصد افزایش یابد. در چنین شرایطی، یکی از پیش شرط های لازم برای رشد و توسعه پایدار در اقتصاد رقابتی امروز دنیا، مشارکت بیشتر در حوزه تجارت بین المللی است. پس از مذاکرات انجام شده در اروگوئه، در سال 1994، نرخ تعرفه ها کاهش یافته است و موانع غیر تعرفه ای در مسیر برطرف شدن قرار گرفته اند. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه با رقابت بیشتری برای صادرات محصولات خود مواجه می شوند. کشورهای کمتر توسعه یافته در این میان ممکن است در نتیجه موانع موجود در فرآیندهای تجاری خود به حاشیه رانده شوند. بنابراین، فقط با تکیه بر تعرفه ها و امتیازات تجاری ترجیحی، نمی توان به توسعه تجاری دست یافت. بمنظور دستیابی به مزیت رقابتی، هر کشوری باید از طریق اجرای استراتژی ملی توسعه تجاری، محیط بومی مطلوبی را برای تجارت ملی خود ایجاد کند. در چارچوب محیط تجاری امروز، تمرکز دولت ها بایستی بر بهبود رقابت پذیری تجاری باشد. رقابت پذیری تجاری شامل کسب مزیت رقابتی در هزینه، زمان و کیفیت صادرات کشور و نیز افزایش کارایی در ورود نهاده های لازم برای صنایع داخلی است. بهبود رقابت پذیری تجاری به کسب دیدگاهی جامع از استراتژی کلی توسعه تجاری کشور نیاز دارد. استراتژی توسعه تجاری به عنوان رویکردی جامع برای توسعه و بسط جریان های پایدار تجاری که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی کشور مناسب و کارآمد باشند، تعریف می شود. در این میان تسهیل تجاری به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می شود (شکل 2-1) (کرمی، 1390: 34-35).
شکل 2-1) استراتژی توسعه تجاری
(Source: UN/ESCAP (2009). Impact of Trade Facilitation on Export Competitveness: A Regional Perspective, United Nations, New York. )
روابط تجاری بین المللی شامل توسعه روابط تجاری دوستانه با دیگر کشورها برای حفظ منافع تجاری کشور و جهت حصول اطمینان از دسترسی به بازار برای ارائه محصولات و خدماتش می شود. روابط تجاری بین المللی همچنین شامل موضوعاتی درباره چگونگی واکنش به موانع موجود بر سر راه محصولات بوسیله کشورهای وارد کننده است. روابط تجاری معمولا در سطح برقرار می شوند که عبارت اند از:
دوجانبه: روابط تجاری کشور با کشور
منطقه ای: یعنی توافقات تجاری منطقه ای، به عنوان نمونه، منطقه آزاد تجاری (ASEAN)
چند جانبه: یعنی، سازمان تجارت جهانی (WTO)
ترویج تجارت شامل برنامه ها و فعالیت هایی با هدف ترویج و توسعه تجارت با دیگر کشورها است. ترویج تجارت شامل شاخص هایی است که به افزایش و رشد مشارکت کشور، یا شرکت در نمایشگاه های تجاری، ماموریت های تجاری و عملیات سخت تبلیغاتی، همانند فراهم آوردن اطلاعات و توصیه ها درباره دورنمای خارجی بازار، تماس ها و دسترسی کمک می کند. بخصوص، ترویج تجارت شامل این موضوع است که چگونه یک کشور به صادر کنندگانش برای ورود به داخل و گسترش در بازارهای خارجی کمک می کند و چگونه محصولاتش را رقابتی می کند.
توسعه زیرساخت برای ممکن ساختن معامله حجم تجاری بیشتر و افزایش تنوع کالاها و خدمات تجارت شده امری ضروری است. توسعه زیرساخت شامل فراهم آوردن خدمات شهری پایه ای نظیر آب و برق است ولی همچنین توسعه زیرساخت انبار کردن، حمل و نقل، ترابری و فناوری اطلاعات و برپایی ارگانها و سیستم های اداری مرتبط را در بر می گیرد.
تسهیل تجارت نیز در کل استراتژی توسعه تجارت، از طریق حداکثر استفاده از زیر ساخت تجاری و تکمیل تلاش های ترویج تجارت از طریق بهسازی چهره کشور به عنوان یک مرکز تجاری کارا و موثر است. تسهیل تجارت همچنین توسعه و مدیریت روابط تجاری را از طریق واضح کردن بیشتر رویه ها و مقررات تجاری و هماهنگی با کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی تسهیل می کند. در واقع، تسهیل تجارت از طریق زیر اثر زیادی روی سه قسمت دیگر استراتژی توسعه تجارت دارد:
بهینه سازی استفاده از زیرساخت تجارت
تکمیل ترویج تجارت
توسعه و مدیریت روابط تجاری
در ادامه به بسط وسیع تر مفهوم تسهیل تجارت خواهیم پرداخت.
2-2-3 تسهیل تجارت
تسهیل تجاري براي اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاري از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاري بوده است. از آنجا که برداشت هاي مختلفی از واژة تسهیل تجاري وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز دربارة آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معناي برقراري شفافیت، استانداردسازي، برقراري هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه اي، تقویت فضاي قانونی و حرکت به طرف حرفه اي سازي نهادهاي تجاري است (مراد حاصل، 1387: 45).
از سوي دیگر بخشی از تعاریف هستند که از سوي نهادهاي ذي ربط در عرصۀ بین المللی مطرح شده اند و عملاً ماهیتی اجرایی و عملکردي دارند، هر چند که تمامی تعاریف تقریبا˝ حکایت از مفهومی واحد دارند. مثلاً در تعاریف ارائه شده از سوي کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه1 و سازمان تجارت جهانی2 منظور از تسهیل تجاري: آسان سازي و یکسان سازي رویه هاي تجارت بین الملل شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوري، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر نیازهاي تجارت در عرصۀ بین المللی، بیان شده است (Wille and Reddnen, 2006: 112). همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف بیشتر ماهیتی عملکردي دارد که معمولاً نهادهاي مذکور نیز در توصیه هاي خود به کشورها، تسهیل تجاري را با چارچوب فوق دنبال می نمایند (مراد حاصل، 1387: 49). همچنین بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا (NUECE) منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرایند ها و رویه های تجارت بین الملل است به گونه ای که این رویه ها تا حد امکان کارآمدتر و ساده تر شوند (کرمی، 1390: 36). بعلاوه در این باره می توان به چارچوب ارائه شده توسط کمسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه3 نیز اشاره کرد، که 6 محور کلیدي را جهت حرکت در مسیر تسهیل تجاري عنوان نموده است و عبارتند از :
مستندسازي و فرآیندسازي مراحل تجارت، شفافیت فرآیندهاي گمرکی، قانونمندي(ضابطه مند نمودن) تجارت و گمرکات، الزام و تعهد به رویه هاي تجاري و گمرکی، استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه نهادهاي تأمین مالی تجاري. ماهیت محورهاي فوق نیز تقریباً همچون OECD و WTO ماهیتی اجرایی و عملکردي دارد (مراد حاصل، 1387). در جدول (2-1) زیر می‍‍توان تعاریف مختلف از تسهیل تجارت توسط آژانس های بین المللی و منطقه ای را مشاهده نمود (ESCAP,2009: 3):
جدول 2-1) تعاریف مختلف از تسهیل تجارت
سازمان تجارت جهانی: ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های تجاری بین المللی که این رویه ها شامل فعالیت ها، عملکردها و تشریفات صورت گرفته برای جمع آوری، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر اطلاعات مورد نیاز برای جابجا کردن کالاها در تجارت بین الملل است.
سازمان گمرک جهانی4: اجتناب از محدودیت های غیرضرور تجارت را گویند. این موضوع می تواند بوسیله تکنولوژی و تکنیک های نوین، با بهبود کیفیت کنترل ها در یک رفتار هماهنگ بین المللی بدست آید.
مرکز سازمان ملل برای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک5: ساده سازی، استاندارد سازی و هماهنگ سازی رویه ها و جریان اطلاعات مورد نیاز برای جابجا کردن کالاها از فروشنده به خریدار و عملیات پرداخت.
اتاق بازرگانی بین الملل6: بهبود و کارایی فرآیندها در ارتباط با تجارت کالا در سراسر مرزهای ملی.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی7: ساده سازی و استانداردسازی رویه ها و جریان های اطلاعاتی مرتبط مورد نیاز برای حمل و نقل بین المللی کالا از فروشنده به خریدار و پرداخت.
سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام8: ساده سازی و منطبق نمودن رویه های گمرکی و اداری که هزینه حمل کالا در مرزهای بین المللی را کاهش می دهد. (منبع: ESCAP,2009)
در جدول فوق، تعریف WCO از تسهیل تجارت، در ارتباط با ماموریت هایش است که آن افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت گمرک بوسیله هماهنگ سازی و ساده سازی رویه های گمرکی است. تعریف ارائه شده از سوی APEC نیز بر روی فرآیندها و رویه ها تمرکز می کند. این اقدامات مربوط به اماده سازی مدارک گمرکی و تجاری، رویه های ترخیص از گمرک، کنترل مرزی، و توزیع کالاهاست. تعریف WTO بطور خاص به فرآیندهای اجرایی در مرز که بر روی مذاکرات تجاری در WTO متمرکزند اشاره دارد (Dee and et al, 2008: 24). تعاریف ارائه شده توسط UN/CEFACT و OECD رویکردی وسیع تر را منعکس می کند که مشمول پوشش رویه های بین المللی، جریان اطلاعات مربوط، و عملیات پرداخت در کل زنجیره تامین می شود. این ها شامل تعدادی اقدامات از جمله ارزیابی استانداردهای محصول و انطباق آن، تسهیل کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت مالی، و خدمات لجستیکی در مرزها می شود.
در تعریف UN/CEFACT، «رویه ها» فعالیت ها، عملکردها، و تشریفات مورد نیاز برای حمل و نقل کالاها در تجارت بین المللی هستند. جریان اطلاعات شامل داده ها و مدارک می شود. این دیدگاه از تسهیل تجارت هم فعالیت های درون مرزی و هم فعالیت های برون مرزی تجاری را در بر می گیرد. اصل و حیطه این تعریف از مدل خرید- حمل و نقل- پرداخت9 سازمان UN/CEFACT مشتق شده است. شکل (2-2) که سه مرحله اصلی در تعاملات تجاری بین المللی را می سازد. «خرید» به فعالیت هایی همچون تشخیص یک شرکت تجاری بالقوه، ایجاد یک قرارداد کاری، و قرار یک سفارش اشاره دارد. «حمل و نقل» شامل پنج فعالیت اصلی پیچیده است: 1) آماده سازی برای صادرات، 2) صادر کردن، 3) حمل، 4) آماده سازی برای وارد کردن، و 5) وارد کردن. «پرداخت» فعالیت پرداخت از خریدار به فروشنده را نشان می دهد. از این رو، مدل فوق نه تنها نتایج بهینه یافته در رویه های تنظیمی و کنترل های دولتی را پوشش می دهد بلکه بهبود فرآیندهای کسب و کار را نیز در نظر دارد.
شکل 2-2) مدل خرید- انتقال- پرداخت
(Source: United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFAC T). 2008. )
2-2-4 مزایای تسهیل تجارت
مزایای تسهیل تجارت را می توان از اثراتی که در هزینه‌ی حمل و نقل دارد دریافت کرد. برآورد چنین هزینه‌هایی به طور قابل توجه ای متفاوت است و آن برای فهم تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مفید است. هزینه های مستقیم شامل هزینه آماده سازی اسناد و مدارک و تطابق با سایر گمرکات و انواع قوانین است. همچنین این هزینه ها شامل هزینه کالا‌ها از کارخانه به بندر، هزینه های داخل بندری، بیمه و مالی، و هزینه های حمل بین المللی می تواند باشد. هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه فرصت مرتبط با زمان، و تاخیرات در حمل کالاها از خریدار به فروشنده این نوع هزینه ها در حدود 80% از کل هزینه های حمل و نقل تجاری را تشکیل می دهند.
کاهش هزینه های حمل و نقل یکی از مزایای مورد انتظار از تسهیل تجارت است. همچنین می توان انتظار داشت تسهیل تجارت عدم قطعیت در حمل و نقل های تجاری را کاهش دهد و مشارکت فراگیر بخش خصوصی در تجارت بین المللی را افزایش دهد. تسهیل تجاری می تواند هم برای دولت ها و هم تجار مزایایی داشته باشد که در جدول 2-2 نشان داده شده است:
جدول 2-2) مزایای تسهیل تجارت برای دولت و تجار
مزایا برای دولت مزایا برای تجار افزایش اثربخش روش های کنترلی هزینه های کمتر و کاهش تاخیرات کارایی بیشتر گسترش منابع ترخیص سریع تر از گمرک بازده درآمد صحیح چارچوب تجاری ساده تر برای انجام تجارت داخلی و بین المللی بهبود انطباق تاجر افزایش رقابت تشویق سرمایه گذاری خارجی شتاب توسعه اقتصادی)Source: Economic Commission for Europe (ECE). 2002. (
در دراز مدت نیز، تسهیل تجارت شاید به منافع زیر کمک کند:
(1) بهبود رقابت تجاری: WTO با رویکرد قانون محور خود یک میدان بازی منصفانه را ایجاد نمود. نرخ‎های تعرفه کتهش داده شد و بسیاری از موانع غیر تعرفه ای تجاری برچیده شدند. اقتصادهای نوظهور نمی توانند تنها برای توسعه صادرات خود به امتیازات تعرفه ای بیشتر استناد کنند. آنها مجبورند برای صادرات، رقابتی باشند. بنابراین محصولات موجود می بایست بهبود یابند، محصولات جدید می بایست توسعه یابند و بازارهای جدید می بایست کشف شوند.
یک سیاست ملی بر روی تسهیل تجارت فاکتور کلیدی در توسعه رقابت پذیری صادرات است. رویه ها و فرآیندهای غیرکارآمد مربوط به تجارت می تواند در تحویل محصولات به بازارهای خارجی تاخیر ایجاد می کند. چنین ناکارآمدی می تواند بر روی توانایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تحویل به موقع نیازهای مشتریان بازارهای خارجی تاثیر بگذارد و از شرکت آنها در رشد منطقه ای و شبکه‌های تولید جهانی جلوگیری نماید. تخمین زده می شودقیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *