برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

مقاله رایگان درباره شبکه عصبی، مدل‌سازی، شبیه‌سازی

ک شبکه های عصبی، لازم است که ابتدا مدل‌سازی کلاسیک را تجسم کنیم. پارامترهای A,B,C,D سیستم ما را تعریف می کنند، این پارامترها می‌توانند غلظت مواد شیمیایی و پارامترهای فیزیکی فرمولاسیون باشند. ممکن است پارامترهای ادامه مطلب…

No category

مقاله رایگان درباره بازاریابی، سبک زندگی، رفتار خرید

مهمی برای تفسیر خرید و هدایت تلاشهای بازاریابی به شمار میآیند. 1.انگیزه. انگیزه نیرویی زایندهای است که باعث رفتاری میشود تا نیازی ارضا گردد. از آنجا که نیازهای مصرفکننده کانون موضوعات بازاریابی است، بازاریابان میکوشند ادامه مطلب…

No category

مقاله رایگان درباره بازاریابی، دندانپزشک، دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 1-2-3 هدف كاربردي: ارائه مدلی جهت پیشگویی رفتار افراد در انتخاب دندانپزشک 1-2-4 فرضيات: بین هزینه خدمات دندانپزشکی و انتخاب دندانپزشک ارتباط وجود دارد. بین دسترسی آسان و انتخاب ادامه مطلب…

No category

پایان نامه با کلید واژگان شهر تهران، دانشگاه تهران، کلانشهر تهران

پژوهشي رفاه اجتماعي، شماره 10. – جواهريپور، مهرداد و بابک داورپناه(1381)، “سکونتگاههاي ناپايدار اقشار کمدرآمد شهري”، نشريه هفت شهر، شماره نهم و دهم. – جواهريپور، مهرداد و داورپناه، بابک (1381)،”سکونتگاههاي ناپايدار اقشار کمدرآمد شهري(بازبيني سياستگذاريهاي ادامه مطلب…